Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 9.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-74 от 28 октомври 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Мездра след Решение № 360 по протокол № 24 от 26.08.2021 г. на Общинския съвет – Мездра, Решение на Педагогическия съвет на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Мездра, отразено в протокол № 11 от 9.07.2021 г., становище от Регионалното управление на образованието – Враца, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване изискванията на чл. 31, ал. 3 от ЗПУО и чл. 8, т. 1, буква „б“ от наредбата поради промяната в изучаваните професии считано от 15.09.2022 г. определям наименованието на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Мездра, както следва: Професионална гимназия „X.X.“ – гр. Мездра, община Мездра, област Враца.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

6696

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Г. Донев

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.

№ по ред

Икономическа дейност

(раздели на КИД – 2008)

Код по КИД – 2008

Коефициент на трудов травматизъм

(Ктт) (2017 – 2018 – 2019)

1

2

3

4

1.

Добив на метални руди

07

8.14

2.

Воден транспорт

50

3.70

3.

Производство на основни метали

24

2.39

4.

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

2.28

5.

Добив на въглища

05

2.23

6.

Горско стопанство

02

1.91

7.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1.79

8.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.77

9.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.74

10.

Сухопътен транспорт

49

1.67

11.

Строителство на съоръжения

42

1.60

12.

Пощенски и куриерски дейности

53

1.49

13.

Строителство на сгради

41

1.48

14.

Спомагателни дейности в добива

09

1.37

15.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.31

16.

Специализирани строителни дейности

43

1.29

17.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.20

18.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.19

19.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

1.19

20.

Производство на мебели

31

1.16

21.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1.10

22.

Производство на лекарствени вещества и продукти

21

1.06

23.

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

28

1.00

24.

Артистична и творческа дейност

90

1.00

25.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

0.98

26.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

0.87

27.

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

0.86

28.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.86

29.

Далекосъобщения

61

0.86

30.

Добив на неметални материали и суровини

08

0.85

31.

Производство на химични продукти

20

0.80

32.

Производство на електрически съоръжения

27

0.76

33.

Дейности на екстериториални организации и служби

99

0.75

34.

Производство на напитки

11

0.71

35.

Производство на тютюневи изделия

12

0.70

36.

Производство, некласифицирано другаде

32

0.69

37.

Производство на хранителни продукти

10

0.66

38.

Въздушен транспорт

51

0.65

 

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64.

6697

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-65 от 14 октомври 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 3130 от 12.05.2014 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм. дело № 10696/2012 г., одобрявам кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1608.1589 в гр. София, район „Студентски“, община Столична, област София (столица).

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6751

 

ЗАПОВЕД № КД-14-100 от 15 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-79992/27.09.2021 г. и вх. № 09-80838/7.10.2021 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Беласица, EKATTE 03294, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-528 от 20.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03294.101.100: площ 1130 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 03294.121.100: площ 2639 кв. м, за култова, религиозна сграда, комплекс, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 03294.123.20: площ 2058 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03294.85.221: за местен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 11 566 кв. м, площ след промяната: 11 648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.87.664: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 38 616 кв. м, площ след промяната: 38 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.87.807: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.91.4: нива, собственост на X.X.X., площ: 2311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.91.674: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 642 кв. м, площ след промяната: 663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.92.6: нива, собственост на X.X.X., площ: 1963 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.92.7: нива, собственост на X.X.X., площ: 1566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.92.628: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 6727 кв. м, площ след промяната: 6738 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.93.10: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ: 2654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.93.20: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 176 кв. м, площ след промяната: 193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.93.21: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 66 кв. м, площ след промяната: 70 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.93.22: нива, собственост на X.X.X., площ: 825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.95.11: нива, собственост на X.X.X., площ: 1403 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.95.675: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.95.676: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2852 кв. м, площ след промяната: 2762 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.605: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 4591 кв. м, площ след промяната: 4619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.105.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2174 кв. м, площ след промяната: 2211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.105.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1230 кв. м, площ след промяната: 1245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.105.11: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 367 кв. м, площ след промяната: 379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.110.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 2224 кв. м, площ след промяната: 2320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.111.1: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 2772 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.111.7: нива, собственост на X.X.X., площ: 3794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.111.9: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 3521 кв. м, площ след промяната: 2671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.112.1: нива, собственост на X.X.X., площ: 1006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.112.4: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ: 1348 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.112.5: нива, собственост на X.X.X., площ: 2642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.112.7: нива, собственост на X.X.X., площ: 1510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.112.10: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6976 кв. м, площ след промяната: 6965 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.112.11: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1573 кв. м, площ след промяната: 1064 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.113.1: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6301 кв. м, площ след промяната: 5727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.113.12: нива, собственост на X.X.X., площ: 2988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.121.12: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 346 кв. м, площ след промяната: 417 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.121.13: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 942 кв. м, площ след промяната: 1023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.121.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1241 кв. м, площ след промяната: 1317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.121.24: друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1478 кв. м, площ след промяната: 1829 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.121.25: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 593 кв. м, площ след промяната: 777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.121.30: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 1158 кв. м, площ след промяната: 1202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.121.37: нива, собственост на X.X.X., площ: 263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.121.44: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 109 кв. м, площ след промяната: 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.17: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., площ: 604 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.19: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 126 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.20: пасище, Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 17 909 кв. м, площ след промяната: 16 933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.681: пасище, собственост на X.X.X., площ: 12 502 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.692: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 2909 кв. м, площ след промяната: 2855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.693: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 61 570 кв. м, площ след промяната: 61 438 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.701: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 229 кв. м, площ след промяната: 280 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.702: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2016 кв. м, площ след промяната: 2073 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.123.3: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 571 кв. м, площ след промяната: 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.123.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 641 кв. м, площ след промяната: 340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.123.804: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 4141 кв. м, площ след промяната: 4498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.123.808: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 208 996 кв. м, площ след промяната: 208 410 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.124.8: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 5501 кв. м, площ след промяната: 5532 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 03294.95.678: площ: 33 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич.

II. С. Първомай, EKATTE 59077, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-649 от 10.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 59077.24.100: площ: 131 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 59077.24.101: площ: 1635 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 59077.25.100: площ: 3097 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 59077.58.200: площ: 1729 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 59077.63.201: площ: 500 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 59077.25.100.1: площ: 451 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 59077.25.100.2: площ: 237 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 59077.25.100.3: площ: 145 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 59077.25.100.4: площ: 224 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 59077.25.100.5: площ: 27 кв. м, промишлена сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 59077.1.23: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3519 кв. м, площ след промяната: 2940 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.3.50: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 23 842 кв. м, площ след промяната: 23 702 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.25.50: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7257 кв. м, площ след промяната: 7273 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.41.22: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ: 1014 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.41.71: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 71 кв. м, площ след промяната: 70 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.58.80: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2922 кв. м, площ след промяната: 2927 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.58.82: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2744 кв. м, площ след промяната: 1562 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.58.83: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 433 кв. м, площ след промяната: 1769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.63.74: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5051 кв. м, площ след промяната: 5045 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.63.75: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 789 кв. м, площ след промяната: 752 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.63.200: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 793 кв. м, площ след промяната: 660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.66.65: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 440 кв. м, площ след промяната: 1320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.66.66: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 228 кв. м, площ след промяната: 783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 59077.66.67: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1139 кв. м, площ след промяната: 1193 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6752

ЗАПОВЕД № КД-14-101 от 15 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-80220/29.09.2021 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на: с. Габрене, EKATTE 14091, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-807 от 1.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 14091.1.767: площ: 99 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.883: площ: 491 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.988: площ: 175 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.989: площ: 168 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.953: площ: 273 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.954: площ: 9376 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14091.59.954.1: площ: 9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14091.59.954.2: площ: 41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 14091.1.108: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 924 кв. м, площ след промяната: 852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.110: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ: 2051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.136: нива, собственост на X.X.X., площ: 2002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.157: пасище, собственост на Общински поземлен фонд – Габрене, площ преди промяната: 323 кв. м, площ след промяната: 317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.178: нива, собственост на X.X.X., площ: 2142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.187: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 654 кв. м, площ след промяната: 452 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.191: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на X.X.X., площ: 2904 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.192: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1811 кв. м, площ след промяната: 413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.193: друг вид земеделска земя, собственост на БПЦ – БП, НСМ/Е, ц. „Св. пр. мъченица Параскева“, площ: 1220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.194: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1176 кв. м, площ след промяната: 777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.203: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 925 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.211: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1624 кв. м, площ след промяната: 1615 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.212: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 13 589 кв. м, площ след промяната: 12 852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.249: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4510 кв. м, площ след промяната: 4286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.251: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 105 428 кв. м, площ след промяната: 103 085 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.305: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 894 кв. м, площ след промяната: 771 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.309: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6697 кв. м, площ след промяната: 6283 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.406: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1608 кв. м, площ след промяната: 1691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.467: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 992 кв. м, площ след промяната: 974 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.469: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5739 кв. м, площ след промяната: 5740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.470: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3405 кв. м, площ след промяната: 3393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.471: нива, собственост на X.X.X., площ: 1023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.472: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1197 кв. м, площ след промяната: 1152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.473: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2504 кв. м, площ след промяната: 1835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.480: нива, собственост на X.X.X., площ: 1508 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.481: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 596 кв. м, площ след промяната: 601 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.482: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 604 кв. м, площ след промяната: 638 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.484: нива, собственост на X.X.X., площ: 1866 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.492: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 1558 кв. м, площ след промяната: 1683 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.662: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.663: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2197 кв. м, площ след промяната: 2033 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.664: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1337 кв. м, площ след промяната: 1195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.665: нива, собственост на X.X.X., площ: 633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.675: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1590 кв. м, площ след промяната: 1566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.676: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1049 кв. м, площ след промяната: 1009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.677: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 603 кв. м, площ след промяната: 579 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.678: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 558 кв. м, площ след промяната: 519 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.680: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1020 кв. м, площ след промяната: 891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.702: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 295 кв. м, площ след промяната: 244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.703: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 338 кв. м, площ след промяната: 273 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.708: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1032 кв. м, площ след промяната: 918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.709: нива, собственост на X.X.X., площ: 2106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.711: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1753 кв. м, площ след промяната: 609 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.712: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 715 кв. м, площ след промяната: 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.713: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 3393 кв. м, площ след промяната: 3316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.717: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 1508 кв. м, площ след промяната: 1478 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.733: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1281 кв. м, площ след промяната: 1281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.763: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 16 338 кв. м, площ след промяната: 13 829 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.766: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.772: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X., площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.815: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 528 кв. м, площ след промяната: 443 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.818: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 534 кв. м, площ след промяната: 528 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.841: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3551 кв. м, площ след промяната: 2815 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.855: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 873 кв. м, площ след промяната: 897 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.857: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 684 кв. м, площ след промяната: 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.864: нива, собственост на X.X.X., площ: 1276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.875: нива, собственост на X.X.X., площ: 481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.877: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1571 кв. м, площ след промяната: 1533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.878: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2454 кв. м, площ след промяната: 620 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.880: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 2808 кв. м, площ след промяната: 2536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.911: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 305 кв. м, площ след промяната: 298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.916: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 233 кв. м, площ след промяната: 191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.12: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1004 кв. м, площ след промяната: 967 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.15: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 628 кв. м, площ след промяната: 558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.16: нива, собственост на X.X.X., площ: 911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.17: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 542 кв. м, площ след промяната: 450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.18: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 533 кв. м, площ след промяната: 622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.19: нива, собственост на X.X.X., площ: 356 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.20: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 618 кв. м, площ след промяната: 630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.21: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 1630 кв. м, площ след промяната: 1605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.22: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 1136 кв. м, площ след промяната: 1144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.23: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 610 кв. м, площ след промяната: 551 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.25: нива, собственост на X.X.X., площ: 1152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.26: нива, собственост на X.X.X., площ: 1005 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.27: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 1730 кв. м, площ след промяната: 1806 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.28: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1071 кв. м, площ след промяната: 1048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.29: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 1477 кв. м, площ след промяната: 1439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.30: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 1234 кв. м, площ след промяната: 1225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.116: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 28 772 кв. м, площ след промяната: 19 189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14091.59.952: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Петрич, площ преди промяната: 6240 кв. м, площ след промяната: 456 кв. м;

сграда с идентификатор 14091.1.483.1: жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост, площ преди промяната: 87 кв. м, площ след промяната: 56 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 14091.1.101: площ: 12 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.250: площ: 655 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.252: площ: 230 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.253: площ: 104 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.483: площ: 2276 кв. м, нива, собственост на Държавен поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.710: площ: 923 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 14091.1.890: площ: 1047 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

сграда с идентификатор 14091.1.711.1: площ: 91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14091.59.116.2: площ: 41 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 14091.59.952.1: площ: 9 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6753

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 372 от 27 август 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 57159.502.693, местност Лаго по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м;

Максимална стойност на Кинт. – 2,5;

Плътност на застрояване – макс. 60 %;

Минимална озеленена площ – 20 %.

Председател: Р. Тасков

6687

 

РЕШЕНИЕ № 374 от 27 август 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори 57159.59.9 и 57159.60.4, местност Под междата по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м;

Максимална стойност на Кинт. – 2,5;

Плътност на застрояване – макс. 60 %;

Минимална озеленена площ – 20 %.

Председател: Р. Тасков

6688

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ДС-11-1 от 25 октомври 2021 г.

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с постъпило писмо с вх. № ДС-24-2#9/30.09.2021 г. от кмета на община Карлово одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местността Исака в землището на с. Домлян, община Карлово, област Пловдив, заедно с регистър на новообразуваните имоти и таблица за изчисляване на дължимото обезщетение на собствениците.

Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 от ПЗРЗИДАПК (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм., бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Пловдив до Районния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: А. Стоев

6713

 

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

РЕШЕНИЕ № 168 от 25 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, т. 1 от ЗУТ, решение по т. 1, взето с протокол № 22 от 7.10.2021 г. на ОЕСУТ при Община Стамболийски, и изпълнени съгласувателни процедури по чл. 127, ал. 1 и 2 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Стамболийски, реши:

Одобрява общ устройствен план на община Стамболийски – окончателен проект, с включени текстови и графични материали, както следва:

Графични материали:

Опорен план на община Стамболийски;

Общ устройствен план на община Стамболийски, окончателен проект;

Схема „Собственост“ и Схема „Категории земеделски земи“;

Схема „Устройство на територии с особена териториалноустройствена защита“;

Схема „Енергийни системи“;

Схема „Транспорт и външни връзки“;

Схема „Водоснабдяване и канализация“;

Схема „Зелена система“;

Опорен план на гр. Стамболийски;

Устройствено зониране на гр. Стамболийски;

Схема „Водоснабдяване на гр. Стамболийски“;

Схема „Канализация на гр. Стамболийски“;

Схема „Енергийни системи на гр. Стамболийски“

Текстови материали:

Обяснителна записка с приложения;

Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Стамболийски.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ решението да се публикува на интернет страницата на Общинския съвет – гр. Стамболийски, и Община Стамболийски в 7-дневен срок от одобряването му.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му чрез Общинския съвет – гр. Стамболийски, пред Административния съд – Пловдив.

На основание чл. 127, ал. 12 от ЗУТ обжалването не спира изпълнението.

Председател: Ст. Богданов

6757

721. Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 29.10.2021 г.

Активи

Хил. лв.

Парични средства и предоставени

 

депозити в чужда валута

33 856 700

Монетарно злато и други

 

инструменти в монетарно злато

3 913 175

Инвестиции в ценни книжа

22 605 838

Всичко активи:

60 375 713

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

23 678 911

Задължения към банки

16 367 834

Задължения към правителството

 

и бюджетни организации

10 088 629

Задължения към други депозанти

1 571 180

Депозит на управление „Банково“

8 669 159

Всичко пасиви:

60 375 713

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

К. Христов

Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Банково“ към 29.10.2021 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

48 905

Вземания от правителството

 

на Република България

0

Капиталови инвестиции и квота

 

в МВФ

2 005 216

Дълготрайни материални и

 

нематериални активи

135 791

Други активи

13 936

Депозит в управление „Емисионно“

8 669 159

Всичко активи:

10 873 007

Пасиви

 

Кредити от МВФ

0

Задължения към международни

 

финансови институции

5 391 986

Други пасиви

685 782

Всичко задължения:

6 077 768

Основен капитал

20 000

Резерви

4 947 146

Неразпределена печалба

-171 907

Всичко собствен капитал:

4 795 239

Всичко пасиви:

10 873 007

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Н. Стоянова

Т. Цветкова

6719

734. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0001103/2.11.2021 г. възлага на „Проджектс Инвестмънт Мениджмънт“ – ЕАД, ЕИК 204046335, София, ул. Здравец № 15, ет. 2, следния недвижим имот: поземлен имот с КИД 29150.7102.728 по кадастралната карта на с. Железница, площ по скица на АГКК 3999 кв. м, представляващ нива, категория на земята при неполивни условия: 9, номер по предходен план: 022023, нами- ращ се в с. Железница, ЕКАТТЕ 29150, община Столична, област София – район „Панчарево“, местност Ковашки кошари, с предназначение на територията – земеделска, при съседни поземлени имоти: имот с идентификатор № 29150.7102.730, имот с идентификатор № 29150.7102.725, имот с идентификатор № 29150.7102.717, имот с идентификатор № 29150.7102.716, имот с идентификатор № 29150.7102.715 и имот с идентификатор № 29150.7102.714.

6737

6. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх. № С210022-091-0001044/20.10.2021 г. възлага на X.X.X. с ЕГН **********, адрес: с. Маджаре, община Самоков, област София, следния недвижим имот: сграда – ресторант „Боров рид“, КИД 46067.1.163, площ 180,38 кв. м, намиращ се в с. Маджаре, община Самоков, област София – местност Буката, с граници: № 017004, № 000028 и иглолистна гора; по кадастрална карта: самостоятелен обект за обществено хранене с идентификатор 46067.1.163.1.8, площ 115,32 кв. м, на 1 ниво, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 46067.1.163.1.3 и 46067.1.163.1.11, за сумата 120 500 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.

6739

77. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научната специалност „Радиобиология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на катедра „Хематология, онкология, патология и радиобиология“ на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията към участника в конкурса и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: Служба „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 9225130.

6740

20. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по професионални направления: 5.1. Машинно инженерство, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – един, към катедра „Материалознание и технология на материалите“ – МТФ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електротехнологии“ – един, към катедра „Електрически апарати“ – ЕФ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ – един, към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Микроелектроника“ – един, към катедра „Микроелектроника“ – ФЕТТ; доценти по професионални направления: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ – един, към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ; 5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерна химия“ – един, към катедра „Химия“ – ФЕТТ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електротехника“ – един, към катедра „Обща електротехника“ – ЕФ; 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един, към катедра „Информатика“ – ФПМИ; 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един, към катедра „Компютърни системи“ – ФКСТ; главни асистенти по професионални направления: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Теоретична електротехника“ – един, към катедра „Теоретична електротехника“ – ФА; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника“ – един, към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Микроелектроника“ – един, към катедра „Микроелектроника“ – ФЕТТ; 5.4. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроенергетика – производство и разпределение“ – един, към катедра „Електроника и електроенергетика“ – КЕЕ; всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: ФА – каб. 2340, тел. 02/965 24 06; ЕФ – каб. 12222, тел. 02/965 23 70; ФЕТТ – каб. 1355, тел. 02/965 22 60; ФКСТ – каб. 1443а, тел. 02/965 25 13; МТФ – каб. 3230 и 3412, тел.: 02/965 22 82 и 02/965 29 06; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 02/965 33 79; КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 02/965 36 43.

6706

39. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Урология“ за нуждите на Клиниката по урология – един; професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия и травматология“ за нуждите на Клиниката по хирургия на ръката, реплантация и микрохирургия – един; допълнително условие към кандидатите за професор: кандидатът да има годишно минимум 150 оперативни интервенции в областта на костно-ставната хирургия на анатомичната област на ръка; и двата със срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Подаване на документи: София, бул. Ген. Тотлебен № 21, тел. 02/91 54 400.

6780

11. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 14831.6532.11 и 14831.6532.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри за образуване на нов УПИ I-11, 12 – „за логистика и офиси“, в нов кв. 70, м. Орлова круша, район „Панчарево“, с предвиждане на ново застрояване и сервитут на ВЕЛ 220 kV; изменение на план за улична регулация на улици от о.т. 201 до о.т. 209 на южния локал на Околовръстния път и от о.т. 204 до о.т. 205а по плана на м. Орлова круша; план за улична регулация за създаване на нова улица от о.т. 204а до о.т. 202б и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, части „Водоснабдяване и канализация“ и „Вертикално планиране“. Проектът е изложен в Район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Панчарево“.

6679

14. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 547 по протокол № 37 от 9.09.2021 г. на Столичния общински съвет е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация на м. В.з. Киноцентър – III част, кв. 11а, УПИ II-843, УПИ IX-306 „за жилищен комплекс с обществено обслужване и трафопост“, УПИ X-1249, УПИ XIII-1159, УПИ XXIV-306 „за жилищен комплекс с обществено обслужване“ и УПИ XXV-306 „за жилищен комплекс с обществено обслужване“ за образуване на нов УПИ ІІ-2826, 2934, 2942, 2943 „за жилищно строителство и трафопост“, кв. 11а; изменение на прилежащата улична регулация на задънена улица от о.т. 50а-о.т. 50б-о.т. 50в-о.т. 50г до о.т. 50д и пешеходна алея; изменение на плана за застрояване на нов УПИ ІІ-2826, 2934, 2942, 2943 „за жилищно строителство и трафопост“, кв. 11а, м. В.з. Киноцентър – III част, район „Витоша“. Решението и проектът са изложени в Район ,,Витоша“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6677

25. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 543 по протокол № 37 от 9.09.2021 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на план за улична регулация при о.т. 612з, заличаване на о.т. 612з, м. С. Бистрица; проект за план за улична регулация за продължаване на улица от о.т. 750а (нова), о.т. 750 (нова), о.т. 751 (нова), о.т. 753 (нова) до о.т. 754 (нова) и откриване на задънена улица от о.т. 751 (нова) до о.т. 752 (нова) и план за регулация на ПИ с идентификатор 04234.6964.3662 по КККР на с. Бистрица за създаване на нови УПИ ХХХIV-3662 – „за ЖС“, УПИ ХХХV-3662 – „за ЖС“, и УПИ ХХХVI-3662 – „за ЖС“, кв. 13а, м. С. Бистрица; проект за план за застрояване за новосъздадени УПИ ХХХIV-3662 – „за ЖС“, УПИ ХХХV-3662 – „за ЖС“, и УПИ ХХХVI-3662 – „за ЖС“, кв. 13а, м. С. Бистрица, район „Панчарево“; план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част „Водоснабдяване“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6673

39. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) за продължаване на ул. Плакалница от о.т. 252 до ул. Сава Цонев и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ IX, кв. 76а, м. Ботевградско шосе – рамка, р-н „Подуяне“, създаване на нови кв. 76б с УПИ I – за озеленяване, и нов кв. 76в и преминаване на УПИ XII, XIII, XIV и XV от кв. 76а в кв. 76в (нов). Проектът е изложен за запознаване в Район „Подуяне“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Подуяне“.

6678

7. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия НН от съществуваща шахта на КНН, положен в имот с идентификатор 04279.2.62 и имот с идентификатор 04279.95.32, за електрозахранване от ТП „Баларбаши-2“ до имоти с идентификатори 04279.1.61 и 04279.1.62, местност Баларбаши 15-2 по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитути, преминаващи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.2.62 (полски път – общинска собственост), имот с идентификатор 04279.2.60 (полски път – общинска собственост) и имот с идентификатор 04279.1.46 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Проектът е изложен в стая 218 на 2-рия етаж в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

6689

8. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за уличен водопровод и улична канализация до имоти с идентификатори 04279.130.56 и 04279.130.60, местност Пенков чифлик – Ш.39 по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитути, засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.130.27 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Проектът е изложен в стая 218 на 2-рия етаж в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

6690

74. – Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 112 от протокол № 9 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на с. Губеш в квартали 16 и 17, както следва: премахват се УПИ XIII-119 и XIV-119, 128 и се изменя регулацията на УПИ I-119, 129 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлени имоти № 119 и 129; образува се нов УПИ с № XIII-128 в квартал 17, така че да се запазят границите на поземлен имот № 128; изменя се регулацията на УПИ XIII-116 и XIV – общ., 117 в кв. 16, така че да се запазят границите на поземлен имот № 116. Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния съд – София област.

6686

29. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за обект: Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 и 72624.440.761 в землището на гр. Добрич. Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация при Община Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) до общинската администрация.

6741

59. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че Общинският съвет – Кърджали, с Решение № 198 от 14.10.2021 г. одобрява изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) на кв. 63б и 63в по плана на кв. Гледка, Кърджали. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Административния съд – Кърджали.

6793

54. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за ПУП – изменение на уличната регулация за улици с о.т. 240-239-238-237-259-234 и о.т. 225-238-265-266а в съответствие с влязлата в сила к.к. на с. Паталеница, с което се засягат и части от кв. 68, 69, 70, 85 и 86 по действащия план на селото. Със същия се предвижда изменението на уличната регулация за улици с о.т. 240-239-238-237-259-234 и о.т. 225-238-265-266а да бъде по имотни граници, които са в съответствие с границите, отразени в приетата и влязла в сила кадастрална карта на с. Паталеница, община Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-18-204 от 29.05.2020 г. на и.д. на АГКК – София. Променя се и дворищната регулация на УПИ с лица към съответните улици в кв. 68, 69, 70, 82, 85 и 86. В кв. 68 се обособява нов УПИ XII-760 по имотни граници. Проектът е изложен в стая 505, ет. 5 в сградата на Община Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

6672

1. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Пешови ливади в землището на гр. Перник, приет с протокол № 5-2 от 27.09.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ 55871.741.46. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на община Перник. За справка: ет. 12, стая 15.

6742

19. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Косматица в землището на с. Боснек, приет с протокол № 5-3 от 27.09.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ 116. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на община Перник. За справка: ет. 12, стая 7.

6743

36. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 401, взето с протокол № 11 от 28.09.2021 г., на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания в обхвата на ПИ с идентификатори № 61412.13.66, № 61412.13.46, № 61412.13.34 в землището на с. Радиново, местност Маюков алчак, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор № 61412.13.66.

6714

78. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Оптична кабелна линия“ – съоръжение на техническата инфраструктура, от нова шахта № 1 (ПИ 27293.3.62, землище на с. Елешница) до нова шахта № 4 на входа на с. Елешница, община Разлог, с възложител „Лифоет – 2007“ – ЕООД, представлявано от X.X.. Трасето преминава както през урбанизирани, така и през неурбанизирани територии, и е с дължина 4359 м. Обект на парцеларния план са 2509,90 м. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6707

37. – Община Рудозем на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 276 от 12.10.2021 г. по протокол № 28 на Общинския съвет – Рудозем, е одобрена устройствена план-схема на поземлени имоти с идентификатори 63207.504.267, 63207.501.204, 63207.501.45, 63207.501.59, 63207.501.163, 63207.502.192, 63207.501.44, 63207.501.36, 63207.501.22, 63207.501.19, 63207.501.16, 63207.501.216, 63207.501.187, 63207.501.121, 63207.501.122, 63207.501.150, 63207.501.158, 63207.501.160, 63207.503.206, 63207.503.214, 63207.503.233 по КККР на гр. Рудозем за реализацията на обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Рудозем пред Административния съд – Смолян.

6712

11. – Община Самоков на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1050 на Общинския съвет – гр. Самоков, протокол № 27 от 23.09.2021 г., е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Трасе на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV от електромерно табло на съществуващ СБС на ресторант „Орехите“, присъединено към ВМрНН на ТП „Опитна станция“ SO_1852, преминаващо през общински поземлен имот с идентификатор № 65231.917.403 по кадастралната карта на гр. Самоков и завършващо в ПИ № 65231.913.365, публична държавна собственост“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Самоков, пред Административния съд – София област.

6708

12. – Община Самоков на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1049 на Общинския съвет – гр. Самоков, протокол № 27 от 23.09.2021 г., е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Трасе на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV от електромерно табло на съществуващ СБС, последен на въздушна мрежа НН на ТП „Шипочане училище“, намиращо се в общински поземлен имот с идентификатор № 83243.8.119 в м. Костено дере в землището на с. Шипочане, община Самоков, до стационарна контролна точка № 1095 в ПИ № 83243.6.2 в м. Раски дол, землище с. Шипочане, частна държавна собственост“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Самоков, пред Административния съд – София област.

6709

1. – Община гр. Сандански на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че Общинският съвет – Сандански, с Решение № 245 от 30.09.2021 г. одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация и подробен устройствен план – парцеларен план за транспортен достъп до обект „Южна дъга“ (ул. Синаница, ул. Баба Тонка – ул. Връх Елен). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6736

15. – Община Септември на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 621, протокол № 33 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – гр. Септември, е одобрен проект на ПУП – ПП за определяне на трасе на пътен достъп от улица с о.т. 49-41 по плана на с. Ковачево до имот с идентификатор 37491.14.95 в м. Алишик по КККР на землище с. Ковачево, община Септември. Трасето на пътния достъп започва от улица с о.т. 49-41 по плана на с. Ковачево, минава през имот с идентификатор 37491.14.240 с НТП – пасище, мера, и чрез премостване над имот 37491.14.268 с НТП – напоителен канал, достига до имот 37491.14.247 с НТП – полски път, в м. Алишик по КККР на землище с. Ковачево, с цел да се проведе промяна на предназначението на част от имот с идентификатор 37491.14.240 с НТП – пасище, мера, в пътен достъп. Дължината на проектното трасе е 10,5 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – Септември, в 30-дневен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“. Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Ал. Стамболийски № 37а, ет. 3.

6710

16. – Община Септември на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 622, протокол № 33 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – гр. Септември, е одобрен проект на ПУП – ПП за определяне на трасе на пътен достъп от улица с о.т. 49-41 по плана на с. Ковачево до имот с идентификатор 37491.14.141 в м. Алишик по КККР на землище с. Ковачево, община Септември. Трасето на пътния достъп започва от улица с о.т. 49-41 по плана на с. Ковачево, минава през имот с идентификатор 37491.14.240 с НТП – пасище, мера, и чрез премостване над имот 37491.14.268 с НТП – напоителен канал, достига до границата на имот 37491.14.141 (проектен имот 37491.14.270) в м. Алишик по КККР на землище с. Ковачево, с цел да се проведе промяна на предназначението на част от имот с идентификатор 37491.14.240 с НТП – пасище, мера, в пътен достъп. Дължината на проектното трасе е 10,5 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – Септември, в 30-дневен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“. Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Ал. Стамболийски № 37а, ет. 3.

6711

1. – Община Хасково на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 67а от ППЗОЗЗ съобщава, че е изработен: проект за подробен устройствен план: план за улична регулация (ПУР) по чл. 16а от ЗУТ за ПИ 77195.127.32, 77195.127.62, 77195.127.79, 77195.127.105, 77195.128.22, 77195.128.34, 77195.128.50, 77195.128.79, 77195.128.95 и за части от ПИ 77195.20.61, 77195.127.33, 77195.127.34, м. Дерекьой топра, гр. Хасково; план за регулация (ПР) съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗУТ за ПИ с номера 77195.127.11, 77195.127.14, 77195.127.15, 77195.127.16, 77195.127.23, 77195.127.24, 77195.127.25, 77195.127.26, 77195.127.27, 77195.127.29, 77195.127.44, 77195.127.45, 77195.127.46, 77195.127.47, 77195.127.48, 77195.127.49, 77195.127.50, 77195.127.51, 77195.127.56, 77195.127.57, 77195.127.58, 77195.127.59, 77195.127.60, 77195.127.61, 77195.127.64, 77195.127.65, 77195.127.66, 77195.127.67, 77195.127.68, 77195.127.69, 77195.127.73, 77195.127.74, 77195.127.75, 77195.127.76, 77195.127.77, 77195.127.78, 77195.127.81, 77195.127.83, 77195.127.84, 77195.127.85, 77195.127.86, 77195.127.87, 77195.127.88, 77195.127.89, 77195.127.90, 77195.127.91, 77195.127.92, 77195.127.93, 77195.127.94, 77195.127.95, 77195.127.96, 77195.127.97, 77195.127.98, 77195.127.99, 77195.127.100, 77195.127.101, 77195.127.102, 77195.127.103, 77195.127.104, 77195.128.25, 77195.128.26, 77195.128.27, 77195.128.28, 77195.128.29, 77195.128.30, 77195.128.31, 77195.128.32, 77195.128.33, 77195.128.35, 77195.128.36, 77195.128.40, 77195.128.41, 77195.128.42, 77195.128.43, 77195.128.44, 77195.128.45, 77195.128.46, 77195.128.47, 77195.128.48, 77195.128.49, 77195.128.70, 77195.128.71, 77195.128.72, 77195.128.73, 77195.128.74, 77195.128.75, 77195.128.76, 77195.128.77, 77195.128.80, 77195.128.81, 77195.128.82, 77195.128.83, 77195.128.84, 77195.128.85, 77195.128.86, 77195.128.87, 77195.128.88, 77195.128.90, 77195.128.91, 77195.128.92, 77195.128.98, 77195.128.99, 77195.128.100, 77195.128.102, 77195.128.106, 77195.128.107, 77195.128.108, 77195.128.109, 77195.128.110, 77195.128.111, 77195.128.112, 77195.128.115, 77195.128.118, м. Дерекьой топра, гр. Хасково; план за регулация (ПР) съгласно чл. 17, ал. 2, т. 3 от ЗУТ за ПИ с номера 77195.128.113 и 77195.128.114, м. Дерекьой топра, гр. Хасково; план за застрояване с цел промяна предназначението на ПИ 77195.127.16, част от ПИ 77195.127.29, ПИ 77195.127.11 и ПИ 77195.127.15 по КК на гр. Хасково, м. Дерекьой топра; проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 77195.127.11, 77195.127.14, 77195.127.15, 77195.127.16, 77195.127.23, 77195.127.24, 77195.127.25, 77195.127.26, 77195.127.27, 77195.127.29, 77195.127.44, 77195.127.45, 77195.127.46, 77195.127.47, 77195.127.48, 77195.127.49, 77195.127.50, 77195.127.51, 77195.127.56, 77195.127.57, 77195.127.58, 77195.127.59, 77195.127.60, 77195.127.61, 77195.127.64, 77195.127.65, 77195.127.66, 77195.127.67, 77195.127.68, 77195.127.69, 77195.127.73, 77195.127.74, 77195.127.75, 77195.127.76, 77195.127.77, 77195.127.78, 77195.127.81, 77195.127.83, 77195.127.84, 77195.127.85, 77195.127.86, 77195.127.87, 77195.127.88, 77195.127.89, 77195.127.90, 77195.127.91, 77195.127.92, 77195.127.93, 77195.127.94, 77195.127.95, 77195.127.96, 77195.127.97, 77195.127.98, 77195.127.99, 77195.127.100, 77195.127.101, 77195.127.102, 77195.127.103, 77195.127.104, 77195.128.25, 77195.128.26, 77195.128.27, 77195.128.28, 77195.128.29, 77195.128.30, 77195.128.31, 77195.128.32, 77195.128.33, 77195.128.35, 77195.128.36, 77195.128.40, 77195.128.41, 77195.128.42, 77195.128.43, 77195.128.44, 77195.128.45, 77195.128.46, 77195.128.47, 77195.128.48, 77195.128.49, 77195.128.70, 77195.128.71, 77195.128.72, 77195.128.73, 77195.128.74, 77195.128.75, 77195.128.76, 77195.128.77, 77195.128.80, 77195.128.81, 77195.128.82, 77195.128.83, 77195.128.84, 77195.128.85, 77195.128.86, 77195.128.87, 77195.128.88, 77195.128.90, 77195.128.91, 77195.128.92, 77195.128.98, 77195.128.99, 77195.128.100, 77195.128.102, 77195.128.106, 77195.128.107, 77195.128.108, 77195.128.109, 77195.128.110, 77195.128.111, 77195.128.112, 77195.128.115, 77195.128.118 и 77195.128.113 и 77195.128.114, м. Дерекьой топра, гр. Хасково; изменение на уличната регулация, като се урегулират в улици поземлени имоти: ПИ 77195.127.32, 77195.127.62, 77195.127.79, 77195.127.105, 77195.128.22, 77195.128.34, 77195.128.50, 77195.128.79, 77195.128.95 и за части от ПИ 77195.20.61, 77195.127.33, 77195.127.34 по КК на гр. Хасково. Проектът се намира в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1, стая № 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародне на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6674

1. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-630 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.634 (незастроен), с площ 34,30 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.579 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X., собственик на 1/8 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 49,82 лв., X.X. – собственик на 1/8 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 49,82 лв., X.X. – собственик на 1/8 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 49,82 лв., X.X. – собственик на 1/8 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 49,82 лв., X.X. – собственик на 1/4 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 99,65 лв.

6724

2. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-632 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.633 (незастроен), с площ 179 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.577 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/16 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 129,68 лв.

6725

3. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-635 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.629 (незастроен), с площ 163 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.581 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 314,37 лв., X.X. – собственик на 1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 314,37 лв., X.X. – собственик на 1/6 ид. ч. от имота предмет на отчуждаването, е 314,37 лв., X.X. – собственик на 1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 314,37 лв.

6726

4. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-636 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.628 (незастроен), с площ 77 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.554 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 150,93 лв., X.X. – собственик на 1/6 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 150,93 лв.

6727

5. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-641 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.621 (незастроен), с площ 123 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.587 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/48 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 31,51 лв., X.X. – собственик на 1/48 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 31,51 лв., X.X. – собственик на 1/12 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 126,05 лв., X.X. – собственик на 1/12 ид. ч. от имота предмет на отчуждаването, е 126,05 лв.

6728

6. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-644 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.618 (незастроен), с площ 10 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.604 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на имота – предмет на отчуждаването, е 113,72 лв.

6729

7. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-645 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.617 (незастроен), с площ 71 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.573 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/4 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 208,58 лв.

6730

8. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-646 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.615 (незастроен), с площ 498 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.579 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/40 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 144,24 лв.

6731

9. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-648 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.9.601 (незастроен), с площ 99 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.9.550 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/30 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 38,93 лв., Боряна Ерекар – собственик на 1/30 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 38,93 лв.

6732

10. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-650 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.634 (незастроен), с площ 31,05 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.579 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/8 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 45,10 лв., X.X. – собственик на 1/4 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 90,20 лв.

6733

11. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-655 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.637 (незастроен), с площ 60 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.605 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/2 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 319,05 лв., X.X. – собственик на 1/2 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 319,05 лв.

6734

12. – Община Царево на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № РД-01-642 от 14.09.2021 г. на кмета на община Царево за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 48619.10.620 (незастроен), с площ 24 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 48619.10.589 по KKKP на гр. Царево, м. X.X. бахча, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. д-р на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Обслужващ път в местност X.X. бахча“, за който обект е изработен ПУП – ПП, одобрен с Решение № 207 по протокол № 11 от 28.01.2021 г. на ОбС – Царево. Определеното съгласно чл. 22 от ЗОС, § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за X.X. – собственик на 1/18 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 16,04 лв., X.X. – собственик на 1/18 ид. ч. от имота – предмет на отчуждаването, е 16,04 лв.

6735

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от д-р X.X.X. от гр. София на разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Центъра за асистирана репродукция, издаден от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2009 г., в сила от 20.03.2009 г., посл. изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 1.04.2019 г., по което е образувано адм. д. № 8739/2021 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено за 8.03.2022 г. от 14 ч., зала № 3.

6755

Административният съд – Пловдив, съобщава, че по жалба на „Старосел инвест груп“ – ООД, и „Балкантабако“ – ЕООД, е образувано адм. д. № 2726/2021 г., ІV състав, по описа на Административния съд – Пловдив, насрочено за открито заседание на 25.01.2022 г. от 13,30 ч., с предмет на оспорване: Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Красново“ – № 37, с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, приета с Решение № 122, взето с протокол № 10 на заседание на Общинския съвет – гр. Хисаря, от 19.05.2020 г., с искане за обявяване на нейната нищожност или евентуално за нейната цялостна отмяна като незаконосъобразна.

6682

Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по жалбата на сдружение „Съюз на търговците на дребно на хранителни стоки в България, осъществяващи дейността си от преместваеми и мобилни обекти“ в частта й, с която се оспорва Наредбата за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столичната община (НПОРИМДЕРДТСО), приета с Решение № 509 по протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет; § 62, 63, 64 и 64а от ПЗР на НИД на НПОРИМДЕРДТСО и чл. 10, ал. 1, т. 8в, чл. 19, ал. 3 и 5, чл. 19а, ал. 1, чл. 19б, ал. 2, 3 и 4, чл. 24, ал. 4, 5 и 6, чл. 30, ал. 1, чл. 36а, ал. 1 – 5, чл. 36б и чл. 81, ал. 10 от НПОРИМДЕРДТСО и жалбата на сдружение „Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България“ в частта й, с която се оспорва разпоредбата на чл. 36б от НПОРИМДЕРДТСО, е образувано адм. д. № 1862/2021 г., насрочено за 26.11.2021 г. от 13,30 ч.

6681

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. и е образувано адм. д. № 429/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, с предмет: оспорване с искане за обявяване нищожността на Решение № 1115 от 28.09.2017 г. на Общинския съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг – ул. Христина Морфова, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул. Иван Вазов, изток – ул. Хан Тервел, в частта му относно територията, в която попадат поземлен имот – УПИ V-102 в кв. 805 по ПУП по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на ОбС – Стара Загора, с идентификатор 68850.513.6791 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-43 от 25.05.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-24-424 от 14.10.2013 г. на началника на СГКК – Стара Загора, и поземлен имот – УПИ VI-102 в кв. 805 по ПУП по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на ОбС – Стара Загора, с идентификатор 68850.513.6792 по КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-43 от 25.05.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-24-424 от 14.10.2013 г. на началника на СГКК – Стара Загора. Указва, че заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявления до съда със съдържание по чл. 218, ал. 5 и 6 при условията на чл. 7 от ЗУТ.

6703

Окръжният съд – Бургас, гражданска колегия, на основание чл. 435, ал. 1 от КМЧП призовава Роман Лущик, роден на 29.06.1981 г., гражданин на Украйна, с адрес: гр. Киев, ул. Хмельницкого, д. 27, кв. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.03.2022 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 584/2019 г. по описа на БОС, заведено от X.X.X. в качеството му на ищец по горепосоченото гражданско дело, с правно основание на исковата претенция – чл. 40, 29 и чл. 87, ал. 3 от ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 435, ал. 1 от КМЧП.

6683

Районният съд – Габрово, уведомява ответника Панагиотис Гавриилидис, роден на 27.03.1974 г., с последен известен адрес: Република България, гр. Габрово, ул. Даскал Алекси № 3, сега с неизвестен адрес, че има образувано гр. д. № 1567/2021 г. по описа на Районния съд – Габрово, със страни: X.X.X.-X. – ищец, и Панагиотис Гавриилидис – ответник, с основание на иска чл. 49, ал. 3 от СК, и в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде отговор по чл. 131 от ГПК, като в противен случай делото ще се разгледа с участието на особен представител.

6791

Плевенският районен съд, четвърти граждански състав, съобщава на X.X.X., род. на 12.03.1959 г., гражданка на Руската федерация, без постоянен и настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, че по искова молба с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК от X.X.X. е образувано гр. дело № 6305/2021 г. по описа на Плевенския районен съд и в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Плевенския районен съд за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея за отговор по чл. 131 от ГПК. В случай че не се яви да получи книжата в указания срок, те ще се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6684

Районният съд – Пловдив, VII гр. състав, съобщава на Фабиен Шарл Рене Граф, роден на 12.12.1970 г., с неизвестен адрес, че е ответник по гр. д. № 14533/2021 г. по описа на Районния съд – Пловдив, VII гр. състав, образувано по искова молба на „Агростар“ – АД, за делба на недвижими имоти, както и че следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, VII гр. състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията й за писмен отговор в едномесечен срок от получаването им, съгласно чл. 131, ал. 1 от ГПК, тъй като в противен случай ще му бъде назначен особен представител по делото.

6704

Поморийският районен съд, II гр. отделение, II състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника X.X.X., роден на 15.12.1985 г., гражданин на Република Полша, сега с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на Поморийския районен съд, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, разпореждане по чл. 131 от ГПК по гр. дело № 20212160100306/2021 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас, по чл. 79 и 86 от ЗЗД. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6756

Районният съд – Свиленград, призовава X.X.X., родена на 23.04.1971 г., с постоянен адрес: Свиленград, ул. Света гора № 26, и настоящ адрес: Испания, като ответник по предявения от „Юробанк България“ – АД, иск по чл. 430, ал. 1 и 2 ТЗ по гр. д. № 489/2021 г. по описа на PС – Свиленград, като указва на призованото лице, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Свиленград, за да получи препис от исковата молба и приложенията. При неявяване в този срок исковата молба и приложенията ще се считат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6720

Севлиевският районен съд уведомява Азис Ахмед, роден на 3.10.1989 г., гражданин на Пакистан, без известен настоящ или постоянен адрес, че има образувано гр. д. № 1082/2021 г. по описа на съда с ищец X.X.X. от с. Непразненци, община Брезник, област Перник, с предявен иск по чл. 49 от СК. Ако в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ не се яви в съда, за да получи съдебните книжа, делото ще се разгледа с участието на особен представител по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6685

Районният съд – гр. Тервел, призовава Адем Туткун с неизвестен адрес да се яви в съда на 22.12.2021 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 20213250100340/2021 г. за връчване на съдебни книжа с правно основание чл. 131 от ГПК по делото, заведено от X.X.X., с предявен иск по чл. 49 от СК. Указва на ответника, че следва да се яви по делото или да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6779

Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 1992/2021 г. по описа на съда, XXII граждански състав, по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 261998 от 20.01.2021 г. против X.X.X., ЕГН ***, и X.X.X., ЕГН ***, и двамата с адрес: гр. ***, ул. *** ***, с която е предявен иск по чл. 153 от ЗПКОНПИ и Решение № 2170 от 27.07.2021 г. и Решение № 2171 от 28.07.2021 г. на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 452 305,59 лв., както следва:

От X.X.X. на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

Сумата в размер 474 лв., представляваща иззети парични средства при извършен обиск по реда на чл. 164 от НПК по ДП № 407/2016 г. по описа на отдел „ИП“ при ОД на МВР – Пловдив.

От X.X.X. на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл.141 от ЗПКОНПИ:

Сумата в размер 3745 лв. и 10 евро, равняващи се на 19,55 лв., представляваща иззети парични средства при извършен обиск по реда на чл. 164 от НПК по ДП № 407/2016 г. по описа на отдел „ИП“ при ОД на МВР – Пловдив.

От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

сумата в размер 36 000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот с идентификатор № 56784.536.17, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 158, том 2, рег. № 2826, дело № 344/31.08.2016 г., вписан в СВ – Пловдив, вх. рег. № 28169/31.08.2016 г., акт № 153/31.08.2016 г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 102, том 3, вх. рег. № 12043/24.01.2020 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив;

сумата в размер 6200 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ 270 ЦДИ“, цвят: тъмносин, с рег. № РВ0444РС, рама № WDC1631131А479751, двигател № 61296330413062, придобит с договор за покупко-продажба от 11.11.2013 г. и отчужден с договор за покупко-продажба от 23.05.2018 г.;

сумата в размер 500 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, с рег. № РВ9252МР, цвят: тъмносив металик, рама № W0L0XCF6834104811, двигател № Y17DTL00585299, придобит с договор за покупко-продажба от 3.11.2010 г. и отчужден с договор за покупко-продажба от 23.05.2018 г.

Или от двамата ответници на посочените основания сумата общо 42 700 лв.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

сумата в размер 12 132 лв., представляваща сбор от вноски на титуляря по разплащателна сметка в левове с IBAN BG******************** в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 17 483 лв., представляваща сбор от трансферирани парични средства от сметка с IBAN ********************, с източник вноски от трето лице, в разплащателна сметка в левове с IBAN BG******************** в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 3063,73 евро, равняваща се на 5992,14 лв., представляваща вноска от титуляря по свободен депозит в евро с IBAN BG******************** в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 2100 евро, равняваща се на 4108,40 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG ********************, с източник вноска от трето лице, в свободен депозит в евро с IBAN BG******************** в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 241,15 евро, равняващи се на 471,60 лв., представляваща начислени лихви по сметка с IBAN ******************** и трансферирана по свободен депозит в евро с IBAN BG******************** в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 148 276 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка с IBAN BG ******************** в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 25 082,92 лв., представляваща вноски от титуляря по сметка с IBAN BG1******************** в „Банка ДСК“ – АД;

сумата в размер 74 027,55 лв., представляваща част от постъпили суми от трети лица по сметка с IBAN BG******************** в „Банка ДСК“ – АД;

сумата в размер 16 910 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG********************, с източник вноска от трето лице, в срочен влог е IBAN BG38********************** в „Банка ДСК“ – АД;

сумата в размер 12 349,53 лв., представляваща вноски по сметка, обслужваща кредитна карта № 5414942578538018 в „Юробанк България“ – АД;

сумата в размер 1074,09 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка с IBAN BG ******************** в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;

сумата в размер общо 1389,81 лв., представляваща вноски по сметка IBAN BG ******************** в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;

сумата в общ размер 1708,50 лв., представляваща вноски по сметка с IBAN BG 83 ******************** в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;

сумата в размер общо 16 974,56 лв., представляваща вноски за обслужване на кредитна карта MASTERCARD STANDARD в „ОББ“ – АД;

сумата в размер 41 000 лв., представляваща вноски от трето лице по спестовна сметка в левове с IBAN BG ******************** в „Централна Кооперативна банка“ – АД;

сумата в размер 1130 лв., представляваща вноски за обслужване на Договор за кредит CARD-13132689/21.04.2016 г. в „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България;

сумата в размер 9961,27 лв., представляваща вноски за обслужване на Договор за паричен кредит PLUS-10293525/8.08.2013 г. в „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България;

сумата в размер общо 9365,71 лв., представляваща вноски за обслужване на кредит PLUS-10594876/17.02.2014 г. в „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България;

сумата в размер общо 5929,96 лв., представляваща вноски за обслужване на кредит PLUS-10594876/12.01.2016 г. в „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България;

Или общо от нея на посочените основания сума в размер 405 367,04 лв.

Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието отнемане се иска, в двуседмичен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, предмет на искането за отнемане, както и за датата, на която се насрочва първото заседание по делото – 22.02.2022 г. – 15 ч.

6792

Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, I състав, на основание чл. 153, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) уведомява, че има образувано гр. д. № 278/2021 г. по описа на ЯОС въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу: X.X.X. с постоянен адрес: гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 70, вх. Б, ет. 1, ап. 25, и настоящ адрес: София, ж.к. Гоце Делчев № 37, вх. Б, ет. 3, ап. 32, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 174 492,11 лв., както следва:

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 100 лв:

100 дружествени дяла от капитала на „М енд В Консултинг“ – ООД, ЕИК 202346088, всеки един от тях с номинал 1 лв.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 174 392,11 лв.:

сумата в размер 12 лв., представляваща непреобразуван остатък от постъпили суми по спестовна смета в евро с IBAN BG33КОRР92204441899201 в „Корпоративна търговска банка“ – АД;

сумата в размер 6466,89 лв., представляваща извършени вноски от доверяваното лице по срочен депозит в левове с IBAN BG96IORТ81302002026700 в „Инвестбанк“ – АД;

сумата в размер 132 097,51 лв., представляваща получена сума от сметка с IBAN BG33КОRР92204441899201 по срочен депозит в левове с IBAN BG96IORТ81302002026700 в „Инвестбанк“ – АД;

сумата в размер 3037,92 лв., представляваща платена лихва по срочен депозит в левове с IBAN BG96IORТ81302002026700 в „Инвестбанк“ – АД;

сумата в размер 28,49 евро с левова равностойност 55,72 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в евро с IBAN BG43FINV915010EUR0DGA8 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 337,23 евро с левова равностойност 659,56 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка кредитна карта в евро с IBAN BG98FINV91501004073007* в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 10 419 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка кредитна карта в левове с IBAN BG18 FINV915010BGN0UZAK в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 1034,94 евро с левова равностойност 2024,17 лв., представляваща извършен превод към трето лице по срочен депозит в евро с IBAN BG13FINV91502014964596 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 6765,15 евро с левова равностойност 13 231,48 лв., представляваща изтеглени на каса средства по срочен депозит в евро с IBAN BG91FINV91502015204140 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 6016,30 лв., представляваща изтеглени средства на каса по свободен депозит в левове с IBAN BG66FINV91502014964612 в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

сумата в размер 371,56 лв., представляваща платена лихва по свободен депозит в левове с IBAN BG66FINV91502014964612 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

Съгласно Определение № 302 от 14.10.2021 г. по гр. д. № 278/2021 г. по описа на Ямболския окръжен съд съдът определя двумесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, предмет на иска, като предявят претенциите си пред Окръжния съд – Ямбол.

Гражданско дело № 278/2021 г. по описа на Ямболския окръжен съд е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.02.2022 г. от 9,30 ч.

6691

Софийският градски съд, I гр. отделение, 9 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 11075/2020 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу:

1. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– Сумата в размер 8200 лв., получена от продажбата на МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С320“, с ДНК № СА6986НК, рама № WDB2200651A006723, двигател № 1129443033278, цвят – сив металик, дата на първа регистрация 15.01.1999 г., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– Сумата общо в размер 9028,26 лв., изтеглена на каса от стандартен депозит сметка в левове № IBAN BG53UNCR70002522325521 при „УниКредит Булбанк“ – АД, от проверяваното лице, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

– Сумата общо в размер 6407,66 лв., изтеглена на каса от разплащателна сметка в левове № IBAN BG51STSA93000024450835 при „Банка ДСК“ – АД, от проверяваното лице, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

– Сумата общо в размер 90 002,76 лв., изтеглена на каса от срочен депозит сметка в левове № 24456155 при „Банка ДСК“ – АД, от проверяваното лице, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

– Сумата общо в размер 8495 лв., изтеглена на каса от срочен депозит сметка в левове № IBAN BG32FINV91502014669665 при „ПИБ“ – АД, от проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата от X.X.X., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

– Сумата общо в размер 20 328,41 лв., изтеглена на каса от срочен депозит сметка в левове № IBAN BG16FINV91502014797702 при „ПИБ“ – АД, от проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата от X.X., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

– Сумата общо в размер 116 021,24 лв., изтеглена на каса от срочен депозит сметка в левове № IBAN BG82FINV91502016133756 при „ПИБ“ – АД, от проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата от X.X.X., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

– Сумата общо в размер 102 576,50 лв., внесена на каса по разплащателна сметка в левове № IBAN BG93UNCR70001520079382 при „УниКредит Булбанк“ – АД, от проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата от X.X.X., тъй като не е установен законен източник на средства за предоставянето й.

2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X.:

– Сумата в размер 18 900 лв., получена от продажбата на МПС – лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х5“, с ДНК № СА2482РВ, рама № WBAFB31080LG95024, двигател № 448S252512320, цвят – син металик, дата на първа регистрация 15.11.2000 г., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– Сумата в размер 27 600 лв., представляваща пазарната стойност на недвижим имот: урегулиран поземлен имот I-309, кв. 44, по плана на с. Гълъбовци, община Сливница, област Софийска, с площ 440,00 кв.м, при граници на имота по скица: улица о.т. 158 – о.т. 159, улица о.т. 158 – о.т. 161, УПИ ІІІ-319 и УПИ III-308, заедно с построената в имота стопанска постройка със застроена площ 40,00 кв.м към датата на отчуждаване, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– Сумата в размер 3100 лв., получена от продажбата на МПС, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– Сумата в размер 5800 лв., получена от продажбата на МПС – лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, с ДНК № СА8830РТ, рама № WVWZZZ7MZTV017569, двигател № ADY132098, цвят – червен металик, дата на първа регистрация 21.12.1995 г., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– Сумата в размер 15 500 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 350 Блутек 4“, с ДНК № СА1999ХР, рама № WDD2221331A082055, двигател № 64286741585847, цвят – син, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

– Сумата в размер 23 100 лв., получена от продажбата на МПС – лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 500“, с ДНК № СА 2852ТТ, рама № WDD2211861A095709, двигател № 27396830088319, цвят – черен, дата на първа регистрация 30.10.2006 г., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

3. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X.:

– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х6 3.0Д“, с ДНК № С2233ТН, рама № WBAFG61020LW53013, двигател № 306D320937046, цвят – бял, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 27 000 лв.

4. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 20 141,41 лв.:

– Сумата общо в размер 3000 лв., изтеглена от X.X.X. на каса и ATM от разплащателна сметка в левове № IBAN BG77BPBI7941057550901 при „Юробанк България“, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

– Сумата общо в размер 17 141,41 лв., изтеглена от X.X.X. на каса от свободен депозит сметка в левове № IBAN BG08FINV91502016295526 при „ПИБ“ – АД, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Съгласно определение от 23.09.2021 г. по гр. д. № 11075/2020 г. по описа на СГС, I ГО, 9 състав, съдът определя едномесечен срок, считано от датата на обнародване на обявлението, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 11075/2020 г. по описа на СГС, I ГО, 9 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.03.2022 г. от 15,30 ч.

6717

Софийският градски съд разпуска на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа партия „Български земеделски народен съюз – единен“, рег. по ф. д. № 3134/1990 г. на СГС, VI-12 състав, със седалище: София, р-н „Средец“, ул. Христо Белчев № 50, партер, ап. 22.

6817

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Председателят на ПП ГПБЛ – София, на основание чл. 28, ал. 3, т. 3 от устава на ПП ГПБЛ, въз основа на решение на СГС от 28.10.2021 г. по ф. д. № 2/2021 г. и свое решение от 2.11.2021 г. свиква извънреден Национален конгрес на ПП ГПБЛ на 22.11.2021 г. от 11 ч. посредством телеконферентна връзка с оглед епидемичната обстановка в страната – чрез платформа за отдалечени събирания livewebinar.com, при следния дневен ред: 1. подаване на оставка от заемащия временно длъжността председател на ПП ГПБЛ – X.X., съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от устава; 2. освобождаване на председателя от Национален конгрес съгласно чл. 29, т. 2 от устава; 3. избор на нов председател на ПП ГПБЛ съгласно чл. 29, т. 2 от устава; 4. освобождаване на подалите оставка пред Изпълнителния съвет членове на Националния съвет съгласно чл. 29, т. 3 от устава; 5. избор на нови членове на Националния съвет съгласно чл. 29, т. 3 от устава. Националният конгрес се състои съгласно устава от всички членове, т.к. към датата на обявяване на поканата за насрочване на Извънреден конгрес броят на членовете не е по-голям от 1000. Конгресът е законен, ако присъстват повече от половината от членовете (или делегати, в случай че членската маса е над 1000 души), като присъствието им се регистрира в присъствен списък. При липса на кворум заседанието на извънредния Национален конгрес се отлага с един час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, като всеки делегат има право на един глас.

6759

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза Фондация „За Оборище“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.12.2021 г. в 18 ч. в София 1504, район „Оборище“, ул. Проф. X.X. № 10, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на Фондация „За Оборище“ за дейности през 2021 г.; 2. приемане на нови членове на сдружението; 3. промяна на членовете на управителния съвет (УС); 4. промени в устава на сдружението; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6794

1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб по фигурно пързаляне Левски“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на 14.12.2021 г. в 17 ч. в седалището на сдружението: София, район „Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 501, вх. 3, ап. 68, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2020 г.; 2. приемане на финансов и счетоводен отчет на сдружението за 2020 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през предходни периоди; 4. освобождаване на членовете на сдружението поради изтичане на мандата им; 5. избор на нов управителен съвет на сдружението; 6. констатиране на отпадане на членове на сдружението поради невнасяне на установените имуществени вноски под формата на членски внос и поради неучастието им в дейността на сдружението; 7. промяна на устава на сдружението; 8. разни. Проектът за промяна на устава на сдружението е на разположение на желаещите да се запознаят с него при председателя на УС на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на следващия ден, на същото място и час на провеждане и при същия дневен ред, като се счита за законно независимо от присъстващите членове на сдружението.

6858

1. – Управителният съвет на сдружение „X.X. – Бъдеще“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 23.12.2021 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в София, р-н „Кремиковци“, кв. Сеславци, ул. Цанко Церковски № 31, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на дейността на сдружение „X.X. – Бъдеще“; 2. вземане на решение за извършване на ликвидация на сдружението; 3. вземане на решение да бъде променена фирмата на сдружението: от сдружение „X.X. – Бъдеще“ – на сдружение „X.X. – Бъдеще“ – в ликвидация“; 4. вземане на решение за назначаване на ликвидатор на сдружението; 5. овластяване на лице, което да заяви за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията настъпилите в сдружението промени. При липса на кворум съгласно чл. 29, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно същия ден – в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6747

1. – Управителният съвет на Организация на Таласемиците в България (ОТБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 29.10.2021 г. свиква общо изборно събрание на 30.12.2021 г. в 14 ч. в София, ж. к. Студентски град, бл. 34А, ап. 118, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението; 2. финансов отчет на сдружението за 2020 г. и целия мандат на настоящия управителен съвет; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промяна на устава на сдружението; 5. обсъждане и приемане на програма за развитие и бюджет на сдружението; 6. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на ОТБ при липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред, ако присъстват не по-малко от десет членове. Ако присъстващите са по-малко от десет, то управителният съвет ще насрочи ново общо изборно събрание.

6748

1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз на ветераните от българската гражданска авиация“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.01.2022 г. в 11 ч. на адрес: Клуб на авиацията на Летище София, Терминал 1, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на сдружение „Съюз на ветераните от българската гражданска авиация“ за периода 2018 – 2021 г.; 2. приемане на финансов отчет за дейността през 2018 – 2021 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС за отчетния период; 4. приемане на промени в устава на СВ БГА; 5. освобождаване на досегашните и избор на председател, председател и членове на ревизионната комисия и почетен председател на СВ БГА; 6. приемане на бюджет за 2022 г.; 7. разни. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, като така проведеното ОС е законно независимо от броя на присъстващите. Всички материали и предложения във връзка със свикването и провеждането на ОС се намират на адреса на управление на сдружението и ще бъдат предоставени на всеки член, заявил желание за това.

6797

1. – Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители – София, на основание чл. 48, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители свиква редовно общо събрание на 29.01.2022 г. от 10 ч. в София, „Парк-хотел Витоша“, конферентна зала „Витоша“. Събранието ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, наложени от правителството на Република България поради пандемията COVID-19, и ще протече при следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2021 г.; 2. приемане на бюджет за 2022 г. При липса на кворум на основание чл. 49, ал. 1 от ЗЧСИ събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

6699

1. – Управителният съвет на СНЦ „Крез рали тийм“, Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете си на 11.01.2022 г. от 13 ч. в Пазарджик, ул. Гаврил Кръстевич № 34, при следния дневен ред: 1. обсъждане на предложението на УС за прекратяване на сдружението и обявяването му в ликвидация; 2. освобождаване от длъжност и отговорност на УС и председателя на сдружението; 3. вземане на решение за прекратяване на сдружението чрез ликвидация; 4. определяне срок на ликвидация; 5. избор на ликвидатор. При липса на необходимия кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

6776

1. – Управителният съвет на Клуб по лека атлетика „Спартак“ – гр. Койнаре, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и с решение на УС от 4.10.2021 г. свиква общо отчетно-изборно събрание на 20.01.2022 г. от 17 ч. в сградата на спортна зала – стадион „Спартак“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба за периода на управление 2017 – 2021 г.; 2. отчетен доклад на контролната комисия; 3. избор на ръководни органи; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.

6848

95. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Силистра, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква годишно отчетно-изборно събрание на колегията на 29 и 30.01.2022 г. от 9 ч. в сградата на Адвокатската колегия – Силистра, ул. Стефан Караджа № 19, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на колегията през 2021 г. и вземане на решения по него; 2. доклад на контролния съвет за проверка на финансовата дейност на САК през 2021 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2021 г.; 4. приемане бюджет на съвета на колегията за 2022 г.; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за общо събрание на адвокатите; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове. Определя се дата за допълнителен избор на органи на колегията – 5.02.2022 г. Поканват се всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен представител.

6799

8. – Съветът на Адвокатската колегия – Стара Загора, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на 29 и 30.01.2022 г. от 9 ч. в заседателната зала на Адвокатската колегия – Стара Загора, ул. Пазарска № 35, ет. 2, Стара Загора, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през 2021 г.; 2. финансов отчет на САК за 2021 г.; 3. доклад на контролния съвет за упражняване на бюджета и стопанисване на имуществото на АК през 2021 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2021 г.; 5. разисквания по отчетите; 6. приемане на бюджет на САК за 2022 г.; 7. разни; 8. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд и избор на адвокатски съвет и неговия председател, контролен съвет, дисциплинарен съд и неговия председател и на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. На основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата при липса на кворум събранието ще се проведе същия ден на същото място от 10 ч. независимо от присъстващите членове.

6366