Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОЦЕДУРА

за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази процедура се определя редът за регистрация и за издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати, за които не е доказано съответствие с типов сертификат за летателна годност, но е доказана възможност за изпълнение на безопасен полет, което включва:

1. вписване на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип (ЛАБС) в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България;

2. издаване на техническо заключение за допускане до летателни изпитания на ЛАБС чрез оценка на риска и безопасността;

3. провеждане на летателни изпитания на ЛАБС;

4. издаване на специално разрешение за полети с определяне на съответните експлоатационни ограничения, утвърждаване на Инструкция за техническо обслужване на ЛАБС и на Инструкция за провеждане на полети с ЛАБС;

5. допускане на лицензирани пилоти до изпълнение на полети с ЛАБС.

(2) Тази процедура се прилага за видове ЛАБС съгласно приложение 1, т. 1, букви „б“ и „в“ на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (Регламент (ЕС) 2018/1139).

(3) Летателни апарати без съответствие със сертификат за тип по приложение 1, т. 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2018/1139 са следните видове:

1. снети от производство серийно произвеждани въздухоплавателни средства (ВС), включително такива, за които е бил издаден типов сертификат;

2. изведени от експлоатация по различни причини: авария, изтекъл ресурс по календарен срок и др., но които на любителски начала, за собствени нужди и без търговска цел са доведени до състояние да извършват безопасни полети;

3. летателни апарати без съответствие със сертификат за тип в единични екземпляри, представляващи историческа ценност;

4. прототипи и предсерийни ВС, изпитвани с цел доказване на съответствие с националните норми за летателна годност по Наредба № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (ДВ, бр. 9 от 1999 г.) и Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях (ДВ, бр. 7 от 2014 г.);

5. летателни апарати със специални характеристики, позволяващи използването им за спортни/състезателни цели, въздушни демонстрации и/или поставяне на рекорди.

(4) В зависимост от предназначението им, принципите на създаване, построяване или ремонт, максимална излетна маса, както и модифициране, а също така и от доказателствата за собственост, техните конструкторски решения и реализации, видовете ЛАБС се категоризират, както следва:

1. по ал. 3, т. 1 са категория ЛАБС – Е (експериментални) с максимална излетна маса (МТОМ) – до 1000 kg;

2. по ал. 3, т. 2 са категория ЛАБС – A (любителски) с MTОM – до 1000 kg;

3. по ал. 3, т. 3 са категория ЛАБС – H (исторически) с МТОМ – до 1000 kg;

4. по ал. 3, т. 4 са категория ЛАБС – C (сертификация) с МТОМ – до 1000 kg;

5. по ал. 3, т. 5 са категория ЛАБС – S (спорт, демонстрации, рекорди) с МТОМ – до 1000 kg;

6. по буква „в“ от приложение 1, т. 1 на Регламент (ЕС) 2018/1139 са категория ЛАБС – F (ЛАБС от фабрично произведени комплекти за сглобяване (КИТ) с МТОМ – до 2730 kg.

Чл. 2. (1) Летателни апарати, класифицирани като ЛАБС, се допускат до полети след преглед, регистрация с определяне на категория и издаване на специално разрешение за полети на ЛАБС.

(2) Действията по ал. 1 се извършват от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) чрез назначена експертна техническа комисия (ЕТК), която изпълнява технически функции, свързани с издаването на специалното разрешение за полети на ЛАБС, и въз основа на подадено заявление от физическото или юридическото лице – собственик на ЛАБС (приложение № 1).

(3) Експертната техническа комисия се назначава със заповед на главния директор на ГД „ГВА“. За членове на комисията се определят инспектори от ГД „ГВА“, като при необходимост могат да бъдат привличани външни експерти и пилоти-изпитатели. Външните експерти трябва да притежават квалификация и опит, еквивалентни на изискванията за заемане на инспекторска длъжност по чл. 20а, ал. 3 от Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, а пилотите-изпитатели да отговарят на изискванията по чл. 9, ал. 3, т. 8, букви „а“ – „в“.

Раздел II

Проектиране, конструиране, построяване, ремонт и модифициране на ЛАБС

Чл. 3. (1) В процеса на изпълнение на дейности по проектиране, конструиране, построяване, ремонт и модифициране на ЛАБС лицето, което ги извършва, трябва да използва само изпитани конструктивни решения и технологии, както и материали без дефекти, така че да се осигури:

1. изправността на ЛАБС в целия диапазон от натоварвания при изпълнение на полети, при движение по земята/водата и при съхранение;

2. функционирането на ЛАБС при всякакви инцидентни превишавания на работните натоварвания, за които съществува висока вероятност да се случат;

3. откриването на повреди или признаци за намалена товароносимост преди настъпването на разрушение при прилагане на значителни натоварвания или въздействия от околната среда.

(2) При проектирането, конструирането, построяването, ремонта, модифицирането, използването, съхранението, както и при извеждането от употреба на ЛАБС, не могат да се използват технологии и материали, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на човека и околната среда.

(3) Конвенционални конструктивни и системни решения, технологии и материали със сертификати за качество, използвани на други серийно произвеждани ВС, се приемат за изпитани.

(4) Когато за проектирането, конструирането, построяването, ремонта, модифицирането, използването и съхранението на ЛАБС са използвани неконвенционални/несертифицирани технологии, материали, системни и конструктивни решения, собственикът на ЛАБС представя доказателства за задоволителни резултати от натурни изпитания, съответстващи на режима и големината на натоварване в целия работен диапазон на конкретните материали, възли и компоненти.

(5) Проектните и техническите характеристики на новопостроени и модифицирани ЛАБС трябва да осигуряват устойчивост, управляемост, липса на самовъзбуждащи се колебания, резки и невъзвратими тенденции към загуба на управляемост, запас от енергия и средства за преобразуване на енергията, достатъчни за изпълнение на безопасни полети от лицензирани пилоти с навици и умения, съответстващи на изискванията за съответния клас ВС, и не трябва да поставят специални допълнителни изисквания към летищата и летателните площадки.

Раздел III

Регистрация и вписване на ЛАБС и издаване на удостоверение за регистрация

Чл. 4. (1) Преди издаване на удостоверение за регистрация на ЛАБС следва да бъдат определени регистрационните знаци на ЛАБС, както следва:

1. за ЛАБС с маса под 495 kg – съгласно Наредба № Н-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната безопасност, експлоатация на свръхлеки летателни апарати, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях;

2. за ЛАБС с маса над 495 kg до 2730 kg – съгласно Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (ДВ, бр. 9 от 1999 г.).

(2) Всеки ЛАБС преди издаване на удостоверение за регистрация трябва да има идентификационна плоча с националните и регистрационните знаци, направена от огнеупорен материал или от друг материал с еквивалентни физически свойства. Тя трябва да е закрепена на видно място по тялото на самолета (фюзелажа) на ЛАБС.

Чл. 5. (1) Главният директор на ГД „ГВА“ вписва ЛАБС в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България по заявление на собственика за регистрация и за определяне категорията на ЛАБС (приложение № 1).

(2) Към заявлението се прилага анкетна карта (приложение № 2) и следните документи – в оригинал или в копия, заверени от собственика на ЛАБС:

1. документи, доказващи пресмятанията или основанията за приемане на аеродинамичната компоновка и конструктивна схема:

а) чертежи в проекция 2D и 3D (схема) за общия вид на ЛАБС в мащаб;

б) компоновъчен чертеж в проекция 2D и 3D на ЛАБС в мащаб;

в) снимков материал от различни ракурси, от етапите на построяването на ЛАБС; снимков материал на скрити силови елементи, възли и агрегати при построяването на ЛАБС;

г) изчисления и експериментални доказателства за якостта на конструкцията;

2. документи, доказващи качествата на използваните материали и технологии при производството:

а) документи, доказващи произхода и качеството на материалите, използвани за построяването (фактури, паспорти, сертификати, протоколи от изпитания и др.);

б) документи или кратки описания на прилаганите технологии при изработването на основни възли и елементи;

в) протоколи от проведени якостни изпитания с натоварвания, доказващи предлаганите експлоатационни натоварвания;

г) сертификати, паспорти и други документи, доказващи годността на оборудване, двигатели, витла, редуктори и други използвани за серийно вграждане елементи и агрегати;

д) сертификати на използвани фабрично произведени комплекти за сглобяване (КИТ) и сертифицирани за авиационно производство материали;

е) строителен дневник (бележки, записки и др.) за произвежданите работи и доработки;

ж) протоколи и доказателства за тестови изпитания и тариране на апаратура.

Чл. 6. (1) В срок до 30 дни от подаване на заявлението по чл. 5, ал. 1 ЕТК извършва експертиза на представената техническа документация и преглед на ЛАБС, като оценява аеродинамичните и якостните характеристики на ЛАБС, качеството на изработка на конструкцията, техническото му състояние и съответствието с представената документация по чл. 5, ал. 2, след което подготвя писмено предложение за определяне категория на ЛАБС.

(2) Предложението по ал. 1 се изпраща от главния директор на ГД „ГВА“ до заявителя. В срок 10 дни от получаването му заявителят потвърждава предложената от ГД „ГВА“ категория или отказва същата. В случай че откаже или не отговори на предложението в посочения срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД „ГВА“, която може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцуалния кодекс.

(3) След получаване на потвърждението по ал. 2 от заявителя главният директор на ГД „ГВА“ вписва ЛАБС в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България и издава удостоверение за регистрация, в което се посочва категорията му.

(4) В регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България се вписват следните данни:

1. номерът на удостоверението за регистрация на ЛАБС;

2. националните и регистрационните знаци на ЛАБС;

3. производителят, наименованието и категорията на ЛАБС;

4. името на собственика;

5. ЕГН или ЛНЧ за физическо лице – собственик, съответно ЕИК или БУЛСТАТ за юридическо лице – собственик;

6. адресът на собственика на ЛАБС;

7. датата на вписване в регистъра.

(5) Отписването на ЛАБС от регистъра се извършва при наличие на едно от следните обстоятелства:

1. собствеността на ЛАБС бъде прехвърлена на чуждестранно физическо или юридическо лице;

2. въздухоплавателното средство бъде бракувано поради катастрофа, авария, безследно изчезване, природно бедствие.

(6) Отписването се извършва след подаване на заявление от досегашния собственик, към което прилага удостоверението за регистрация и представя доказателства за заличаване на националните и регистрационните знаци на ЛАБС върху ЛАБС и за премахването на идентификационната плоча.

(7) Главният директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от него длъжностно лице унищожават удостоверението за регистрация и вписват в регистъра датата и основанието за отписване, след което главният директор на ГД „ГВА“ издава удостоверение за отписване.

Раздел IV

Ред за издаване на специално разрешение за полети на ЛАБС

Чл. 7. Специално разрешение за полети на ЛАБС се издава от главния директор на ГД „ГВА“ след издаване на:

1. удостоверение за регистрация на ЛАБС;

2. техническо заключение за допускане до летателни изпитания за безопасност на ЛАБС;

3. разрешение за допускане до полети за летателни изпитания;

4. положително становище от пилота-изпитател за проведените полетни изпитания;

5. окончателно техническо заключение с положителна оценка, издадено от ЕТК.

Чл. 8. (1) За издаване на специално разрешение за полети на ЛАБС физическото или юридическото лице – собственик на ЛАБС, подава заявление (приложение № 3) до главния директор на ГД „ГВА“.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок до 60 дни след регистриране на ЛАБС в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. писмено потвърждение за готовност за летателни изпитания;

2. временна инструкция за техническо обслужване на ЛАБС;

3. временна инструкция за провеждане на полети с ЛАБС, съдържаща минимален брой елементи и минимален брой летателни часове за извършване на изпитателни полети, необходими за доказване на декларираните летателни характеристики;

4. методически указания за организация и провеждане на полети с ЛАБС;

5. информация за базовото летище или летателна площадка и разрешение за район (зона) за провеждане на изпитателните полети;

6. декларация за проведен курс на запознаване и допускане до полети на пилот-изпитател на ЛАБС, в съответствие с категорията на ЛАБС, при съобразяване с нормите и стандартите за летателна експлоатация на сроден клас летателен апарат;

7. програма за летателни изпитания на ЛАБС, разработена в съответствие с категорията на ЛАБС, при съобразяване с нормите и стандартите за летателна експлоатация на сроден клас летателен апарат;

8. документи, удостоверяващи правоспособността и квалификацията на пилота-изпитател, а ако не са издадени от ГД „ГВА“, същите подлежат на проверка от ГД „ГВА“ за одобрение на пилота-изпитател; пилот-изпитателят е необходимо да отговаря на следните изисквания:

а) да притежава отметка по Част FCL.820 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на техническите изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 311 от 25.11.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 1178/2011); или

б) да е доказал достатъчно летателен опит и теоретични знания за провеждане на полети с подобен клас летателни апарати, като следва да бъде утвърден за пилот-изпитател със заповед на главния директор на ГД „ГВА“, с която да му бъдат предоставени права на пилот-изпитател само в рамките на утвърдената програма за летателни изпитания:

аа) да има заверка за правоспособност най-малко PPL с не по-малко от 500 часа общ нальот, от които 100 часа на подобен клас летателен апарат;

бб) да е налетял най-малко 50 часа на подобен клас самолет през последните 24 месеца;

9. валидни застрахователни сертификати за ЛАБС по отношение на местата за хора на борда на ЛАБС и отговорността на собственика към трети лица.

(4) Всички документи, приложени към заявлението, следва да бъдат представени в оригинал или в копия, заверени от собственика на ЛАБС.

Чл. 9. (1) В срок до 30 дни ЕТК преглежда представените документи по чл. 8 и представя на главния директор на ГД „ГВА“ техническо заключение за допускане до летателни изпитания на ЛАБС, включващо оценка на техническите характеристики за установяване на необходимото ниво на безопасност, която може да бъде:

1. положителна оценка с предложение за издаване на разрешение за допускане до летателни изпитания от главния директор на ГД „ГВА“; или

2. отрицателна оценка с описани констатирани несъответствия и с предложение за предоставяне на срок за отстраняването им; или

3. повторна отрицателна оценка на несъответствията по буква „б“.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 в 15-дневен срок от получаване на техническото заключение главният директор на ГД „ГВА“ издава разрешение за допускане до летателни изпитания.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 главният директор на ГД „ГВА“ уведомява писмено заявителя, като определя 60-дневен срок за отстраняване на констатираните несъответствия.

(4) В случаите по ал. 1, т. 3 процедурата по издаване на специално разрешение за полети на ЛАБС по съответното заявление се прекратява със заповед на главния директор на ГД „ГВА“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10. (1) Организирането на летателни изпитания на ЛАБС се извършва от собственика на ЛАБС, а провеждането им – от пилота-изпитател, след издаване на разрешение за допускане до летателни изпитания от главния директор на ГД „ГВА“.

(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ определя резервирано въздушно пространство, при отчитане на въздушния и наземния риск, за провеждането на летателните изпитания на ЛАБС.

(3) След провеждането на летателните изпитания на ЛАБС пилотът-изпитател дава становище.

(4) При успешно завършване на летателните изпитания и въз основа на положително становище от пилота-изпитател ЕТК изготвя окончателно техническо заключение до главния директор на ГД „ГВА“ с предложение за издаване на специално разрешение за полети на ЛАБС и за утвърждаване на временната инструкция за техническо обслужване на ЛАБС и временната инструкция за провеждане на полети с ЛАБС като постоянни, както и с предложение за определяне на експлоатационните ограничения на ЛАБС.

(5) При констатирани отклонения от нормите на изпълнение на летателните изпитания и констатирани нарушения пилотът-изпитател дава отрицателно становище, въз основа на което ЕТК изготвя окончателно техническо заключение до главния директор на ГД „ГВА“ с предложение за прекратяване изпълнението на летателната програма, въз основа на което главният директор на ГД „ГВА“ със заповед прекратява административното производство по издаване на специално разрешение за полети на ЛАБС. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11. (1) Специалното разрешение за полети на ЛАБС се издава за срок 1 година, като същото може да бъде подновено след подаване на заявление от собственика (приложение № 3) не по-късно от 30 дни преди изтичане на валидността му и след извършване на инспекция от ГД „ГВА“.

(2) В издаденото специално разрешение за полети на ЛАБС се посочва, че се отнася за несертифициран летателен апарат и неговата категория по чл. 1, ал. 3.

(3) В специалното разрешение за полети на ЛАБС, в зависимост от предназначението на ЛАБС, се определят експлоатационните ограничения и се посочват утвърдените Инструкция за техническо обслужване и Инструкция за провеждане на полети с ЛАБС.

(4) След натрупване на не по-малко от 50 часа нальот с ЛАБС и според неговите характеристики по искане на заявителя, подадено до главния директор на ГД „ГВА“, ЕТК прави преглед на документацията и може да премахне някои от първоначално наложените експлоатационни ограничения.

Чл. 12. (1) За всеки ЛАБС, допуснат до изпълнение на полети, се завежда дневник от собственика на ЛАБС.

(2) В дневника се отразяват забележките от техническата експертиза, резултатите от изпитанията, всички откази и дефекти от използването на ЛАБС по предназначение, полетното време, всички ремонти, модификации, периодични прегледи и техническо обслужване, които са извършени на летателния апарат.

(3) В кабината на всеки ЛАБС, с който се изпълняват полети, на видимо място трябва да има монтирана табелка с четлив надпис, разясняващ несертифицирания характер на летателния апарат, неговата категория, предназначение и експлоатационни ограничения.

Чл. 13. (1) Състоянието на възможност за изпълнение на безопасни полети с ЛАБС подлежи на инспекция всяка година от ГД „ГВА“.

(2) Когато след поискване от ГД „ГВА“ ЛАБС или неговата документация не бъдат представени за контрол или бъде установено, че ЛАБС се използва не по предназначение, в нарушение на ограниченията, както и при неспазване на Инструкцията за техническо обслужване, главният директор на ГД „ГВА“ със заповед отнема специалното разрешение за полети на ЛАБС и налага забрана за извършване на полети с проверения ЛАБС, като собственикът на ЛАБС се уведомява писмено за това. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 14. (1) Преди подмяна на части и елементи от конструкцията и системите, които са от различен тип от използваните, собственикът трябва да получи одобрение от ГД „ГВА“.

(2) Доработки, ремонти и модификации, които не водят до промяна на аеродинамични и силови потоци, както и не променят масата и центровката извън установените граници, не подлежат на одобрение от ГД „ГВА“.

Раздел V

Правила за използването на ЛАБС

Чл. 15. (1) Летателните апарати без съответствие със сертификат за тип се използват само с предназначение и цел съобразно тяхната категория, технически характеристики, като това може да включва полети за лични цели със или без акробатични елементи, полети по програми за сертификация, експериментални полети, проучвателни полети, участия във въздушни демонстрации, спортни състезания и опити за поставяне на рекорди, тренировъчни полети за приучване към типа или поддържане на летателните навици и умения, характерни за управление на типа, както и полети между летищата на престой и въздушното пространство/летищата за ползване по предназначение.

(2) Юридическото или физическото лице – собственик на ЛАБС:

1. носи пълната отговорност за неговото съхранение, поддържане на техническото състояние и за безопасната експлоатация и извършване на полети с ЛАБС;

2. следи за съответствието на летателните и техническите характеристики на ЛАБС с Инструкцията за техническо обслужване и Инструкцията за провеждане на полети с ЛАБС;

3. информира ГД „ГВА“ за всички изменения, които ще извършва на ЛАБС относно констатирани несъответствия между характеристиките и Инструкцията за техническо обслужване и Инструкцията за провеждане на полети с ЛАБС.

Чл. 16. Правилата за използване на допуснат до изпълнение на полети ЛАБС се включват в Инструкцията за техническо обслужване и Инструкцията за провеждане на полети с ЛАБС, които се утвърждават от главния директор на ГД „ГВА“.

Чл. 17. (1) Полети с ЛАБС се извършват в експлоатационни ограничения, в случай че са определени такива от ГД „ГВА“ и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата на полетите (ДВ, бр. 80 от 2014 г.), Наредба № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България (ДВ, бр. 69 от 1999 г.) и Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България (ДВ, бр. 88 от 2014 г.).

(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ може да въвежда временни и/или постоянни ограничения върху зоните (районите) за полети с ЛАБС в интерес на безопасността на полетите в гражданското въздухоплаване.

Чл. 18. Контролът за спазването на правилата за ползване на ЛАБС се осъществява от инспектори в ГД „ГВА“ съгласно чл. 16б, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване.

Чл. 19. (1) Разрешение за управление на ЛАБС (извършване на полет) може да получи всеки правоспособен за съответния клас ВС пилот, при условие че е обучен на конкретния ЛАБС и е натрупал нальот от най-малко 30 летателни часа.

(2) Разрешение по ал. 1 се дава от определения за пилот-изпитател на ЛАБС или други допуснати до изпълнение на полети с ЛАБС пилоти, които притежават инструкторски права.

(3) Главният директор на Главна дирекция „ГВА“ издава указания с минимални изисквания към летателния опит за полети на даден тип/категория ЛАБС в съответствие с неговите особености, но не по-малки от изискванията на Част (FCL) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 за пилот-любител на тип/клас еднопилотен, еднодвигателен самолет (вертолет), които се публикуват на официалната интернет страница на ГД „ГВА“.

Чл. 20. Създаването, развитието, изменението и одобрението на курс на запознаване на пилот-изпитател с ЛАБС е задължение на собственика на ЛАБС.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази процедура:

1. „Летателен апарат“ е въздухоплавателно средство, което може да лети, използвайки подемната сила на въздуха за преодоляване на гравитационното привличане към земната повърхност, осигуряващ възможност за изпълнение на управляем полет с хора на борда.

2. „Летателен апарат без съответствие със сертификат за тип в единични екземпляри, представляващи историческа ценност“ е този, който е създаден преди 1 януари 1955 г., или този, който е с неоспорима историческа стойност, свързана с участие в забележително историческо събитие, важна стъпка в развитието на въздухоплаването или важна роля в историята на въоръжените сили на държава членка.

Заключителни разпоредби

§ 2. Процедурата се издава на основание чл. 16а, т. 6 от Закона за гражданското въздухоплаване.

§ 3. С настоящата процедура се отменят Процедури за освидетелстване на любителски построени експериментални въздухоплавателни средства, утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията на 16.06.2000 г.

Министър: Хр. Алексиев

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

 

Поради технически причини е възможно приложенията да не могат да бъдат визуализирани коректно в програмата.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ БЕЗ СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА ТИП (ЛАБС)

Име и адрес на собственика

Name and address of aircraft owner

ЕГН/ЕИК на собственика

Personal number of aircraft owner

Националност

Nationality

Име и адрес на производителя

Name and address of manufacturer

Място и дата на производство

Place and date of manufacture

Държава производител

State of Manufacturer

Тип на ВС и серия

Type and series

Заводски номер

Manufacturer’s serial number

Ново или използвано

New or used

Максимална излетна маса на ВС

Maximum take-off mass of aircraft

Желан регистрационен знак

Preferred Registration Marks

Вид

Категория

Максимална излетна маса, kg

Желана категория

1. Видове ЛАБС, специално проектирани или преработени за проучвателни цели, експериментални или научни цели, които е вероятно да бъдат произведени в много ограничен брой, към които се отнасят:

1.1. снети от производство серийно произвеждани въздухоплавателни средства (ВС), включително такива, за които е бил издаден типов сертификат;

1.2. изведени от експлоатация по различни причини: авария, изтекъл ресурс по календарен срок и др., но които на любителски начала, за собствени нужди и без търговска цел са доведени до състояние да извършват безопасни полети;

1.3. ЛАБС в единични екземпляри и представляват историческа ценност;

1.4. прототипи и предсерийни ВС, изпитвани с цел доказване на съответствие с националните норми за летателна годност по Наредба № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (ДВ, бр. 9 от 1999 г.) и Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях (ДВ, бр. 7 от 2014 г.);

1.5. летателни апарати със специални характеристики, позволяващи използването им за спортни/състезателни цели, въздушни демонстрации и/или поставяне на рекорди.

2. ЛАБС от фабрично произведени комплекти за сглобяване (КИТ) и доставени в комплектна форма, при които най-малко 51 % от дейностите по построяването са извършени от любители или от сдружения на любители, за собствени нужди и без търговско предназначение.

1.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ

E

1000

2.

ЛЮБИТЕЛСКИ

А

1000

3.

ИСТОРИЧЕСКИ

Н

1000

4.

СЕРТИФИКАЦИЯ

C

1000

5.

СПОРТ, ДЕМОНСТРАЦИЯ, РЕКОРДИ

S

1000

6.

ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНИ КОМПЛЕКТИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ (КИТ)

F

2730

Декларирам, че .............................................................................................................(три имена на физическото лице/наименованието и седалището на юридическото лице и имената на неговия представител) с ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/БУЛСТАТ (излишното се зачертава) ........................................................ и с постоянен адрес/седалище или адрес на управление (излишното се зачертава) ..........................................................................................:

– съм собственик на летателен апарат без съответствие със сертификат за тип (ЛАБС);

– нося пълната отговорност за съхранението, поддържането на техническото състояние и за безопасната експлоатация и извършване на полети с ЛАБС.

Заявявам, че проектираният и построен летателен апарат без съответствие със сертификат за тип (ЛАБС) е с предназначение според принципите на създаване, построяване или ремонт, максимална излетна маса, модифициране, доказателства за собственост, конструкторски решения и реализация, като отговаря на посочената от мен категория в тази декларация.

В съответствие с декларираната категория и за извършване на регистрация на ЛАБС предоставям изискуемите документи, както следва:

1. Материали, доказващи пресмятанията или основанията за приемане на аеродинамичната компоновка и конструктивната схема:

– чертежи в проекция 2D и 3D (схема) за общия вид на ЛАБС в мащаб;

– компоновъчен чертеж в проекция 2D и 3D на ЛАБС в мащаб;

– снимков материал от различни ракурси, от етапите на построяването на ЛАБС; снимков материал на скрити силови елементи, възли и агрегати при построяването на ЛАБС;

– изчисления и експериментални доказателства за якостта на конструкцията.

2. Материали, доказващи качествата на използваните материали и технологии при производството:

– документи, доказващи произхода и качеството на материалите, използвани за построяването (фактури, паспорти, сертификати, протоколи от изпитания и др.);

– документи или кратки описания на прилаганите технологии при изработването на основни възли и елементи;

– протоколи от проведени якостни изпитания с натоварвания, доказващи предлаганите експлоатационни натоварвания;

– сертификати, паспорти и други документи, доказващи годността на оборудване, двигатели, витла, редуктори и други използвани за серийно вграждане елементи и агрегати;

– сертификати на използвани „КИТ“ и сертифицирани за авиационно производство материали;

– строителен дневник (бележки, записки и др.) за произвежданите работи и доработки;

– протоколи и доказателства за тестови изпитания и тариране на апаратура.

Дата:

Подпис:

 

(три имена)

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

АНКЕТНА КАРТА

ЗА

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ БЕЗ СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА ТИП (ЛАБС)

Тип на ВС:

Название на ВС

Автор (ръководител) на разработката

Адрес, телефон на заявителя:

Кратки сведения за участниците в разработката и производствената база

 

ГЕОМЕТРИЧНИ ДАННИ ЗА ВС

Разпереност на крилото, m

Площ на крилото, m2

Средна аеродинамична хорда на крилото (САХ), m

Стеснение на крилото, -

Ъгъл на поставяне на крилото, deg

Ъгъл на стреловидност по дължина на хордата, deg

Ъгъл на напречна V-образност, deg

Профил на крилото (в основата и в края на крилото, тип на профила и относителна дебелина в %)

Площ на елерона, m2

Разпереност на елерона, m

Площ на задкрилките, m2

Разпереност на задкрилките, m

Площ на хоризонталния стабилизатор, m2

Рамо на хоризонталния стабилизатор (разстоянието от средната аеродинамична хорда на крилото до средната аеродинамична хорда на хоризонталния стабилизатор), m

Ъгъл на поставяне на хоризонталния стабилизатор, deg

Площ на кормилото за височина, m2

Ъгли на отклоняване на кормилото за височина (нагоре, надолу), deg

Площ на вертикалния стабилизатор, m2

Рамо на вертикалното оперение, m

Площ на кормилото за посока, m2

Ъгли на отклоняване на кормилото за посока, deg

Дължина на тялото, m

Ширина, височина на тялото при кабината на пилота, m

Надлъжна база и следа на колесниците, m

Диаметър на гумите (основен колесник, носов/опашен колесник), mm

 

МАСОВИ ДАННИ

Максимална излетна маса, kg

Mаса празно ВС, kg

Маса на горивото, kg

Центровка на празно ВС, % САХ

Диапазон на полетните центровки, % САХ

Маса на полетния товар, kg

 

СИЛОВА УСТАНОВКА

Тип и марка на двигателя:

Особености на силовата установка (наличие на редуктор, доработки по двигателя и др.)

Излетна мощност, kW

Честота на въртене на двигателя/въздушния винт, s-1

Диаметър/стъпка на въздушния винт, m

Теглителна сила на въздушния винт, Kn

 

ЛЕТАТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорост на сваляне (Vs0), m/s

Максимална скорост на хоризонталния полет (VH), m/s

Максимално допустима скорост в експлоатация (VD), m/s

Крайсерска скорост (VC), m/s

Максимална вертикална скорост, m/s

Диапазон на експлоатационните претоварвания

Особености на ВС, на които заявителят иска да обърне внимание на техническата комисия

 

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1

 

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

 

7001

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № 220 от 22 април 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на комисията по т. 18 съгласно протокол № 8 от 9.04.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс нареждам:

1. Забранявам производството, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на бебешко гнездо с ограничители и възглавничка за бебе, арт. № 262807, баркод: 2000032683712, производител: гр. Пловдив, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Производителят и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

Съгласно доклади от изпитване № 20.53869 от 29.01.2021 г., № 20.53869b от 22.01.2021 г. и № 20.53869c от 25.01.2021 г., издадени от лабораторията, избрана по проект CASP 2020 – IISG (UL), Италия, бебешкото гнездо не съответства на изискванията за безопасност по тестваните показатели от следните стандарти:

– EN16890:2017 „Детски мебели. Матраци за детски легла и кошари. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, клауза 8.1.3 – наличие на две различни връзки, които надвишават максималната свободна дължина от 220 мм, изисквана от стандарта, когато се прилага сила от 25 N (първата връзка е с дължина (303 ± 6) мм, използвана за затваряне на бебешкото гнездо в отварящата се част, втората връзка има дължина (291 ± 6) мм, използвана за затваряне на бебешкото гнездо в отварящата се част на пробата);

– BS 1877-8:1974, Част 8: Възглавници и подложки за домашна употреба (с изключение на порести гумени възглавници и подложки) – вдлъбнатината, измерена в съответствие с метода, определен в BS 4578 преди и след пране, надвишава 25%;

– BS 4578:1970 „Методи за изпитване за твърдост и за въздушен поток през бебешките възглавници“ – вдлъбнатината, измерена преди и след изпиране на пробата, надвишава 25%, изисквани от стандарта;

– prEN 1466 от януари 2020 г. „Артикули за грижа за деца. Детски легла за носене и стойки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, клауза 7.1.2.4 – тестовата сфера преминава през отворената част на края на бебешкото гнездо (тестовата сфера е с размера на главата на бебето);

– EN 16780:2018 „Текстилни артикули за грижа за деца. Изисквания за безопасност и методи за обиколници за детски легла“, клаузи: 4.1.1.2 – има наличие на хоризонтални пролуки; 4.1.2.1 – има наличие на дунапрен в матрака; 4.1.5.1 – закопчалките не са разположени извън детското легло; 4.1.5.2 – парчетата за закопчалките не са изрязани със заоблени ъгли, за да се намали рискът от надраскване, ъглите не са заоблени; 4.1.6.4 – за откритите повърхности на изделието максималната дължина на ненарязаните носещи се конци или ненарязаните бодове е по-голяма от 10 мм;

– EN 16781:2018 „Текстилни артикули за грижа за деца. Изисквания за безопасност и методи за детски спални чували за използване в детско легло“, клаузи: 4.1.4.1.1 – якостта на плъзгащите се закопчалки е по-малка от минимума – 70 N; 4.1.4.1.6 – няма предпазител от плат, който да покрива плъзгащата се закопчалка в областта на врата и под мишниците, за да се избегне директен контакт с кожата при носене; 4.2.1.1 – не трябва да има отвори в текстилни материали, включително примка, мрежа, трикотаж и дантела, които позволяват на сонда за мрежата да проникне до участъка с диаметър 7 мм (панделка на функционалната връзка); 4.2.4.1 – компонентните части, използвани върху детските спални чували, не трябва да имат остри ръбове, остри точки или издатини – наличие на метална плъзгаща се закопчалка с остри точки;

– EN16890:2017 „Детски мебели. Матраци за детски легла и кошари – изисквания за безопасност и методи за изпитване“, клауза 8.1.3 Опасности от заплитане (наличие на връзка 1: (303 ± 6) мм и връзка 2: (291 ± 6) мм).

Съгласно направена оценка на риска, предвид установените несъответствия, стоката съдържа сериозен риск от удушаване и нараняване на бебета и малки деца.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от удушаване и нараняване на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

6948

 

ЗАПОВЕД № 240 от 28 април 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на комисията по т. 18 съгласно протокол № 08 от 9.04.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс нареждам:

1. Забранявам производството, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на следните детски спални чувалчета като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите:

– Детски спални чувалчета, модел „Комфорт“, с различни артикулни номера (арт. № 212142, 212174, 212178, 212147, 212198, 212124, 212187, 212149, 212188, 212204), производител: гр. Пловдив.

– Детски спални чувалчета, модел „Хипо“, с различни артикулни номера в зависимост от размера (арт. № 210825, 210826, 210827, 210828, 210887), производител: гр. Пловдив.

– Детски спални чувалчета, модел 200903 „Лято“, с копчета, с различни артикулни номера в зависимост от размера (арт. № 212270, 212271, 212272, 212273, 212274), производител: гр. Пловдив.

2. Производителят и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви:

1. Съгласно протокол от изпитване № 9819902215392/27.01.2021 г., издаден от изпитвателен център „Алми тест“ – ООД, бебешко спално чувалче, модел „Хипо“, не съответства на изискванията на стандарт БДС EN 16781:2018 г. по следните показатели:

– клауза 4.1.2.2 – отворът за врата е по-голям от максимално допустимото;

– клауза 4.1.4.1.1 – ципът не съответства на изискванията на БДС EN 16732:2016;

– клауза 4.1.4.2 – плъзгачът на ципа се отделя от лентата;

– клауза 4.1.4.2 – ципът няма горни стопери и плъзгачът не е осигурен срещу измъкване и отделяне от лентата;

– клауза 4.1.4.1.2 – ципът няма горни стопери;

– клауза 5.2 – на маркировката липсва думата „Внимание“ при предупреждението „Дръж далече от огън“ (т. 5.2 с) и декларация за съпротивлението на топлопреминаване (т. 5.2 d);

– клауза 5.4 – в инструкцията липсва информация по т. 5.4, 5.4 а), 5.4 b), 5.4 c), 5.4 d), 5.4 e), 5.4 f), 5.4 g), 5.4 i), 5.4 j), 5.4 k).

Предвид установените несъответствия стоката съдържа сериозен риск от задушаване и задавяне на бебета и малки деца. Липсата на изпитване по показателя „топлинни опасности“ и декларация за съпротивлението на топлопреминаване е предпоставка за предизвикване на хипотермия или хипертермия при използване на спалното чувалче от бебета и малки деца.

2. Съгласно протокол от изпитване № 9818902115391/27.01.2021 г., издаден от изпитвателен център „Алми тест“ – ООД, бебешко спално чувалче, модел „Лято с копчета“, не съответства на изискванията на стандарт БДС EN 16781:2018 г. по следните показатели:

– клауза 4.1.2.2 – отворът за врата е по-голям от максимално допустимото;

– клауза 4.1.4.1.1 – ципът не съответства на изискванията на БДС EN 16732:2016;

– клауза 4.1.4.2 – плъзгачът на ципа се отделя от лентата;

– клауза 4.1.4.2 – ципът няма горни стопери и плъзгачът не е осигурен срещу измъкване и отделяне от лентата;

– клауза 4.1.4.1.2 – ципът няма горни стопери;

– клауза 5.2 – на маркировката липсва думата „Внимание“ при предупреждението „Дръж далече от огън“ (т. 5.2 с) и декларация за съпротивлението на топлопреминаване (т. 5.2 d);

– клауза 5.4 – в инструкцията липсва информация по т. 5.4, 5.4 а), 5.4 b), 5.4 c), 5.4 d), 5.4 e), 5.4 f), 5.4 g), 5.4 i), 5.4 j), 5.4 k).

Предвид установените несъответствия стоката съдържа сериозен риск от задушаване и задавяне на бебета и малки деца. Липсата на изпитване по показателя „топлинни опасности“ и декларация за съпротивлението на топлопреминаване е предпоставка за предизвикване на хипотермия или хипертермия при използване на спалното чувалче от бебета и малки деца.

3. Съгласно протокол от изпитване № 9817902015390/27.01.2021 г., издаден от изпитвателен център „Алми тест“ – ООД, бебешко чувалче, модел „Лято Комфорт“, не съответства на изискванията на стандарт БДС EN 16781:2018 г. по следните показатели:

– клауза 4.1.2.2 – отворът за врата е по-голям от максимално допустимото.

– клауза 4.1.4.1.1 – ципът не съответства на изискванията на БДС EN 16732:2016;

– клауза 4.1.4.2 – плъзгачът на ципа се отделя от лентата;

– клауза 4.1.4.2 – ципът няма горни стопери и плъзгачът не е осигурен срещу измъкване и отделяне от лентата;

– клауза 4.1.4.1.2 – ципът няма горни стопери;

– клауза 5.2 – на маркировката липсва думата „Внимание“ при предупреждението „Дръж далече от огън“ (т. 5.2 с) и декларацията за съпротивлението на топлопреминаване (т. 5.2 d);

– клауза 5.4 – в инструкцията липсва информация по т. 5.4, 5.4 а), 5.4 b), 5.4 c), 5.4 d), 5.4 e), 5.4 f), 5.4 g), 5.4 i), 5.4 j), 5.4 k).

Предвид установените несъответствия стоката съдържа сериозен риск от задушаване и задавяне на бебета и малки деца. Липсата на изпитване по показателя „топлинни опасности“ и декларация за съпротивлението на топлопреминаване е предпоставка за предизвикване на хипотермия или хипертермия при използване на спалното чувалче от бебета и малки деца.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от задушаване, задавяне, хипотермия или хипертермия при използване на спалното чувалче от бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

6949

ЗАПОВЕД № 411 от 2 август 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на комисията по т. 17 съгласно протокол № 14 от 15.07.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детска количка, марка „Kikka boo“, модел „Cloe“, арт. № 31001030108, 3100103111, 31001030110, 31001030109, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

На 28.06.2021 г. в КЗП е получен протокол от изпитване № 10246945515849/24.06.2021 г., заведен с вх. № Ц-02-1236, удостоверяващ, че детската количка, марка „Kikka boo“, модел „Cloe“, не отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN, както следва:

– 8.1.1.1.1 „Пригодност на колички – колички, предназначени за новородени“ – не издържа изпитването; количката не е подходяща за деца под 6 месеца;

– 8.1.1.1.2 „Пригодност на колички – колички, предназначени за деца над 6 месеца“ – не издържа изпитването, тъй като липсва предупреждение, че количката е подходяща само за деца над 6 месеца;

– 8.1.1.1.3 „Пригодност на колички – места за сядане“ – не издържа изпитването; ъгъл 1 (между седалката и облегалката) е по-малък от 95° (измерена стойност 90°), ъгъл 2 (между облегалката и хоризонтала) е по-малък от 0° (измерена стойност -2°);

– 8.1.3.1.1 „Система за задържане и закопчалки – система за задържане на седалки“ – не издържа изпитването; при изпитване по т. 8.1.3.2.2 системата за задържане се откъсва от седалката;

– 10.2 „Информация за продукта. Маркиране на продукта“ – не издържа изпитването; липсва изискваната по т. 10.2 маркировка на български език;

– 10.4 „Информация за продукта. Инструкция за употреба“ – не издържа изпитването; изискваната по т. 10.4 инструкция за употреба на български език е непълна.

Предвид установените несъответствия детската количка съдържа сериозен риск за живота и здравето на бебета и малки деца от нараняване.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от нараняване на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

6950

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ДС-11-2 от 10 ноември 2021 г.

На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с постъпило писмо с вх. № ДС-24-3/30.09.2021 г. от кмета на община Брезово одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местността Костова мера в землището на с. Върбен, община Брезово, област Пловдив, заедно с регистър на новообразуваните имоти.

Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 от ПЗРЗИДАПК (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Пловдив до Районния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: А. Стоев

6968

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-139 от 10 ноември 2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и регистъра на новообразуваните имоти, неразделна част от плана за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местността Под паметника (Стаев трап), намираща се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора.

На основание § 19, ал. 1 от ЗИДАПК жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област Стара Загора пред Районния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: И. Чолаков

6993

88. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Ботевград – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, от Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

7065

52. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с влязло в сила решение по д.д. № 172/2021 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 месеца.

7006

51. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210010-091-0001214/15.11.2021 г. възлага на Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Елен“, ЕИК 109080785, адрес за кореспонденция: Кюстендил, ул. Хан Аспарух № 1, следния недвижим имот: търговски обект, представляващ първи етаж от двуетажна масивна сграда, построена през 1977 г., ведно със съответните общите части на сградата в кв. 3, парцел I по плана на с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил, съгласно Акт № 366/18.10.1999 г., с граници: улица с о.т. 8-20-11, пар. II, пар. IX, пар. X и паp. XI, състоящ се от два самостоятелни обекта: 1. пивница (разположена в източната част на сградата) със ЗП 126,45 кв. м, и 2. магазин за хранителни стоки (разположен в западната част на сградата) със ЗП 68,67 кв. м. Имотът е закупен за сумата 11 050,00 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при райония съд по местонахождение на имота.

7052

63. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210010-095-0000021/2.11.2021 г. възлага на X.X.X. от гр. Кюстендил, ул. Карпош № 9, вх. А, ет. 2, ап. 2, поземлен имот с идентификатор 41112.504.2186 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в Кюстендил, ж.к. Румена войвода, с площ на целия поземлен имот – 1458 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: 41112.504.1022, 41112.504.1023, 41112.504.1025, номер по предходен план: 1022, 1023, квартал 397, парцел XI, при граници и съседи на целия поземлен имот по кадастрална скица: 41112.504.2187, 41112.504.1034, 41112.504.2185, 41112.504.2179, 41112.504.2178, 41112.504.2177, 41112.504.2176, 41112.504.2188, придобит със Заповед № РД-00-1095 от 7.10.2020 г. на кмета на община Кюстендил. Имотът е закупен за сумата 13 800 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

7067

732. – Националната спортна академия „X.X.“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по протокол № 14 от 27.10.2021 г. обявява конкурси за академични длъжности, както следва: главни асистенти в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт: един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Научно-приложен контрол в спорта)“ за нуждите на Центъра за научна и приложна дейност в спорта; един в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Физиология с физиология на спорта“ за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Самбо)“ за нуждите на катедра „Борба и джудо“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Ски биатлон)“ за нуждите на катедра „Снежни спортове“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Спортна аеробика)“ за нуждите на катедра „Гимнастика“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Спортна гимнастика)“ за нуждите на катедра „Гимнастика“; един в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Масаж“ за нуждите на катедра „Спортна медицина“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Футбол)“ за нуждите на катедра „Футбол и тенис“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Спортна журналистика)“ за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Баскетбол)“ за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Плуване)“ за нуждите на катедра „Водни спортове“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Таекуондо)“ за нуждите на катедра „Борба и джудо“; главни асистенти в област на висшето образование 1. Педагогически науки: един в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание (Леката атлетика в образователната система)“ за нуждите на катедра „Лека атлетика“; един в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание (Подвижни игри)“ за нуждите на катедра „Теория на физическото възпитание“; доценти в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт: един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Карате)“ за нуждите на катедра „Борба и джудо“; един в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Хандбал)“ за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“; един в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Класическа борба)“ за нуждите на катедра „Борба и джудо“; професор: един в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Хокей на трева)“ за нуждите на катедра „Футбол и тенис“. Всички конкурси са със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Националната спортна академия „X.X.“ (НСА). Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, ет. 1 на НСА „X.X.“, Студентски град.

7047

22. – Софийският университет „Св. X.X.“ обявява конкурси за професори по професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика в началните класове) – един за нуждите на ФНОИ; 7.4. Обществено здраве (Социална медицина) – един за нуждите на МФ; 2.2. История и археология (Българска историография – Историческа периодика) – един за нуждите на ИФ; 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един за нуждите на ФХФ; доценти по професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Педагогика на обучението по информационни технологии в началните класове) – един за нуждите на ФНОИ; 2.2. История и археология (Нова българска история 1878 – 1944 г. – Въоръжена съпротива в България 1941 – 1944 г.) – един за нуждите на ИФ; 3.2. Психология (Когнитивна психология и психолингвистика) – един за нуждите на ФФ; 3.8. Икономика (Народно стопанство – регионална икономика и администрация) – един за нуждите на ГГФ; главни асистенти по професионално направление: 7.4. Обществено здраве (Управление на здравни грижи) – един за нуждите на МФ; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Символна антропология. Антропология на древния свят) – един за нуждите на ИФ; 2.3. Философия (История на философията. Философия на Средновековието и Ренесанса) – един за нуждите на ФФ; 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по химия) – един за нуждите на ФХФ, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. X.X.“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 до 17 ч. Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg.

7041

21. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Психиатрия“ за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Св. X.X. № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел.: 02/9230 456 и 02/9230 479.

7008

21а. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Ревматология“ за нуждите на Катедрата по ревматология на база УМБАЛ „X.X.X.“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1612, ул. Урвич № 13, секретариат на Катедрата по ревматология, ет. 1, тел. 02/958 25 23.

7009

21б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Св. X.X. № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.

7010

21в. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Св. X.X. № 1, УМБАЛ „Александровска“, канцелария на Катедрата по хирургия, ет. 1, тел.: 02/9230 785, 02/9230 540, 02/9230 290.

7011

21г. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси за двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите на Катедрата по неврохирургия на база Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „X.X.X.“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Акад. X.X. № 15, канцелария на Катедрата по неврохирургия, тел. 02/954 26 95.

7012

21д. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Св. X.X. № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.

7013

331. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика (Макроикономически измервания, зависимости и взаимодействия, икономическо развитие и растеж) за секция „Макроикономика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИИИ при БАН – София, ул. Аксаков № 3. За повече информация – сайта на института.

7014

23. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“, за нуждите на секция „Системи за дистанционни изследвания“, със срок на обявата 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, ст. 413, тел. 02/988 35 03.

7031

84. – Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, обявява конкурс за главен асистент по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на отдел „Анализ и оценка за състоянието на специалистите в здравеопазването“, дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“), със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад. X.X. № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 02/80-56-420, 02/80-56-286.

7066

64. – Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие се подават в ЦУ на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

7022

65. – Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие се подават в ЦУ на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

7023

66. – Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биологически активни вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие се подават в ЦУ на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

7024

152. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през октомври 2021 г. са извършени следните продажби: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.609.520.1.1 (помещение към трафопост), София, ул. Княгиня Тамара № 48, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж, продаден на X.X.X. за 99 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС); 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.902.946.1.6 (ателие № 2), София, ул. Якубица № 19, ет. 2, кв. 182, в УПИ XV – „за ЖС и ТП“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Лозенец“, със съответното право на строеж, продаден на „Мартитранс“ – ООД, представлявано от X.X.X.-X., чрез пълномощник, за 202 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС); 3. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.304.325.3.101 (техническо помещение № 2), София, ж.к. Зона Б-5-3, ул. Средна гора, бл. 25, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, със съответното право на строеж, продаден на X.X.X. за 35 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС); 4. поземлен имот с идентификатор 68134.4357.467, идентичен с УПИ III-345 – „за КОО“, кв. 105а, м. Бул. Сливница – Люлин 9 м.р., София, ж.к. Люлин, ул. Бръшлянска низина (ъгъла с бул. Сливница), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, продаден на „София Истейт“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 192 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 38 400 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 230 400 лв., изплатени изцяло от купувача; 5. поземлен имот с идентификатор 68134.8554.1683 в УПИ VIII – „за КОО“, кв. 76, м. Враждебна-юг, София, кв. Враждебна, бул. Ботевградско шосе, м. VII-38-II (бул. Владимир Вазов), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, продаден на „Тотим“ – ООД, представлявано от X.X.X. и X.X.X., за 165 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 33 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 198 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 6. поземлен имот с идентификатор 68134.8554.1690, УПИ XIII-1587 – „за Оо“, кв. 8, м. Враждебна-юг, София, кв. Враждебна, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, продаден на „ВАС – Метал“ – ООД, представлявано от X.X.X.-X., чрез пълномощник, за 292 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 58 400 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 350 400 лв., изплатени изцяло от купувача; 7. поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4) в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2, София, ул. Иларион Макариополски № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, продаден на X.X.X. за 350 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 70 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 420 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 8. поземлен имот с идентификатор 68134.4359.82 (УПИ II-82), кв. 121, м. Ж.к. Люлин – 10 м.р., ведно със сграда с идентификатор 68134.4359.82.1, сграда с идентификатор 68134.4359.82.2 и сграда с идентификатор 68134.4359.82.3, София, ж.к. Люлин – 10 м.р., ул. Майски ден № 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, продаден на „София Истейт“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 881 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 176 200 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 1 057 200 лв., изплатени изцяло от купувача.

6954

4. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 3 от АПК съобщава, че с Решение № 615 по протокол № 39 от 23.09.2021 г. Столичният общински съвет прекратява производството по одобряване на проект за план за регулация на м. Младост 4, район „Младост“, в частта му относно проектни УПИ XI-186 – „за жс“, и УПИ XII-186 – „за жс“, от кв. 19г, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 552 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет. Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 552 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет. Решението може да бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община.

6972

4а. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 3 от АПК съобщава, че с Решение № 608 по протокол № 39 от 23.09.2021 г. Столичният общински съвет прекратява производството по одобряване на проект за план за регулация на м. Ж.к. Младост 1, район „Младост“, в частта му относно проектен УПИ VIII-76, кв. 3а, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет. Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет. Решението може да бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община.

6973

11. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в участъка между о.т. 56 и о.т. 51 и при о.т. 163г за отваряне на пешеходна алея и изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I – „за ОДЗ“, УПИ II – „за ОЖС и трафопост“, УПИ VII – „за озеленяване и трафопост“, и УПИ XVI-4, 5, 6, 7, кв. 42, м. Банишора – Зона В-17 (ГГЦ – Зона В-17), район „Сердика“. Проектът е изложен за запознаване в Район „Сердика“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Сердика“.

6971

19. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 611 по протокол № 39 от 23.09.2021 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 77а до о.т. 77в (нова о.т. 206), м. С. Кокаляне, и на плана за улична регулация на улица от о.т. 42и през о.т. 42з до о.т. 42ж, м. В.з. Китката, район „Панчарево“; проект за изменение на плана за регулация на контактен УПИ XVI-762 от кв. 24, м. С. Кокаляне, за създаване на нов УПИ XVI-762 „за ЖС“; план за улична регулация на нова улица от о.т. 42ж, през о.т. 200 (нова), о.т. 201 (нова), о.т. 202 (нова), о.т. 203 (нова), о.т. 204 (нова), о.т. 205 (нова) до о.т. 206 (нова), м. С. Кокаляне, район „Панчарево“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6963

21. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 614 по протокол № 39 от 23.09.2021 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 14 до о.т. 14в, м. С. Лозен, район „Панчарево“; проект за план за регулация за урегулиране на ПИ с идентификатори 44063.6221.25 и 44063.6221.49 по КККР на с. Лозен и създаване на нови УПИ I-25, 49 „за вилно строителство“, УПИ II-25, 49 „за вилно строителство“, УПИ III-25, 49 „за вилно строителство“ и УПИ IV-25, 49 „за вилно строителство“ в нов кв. 153б, м. С. Лозен, и план за улична регулация – нова улица от о.т. 14и (нова) до о.т. 14л (нова); план за застрояване за нови УПИ I-25, 49 „за вилно строителство“, УПИ II-25, 49 „за вилно строителство“, УПИ III-25, 49 „за вилно строителство“ и УПИ IV-25, 49 „за вилно строителство“ в нов кв. 153б, м. С. Лозен, и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по части „Електроснабдяване“ и „Вертикално планиране“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6964

1. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП – план за регулация за обединяване на УПИ XXVI-16, кв. 571A и УПИ XIX-6086, кв. 570 в един нов УПИ LVI-16, 6086 – за производствени и складови дейности, кв. 570, заличаване на част от улица с о.т.86-88 и кв. 571А, преномериране на УПИ XIII-16, кв. 571A в УПИ LIV-16, кв. 570; УПИ XV, кв. 571A в УПИ LII, кв. 570; УПИ XVI, кв. 571A в УПИ LIII, кв. 570; УПИ XVII, кв. 571A в УПИ LV, кв. 570, като се запазва отреждането им по ПУП на гр. Велико Търново – ПСЗ „Дълга лъка“. Проектът се намира в стая № 510 в сградата на общинската администрация – Велико Търново. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6962

16. – Община Велико Търново на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 756 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет – Велико Търново, е одобрен: 1. проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ V – парова централа, от кв. 141 по плана на гр. Велико Търново, община Велико Търново: поставяне на регулационни граници на УПИ V – парова централа, от кв. 141 по одобрените имотни граници на ПИ с идентификатор 10447.514.304 по КККР на гр. Велико Търново; промяна на отреждането на УПИ V от „парова централа“ в „за жилищно и обществено обслужване“; 2. създаване на нов УПИ LVI – за паркинг, част от УПИ LV – за обществено обслужване, от кв. 167; 3. проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ V – за жилищно строителство и обществено обслужване, от кв. 141 по плана на гр. Велико Търново, община Велико Търново: за УПИ V – за жилищно строителство и обществено обслужване – част от съществуващите сгради се запазват и се определят следните градоустройствени показатели: „Жилищна устройствена зона със средна височина, плътност и интензивност“ (Жс); височина (Н) – max. 15 м; плътност на застрояване – max. – 50 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – max. 2,0, и озеленена площ – min. 30 %; начин на застрояване – свободно; линии на застрояване – ограничителни; 4. план-схема за озеленяване и благоустрояване на част север; 5. план-схема за озеленяване и благоустрояване на част юг; 6. част ВиК идейна схема; 7. план-схема за електроснабдяване – улично осветление; 8. план-схема за вертикална планировка с надлъжни и напречни профили към проекта за улична регулация. На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велико Търново, пред Административния съд – Велико Търново.

6961

276. – Община Котел на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 338 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – гр. Котел, е одобрен ПУП – ПР с цел частично изменение на уличната регулация от о.т. 114 през о.т. 185, о.т. 186 до о.т. 187, засягащи УПИ І-169, УПИ ІІ-170, УПИ ІV-172 и УПИ V-173 в кв. 31 по плана на с. Медвен, община Котел, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Котел до Административния съд – Сливен.

6966

57. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 238 от 28.10.2021 г., взето с протокол № 11, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия НН (ниско напрежение) от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642, местност Татар Екин по КККР на земеделската територия на землище с. Драгор, община Пазарджик, до ново ел. табло пред имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин на същото землище. Проектното трасе на кабелната линия ниско напрежение започва от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642, местност Татар Екин по КККР на земеделската територия на землище с. Драгор, като се разполага в имот с идентификатор 23457.14.9 с НТП селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, до достигане на имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин на същото землище. Имотът с идентификатор 23457.5.680 е със смесено предназначение с НТП – „За друг вид застрояване“, урбанизирана територия, частна собственост. Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 77 м. Предвидената засегната от сервитута площ по дължината на трасето на общински път – имот с идентификатор 23457.14.9, е 155 кв. м. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6982

58. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 239 от 28.10.2021 г., взето с протокол № 11 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия НН (ниско напрежение) от съществуващ стълб 6/2, тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП № 3 до MЕT 1 пред имоти с идентификатори 55556.61.24 и 55556.61.25 по КККР на землище с. Паталеница, община Пазарджик. Проектното трасе започва от съществуващ стълб в имот с идентификатор 55556.212.24 с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, като се разполага в същия имот и преди достигане на имоти с идентификатори 55556.61.24 и 55556.61.25 пресича поземлени имоти с идентификатори 55556.211.33 и 55556.61.14. Съгласно приложения регистър на засегнатите имоти имот с идентификатор 55556.211.33 е с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; имот с идентификатор 55556.211.16 е с НТП – местен път, частна собственост. Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 216 м, от които 214 м са в имот – общинска собственост, а 2 м в имот – частна собственост. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6983

59. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за определяне на пътен достъп от Общински път IV клас Общински път (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла по КККР на землище с. Мирянци, община Пазарджик. Предвижда се пътният достъп до ПИ с идентификатор 48444.18.116 да започне от обслужващата зона на Общински път IV клас PAZ 1138 (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно, след което трасето навлиза с крива в ПИ с идентификатор 48444.12.121 (НТП – За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение). Трасето продължава в югоизточна посока, като пресича ПИ с идентификатор 48444.12.151 (НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път) и се включва в съществуващия вход/изход към ПИ с идентификатор 48444.18.36, който е разположен в ПИ с идентификатор 48444.12.152 (НТП – За местен път). Оттам пътната връзка продължава в права линия, успоредно на Общински път PAZ 1138, изцяло разположена в ПИ с идентификатор 48444.12.152 (НТП – За местен път). След това трасето се разполага в сервитута на ПИ с идентификатор 48444.18.122 (НТП – Отводнителен канал) и продължава до достигане на ПИ с идентификатор 48444.18.35 (НТП – Пасище), който пресича с крива и контра крива, продължавайки на запад. След това трасето продължава в същата посока, установявайки се в ПИ с идентификатор 48444.18.43 (НТП – Отводнителен канал), чрез премостване до достигане на ПИ с идентификатор 48444.18.116 – собственост на възложителя. В края на трасето на пътната връзка е предвидено уширение с радиус 12 м, разположено в границите на ПИ с идентификатор 48444.18.35 (НТП – Пасище). Засегнатата площ е общо 675 м, от които 312 м попадат в обхвата на ПИ с идентификатор 48444.12.152 с НТП – За местен път, и не са предмет на парцеларния план. Разпределението на трасето по видове територии е, както следва: в земеделска територия, общинска публична собственост – 45 м (314 кв. м); в територия, заета от води и водни обекти, общинска публична собственост и държавна публична собственост – 318 м (1195 кв. м). Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6984

60. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб в ПИ с идент. 20362.131.1 до ПИ с идент. 20362.130.41, м. Ливадите по КККР на землище с. Дебращица, община Пазарджик. Предвижда се трасето да започне от съществуващ ЖР стълб, намиращ се в ПИ с идент. 20362.131.1, посока – запад, като пресича ПИ с идент. 20362.131.399 (НТП – „за местен път“) и продължава на юг, установявайки се в ПИ с идент. 20362.130.21 (НТП – „за второстепенна улица“), до достигане на имота, предвиден за захранване, ПИ с идент. 20362.130.41, съставляващ УПИ V-8 – „за жилищно с-во“, в м. Ливадите по КККР на землище с. Дебращица, община Пазарджик. Дължината на проектното трасе е около 70 м. Засегната площ е около 0,142 дка, от които 0,034 дка засягат имоти – общинска публична собственост, а 0,108 дка – частна собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6986

61. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67 по КККР – „за бензиностанция, газстанция и метанстанция“, в местност Гелемена, землище с. Добровница, община Пазарджик. Предвижда се пътният достъп до ПИ 21556.11.67 да започне от обслужващата зона на Автомагистрала „Тракия“ при км 95+600 ляво, входът на обекта е при км 95+420 ляво, а изходът е при км 95+320 ляво, преди да достигне трасето до ПИ 21556.11.67, пресича ПИ 21556.11.81 (изоставена орна земя), ПИ 21556.11.80 (отводнителен канал) и ПИ 21556.11.71 (за селскостопански, горски, ведомствен път), пресичането на отводнителния канал се предвижда да бъде с премостване. Засегнатата площ е общо 0,692 дка, от които 0,163 дка са общинска частна собственост, а останалите 0,529 дка – общинска публична собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6987

62. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1040 на път I-8 „София – Пазарджик“ при км 196+670, част от електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка), попадаща в землището на с. Малко Конаре, община Пазарджик. Проектното трасе започва от електромерно табло ниско напрежение в сервитутната зона на БКТП „Екосис“, изход СрН „Зеленчукова градина“, монтирано в ПИ 46749.138.110 (НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“), и продължавайки на юг пресича същия път, след което чупи на изток, установявайки се на път I-8 „София – Пазарджик“ при км 196+670 (ПИ 46749.138.142 с НТП – „за път от републиканската пътна мрежа“) до достигане на ново електромерно табло на стационарна контролна единица № 1040 на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа, попадаща в землището на с. Малко Конаре, община Пазарджик. Дължината на трасето е 42 м. Засегнатата площ е общо 0,185 дка, от които 0,147 дка са държавна частна собственост, а останалите 0,038 дка – общинска публична собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6988

3. – Община Пирдоп на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 140 от 5.11.2021 г. на Общинския съвет – Пирдоп, е одобрен подробен устройствен план за нов кабел СрН на нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 за захранване на обект: „Други обслужващи дейности – магазин, складове, кафе, ресторант и автомивка“, преминаващи през поземлени имоти с идентификатори 56407.7.54, 56407.138.6, 56407.137.53 и 56407.137.54 по КК и КР на гр. Пирдоп и улици с о.т 561 – о.т. 560 – о.т. 558 (поземлен имот с идентификатор 56407.500.9122 по КК и КР на гр. Пирдоп/ул. Стефан Стамболов) по ул. Иван Вазов (поземлен имот с идентификатор 56407.500.5225 по КК и КР на гр. Пирдоп) до свързан към съществуващ кабел на кръстовището с улица поземлен имот с идентификатор 56407.500.5231 по КК и КР на гр. Пирдоп. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Пирдоп пред Административния съд – София, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6985

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на ПИ в м. Табакова чешма в землището на гр. Плевен, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.276.556 в м. Табакова чешма в землището на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98 на общината и може да бъде прегледан в понеделник, вторник, сряда и петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на общината.

6992

38. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 456 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: Второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води 400 с дължина L=290 м по част от ул. 1-ва, ул. 20-а и трасе през ПИ с и.д. № 87669.17.39, м. Осените, с. Ясно поле, община „Марица“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

7007

Административният съд – Благоевград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1, чл. 189, ал. 1 и чл. 192 АПК съобщава, че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 19, т. 1 и чл. 20 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Белица, приет с Решение № 19 от 28.02.2008 г. на Общинския съвет – Белица, изменен и допълнен с Решение № 33 от 16.04.2009 г., Решение № 55 от 28.06.2010 г., решения № 139 – 146 от 5.12.2011 г., Решение № 6 от 17.02.2012 г., Решение № 35 от 24.04.2012 г., Решение № 53 от 19.07.2012 г., Решение № 16 от 13.02.2014 г., решения № 7 – 22 от 26.11.2015 г., Решение № 65 от 8.03.2016 г., Решение № 96 от 26.05.2016 г., Решение № 219 от 24.01.2017 г., Решение № 511 от 26.04.2018 г. и Решение № 60 от 31.01.2020 г. на Общинския съвет – Белица, в Административния съд – Благоевград, е образувано адм. дело № 983/2021 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.01.2022 г. от 11,30 ч.

6967

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, против разпоредбата на чл. 23, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Козлодуй, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 58 от протокол № 5 от 23.01.2020 г. на ОбС – Козлодуй, по което е образувано адм. д. № 629/2021 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 18.01.2022 г. от 10 ч.

6996

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, против разпоредбите на чл. 4, ал. 2 в частта „по решение на председателския съвет...“, чл. 18, 19 и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Борован, приет с Решение № 18 от 23.12.2019 г. на ОбС – Борован, изм. и доп. с Решение № 163 от 29.01.2021 г. на ОбС – Борован, по който е образувано адм. д. № 628/2021 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 18.01.2022 г. от 11 ч.

7055

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, против разпоредбите на чл. 68, ал. 1 в частта „подпомаган от председателския съвет…….“; чл. 68, ал. 4, чл. 74, ал. 3 в частта „По решение на председателския съвет…….“; чл. 142, ал. 1 в частта „подпомаган от председателския съвет…….“; чл. 142, ал. 2, изр. 1-во; чл. 19, т. 1, чл. 20 и 21 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Мизия, приет с Решение № 20 от 20.12.2019 г. на ОбС – Мизия, изм. и доп. с Решение № 146 от 22.10.2020 г. на ОбС – Мизия, по който е образувано адм.д. № 627/2021 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 18.01.2022 г. от 11 ч.

7056

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна разпоредбите на чл. 14, ал. 5 и 6 и чл. 57, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5 по протокол № 3 от заседание, преведено на 12.12.2019 г. на Общинския съвет – Балчик. По протеста е образувано адм. д. № 539/2021 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 25.01.2022 г. от 13,10 ч.

7054

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3/5 по протокол № 3 от 13.12.2019 г. на Общинския съвет – Крушари, в частта на чл. 20, 21 и чл. 59, ал. 1 и ал. 4 от правилника. Образувано е адм. д. № 536/2021 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.01.2022 г. от 13,20 ч.

6997

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Правилника за организацията и дейността на Добрички общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 35 от 30.01.2020 г. на Добрички общински съвет в частта на чл. 18, ал. 1, т. 13 и 14 и чл. 28, ал. 1 от правилника. Образувано е адм. д. № 538/2021 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.01.2022 г. от 13,10 ч.

6998

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест, подаден по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК, от прокурор X.X. срещу разпоредбите на чл. 15, чл.16, т. 11 в частта „…свиква председателския съвет, съгласно чл.15…“, чл. 32, ал. 1, чл. 68б, ал. 3, т. 1 в частта „…чрез председателския съвет…“ и чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 4-34 от заседание, проведено на 28.01.2020 г., изменен и допълнен с Решение № 16-19 от 18.12.2020 г. По протеста е образувано адм. д. № 541/2021 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 25.01.2022 г. от 13,20 ч.

6999

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест, подаден по реда на чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК, от прокурор X.X. срещу разпоредбите на чл. 4, ал. 2 в частта „…по решение на председателския съвет…“, чл. 17, чл. 18 и чл. 60, ал. 1 в частта „…подпомаган от председателски съвет…“ и чл. 60, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Шабла, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 от заседание, проведено на 2.12.2015 г. По протеста е образувано адм. д. № 540/2021 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 18.01.2022 г. от 13,20 ч.

7000

Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК обявява, че Фондация „Гринберг“ е депозирала жалба срещу Наредбата за организацията и дейността на клубовете на хора в пенсионна възраст и лицата с увреждания на територията на община Дупница, приета с Решение № 163 по протокол № 14 от 24.11.2017 г. на ОбС – Дупница. Претендира се съществено нарушение в процедурата по приемане на наредбата, свързано с нарушаване на правилото по чл. 8, т. 4 от Закона за интеграцията на хората с увреждания (отм.) относно участие и даване на задължително становище при изготвяне на проекта на наредбата от страна на Агенцията за хората с увреждания. Моли се за отмяна на наредбата. По оспорването е образувано адм. д. № 324 по описа на съда за 2021 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.12.2021 г. от 10,30 ч.

7033

Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 386/2021 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане за 22.12.2021 г. от 13,30 ч. и по което предмет на оспорване е Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сливен.

6995

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. и е образувано адм. д. № 422/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, с искане за обявяване нищожността на Решение № 1115 по протокол № 25 от проведено на 28.09.2017 г. заседание на Общинския съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг – ул. Христина Морфова, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул. Иван Вазов, изток – ул. Хан Тервел, в частта, засягаща собствения на жалбоподателя имот – УПИ VІ-6196 с идентификатор 68850.513.6839 в кв. 810 по ПУП – ПРЗ от 2012 г. на кв. Бедечка, гр. Стара Загора. Указва, че заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването чрез подаване на заявления до съда със съдържание по чл. 218, ал. 5 и 6 при условията на чл. 7 от ЗУТ. Делото е насрочено за 7.12.2021 г. от 11 ч.

6994

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от „ЗАГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев № 117, вх. Б, ет. 2, за оспорване с искане за обявяване нищожността на Решение № 1115 по протокол № 25 от проведено на 28.09.2017 г. заседание на Общинския съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за квартал/парк „Бедечка“, при граници: юг – ул. Христина Морфова, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул. Иван Вазов, изток – ул. Хан Тервел, в частта му относно територията, в която попада УПИ ХV-6715 в кв. 804 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на ОбС – Стара Загора. По оспорването е образувано адм.д. № 263/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 263/2021 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба.

6965

Бургаският окръжен съд съобщава на X.X.X., гражданин на Руската федерация, че е конституиран като ответник – необходим другар на ответницата X.X.X., в образуваното производство срещу нея по предявени обективно съединени при условията на евентуалност искове от „Свети Йоан Ризорт“ – ЕООД, ЕИК 202415091, с правни основания в чл. 26, ал. 1, предл. 2 и 3 от ЗЗД, чл. 26, ал. 2, предл. 2 и 5 от ЗЗД и чл. 40 от ЗЗД за прогласяване на нищожност, евентуално недействителност на два договора за покупко-продажба на недвижими имоти, оформени с нотариални актове, като по него е образувано т. д. № 449 по описа за 2018 г. на съда. Указва на X.X.X. да се яви в съда в двуседмичен срок от датата на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи преписи от исковата молба и приложенията със съобщение за връчване на препис от искова молба и за подаване на писмен отговор (чл. 367 от ГПК). Указва на X.X.X., че ако не се яви в съда в определения срок, съдът ще му назначи особен представител на разноски на ищеца.

7005

Софийският градски съд, гражданско отделение, ІVБ въззивен състав, по гр. дело № 8087 г. призовава X.X.X., ЕГН **********, адрес: София, ул. Султан тепе № 14, като въззиваема страна по делото, конституирана на мястото на починалата в хода на процеса X.X.X., да се яви в открито съдебно заседание, насрочено за 10.02.2022 г. от 11 ч. Дава възможност на съделителя X.X. да представи по делото в едноседмичен срок от призоваването документ за внесен депозит по сметка на Софийския градски съд за възнаграждение на вещи лица в размер 208,33 лв. Указва на страната, че при непредставяне на доказателства за внесен депозит за вещи лица делото ще бъде внесено в архив.

7020

Районният съд – Дупница, гражданска колегия, V състав, призовава X.X.X. с последен адрес област Кюстендил, гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 83, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК като ответница по гр.д. № 714/2021 г., заведено от Даниела Р. Тачева. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

7057

Софийският районен съд, 37 състав, указва на Джулиан Ходжа, гражданин на Албания, роден на 23.11.1996 г., че срещу него е образувано гр. д. № 30708 по описа за 2021 г. по искане на X.X.X.-X., като е длъжен в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в сградата на съда на адрес: София, бул. Цар Борис III № 54, за да получи исковата молба по делото за отговор в едномесечен срок.

7027

 

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 926/2020 г. по описа на съда по постъпила на 9.06.2021 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 42 188,28 лв.:

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 1814,09 лв.:

Сумата в размер 1814,09 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN № BG62IORT73781008456300 в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 40 374,19 лв.:

Сумата в размер 2047,66 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN № BG98IORT73781008948800 в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 29 438,03 лв., представляваща вноски на каса по спестовен влог в левове с IBAN № BG60IORT73784008948800 в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 8888,50 лв., представляваща вноски и преводи от трети лица по спестовен влог в левове с IBAN № BG60IORT73784008948800 в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.02.2022 г. от 13,30 ч.

В двумесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.

7036

Плевенският окръжен съд на основание чл. 154, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 775/2021 г. по постъпило искане – искова молба по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – София, против ответниците X.X.X., гр. Кнежа, област Плевен, ул. Пейо Яворов № 67, и X.X.X., гр. Кнежа, област Плевен, ул. Пейо Яворов № 67, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 31 696,48 лв., както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. имущество на стойност 8214 лв., включващо:

– сумата в размер 3800 евро или 7432 лв., получена от трети лица чрез системата Western Union в „Юробанк България“ – АД, от X.X.X.;

– сумата в размер 400 евро или 782 лв., получена от трети лица чрез системата Western Union в „Юробанк България“ – АД, от X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. имущество на стойност 23 482,48 лв., включващо:

– сумата в размер 5395,14 евро или 10 053,88 лв., внесена на каса по дебитна карта в евро с IBAN BG20UNCR70001520026570 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 13 428,60 лв., получена от трети лица чрез системата Western Union в „Банка ДСК“ – ЕАД, от X.X.X..

Насрочва първо открито съдебно заседание по делото за 29.03.2022 г. – 14 ч.

Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху гореписаното имущество, е най-късно до датата на първото съдебно заседание – 29.03.2022 г.

7044

Окръжният съд – Разград, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. дело № 210/2021 г. по предявено на 26.07.2021 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Дянково, община Разград, област Разград, ул. Родопи № 6, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Дянково, община Разград, област Разград, ул. Родопи № 6, с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 108 352,41 лв., формирана като сбор от следните компоненти:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 21 200 лв.:

– Поземлен имот с начин на ползване дворно място, намиращ се в чертите на гр. Исперих, ул. Гео Милев № 2А, община Исперих, област Разград, за което по скица № 64/11.02.2013 г. на община Исперих и ЗРП на града, утвърден със Заповед № 25 от 29.01.2001 г., е отреден УПИ V в кв. 76, образуван от имот 1717 с площ 423 кв. м, ведно със застроените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 88,41 кв. м с прилежащо и избено помещение с полезна площ 28,8 кв. м, лятна кухня със застроена площ 12 кв. м, подобрения и трайни насаждения, при граници и съседи: УПИ LXXIV от кв. 0, УПИ IV от кв. 76, УПИ VI от кв. 76, УПИ LXXVII от кв. 0.

– Самостоятелни помещения № 6 и № 6А с начин на ползване търговски обект със застроена площ на помещенията 26,80 кв. м, намиращи се в сутерена на административна сграда на четири етажа, построена върху общинско дворно място, намиращо се в чертите на гр. Исперих, ул. Христо Ясенов № 2, община Исперих, област Разград, за което по ЗРП на града, утвърден със Заповед № 25 от 29.01.2001 г., е отреден парцел I в кв. 82 с площ 1488,77 кв. м, регулачни и квадратурни данни: към парцел I няма предавания, при граници и съседи на парцела: от четири страни улици, ведно с отстъпено право на строеж върху гореописаното общинско място в размер 2,86 кв. м, при граници и съседи на помещение № 6: улица, помещения № 7, № 5 и № 6„а“, и граници и съседи на помещение № 6„а“: улица, помещения № 6 и № 7„а“.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 8500 лв.:

– Сумата в размер 8500 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А3“, рама № WАUZZZ8P34A079924, двигател № BDK094424, с ДК № РР9269АТ, цвят сив металик, дата на първа регистрация 1.01.2003 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 7152 лв.:

– Сумата общо в размер 7152 лв ., изтеглена на каса от Али Шабан Карамахмуд от разплащателна сметка в левове IBAN BG26RZBB91551004409869.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 71 500,41 лв.:

– Сумата общо в размер 7870 лв., изтеглена на каса от Севгинар Яшар Карамахмуд, от картова (дебитна) сметка в левове IBAN BG71RZBB91551003246999.

– Сумата общо в размер 18 589,93 лв., представляваща извършени преводи от Севгинар Яшар Карамахмуд, от картова (дебитна) сметка в левове IBAN BG71RZBB91551003246999.

– Сумата общо в размер 3000 лв., изтеглена на каса от Севгинар Яшар Карамахмуд, от открит депозит № 3404.

– Сумата общо в размер 7001 лв., изтеглена на каса от Севгинар Яшар Карамахмуд, от открит депозит № 3344.

– Сумата общо в размер 1626,72 лв., представляваща погасителни вноски по договор за кредит: PLUS-1545622 от 9.11.2017 г.

– Сумата общо в размер 2711,23 лв., представляваща погасителни вноски по договор за кредит: PLUS-16371405 от 7.09.2018 г.

– Сумата общо в размер 1435,07 лв., представляваща погасителни вноски по договор за кредит: PLUS-15178916 от 29.08.2017 г.

– Сумата общо в размер 3631,46 лв., представляваща погасителни вноски по договор за кредит: PLUS-16290134 от 29.08.2017 г.

– Сумата общо в размер 229,86 лв., представляваща погасителни вноски по договор за кредит: PLUS-17229098 от 15.08.2019 г.

– Сумата общо в размер 5742 лв., изтеглена на каса от Севгинар Яшар Карамахмуд от спестовен влог сметка в левове IBAN BG80STSA93000020895360.

– Сумата общо в размер 9338,42 лв., представляваща погасителни вноски от Севгинар Яшар Карамахмуд, от спестовен влог сметка в левове IBAN BG80STSA 93000020895360.

– Сумата общо в размер 10 324,72 лв., представляваща погасителни вноски от Севгинар Яшар Карамахмуд по сключен договор за кредит № 21102653.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.02.2022 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

6958

Софийският градски съд, I гр. отделение, 3-ти състав, на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 14189/2020 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от КПКОНПИ срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. Лозенска планина № 14, вх. Б, ет. 4, ап. 18 и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, район „Лозенец“, бул. П. К. Яворов № 10, ет. 4, ап. 11, за отнемане на имущество с обща стойност от 520 810,65 лв., както следва:

На основание чл. 152, ал. 2 от ЗПКОНПИ:

Налично установено имущество към началото на проверявания период на лицата:

1. Нива с площ 737 кв. м, намираща се в землището на с. Железница – София, м. Свети Спас, съставляваща имот пл. № 021060.

2. Апартамент, намиращ се в София, ул. Плана планина № 1, вх. 1, ет. 3 от жилищна сграда № 8, ведно с таванско помещение.

3. Лек автомобил „Рено“, модел „19“, с pег. № С 6008 МТ, придобит на 30.05.2003 г.

4. Лек автомобил „Ауди“, модел „А3“, с pег. № СА 7767 BP, придобит на 2.11.2007 г.

5. Парични средства в размер 16 419,17 лв.

С решения № 1755/25.09.2020 г. и № 1756/25.09.2020 г. на КПКОНПИ са образувани производства по ЗПКОНПИ срещу X.X.X. и X.X.X.-X.. В изпълнение на решенията е внесено мотивирано искане в Софийския градски съд за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото, предмет на бъдещия иск на КПКОНПИ. С Определение № 64 от 30.09.2020 г., на Софийски градски съд, постановено по ч. гр. дело № С-66/2020 г., на основание чл. 390, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 117 от ЗПКОНПИ е допуснато обезпечение на бъдещ иск по чл. 153 от ЗПКОНПИ и е определил тримесечен срок за предявяване на иска за отнемане, считано от датата на постановяване на последния акт по налагане на обезпечителните мерки.

Издадени са три обезпечителни заповеди от 30.09.2020 г. Обезпечителната заповед за налагане на възбрана върху недвижимите имоти, намиращи се в София, е вписана на 1.10.2020 г. в Службата по вписванията – София, а върху недвижимия имот, намиращ се в с. Новачене, област Плевен, е вписана на 5.10.2020 г. в Службата по вписванията – Никопол.

В изпълнение на обезпечителната заповед, депозирана пред ДСИ в СИС при Софийския районен съд, е образувано изпълнително дело № 20201110402061. С удостоверение изх. №41525/22.10.2020 г. ДСИ при СРС уведомява, че обезпечителните мерки са наложени, както следва, на 8.10.2020 г. – запорите върху моторни превозни средства, а на 2.10.2020 г. – запорите върху банкови сметки с титуляр X.X. и X.X.-Сотирова.

С писмо-покана от 23.10.2020 г. е отправено искане за попълване и представяне на декларация по чл. 136 ЗПКОНПИ на проверяваното лице X.X.X., но в законоустановения 14-дневен срок до 9.11.2020 г. лицето не е представило попълнена декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ. В едномесечния срок X.X.X. не се е възползвал от възможността да участва в производството.

С писмо-покана от 23.10.2020 г. е отправено искане за попълване и представяне на декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ на проверяваното лице X.X.X.-X., но в законоустановения 14-дневен срок до 9.11.2020 г. лицето не е представило попълнена декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ и в едномесечния срок не се е възползвала от възможността да участва в производството.

От така извършения анализ за определяне на значително несъответствие по години за X.X.-Сотирова се установява, че:

За 2008 г. от м. 11.2008 г. е установено несъответствие в размер 40 903,09 лв.

За 2009 г. е установено несъответствие в размер 198 503,04 лв.

За 2010 г. е установено несъответствие в размер 70 535,17 лв.

За 2011 г. е установено несъответствие в размер 11 902,42 лв.

За 2012 г. е установено несъответствие в размер 20 372,19 лв.

За 2013 г. е установено несъответствие в размер 161 750,48 лв.

За 2014 г. е установено несъответствие в размер 36 752,23 лв.

За 2015 г. не е установено несъответствие. Разликата между нетен доход и придобито имущество е положителна величина в размер 16 637,59 лв.

За 2016 г. е установено несъответствие в размер 1948,21 лв.

За 2017 г. е установено несъответствие в размер 61 878,48 лв.

За 2018 г. е установено несъответствие в размер 94 293,19 лв., или общо по години е установено несъответствие в общ размер 682 200,92 лв.

От така извършения анализ за определяне на значително несъответствие по години за X.X. се установява, че:

За 2008 г. от м. 11.2008 г. се установява несъответствие в размер 30 903,09 лв.

За 2009 г. е установено несъответствие в размер 198 503,04 лв.

За 2010 г. е установено несъответствие в размер 70 535,17 лв.

За 2011 г. е установено несъответствие в размер 11 902,42 лв.

За 2012 г. е установено несъответствие в размер 20 372,19 лв.

За 2013 г. е установено несъответствие в размер 161 750,48 лв.

За 2014 г. е установено несъответствие в размер 36 752,23 лв.

За 2015 г. не е установено несъответствие. Разликата между нетен доход и придобито имущество е положителна величина в размер 16 637,59 лв.

За 2016 г. е установено несъответствие в размер 1948,21 лв.

За 2017 г. е установено несъответствие в размер 61 878,48 лв.

За 2018 г. е установено несъответствие в размер 94 293,19 лв., или общо по години е установено несъответствие в общ размер 682 200,92 лв.

Определя срок до 5.01.2022 г., в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, срещу което е отправено искане за отнемане.

Делото е насрочено за разглеждане на 14.02.2022 г. в 13,30 ч.

6960

Бургаският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава кредиторите на „Синеморец Сънрайз“ – ООД, ЕИК 131164618, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Екзарх Йосиф № 24, ет. 1, да се явят на 9.12.2021 г. в 13,50 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч. т. д. № 487/2021 г. по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането на „Дедикейтид Пропърти Груп“ – ООД, ЕИК 147053128, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Фритьоф Нансен № 37А, ет. 5, в качеството му на кредитор в производството по дело по несъстоятелност № 439/2018 г. на Бургаския окръжен съд за отмяна на решението по т. 1 от дневния ред от събранието на кредиторите, проведено на 20.10.2021 г. – за избор на X.X.X. за постоянен синдик.

7004

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Яхт клуб „Свети Николай“, София, на основание чл. 19.3 и чл. 19.4 от устава на дружеството и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на 29.12.2021 г. в 9 ч. в офиса на сдружението: София, ул. Оборище № 10, ет. 1, ап. 5, при следния дневен ред: 1. избор на нов председател и нов управителен съвет; 2. внасяне на промени в устава на дружеството; 3. разни. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на заинтересованите в седалището на дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден. При поискване писмените материали се предоставят на всеки заинтересован безплатно. Канят се в общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Яхт клуб „Свети Николай“ да участват всички членове на сдружението лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 10 ч. на същата дата и ще се счита за редовно проведено.

7068

1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „България Трейнинг“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.12.2021 г. в 10 ч. в офиса на сдружението в София, бул. Скобелев № 6, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. промяна в размера на членския внос; 3. актуализация на състава. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението от датата на обнародването на поканата в „Държавен вестник“.

7016

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб по аеробика и гимнастика суперформа“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1, т. 1 от устава на сдружението по своя инициатива свиква общо събрание на членовете на 22.01.2022 г. в 10 ч. в София, ж. к. Люлин, бл. 207, вх. А, ет. 5, ап. 20, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за промяна на наименованието на сдружението; 2. вземане на решение за промяна на целите, средствата за постигане на целите, предмета на дейност и предмета на допълнителна стопанска дейност на сдружението; 3. приемане на нов устав на сдружението; 4. освобождаване от длъжност и от отговорност членовете и председателя на управителния съвет на сдружението поради изтичане на мандата им; 5. избор на нов управителен съвет и нов председател на управителния съвет на сдружението за нов мандат; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

6974

1. – Настоятелството на НЧ „Романо дром – 2002“ – гр. Добрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 15 от ЗНЧ и чл. 19 от устава съобщава на всички членове на читалището с право на глас, че редовното отчетно-изборно събрание ще се проведе в читалището на 14.01.2022 г. от 16,30 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на нови и освобождаване на стари членове; 2. отчет за дейността на читалището и финансов отчет за периода от 1.01.2021 г. до 31.12.2021 г.; 3. избор на председател, настоятелство и членове на проверителна комисия; 4. приемане на програма за дейността на читалището през 2022 г. Присъствието на всички членове с право на глас е задължително.

7064

843. – Съветът на Адвокатската колегия – Перник, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква редовно годишно отчетно-изборно събрание на Адвокатската колегия – Перник, на 29 и 30.01.2022 г. в 9 ч. в залата на етажа на АК – Перник, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 2021 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет за 2022 г.; 5. разисквания; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 7. избор на органи на адвокатската колегия.

7053

1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Младежка Асоциация Евридика“, с. Маджаре, Софийска област, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.12.2021 г. в 8 ч. в офиса на сдружението в с. Маджаре, п. к. 2022, ж.к. Имот № 46067.1.342, при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. промяна в размера на членския внос; 3. актуализация на състава. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението от датата на обнародването на поканата в „Държавен вестник“.

7017

Поправка. Техническият университет – София, прави следната поправка във връзка с допусната техническа грешка при изписването на професионалното направление на един от обнародваните конкурси за главни асистенти (ДВ, бр. 93 от 2021 г., стр. 99, обявление № 6706): текстът „5.4. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроенергетика – производство и разпределение“ – един, към катедра „Електроника и електроенергетика“ – КЕЕ;“ да се чете „5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроенергетика – производство и разпределение“ – един, към катедра „Електроника и електроенергетика“ – КЕЕ;“.

7086

7086