Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

  • ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 813 ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 11 ОТ РЕШЕНИЕ № 964 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 814 ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯ Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(Вместимост на товара и образец на свидетелство за годност)(Приети с Резолюция MEPC.249(66) на Комитета по опазване на морската Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 989-НС ОТ 20 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НЕБИЕ ИСМЕТ КАБАК В ТРИНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ПАЗАРДЖИШКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(Приети с Резолюция MEPC.144(54) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 24 март 2006 Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)(ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ)(Приети с Резолюция MEPC.303(72) на Комите Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 980-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗЛАТОМИРА ДИМИТРОВА КАРАГЕОРГИЕВА-МОСТРОВА ВЪВ ВТОРИ ИЗБОРЕН РАЙОН - БУРГАСКИ, И ИВАН РУМЕНОВ КЛИСУРСКИ В ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СЛИВЕНСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 988-НС ОТ 20 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ПОПРАВКА НА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 979-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. НА ЦИК Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 990-НС ОТ 20 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 299, АЛ. 1 И 3 И ЧЛ. 300, АЛ. 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС Виж повече