Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

  • РЕШЕНИЕ № 16 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 18 ОТ 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-18 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) - КИБЕРСИГУРНОСТ И КИБЕРОПЕРАЦИИ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА МУЗЕИ ПО ЧЛ. 25, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-17 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ БЮДЖЕТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" (ДВ, БР. 41 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 Виж повече