Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 16.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-87 от 5 ноември 2021 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 13, ал. 2 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с изготвен от определената със Заповед № СД-03-117 от 18.08.2021 г. на министъра на правосъдието изпитна комисия окончателен протокол за резултатите от изпита за придобиване на квалификация „синдик“, обявен със Заповед № СД-06-13 от 1.07.2021 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 59 от 2021 г.), нареждам:

Допълвам утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и допълнен със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.), Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. (ДВ, бр. 44 от 2014 г.) и Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. (ДВ, бр. 47 от 2019 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация „синдик“, както следва:

Трите имена на синдика

Електронен адрес

Адрес за контакт

Телефон

Специалност

1.

X.X.X.

vasilena_vachevska@abv.bg

София, ул. Проф. X.X. № 5, вх. А, ет. 3, ап. 7

0888 462 492

право

2.

X.X.X.

deni.m.marinova@gmail.com

София, бул. Витоша № 186, вх. А, ет. 3, ап. 4

0888 40 30 94

право

3.

X.X.X.

dyordanov.lawyer@gmail.com

София, ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4

0877 072 275

право

4.

X.X.X.

darina_georgieva92@abv.bg

Стара Загора, ул. Света Троица № 61, ет. 6, ап. 32

0885 627 484

право

5.

X.X.X.

yourdan.nikolov@gmail.com

София, ж.к. Младост 1, бл. 16, вх. А, ет. 5, ап. 9

0887 336 831

право

6.

X.X.X.

krkraev@gmail.com

София, ж.к. Белите брези 33, ет. 11, ап. 39

0888 219 991

право

7.

X.X.X.

lilyanapopova.lawyer@gmail.com

Плевен, ул. Г. С. Раковски № 20, ет. 2

0888 453 333, 0878 898 289

право

8.

X.X.X.

pi.pi.popova7733@gmail.com

Плевен, ул. Г. С. Раковски № 20

0889 613 508

право

9.

X.X.X.

spasova-2@abv.bg

Варна, ж.к. Възраждане, бл. 2, вх. 4, ет. 1, ап. 1

0899 680 063

право

10.

X.X.X.

stefan.marchev@gigovaandpartners.com

София, бул. Васил Левски № 30, ет. 2

0888 815 853

право

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение по отношение на лицата, придобили квалификация „синдик“.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието и да се съобщи на всички кандидати, участвали в изпита за придобиване на квалификация „синдик“ по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.

Министър: И. Демерджиев

6943

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1811 от 5 ноември 2021 г.

На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6605 от 5.11.2021 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Отменя Решение № 1572 от 19.05.2014 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 45 от 2014 г.) за откриване на процедура за приватизационна продажба на поземлен имот с идентификатор 02508.80.2 с площ 3155 кв. м, намиращ се на ул. Теменуга, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, ведно с построените в имота сгради, както следва:

а) сграда с идентификатор 02508.80.2.1 на 1 етаж със застроена площ 61 кв. м, масивна конструкция;

б) сграда с идентификатор 02508.80.2.2 на 1 етаж със застроена площ 27 кв. м, масивна конструкция;

в) сграда с идентификатор 02508.80.2.3 на 1 етаж със застроена площ 8 кв. м, масивна конструкция.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6937

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 125 от 14 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Видин, одобрява проект за изменение на „Общ устройствен план на община Видин“ за поземлени имоти с идентификатори 39147.8.35, 39147.8.1, 39147.8.2, 39147.9.2 и 39147.9.3 по кадастралната карта на с. Кошава, община Видин, местност Излаз, собственост на „Видинска винарска компания“ – ООД, с който предназначението на имотите се променя от „Специална високотехнологична производствена зона – ПС“, „Обработваеми земеделски земи“ и „Гробищен парк“ в „Рекреационни устройствени зони, предназначени за курорт и допълващи го дейности – Ок“.

Председател: Г. Велков

6919

 

ОБЩИНА ГУРКОВО

РЕШЕНИЕ № 291 от 30 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Гурково, одобрява проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на община Гурково в частта му за ПИ с идентификатор 18157.127.746 по КККР на гр. Гурково, като за имота се отрежда устройствена зона – Пп – предимно производствена зона за монтиране на фотоволтаична централа.

Председател: Г. Гочев

6946

24. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0001181/9.11.2021 г. възлага на „Верка“ – ЕООД, ЕИК 120592165, следния недвижим имот: недвижим имот, намиращ се в с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, а именно: поземлен имот с идентификатор 10104.14.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1081 от 10.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 4093 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседи на имота: имот 10104.14.11; имот 10104.14.9; имот 10104.13.251 и имот 10104.14.7, ведно с всички трайно прикрепени движими вещи – изградена фотоволтаична система, състояща се от: 1. инвертори SMA CMC 8000TL – 9 бр.; 2. кабелна линия СрН 20 kV с дължина 51 м; 3. разпределители РТА, РТБ1, РТБ2, РТБ3 и табло; 4. външно захранване; 5. соларни панели 185 W Trina Solar – 432 бр.

6924

95. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, офис Варна, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С210003-091-0001108/2.11.2021 г. възлага на X.X.X. с адрес: гр. Смолян, ул. Полк. X.X. № 9, вх. Б, следните недвижими имоти: 1. поземлен имот № 37352.80.18, стар № 080018, парцел № 18, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – пета, площ 600 кв. м, намиращ се в с. Кметовци, община Габрово, област Габрово – м. Голямата ливада, с граници имоти № 37352.80.17, 37352.80.19, 37352.80.20, 37352.80.205; 2. поземлен имот № 37352.68.14, стар № 068014, представляващ парцел 14 от масив № 68 по плана на с. Кметовци, ЕКНМ 37353, начин на трайно ползване – трайни насаждения, категория на земята – осма, площ 5001 кв. м, намиращ се в с. Кметовци, община Габрово, област Габрово – м. Черганка, с граници имоти № 37352.68.13, 37352.68.15, 37352.68.16, 37352.68.17, 37352.68.18, 37352.68.19, 37352.68.206; 3. поземлен имот № 37352.80.7, стар № 080007, пета категория, начин на трайно ползване – естествени ливади, площ 300 кв. м, намиращ се в с. Кметовци, община Габрово, област Габрово – м. Голямата ливада, с граници имоти 37352.106.194, 37352.69.10, 37352.80.10, 37352.80.6, 37352.80.8, 37352.80.9; 4. поземлен имот № 37352.82.13, стар № 082013, пета категория, начин на трайно ползване – изоставени трайни насаждения, площ 2103 кв. м, намиращ се в с. Кметовци, община Габрово, област Габрово – м. Оградките, с граници имоти № 37352.82.12, 37352.82.14, 37352.82.263, 37352.82.7, 37352.82.9.

6910

18. – Нов български университет – София, обявява конкурси за: главен асистент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (дизайн и дигитално рисуване, компютърно проектиране) – един; доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки – един; доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (финансово и данъчно право и данъчен процес) – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет – София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис № 215, тел. 02/8110235.

6945

36. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, обявява следните конкурси за: професори: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на Катедрата по трудова медицина – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравна политика и мениджмънт – един; доцент на 0,25 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за преподаване на дисциплините „Актуални проблеми на стареенето и старостта“ и „Промоция на здравето“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина – двама, всичките със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“ при Медицинския университет – София. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

6909

80. – Университетът „Проф. д-р X.X.“ – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“, шифър 01.05.16 – един; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология“, шифър 02.10.09 – един; главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и използване на компютри) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО, бл. 1, стая № 214, тел.: 056/715 725 или 0889 699 918.

6897

63. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Гастроентерология“ – един в сектор „Специална медицина“ на катедра „Сестрински терапевтични грижи“ за нуждите на Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

6929

64. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Обща хирургия“ – един в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ на факултет „Медицина“ за нуждите на Отделението по колопроктология и гнойно-септична хирургия на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

6930

23. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Аграрния факултет за: академична длъжност доцент по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, за нуждите на катедра „Приложна екология и зоохигиена“ – един; Ветеринарномедицинския факултет за: академична длъжност доцент по „Патология на животните“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един; Медицинския факултет за: академична длъжност главен асистент по „Управление на здравните грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, за нуждите на специалност „Лекарски асистент“ към катедра „Здравни грижи“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: за Аграрния факултет – Студентски град, тел. 042/699443; за Ветеринарномедицинския факултет – Студентски град, тел. 042/699506; за Медицинския факултет – ул. Армейска № 11, тел. 042/664468, Стара Загора.

6898

23а. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси по свободни места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021 – 2022 г. (съгласно Решение № 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г. и решение на Академичния съвет – Протокол № 21 от 3.11.2021 г.) по следните докторски програми:

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

1. Педагогически науки

1.2. Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика – ПФ

1

1

Методика на обучението по математика в предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степен – ПФ

2

2

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление (селско стопанство) – СФ

1

-

4. Природни науки, математика и информатика

4.3. Биологически науки

Биохимия – АФ

-

2

5. Технически науки

5.1. Машинно инженерство

Двигатели с вътрешно горене – ФТТ

1

-

Механизация и електрификация на растениевъдството – ФТТ

1

-

Технология на шевното производство – ФТТ

1

-

Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки – ФТТ

1

-

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) – ФТТ

1

-

5.13. Общо инженерство

Технология на млякото и млечните продукти – АФ

1

-

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.1. Растениевъдство

Растениевъдство – АФ

1

-

6.3. Животновъдство

Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

-

6.4. Ветеринарна медицина

Патология на животните – ВМФ

2

-

Морфология – ВМФ

1

1

Ветеринарна хирургия – ВМФ

2

-

ОБЩО за ТрУ

17

6

 

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до декана за участие в конкурса с избор на чужд език за изпит по него (по образец от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета; 2. автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за връзка; 3. диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, или академична справка за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал или нотариално заверено копие); 4. диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 5. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 6. кандидати, които са завършили чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по процедурата „За признаване от Тракийския университет на придобита в чужбина степен на висше образование“; кандидатите прилагат и решението на комисията; 7. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8. документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с РМС № 373 от 22.04.2021 г. Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ. Подаване на документи във: Аграрния факултет – стая № 410, тел. 042/699387; Ветеринарномедицинския факултет – Научен отдел, тел. 042/699506; Педагогическия факултет – Научен отдел, ул. Армейска № 9, тел. 042/613758; Стопанския факултет – Научен отдел, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38, тел. 046/669181.

6899

364. – Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика: „Парично обращение и парични системи (Развитие на паричните системи и монетосеченето)“, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015829.

6918

296. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един, за Научно направление „Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979-22-09.

6886

78. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на гр. Хисаря, община Хисаря, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 77270.1.11, 77270.1.12, 77270.1.17, 77270.1.110, 77270.1.114, 77270.1.171, 77270.1.204, 77270.1.252, 77270.1.299, 77270.1.350, 77270.1.366, 77270.1.391, 77270.1.433, 77270.1.507, 77270.1.509, 77270.1.519, 77270.1.529, 77270.1.576, 77270.1.580, 77270.1.587, 77270.1.589, 77270.1.657, 77270.1.659, 77270.1.730, 77270.2.36, 77270.2.462, 77270.2.479, 77270.2.480, 77270.2.482, 77270.2.496, 77270.2.501, 77270.2.619, 77270.2.620, 77270.2.621, 77270.2.664, 77270.2.926, 77270.3.518, 77270.3.523, 77270.3.524, 77270.3.547, 77270.3.553, 77270.3.723, 77270.3.726, 77270.3.727, 77270.3.738, 77270.3.904, 77270.16.68, 77270.16.96, 77270.16.97, 77270.16.131, 77270.16.132, 77270.16.134, 77270.16.135, 77270.16.141, 77270.16.142, 77270.16.304, 77270.16.326, 77270.16.327, 77270.16.330, 77270.16.332, 77270.16.333, 77270.16.334, 77270.16.337, 77270.16.901, 77270.16.903, 77270.17.154, 77270.17.155, 77270.17.157, 77270.17.160, 77270.17.161, 77270.17.171, 77270.17.183, 77270.17.184, 77270.17.186, 77270.17.187, 77270.17.190, 77270.17.191, 77270.17.194, 77270.17.199, 77270.17.901, 77270.21.193, 77270.21.245, 77270.21.258, 77270.21.735, 77270.22.139, 77270.22.148, 77270.22.660, 77270.22.664, 77270.22.672, 77270.22.673, 77270.22.674, 77270.22.676, 77270.22.677, 77270.22.678, 77270.22.679, 77270.22.680, 77270.22.906, 77270.23.6, 77270.26.190, 77270.47.316, 77270.47.318, 77270.47.320, 77270.48.238, 77270.48.901, 77270.50.71, 77270.50.72, 77270.50.75, 77270.50.77, 77270.51.50, 77270.54.9, 77270.54.246, 77270.54.247, 77270.54.256, 77270.54.257, 77270.54.258, 77270.54.259, 77270.54.363, 77270.54.364, 77270.54.365, 77270.55.413, 77270.55.415, 77270.55.416, 77270.55.423, 77270.55.425, 77270.55.427, 77270.55.473, 77270.55.498, 77270.55.499, 77270.55.500, 77270.55.501, 77270.55.503, 77270.55.504, 77270.55.902, 77270.55.908, 77270.55.909, 77270.55.915, 77270.55.922, 77270.65.404, 77270.65.408, 77270.65.409, 77270.65.411, 77270.65.413, 77270.65.736, 77270.65.749, 77270.65.751, 77270.65.836, 77270.65.840, 77270.65.841, 77270.65.842, 77270.65.843, 77270.65.905, 77270.65.906, 77270.65.907, 77270.65.913, 77270.65.914, 77270.65.919, 77270.65.927, 77270.73.44, 77270.73.71, 77270.73.73, 77270.73.75, 77270.73.77, 77270.73.78, 77270.73.79, 77270.73.80, 77270.73.212, 77270.75.72, 77270.75.597, 77270.75.615, 77270.75.658, 77270.75.662, 77270.75.663, 77270.75.664, 77270.75.665, 77270.75.666, 77270.75.667, 77270.75.668, 77270.75.678, 77270.75.679, 77270.75.743, 77270.75.795, 77270.75.796, 77270.75.912, 77270.76.26, 77270.76.33, 77270.76.449, 77270.76.450, 77270.76.451, 77270.76.452, 77270.76.453, 77270.76.522, 77270.76.531, 77270.76.537, 77270.76.538, 77270.76.539, 77270.76.560, 77270.76.564, 77270.76.566, 77270.76.569, 77270.76.578, 77270.76.696, 77270.76.700, 77270.76.701, 77270.76.709, 77270.76.710, 77270.76.758, 77270.76.759, 77270.80.17, 77270.80.18, 77270.80.19, 77270.80.20, 77270.80.21, 77270.80.22, 77270.80.23, 77270.80.24, 77270.80.26, 77270.80.27, 77270.80.28, 77270.80.31, 77270.80.34, 77270.80.35, 77270.80.36, 77270.80.744, 77270.80.747, 77270.81.61, 77270.81.95, 77270.84.214, 77270.84.788, 77270.84.901, 77270.84.902, 77270.84.906, 77270.101.5, 77270.101.6, 77270.107.7, 77270.101.182, 77270.101.193, 77270.101.541, 77270.101.930, 77270.136.528, 77270.137.188, 77270.137.190, 77270.137.193, 77270.137.201, 77270.137.202, 77270.139.332, 77270.139.342, 77270.139.343, 77270.139.344, 77270.139.345, 77270.139.349, 77270.139.350, 77270.139.351, 77270.139.374, 77270.139.524, 77270.139.571, 77270.139.970, 77270.141.1, 77270.141.389, 77270.163.112, 77270.169.150, 77270.169.533, 77270.171.45, 77270.171.47, 77270.171.48, 77270.171.50, 77270.171.51, 77270.171.52, 77270.171.55, 77270.171.534, 77270.171.536, 77270.172.128, 77270.172.130, 77270.172.200, 77270.172.201, 77270.174.35, 77270.174.37, 77270.174.38, 77270.174.39, 77270.174.40, 77270.174.41, 77270.174.42, 77270.174.43, 77270.174.44, 77270.174.45, 77270.174.46, 77270.174.260, 77270.175.3, 77270.175.17, 77270.175.83, 77270.175.100, 77270.176.1, 77270.178.76, 77270.178.79, 77270.178.439, 77270.178.538, 77270.179.167, 77270.179.183, 77270.179.191, 77270.180.220, 77270.180.226, 77270.180.228, 77270.180.432, 77270.185.35, 77270.185.901, 77270.212.10, 77270.212.12, 77270.212.27, 77270.212.31, 77270.212.33, 77270.212.34, 77270.404.35, 77270.404.36, 77270.408.2, 77270.408.3, 77270.408.4, 77270.408.7, 77270.408.523, 77270.430.116, 77270.430.784, 77270.16.45, 77270.17.68, 77270.179.901, 77270.172.135, 77270.74.130, 77270.55.475, 77270.84.789, 77270.75.613, 77270.55.426, 77270.55.424, 77270.55.420, 77270.55.414, 77270.55.920, 77270.16.902, 77270.16.328, 77270.16.243, 77270.16.133, 77270.17.156, 77270.163.638, 77270.101.1, 77270.101.2, 77270.101.3, 77270.101.4, 77270.80.38, 77270.80.29, 77270.80.30, 77270.22.663, 77270.22.662, 77270.1.637, 77270.84.904, 77270.84.905, 77270.1.348, 77270.2.38, 77270.1.273, 77270.408.8, 77270.3.525, 77270.172.539, 77270.172.127, 77270.172.134, 77270.172.900, 77270.179.900, 77270.179.166, 77270.178.78, 77270.179.164. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

6907

78а. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

6908

62. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на южното платно на бул. Тодор Каблешков от бул. България до ул. Ген. Стефан Тошев, район „Витоша“ – поетапно съгласно влязъл в сила регулационен план на м. Манастирски ливади – запад, одобрен със Заповед № РД-09-50-66 от 10.02.1999 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г. на Столичния общински съвет, както следва: 1. Заповед № СОА21-РД-40-135 от 29.09.2021 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1932.2412 (незастроен), с площ за отчуждаване 827 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в София, бул. Тодор Каблешков, район „Витоша“. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот. 2. Заповед № СОА21-РД40-136 от 29.09.2021 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава ПИ с идентификатор 68134.1932.2411 (незастроен), с площ за отчуждаване 1532 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК (Заповед № 18-7204 от 28.08.2018 г. – последно изменение на КККР, засягащо поземления имот), намиращ се в София, бул. Тодор Каблешков, район „Витоша“. Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот с площ 132 кв. м.

6947

80. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава за Решение № 610 по протокол № 39 от 23.09.2021 г. на СОС, с което се одобрява ПУП за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. Толева махала, район „Връбница“, в териториален обхват на кв. 20, 20а, 22, 23, 24 (част), 25, 27 (част), 28, 29 (част), 30, 31, изменение на плана за улична регулация в участъка между нови о.т. 1001 и о.т. 1017 и от о.т. 1023 до о.т. 1034, вертикална планировка и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С решението на СОС се прекратява производството по одобряване на ИПРЗ за квартали, части от тях и улици, одобрени като план-извадка по чл. 133, ал. 1 и 3 от ЗУТ с Решение № 8 по протокол № 68 от 17.01.2019 г. на СОС, и за поземлени имоти, за които е необходимо представяне на декларации за съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗУТ за установяване на свързано застрояване за кв. 22, УПИ І-18 „за ЖС и ОО“, УПИ ІІ-19 „за ЖС“ и УПИ ІІІ-20 „за ЖС“; за кв. 23, УПИ VІІ-100 „за ЖС“ и УПИ VІІІ-9 „за мотел и ОО“; кв. 25, УПИ VІІІ-47 „за ОО“ и УПИ ХVІІ-48 „за ОО“, м. Толева махала, район „Връбница“ и в район „Люлин“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Връбница“ и в Район „Люлин“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“ и в Район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6895

3. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20 kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и 07079.3.2832 по к.к. на гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.

6920

83. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Новопроектиран електропровод – ниско напрежение 1 kV, за захранване на поземлен имот с кад. № 21324.1.217, местност Узунала по КК на с. Добралък, община Куклен“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

6911

81. – Община Кърджали на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали“, подобект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с. Резбарци – агломерация Кърджали“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 214, дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представения проект до дирекция „АСУТ“ на общината.

6900

81а. – Община Кърджали на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали“, подобект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в кв. Прилепци – агломерация Кърджали“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 214, дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представения проект до дирекция „АСУТ“ на общината.

6901

81б. – Община Кърджали на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 81462.888.9903 по КККР на с. Чифлик, община Кърджали. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 214, дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представения проект до дирекция „АСУТ“ на общината.

6902

2. – Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Електронносъобщителна мрежа (ЕСМ) за осъществяване на далекосъобщителни мрежи „А1 България“ – ЕАД, на територията на с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“. Трасето на ел. кабела е отразено в графичната част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в салона на СУ „Максим Райкович“ – корпус II (бивш партиен дом), с адрес: гр. Лясковец, ул. Манастирска № 1, и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

6896

16. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 и 12 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен проект за ПУП – план за регулация за масив 11538.504 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, СО „Инцараки“, както и за поземлени имоти с идентификатори № 11538.1.96, № 11538.1.98, № 11538.2.154, № 11538.2.155, № 11538.15.24 и № 11538.15.164 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност Юрта. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6931

55. – Община Пазарджик на основание чл. 28б ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен план на новообразуваните имоти (ПНИ) на зоната по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ по к.к. на землището на с. Црънча, община Пазарджик, в обхват на поземлени имоти с идентификатори по КККР: 78570.151.32 (стар 151032), 78570.148.2 (стар 148002), 78570.147.2 (стар 147002), 78570.147.5 (стар 147005), 78570.147.7 (стар 147007) в местност Коритски път. Планът на новообразуваните имоти, регистърът на имотите и таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на бившите собственици са изложени в сградата на Община Пазарджик в Центъра за обслужване на клиенти. Копие на ПНИ, регистър и таблица за предварително запознаване на заинтересованите лица, жители на с. Црънча, са предоставени и в кметството. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и регистъра на имотите до кмета на община Пазарджик, като приложат документите за собственост и други документи (удостоверения за наследници и др.), които считат за необходимо.

6912

22. – Община Смядово на основание чл. 128, ал. 1 и 6 от ЗУТ съобщава във връзка със Заповед № РД-15-3 от 4.01.2021 г. на областния управител на област Шумен за изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбох“ – ЕООД, на територията на област Шумен“. Проектът засяга поземлени имоти в землищата на гр. Смядово, с. Бял бряг и с. Янково, община Смядово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Смядово и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6903

94. – Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс“ – ЕООД, на територията на област Шумен“. Проектът засяга поземлени имоти в землищата на с. Белокопитово, с. Лозево и с. Панайот Волово, община Шумен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Шумен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6917

52. – Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабелни линии средно напрежение (20 kV) от фотоволтаични централи в ПИ 20849.9.8 – м. X.X., ПИ 20849.18.19 – м. Припека, ПИ 20849.27.53 – м. Балар баир, до подстанция в ПИ 20849.14.67 – м. Крайния трап, в землището на с. Джулюница, община Ценово, област Русе. Проектът за ПУП – ПП с подробно описание на имотите и сервитутите на засегнатите имоти е изложен за разглеждане в сградата на общинска администрация – стая № 304, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – с. Ценово.

6951

Административният съд – Бургас, IХ състав, съобщава по чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че е постъпило оспорване на Решение № 29-12 от 25.07.2017 г. на Общинския съвет – Бургас, по т. 12 от протокол № 29 от 25.07.2017 г., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и 5 от ЗУТ, е одобрен ПУП – ПРЗ на част от кв. 37 по плана на с. Маринка, община Бургас, в частта относно имот – бивш поземлен имот с пл. № 003060 по КВС на землище с. Маринка, за който се отреждат УПИ ХХХV-1436, кв. 37 и УПИ ХХХVІ-1435, кв. 37, двата по плана на с. Маринка, община Бургас. По оспорването е образувано адм. д. № 2084/2021 г., насрочено за 17.01.2022 г. от 13,30 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда със съдържание съобразно чл. 218, ал. 5 от ЗУТ.

6923

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор Н. Орманджиева при ВТОП против Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в община Сухиндол. Образувано е адм. д. № 636/2021 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 17.12.2021 г. от 10,30 ч.

6893

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Враца, против разпоредбите на чл. 4, ал. 2, чл. 13, ал. 1, т. 15, чл. 20, ал. 6, чл. 53, ал. 2 в частта „председателския съвет …….“ и разпоредбите на чл. 16, чл. 55, ал. 5, чл. 56, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 121, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Мездра, приет с решение № 13 от 12.12.2019 г. на ОбС – Мездра, изм. с Решение № 186 от 29.10.2020 г. на ОбС – Мездра. По протеста е образувано адм. д. № 626/2021 г., насрочено за 7.12.2021 г. от 10 ч.

6894

Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК обявява, че по подадена жалба от Фондация „Гринберг“ срещу Наредбата за реда и условията за издаване на карти за паркиране на хора с увреждания от община Трекляно, приета от Общинския съвет – с. Трекляно, с Решение № 31 по протокол № 2 от 23.02.2015 г., е образувано адм.д. № 333/2021 г. по описа на съда. Твърди се, че оспорената наредба е незаконосъобразна, приета при съществено нарушение на процесуалните правила. Излагат се подробни мотиви за тази незаконосъобразност. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.12.2021 г. от 10 ч.

6926

Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Дулово, приет с Решение № 3 по протокол № 2 от 20.11.2015 г. на Общинския съвет – Дулово, с последващи изменения, както и че по повод на оспорването е образувано адм. д. № 204 по описа за 2021 г. на Административния съд – Силистра.

6927

Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на разпоредбите на чл. 4, 19, 20, 21, 61 и 62 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Силистра, приет с Решение № 879 по протокол от 27.09.2018 г. на Общинския съвет – Силистра, с последващи изменения и допълнения, както и че по повод на оспорването е образувано адм. д. № 203 по описа за 2021 г. на Административния съд – Силистра.

6928

Сливенският районен съд призовава Ясер/Мансур Ассаид Мансур, роден на 27.01.1986 г., гражданин на Египет, с неизвестен адрес в Република България, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от исковата молба и приложенията по гр.д. № 3979/2021 г. по описа на РС – Сливен, образувано по искова молба, подадена от X.X.X., с която са предявени претенции с правно основание чл. 49 от СК.

6925

Софийският районен съд, 69 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Джузепе Еванджелиста, гражданин на Пакистан, без регистрация и постоянен адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, второ гражданско отделение, 69 състав, гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис от искова молба и приложенията по гр. д. № 55760/2020 г., подадена от „Топлофикация – София“ – ЕАД, с правна квалификация чл. 79, ал. 1 и чл. 86 ЗЗД, да подаде писмен отговор, както и да посочи съдебен адрес. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

6887

Софийският районен съд, I гр. отделение, 33 състав, уведомява Захария Юда Меворах, че има качеството на ответник по гр. д. № 25685/2021 г. на СРС, образувано по предявен от X.X.X. с адрес: гр. София, ул. Цанко Церковски № 20, ет. 2, ап. 20, и Бенжамен Бенжамен Ханне с адрес: гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 21, вх. В, ет. 1, ап. 56, установителен иск за собственост на недвижим имот – магазин, намиращ се в гр. София, ул. Цар Иван Асен ІІ № 61, и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Софийския районен съд за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. Ако ответникът не се яви за получаване на книжата, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6888

Софийският районен съд, ІІІ ГО, 113-и състав, съобщава, че гр.д. № 37747/2021 г. е образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя Фрида Броуард Гарсия като наследник по закон на Марсело Броуард Гарсия, починал на 14.04.2021 г. в България, с издаден акт за смърт от Република България № 0359/2021 г. 07 район „Слатина“. Софийският районен съд указва на бенефициерите възможността да бъдат изслушани от съда по отношение на установяване на удостоверяваните елементи в настоящото производство, както и че могат да предявят правата си в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6889

Софийският районен съд, ГО, 148-и състав, съобщава, че гр.д. № 53369/2021 г. е образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя X.X.X. като наследник по закон на X.X.X., починала в България на 3.01.2021 г. в гр. Варна, с издаден акт за смърт № 0037/4.01.2021 г. от Република България, с което се канят наследниците и заветниците на X.X.X., ЕГН **********, в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да предявят правата си по ч.гр.д. № 53369/2021 г. на Софийския районен съд.

6890

Софийският районен съд, 81 състав, III ГО, съобщава на X.X.X., роден в България, с настоящ адрес: Италия, провинция Рим, гр. Санта Маринела, ул. Лайгуелия № 3, че по искова молба от ЗК „Лев Инс“ – АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе № 67А, представлявано от X.X.X.-X. и X.X.X. – изпълнителни директори, е образувано гр. д. № 51011/2019 г. по описа на СРС, 81 състав, и в 2-седмичен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, бул. Цар Борис III № 54, за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея. В случай че не се яви да получи книжата в указания срок, те ще се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

6891

Софийският районен съд, гражданско отделение, 165 състав, призовава X.X.X. Дорнан, с адрес: Лондон, Великобритания, 180 Голям Портланд – улица, Лондон W1W5QZ (James Peter Maхwell, Great Britain, 180 Great Portland Street, London W1W5QZ), да се яви в съда за получаване на съдебни книжа като ответник по гр.д. № 44058/2019 г., заведено от X.X.X.-X..

6892

Старозагорският районен съд, VI гр. състав, съобщава на ответника Уасиим Мохамед Али Банисмаил, роден на 9.09.1989 г. в Палестина, за заведеното гр.д. № 1682/2021 г. по описа на Старозагорския районен съд от ищеца X.X.X. иск за прекратяване на брак по чл. 49 от СК чрез публикация в „Държавен вестник“, като в съобщението му се укаже, че книжата са оставени в канцеларията на съда и могат да бъдат получени оттам в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, както и че ако в този срок не се яви в съда да получи същите, делото ще бъде разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6952

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 2905/2020 г. по описа на съда по постъпила на 30.12.2020 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 907 496,72 лв.:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 284 328,45 лв.:

500 дружествени дяла всеки на стойност от по 10 лв. в общ размер 5000 лв., представляващ 100 % от капитала на „Винарска изба ЕТНО“ – ЕООД, с ЕИК 131195962.

Дружествените дялове, възлизащи на обща стойност 15 000 евро, с левова равностойност в размер 29 337,45 лв., представляващи 100 % от капитала на търговско дружество „BALKANIA TRADE MON. ЕРЕ“, регистрационен номер 800825190, данъчен идентификационен номер 168940695, с едноличен собственик X.X.X., регистрирано в Република Гърция.

Сума в размер 149 991 лв., представляваща стойността на върнати заеми от „БИ ЕМ ЕКС“ на X.X..

Сума в размер 100 000 лв., представляваща стойността на предоставени от X.X.X. допълнителни вноски в „БИ ЕМ ЕКС“, които впоследствие са възстановени на едноличния собственик на капитала.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 314 391,76 лв.:

Сума в размер 717,51 лв., представляваща стойността на погасените задължения през 2011 г. по кредитна карта Mastercard Standart с № 5412331279036586 в „Обединена българска банка“ – АД.

Сума в размер 88 012,35 лв., представляваща левовата равностойност на 45 000 евро, внесена от титуляря по сметка с IBAN BG65 FINV 9150 10UB 3585 95 (BG69 CBUN 9195 1040 3585 95) в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

Суми в общ размер 225 661,90 лв., представляващи допълнителни вноски в ЕТ „Грозд – X.X.“ от собственика X.X. в периода от 1.01.2011 г. до 28.08.2018 г.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска в размер 168 232,51 лв.:

Урегулиран поземлен имот Х-4219 от кв. 130 по плана на гр. Карнобат, с площ 54 кв. м, отреден за обществено застрояване, при граници: север: УПИ IV-1597, изток: УПИ IX-4218; УПИ IX-4218; запад: ул. Неофит Рилски, заедно с извършените в имота подобрения и приращения, собственост на X.X.X. и X.X.X., придобит с договор за продажба на имот – частна общинска собственост, pег. № 4203/4.10.2012 г. на СВ – Карнобат, Община Карнобат, ЕИК 000057026. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 3800 лв.

Нива в местността Мешата с площ 10 дка, трета категория, съставляваща поземлен имот № 070005, намиращ се в землището на с. Венец, ЕКАТТЕ 10625, община Карнобат, област Бургас, при граници (съседи): имоти № 000173 – общински полски път, № 000170 – общински полски път, 070006 – нива, и № 070003 – нива, който имот е образуван от имот № 070004, при следното ограничение на ползването: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „В“, заедно с извършените в имота подобрения и приращения. Имотът е собственост на X.X.X. и X.X.X., придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 118/8.11.2013 г., том XI, pег. № 6505, дело № 1131/2013 г., по описа на нотариус № 323 на НК, вписан в СВ, вх. рег. № 5002/8.11.2013 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 7800 лв.

1/10 ид.ч. от дворно място с площ 291 кв. м, а по документ за собственост с площ 276 кв. м, образуващо урегулиран поземлен имот № XIII-4166, отреден за жилищно застрояване в кв. 92 съгласно действащия застроителен и регулационен план на гр. Карнобат, област Бургас, намиращ се в гр. Карнобат, област Бургас, на ул. Сашо Кофарджиев № 2, при граници: изток – урегулиран поземлен имот XII-4250, запад – урегулиран поземлен имот XV-1459, север – урегулиран поземлен имот XV-1458, и поземлен имот № 4171 – ул. Сашо Кофарджиев, заедно с търговски обект (кафе-сладкарница) със застроена площ 80,35 кв. м, състоящ се от търговска зала, два санитарни възела с преддверие, две складови помещения, подготвителна и умивалня, разположен на партерния етаж на търговско-жилищна сграда, построена в гореописания урегулиран поземлен имот, при граници: изток – дворно пространство „лятна градина“, запад – стълбищна клетка, търговско гише и аптека, север – вътрешен двор, юг – улица, заедно с прилежащите му 8,40 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху описания недвижим имот: търговско гише за продажба на дребни стоки с площ 3,82 кв. м, разположено на партерния етаж на търговско-жилищна сграда, при граници: изток – кафе-сладкарница; запад – кафе-сладкарница; север – вътрешен двор; юг – кафе-сладкарница, заедно с прилежащите му 0,40 % ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху описания имот, както и всички извършени в описания обект подобрения и приращения. Имотът е собственост на X.X.X. и X.X.X., придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 200/27.06.2011 г., том III, pег. № 1704, дело № 295/11 г., по описа на нотариус № 581 на НК, вписан в СВ, вх. рег. № 2748/27.06.2011 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 110 000 лв.

Лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Корола версо“, pег. № А9672КХ, рама № NMTEJ16R30R122930, двигател № 2AD5294966, цвят: светлосив металик, дата на първоначална регистрация 11.12.2007 г. Пазарната стойност на моторното превозно средство към настоящия момент, определена от вещо лице X.X.X. по изп. дело № 29/2020 г. по описа на СИС при PС – Карнобат, е 5381 лв.

Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Мока“, pег. № А2666МВ, рама № WOLJD7E80DB054906, двигател № A14NET19AM6146, цвят: кафяв металик, дата на първоначална регистрация 12.02.2013 г. Пазарната стойност на моторното превозно средство към настоящия момент, определена от вещо лице X.X.X. по изп. дело № 29/2020 г. по описа на СИС при PС – Карнобат, е 10 452 лв.

Сума в размер 30 799,51 лв., представляваща получен доход от наем на недвижимо имущество през периода от началото на 2011 г. до 20.09.2018 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска в размер 35 900 лв.:

Сума в размер 10 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Патрол“, pег. № А6262КС, рама № JN1TESY61U0010273.

Сума в размер 6500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на товарен автомобил, марка „Нисан“, модел „Навара“, pег. № А13378КХ, рама № JN1BGUD22U0001607.

Сума в размер 19 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента, WB AFF01030L213673.

На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 12 124 лв.:

Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Мерива“, pег. № А7555МТ, рама № W0LSH9EC6G4066255, двигател № B14XER19KS9256, цвят: кафяв, дата на първоначална регистрация 5.05.2016 г. Пазарната стойност на моторното превозно средство към настоящия момент, определена от вещо лице X.X.X. по изп. дело № 29/2020 г. по описа на СИС при PС – Карнобат, е 12 124 лв.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Balkania Trade Mon. Ере“ с регистрационен номер 800825190 с цена на иска в размер 92 520 лв.:

Камион с регистрационен номер: NIT 9141, с дата на първа регистрация: 3.06.2010 г., с идентификационен номер WDB9036621R876363, производител/марка: Daimler Chrysl., кубични сантиметри/кубатура: 2148. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 9000 лв.

Камион с регистрационен номер: NKA 6364, дата на първа регистрация: 12.12.2017 г., идентификационен номер: VF1MA000658710378, производител/марка: Renault, кубични сантиметри/кубатура: 2299. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 35 900 евро с левова равностойност 70 220 лв.

Лек автомобил с регистрационен номер: NKA 1812, дата на първа регистрация: 26.06.2014 г., идентификационен номер на МПС: UU 15 SDA 4449553438, производител/марка: Dacia – Sandero, кубични сантиметри/кубатура: 1461. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 6800 евро с левова равностойност 13 300 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.02.2022 г. от 14 ч.

В двумесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Окръжния съд – Бургас, като първа инстанция по настоящото дело.

6830

Софийският окръжен съд насрочва за разглеждане молбата с правно основание чл. 679, ал. 1 от ТЗ на кредитора по т.д.н. № 193/2014 г. на СОС Национална агенция за приходите за отмяна на взетото решение по т. 1 (единствена) от дневния ред на събранието на кредиторите на „Сплавкомерс“ – АД – в несъстоятелност, ЕИК 833066332, проведено по т.д.н. № 193/2014 г. на СОС на 24.09.2021 г., в открито с.з. на 23.11.2021 г. от 14 ч.

7015

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

137. – Управителният съвет на Българския антарктически институт, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС от 8.10.2021 г. свиква общо отчетно-изборно събрание на 12.01.2022 г. в 17,30 ч. в офиса на НЦПИ (ет. 5, северно крило) в ректората на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет; 2. приемане на финансовия отчет; 3. приемане на плана и бюджета на сдружението за следващата година; 4. избор на ръководни органи на БАИ; 5. разни.

6944

28. – Управителният съвет на Тракийско дружество „X.X.X.“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 1, т. 2 от устава свиква общо отчетно-изборно събрание на 26.02.2022 г. в 11 ч. в сградата на дружеството Дом „Тракия“ – зала „Библиотека“ – ет. 2, с адрес Пловдив, ул. Димитър Талев № 49, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчет на управителния съвет за дейността на Тракийско дружество „X.X.X.“ за 2021 г.; 2. обсъждане и приемане на финансов отчет на контролната комисия за 2021 г.; 3. обсъждане и приемане на календарен план за мероприятията за 2022 г.; 4. обсъждане и приемане на бюджет за 2022 г.; 5. освобождаване и сваляне отговорността от председателя; 6. избор на председател на Тракийско дружество „X.X.X.“; 7. освобождаване и сваляне отговорността от управителния съвет; 8. избор на управителен съвет на Тракийско дружество „X.X.X.“; 9. освобождаване и сваляне отговорността от контролния съвет; 10. избор на контролен съвет на Тракийско дружество „X.X.X.“; 11. разни. Регистрацията на присъстващите започва в 10,30 ч. на 26.02.2022 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и делегирани членове да присъстват.

6913

96. – Съветът на Адвокатската колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на адвокатите при Разградската адвокатска колегия на 29.01.2022 г. от 8,30 ч. в залата на хотел „Централ“ – Разград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през отчетната 2021 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на САК за финансовата 2022 г.; 5. избор на председател на САК, членове на САК, контролен съвет, председател на ДС и дисциплинарен съд; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Поканват се всички членове на Разградската адвокатска колегия да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен представител по реда на Закона за адвокатурата.

6959

75. – Съветът на Адвокатската колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 29.01.2022 г. в 9 ч. в гр. Сливен, зала „Сливен“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2021 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избор на председател на САК, председател на ДС, членове на САК, членове на контролния съвет и членове на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6955

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Танцова организация „Тангра“ за изкуство, култура и образование“ – Хасково, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението свиква на 10.01.2022 г. от 18 ч. редовно изборно общо събрание на членовете в Хасково, пл. Общински № 1, ет. 3 (бивш КДК), при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет и председателя поради изтичане на мандата им; проект за решение на ОС: „Освобождава членовете на управителния съвет и председателя на сдружението поради изтичане на мандата им“; 2. избор на нови членове на управителния съвет и председател на сдружението; проект за решение на ОС: „Избира нови членове на Управителния съвет и председател“; 3. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; проект за решение на ОС: „Променя седалището и адреса на управление на сдружението, както следва: гр. Хасково, бул. България № 116, ет. 9, ап. 40“; 4. промяна в устава на сдружението: проект за решение на ОС: член 15 се променя, както следва: „Членският внос е в размер на 40 лв.“; член 23, ал. 3 се променя, както следва: „Свикването се извършва чрез покана, връчена лично до всеки член на сдружението.“. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на членовете в седалището на сдружението: Хасково, ул. България № 41. При липса на кворум на основание чл. 26 от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден от 19 ч. в Хасково, пл. Общински № 1, ет. 3 (бивш КДК), при същия дневен ред.

6921

Промени настройката на бисквитките