Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

  • НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА Виж повече
  • НАРЕДБА № 40 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ДОПУСКАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА ОФИЦИАЛЕН ПАЗАР Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И И Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките