Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

  • НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА МУЗЕИТЕ И ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В НЕГО Виж повече
  • ПРАВИЛНИК НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-11 ОТ 2 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 560 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ КОНСУЛТАНТИ И ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. Виж повече