Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 26.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-87 от 18 ноември 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Суворово след Решение № 24-412 по протокол № 24 от 19.05.2021 г. на Общинския съвет – Суворово, становище от Регионалното управление на образованието – Варна, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, поради липса на достатъчно ученици от населено място, в което е училището, считано от 1.07.2022 г. закривам ОУ „X.X.“ – с. Николаевка, община Суворово, област Варна.

1. Учениците от ОУ „X.X.“ – с. Николаевка, община Суворово, област Варна, да се насочат за обучение към СУ „X.X.X.“ – гр. Суворово, община Суворово, област Варна, при условията на чл. 12 от ЗПУО.

2. Задължителната документация на ОУ „X.X.“ – с. Николаевка, община Суворово, област Варна, да се съхранява в СУ „X.X.X.“ – гр. Суворово, община Суворово, област Варна.

3. Имуществото на ОУ „X.X.“ – с. Николаевка, община Суворово, област Варна, е общинска собственост и се предоставя за управление със заповед на кмета на община Суворово.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

7169

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 585 от 28 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2 и ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, одобрява проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ 16141.102.217 от ПНИ на местност Крънолица, землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил, съгласно което територията на имота попада в устройствена зона – вилна зона (Ов), като параметрите на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, със следните устройствени показатели и характеристики:

предназначение на имота – „за гараж на микробуси и индивидуално жилищно строителство“;

височина на вилната сграда – 7,0 м, а до билото на покрива – 10 м;

плътност на застрояване (П застр.) – до 40%;

озеленена площ (П озел.) – до 50%, като една втора от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

интензивност на застрояване (К инт.) – до 0,8.

Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: И. Андонов

7188

X.X.X.председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следните промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт:

1. Освобождават се от състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт: X.X.X.; X.X.X..

2. Определят се за членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт: X.X.X. – заместник-министър на икономиката; X.X.X. – заместник-министър на здравеопазването.

7212

3. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Заповед № РС-77 от 22.11.2021 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-60 от 6.08.2020 г. (ДВ, бр. 71 от 2020 г.) за строеж: „Изграждане на стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари, намираща се в близост до жп гара Свиленград“, на територията на поземлен имот с идентификатор 65677.1.1152 в землището на Свиленград, община Свиленград, област Хасково. Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

7211

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-76 от 12.11.2021 г. за обект: „Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства“ за етапи, както следва:

· Етап 1: Железопътен прелез на км 374+275 в гара Дралфа – Електрическа бариера в участък от км 374+250 до км 374+969, намиращ се в с. Дралфа, община Търговище, област Търговище.

· Етап 2: Железопътен прелез на км 540+150 в гара Варна Товарен парк – Електрическа бариера, в участък от км 539+590 до км 540+366, намиращ се в гр. Варна, община Варна, област Варна.

· Етап 3: Железопътен прелез на км 165+574 в гара Царева ливада – Електрическа бариера в участък от км 165+600 до км 165+909, намиращ се в с. Царева ливада, община Дряново, област Габрово.

· Етап 4: Железопътен прелез на км 32+078 в гара Вълчи дол – Електрическа бариера в участък от км 32+053 до км 32+441, на гара Вълчи дол, намиращ се в гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна.

· Етап 5: Железопътни прелези на км 1+050 и на км 1+450 в междугарието Свищов – Ореш в участък от км 0+000 до км 3+200, намиращ се в землището на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново.

· Етап 6: Железопътни прелези на км 126+290 и на км 127+790 в междугарието Ловеч – Троян в участък от км 125+090 до км 128+990, намиращ се в землището на гр. Троян, община Ловеч, област Ловеч.

· Етап 7: Железопътен прелез на км 56+705 в междугарието Люляково – Дъскотна – Автоматична бариера (АБ I) в участък от км 54+805 до км 58+125, намиращ се в землищата на с. Планиница и с. Дъскотна, община Руен, област Бургас.

· Етап 8: Железопътен прелез на км 95+710 в междугарието Дългопол – Величково – Автоматична бариера (АБ II) в участък от км 93+545 до км 97+545, намиращ се в гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна.

· Етап 9: Железопътен прелез на км 148+505 в района на РП Соколово – Автоматична бариера (АБ I) в участък от км 146+805 до км 150+155, намиращ се в землищата на с. Соколово, с. Длъгня и с. Косарка, община Дряново, област Габрово.

· Етап 10: Железопътен прелез на км 34+632 в междугарие Храбърско – Разменна – Автоматична бариера (АБI) в участък от км 32+927 до км 36+468, намиращ се в с. Делян, община Божурище, Софийска област.

· Етап 11: Железопътен прелез на км 53+317 в междугарието Радомир – Долни Раковец – Автоматична бариера (АБI) в участък от км 51+312 до км 55+337, намиращ се в землищата на с. Бобораци, с. Долни Раковец, гр. Радомир и с. Кошарите, община Радомир, област Перник.

· Етап 12: Железопътен прелез на км 125+723 в междугарие Благоевград – Симитли – Автоматична бариера (АБI) в участък от км 123+911 до км 127+553, намиращ се в землището на Благоевград, община Благоевград, област Благоевград.

· Етап 13: Железопътен прелез на км 141+912 в междугарие Симитли – Черниче – Автоматична бариера (АБI) в участък от км 139+800 до км 143+150, намиращ се в землищата на гр. Симитли и с. Крупник, община Симитли, област Благоевград.

· Етап 14: Железопътни прелези на км 16+510 и на км 16+979 в междугарието Волуяк – Банкя – Автоматични бариери (АБI) в участък от км 14+470 до км 18+848, намиращ се в землищата на с. Иваняне и гр. Банкя, Столична община, област София.

· Етап 15: Железопътен прелез на км 6+050 в междугарие Радомир – РП X.X. – Автоматична бариера (АБ1) в участък от км 4+176 до км 7+876, намиращ се в землищата на с. Прибой, с. Беланица, с. Кошарите и с. Поцърненци, община Радомир, област Перник.

· Етап 16: Железопътен прелез на км 14+886 в междугарието РП Ал. Димитров – Земен – Автоматична бариера (АБ1) в участък от км 13+101 до км 16+501, намиращ се в землището на с. Егълница, община Ковачевица, област Перник.

· Етап 17: Железопътен прелез на км 21+050 в междугарието РП X.X. – Земен – Автоматична бариера (АБ1) в участък от км 19+420 до км 22+600, намиращ се в землищата на с. Калище, община Ковачевица, и с. Жабляново, община Земен, област Перник.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

7198

49. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0001255/19.11.2021 г. възлага на „Османджик-72“ – ЕООД, ЕИК 202184647, следния недвижим имот: КИД 70648.32.120, поземлен имот в земеделски територии, с начин на трайно ползване „стопански двор“, с площ 300 кв. м, намиращ се в местността Гюмюш дере, гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик – парцел 120 от масив 032, съставляващ имот 032120 от картата на възстановената собственост на землището на гр. Сърница, с граници: имот № 032084 – ливада; имот № 032113 – полски път; имот № 032119 – стопански двор; имот № 032096 – дере.

7159

59. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210010-091-0001261/19.11.2021 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: Кюстендил, ул. Александър Стамболийски № 19, ап. 9, следния недвижим имот: УПИ V-90, кв. 8 по плана на с. Трекляно, област Кюстендил, заедно с построената в имота едноетажна масивна производствена сграда със застроена площ 792 кв. м, като сградата представлява 1/2 ид. ч. от цялата сграда с обща застроена площ 1584 кв. м, при граници на имота: УПИ IV, УПИ VIII-92 и край на регулацията, площ 3289 кв. м, намиращ се в с. Трекляно, община Трекляно, област Кюстендил. Общата сума на закупения имот възлиза на 22 512 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото е вписано от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

7171

12. – Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна обща история – История на Византия и средновековна история на балканските народи) – един; доценти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Праистория и археометрия) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Приобщаващо образование. Специална педагогика) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Патрология) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност – Счетоводство) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) – един; главни асистенти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика и логопедия) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на физическото възпитание и спорната тренировка – Баскетбол и Баскетбол 3х3) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластика и дърворезба) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – Графика) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Китайски език) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Арабски език) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език – Фонетика и ономастика) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Наказателно право) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и 305, тел.: 062/618-308 и 062/618-368.

7214

14. – Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за учебната 2021/2022 г. (допълнителен прием), както следва:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

1.

Педагогически науки

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

Фолклористика (Български фолклор)

1

Теория и практика на превода (Испански език)

1

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Китайска литература)

1

2.2.

История и археология

Средновековна обща история

1

Стара история

1

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

1

История на България (Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в. – Възраждане)

1

История на България (История на българските земи XV – XVII в.)

1

История на България (Нова история на България 1878 – 1944 г.)

1

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

1

История на България (Средновековна българска история)

1

История на България (Съвременна история на България)

1

Археология (Ранна желязна епоха)

1

2.4.

Религия и теология

Теология (Патрология)

1

Теология (История на БПЦ)

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.3.

Политически науки

Политология

1

3.4.

Социални дейности

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

1

3.6.

Право

Гражданско и семейно право

1

Финансово право

1

Теория на държавата и правото

1

1

Международно право и международни отношения (Международно публично право)

1

1

Международно право и международни отношения (Теория на международните отношения)

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

3.7.

Администрация и управление

Икономика и управление (индустрия)

1

3.8.

Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.4.

Науки за Земята

Социално-икономическа география

1

8.

Изкуства

8.2.

Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство (Живопис)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Рисуване)

1

Общо:

28

5

 

В срок 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител: заявление до ректора (изтегля се от сайта на университета); автобиография; копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (оригиналите се представят за сравнение); допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област. Приемът се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За справки и повече информация: тел. 062/618-312 и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.

7215

31. – Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на отдел „Психично здраве“, дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“) със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад. X.X. № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 02/80-56-420, 02/80-56-286.

7158

24. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 645 по протокол № 41 от 14.10.2021 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 2 до о.т. 1 и от о.т. 372 до о.т. 374, м. В.з. Косанин дол, и до о.т. 104, м. В.з. Беликата, и създаване на нови улици от о.т. 2 през о.т. 564 – о.т. 563 – о.т. 562 – о.т. 561 – о.т. 560 – о.т. 559 – о.т. 558 – о.т. 557 – о.т. 553 – о.т. 554 – о.т. 555 – о.т. 556 до о.т. 103; от о.т. 105 през о.т. 510 – о.т. 508 – о.т. 507 – о.т. 506 – о.т. 505 – о.т. 504 – о.т. 503 до о.т. 502; от о.т. 444 през о.т. 500 – о.т. 501 – о.т. 502 – о.т. 566 – о.т. 567 – о.т. 568 – о.т. 569 до о.т. 570; от о.т. 568 през о.т. 572 – о.т. 576 – о.т. 577 – о.т. 578 – о.т. 579 – о.т. 580 до о.т. 581; от о.т. 572 през о.т. 573 – о.т. 574 до о.т. 575; от о.т. 508 през о.т. 509 – о.т. 510 до о.т. 511; от о.т. 504 през о.т. 519 до о.т. 373а; от о.т. 512 през о.т. 513 – о.т. 514 – о.т. 515 – о.т. 516 до о.т. 519; от о.т. 515 през о.т. 517 – о.т. 518а – о.т. 518 – о.т. – о.т. – 373в до о.т. 373б; от о.т. 514 през о.т. 520 – о.т. 521 – о.т. 522 – о.т. 523 – о.т. 524 – о.т. 525 – о.т. 526 – о.т. 527 – о.т. 528 – о.т. 529 – о.т. 530 – о.т. 531 – о.т. 532 – о.т. 533 до о.т. 534; от о.т. 510 през о.т. 512 – о.т. 541 – о.т. 540 – о.т. 539 – о.т. 538 – о.т. 537 – о.т. 536 до о.т. 535; от о.т. 104 през о.т. 542 – о.т. 543 – о.т. 544 до о.т. 545; от о.т. 543 през о.т. 546 – о.т. 547 – о.т. 548 – о.т. 549 – 550 – о.т. 551 – о.т. 552 до о.т. 553, м. В.з. Косанин дол, район „Панчарево“; проект за изменение на плана за регулация на УПИ „за озеленяване“, кв. 33, м. В.з. Косанин дол, и създаване на нов УПИ XIV „за озеленяване“ в кв. 33; на УПИ V-529, УПИ VI-557, УПИ VII-556, УПИ VIII-556 и УПИ IX-555, кв. 34 за създаване на нови УПИ V-529, 3053 „за ЖС“, УПИ VI-557 „за ЖС“, УПИ VII-556 „за ЖС“ и УПИ VIII-555 „за ЖС“ в кв. 34, м. В.з. Косанин дол; проект за план за регулация за създаване на нови УПИ в нови квартали: УПИ I „за озеленяване и инж. инфр.“, II-30 „за ОО и ЖС“, III-732 „за ЖС“, IV-20 „за ЖС“, V-732 „за ЖС“, VI „за ТП“, VIII „за озеленяване и инж. инфр.“, IX-732 „за ЖС“, X-102 „за ЖС“, XI-103, 727 „за ЖС“, XII-727, 731 „за ЖС“, XIII-737, 730, 731 „за ЖС“, XIV-727, 730 „за ЖС“, XV-727, 730 „за ЖС“, XVI-727 „за ЖС“, XVII-727, 729 „за ЖС“, XVIII-729 „за ЖС“, XIX-729 „за ЖС“, XX-727, 729 „за ЖС“, XXI-727 „за ЖС“, XXII-24, 727, 730 „за ЖС“, XXIII-24, 730 „за ЖС“, XXIV-730, 731 „за ЖС“, XXV-731 „за ЖС“, XXVI-103, 727, 731 „за ЖС“, XXVII-731 „за ЖС“, XXVIII-732 „за ЖС“, XXIX-732 „за ЖС“ в кв. 55; УПИ I-727, 729, 730 „за ЖС“, II-727, 730 „за ЖС“, III-727 „за ЖС“, IV „за инж. инфрастр.“, V-727 „за ЖС“, VI-727 „за ЖС“, VII-727 „за ЖС“, VIII-727 „за ЖС“, IX-727, 729 „за ЖС“, X-729 „за ЖС“, XI-729 „за ЖС“, XII-15, 729 „за ЖС“, XIII-15, 729 „за ЖС“, XIV-15 „за ЖС“, XV „за инж. инфрастр.“ в кв. 56; УПИ I-4, 675 „за ЖС“, II-4, 675 „за ЖС“, III-4, 675 „за ЖС“, IV-4, 675 „за ЖС“, V-675 „за ЖС“, VI-675 „за ЖС“, VII-675 „за ЖС“, VIII-6, 675 „за ЖС“, IX-675 в кв. 57; УПИ I-4 „за ЖС“, II-4 „за ЖС“, III-4, 675 „за ЖС“, IV-675 „за ЖС“, V-675 „за ЖС“, VI-675 „за ЖС“, VII-6, 675 „за ЖС“, VIII-6, 675 „за ЖС“, IX-6, 675 „за ЖС“, X-309, 675 „за ЖС“, XI-309, 675 „за ЖС“, XII – „за инж. инфрастр.“, XIII-310 „за ОО и ЖС“, XIV „за инж. инфрастр.“ в кв. 58; УПИ I-719 „за ЖС“, II-719 „за ЖС“, III-719 „за ЖС“, IV-719 „за ЖС“, V-719 „за ЖС“, VI-719 „за ЖС“, VII-719 „за ЖС“, VIII-719 „за ЖС“ в кв. 59; УПИ I-719 „за ЖС“, II-719 „за ЖС“, III-719 „за ЖС“, IV-719 „за ЖС“, V-719 „за ЖС“, VI-719 „за ЖС“, VII-719 „за ЖС“, VIII-719 „за ЖС“, IX-719 „за ЖС“, X-719 „за ЖС“, XI-719 „за ЖС“, XII-719 „за ЖС“, XIII-719 „за ЖС“, XIV-719 „за ЖС“, XV-719 „за ЖС“, XVI-717 „за ЖС“, XVII-719 „за ЖС“, XVIII-719 „за ЖС“ в кв. 60; УПИ I-61, 687 „за ЖС“, II-61, 687 „за ЖС“, III-687 „за ЖС“, IV-687 „за ЖС“, V-687 „за ЖС“, VI-687 „за ЖС“, VII-687 „за ЖС“, VIII-61, 687 „за ЖС“, IX-61, 687 „за ЖС“, X-687 „за ЖС“, XI-51, 687 „за ЖС“, XII-719 „за инж. инфрастр.“ в кв. 62; УПИ I-686, 688 „за ЖС“, II-688 „за ЖС“, III-688 „за ЖС“, IV-685, 686, 688 „за ЖС“, V-685, 686, 688 „за ЖС“, VI-685, 686 „за ЖС“ в кв. 63; УПИ I-686 „за ЖС“, II-685, 686 „за ЖС“, III-686 „за ЖС“, IV-686 „за ЖС“, V-686 „за ЖС“, VI – „за инж. инфрастр.“ в кв. 64; УПИ I-685, 686 „за ЖС“, II-686 „за ЖС“, III-686 „за ЖС“, IV-686 „за ЖС“, V-686 „за ЖС“, VI-686 „за ЖС“, VII-686 „за ЖС“, VIII-686 „за ЖС“, IX-686 „за ЖС“, X-686 „за ЖС“, XI-685, 686 „за ЖС“ в кв. 65; УПИ I – „за инж. инфрастр.“, II-63, 688 „за ЖС“, III-685, 686, 688 „за ЖС“, IV-685, 686, 688 „за ЖС“, V-685 „за ЖС“, VI-685, 686 „за ЖС“ в нов кв. 66, м. В.з. Косанин дол, район „Панчарево“; план за застрояване за нови УПИ в нови квартали: II-30 „за ОО и ЖС“, III-732 „за ЖС“, IV-20 „за ЖС“, V-732 „за ЖС“, VI „за ТП“, IX-732 „за ЖС“, X-102 „за ЖС“, XI-103, 727 „за ЖС“, XII-727, 731 „за ЖС“, XIII-737, 730, 731 „за ЖС“, XIV-727, 730 „за ЖС“, XV-727, 730 „за ЖС“, XVI-727 „за ЖС“, XVII-727, 729 „за ЖС“, XVIII-729 „за ЖС“, XIX-729 „за ЖС“, XX-727, 729 „за ЖС“, XXI-727 „за ЖС“, XXII-24, 727, 730 „за ЖС“, XXIII-24, 730 „за ЖС“, XXIV-730, 731 „за ЖС“, XXV-731 „за ЖС“, XXVI-103, 727, 731 „за ЖС“, XXVII-731 „за ЖС“, XXVIII-732 „за ЖС“, XXIX-732 „за ЖС“ в кв. 55; УПИ I-727, 729, 730 „за ЖС“, II-727, 730 „за ЖС“, III-727 „за ЖС“, IV „за инж. инфрастр.“, V-727 „за ЖС“, VI-727 „за ЖС“, VII-727 „за ЖС“, VIII-727 „за ЖС“, IX-727, 729 „за ЖС“, X-729 „за ЖС“, XI-729 „за ЖС“, XII-15, 729 „за ЖС“, XIII-15, 729 „за ЖС“, XIV-15 „за ЖС“, XV „за инж. инфрастр.“ в кв. 56; УПИ I-4, 675 „за ЖС“, II-4, 675 „за ЖС“, III-4, 675 „за ЖС“, IV-4, 675 „за ЖС“, V-675 „за ЖС“, VI-675 „за ЖС“, VII-675 „за ЖС“, VIII-6, 675 „за ЖС“, IX-675 в кв. 57; УПИ I-4 „за ЖС“, II-4 „за ЖС“, III-4, 675 „за ЖС“, IV-675 „за ЖС“, V-675 „за ЖС“, VI-675 „за ЖС“, VII-6, 675 „за ЖС“, VIII-6, 675 „за ЖС“, IX-6, 675 „за ЖС“, X-309, 675 „за ЖС“, XI-309, 675 „за ЖС“, XIII-310 „за ОО и ЖС“, XIV „за инж. инфрастр.“ в кв. 58; УПИ I-719 „за ЖС“, II-719 „за ЖС“, III-719 „за ЖС“, IV-719 „за ЖС“, V-719 „за ЖС“, VI-719 „за ЖС“, VII-719 „за ЖС“, VIII-719 „за ЖС“ в кв. 59; УПИ I-719 „за ЖС“, II-719 „за ЖС“, III-719 „за ЖС“, IV-719 „за ЖС“, V-719 „за ЖС“, VI-719 „за ЖС“, VII-719 „за ЖС“, VIII-719 „за ЖС“, IX-719 „за ЖС“, X-719 „за ЖС“, XI-719 „за ЖС“, XII-719 „за ЖС“, XIII-719 „за ЖС“, XIV-719 „за ЖС“, XV-719 „за ЖС“, XVI-717 „за ЖС“, XVII-719 „за ЖС“, XVIII-719 „за ЖС“ в кв. 60; УПИ I-61, 687 „за ЖС“, II-61, 687 „за ЖС“, III-687 „за ЖС“, IV-687 „за ЖС“, V-687 „за ЖС“, VI-687 „за ЖС“, VII-687 „за ЖС“, VIII-61, 687 „за ЖС“, IX-61, 687 „за ЖС“, X-687 „за ЖС“, XI-51, 687 „за ЖС“, XII-719 „за инж. инфрастр.“ в кв. 62; УПИ I-686, 688 „за ЖС“, II-688 „за ЖС“, III-688 „за ЖС“, IV-685, 686, 688 „за ЖС“, V-685, 686, 688 „за ЖС“, VI-685, 686 „за ЖС“ в кв. 63; УПИ I-686 „за ЖС“, II-685, 686 „за ЖС“, III-686 „за ЖС“, IV-686 „за ЖС“, V-686 „за ЖС“, VI – „за инж. инфрастр.“ в кв. 64; УПИ I-685, 686 „за ЖС“, II-686 „за ЖС“, III-686 „за ЖС“, IV-686 „за ЖС“, V-686 „за ЖС“, VI-686 „за ЖС“, VII-686 „за ЖС“, VIII-686 „за ЖС“, IX-686 „за ЖС“, X-686 „за ЖС“, XI-685, 686 „за ЖС“ в кв. 65; УПИ I – „за инж. инфрастр.“, II-63, 688 „за ЖС“, III-685, 686, 688 „за ЖС“, IV-685, 686, 688 „за ЖС“, V-685 „за ЖС“, VI-685, 686 „за ЖС“ в нов кв. 66, м. В.з. Косанин дол, район „Панчарево“; план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ – части „Водоснабдяване и канализация“, „Електроснабдяване“ и „Вертикално планиране“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7196

37. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 713 по протокол № 42 от 28.10.2021 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за регулация на м. НПЗ Искър-юг, кв. 26, УПИ I-СО, УПИ II-454 – „за ЖС, офиси, общ. обсл.“, и УПИ III-424, 458, 618, 619, общ. – „за ЖС, офиси, общ. обсл., подземни гаражи и трафопост“, за създаване на нови УПИ I-СО, УПИ II-2139 – „за ЖС, офиси, общ. обсл.“, УПИ III-2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, и УПИ IV-2099, 2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, ПИ с идентификатори 68134.1506.2099, 68134.1506.2137 и 68134.1506.2139; проект за изменение на уличната регулация на м НПЗ Искър-юг, район „Искър“ – изменение профила на улица от о.т. 34ж-о.т. 34з-о.т. 34л-о.т. 34к и създаване на пешеходна алея между новообразувани УПИ I-СО и УПИ IV-2099, 2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“; проект за изменение на плана за застрояване на м. НПЗ Искър-юг, кв. 26, нов УПИ II-2139 – „за ЖС, офиси, общ. обсл.“, нов УПИ III-2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, и нов УПИ IV-2099, 2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“; работен устройствен план за м. НПЗ Искър-юг, кв. 26, нов УПИ II-2139 – „за ЖС, офиси, общ. обсл.“, нов УПИ III-2137 – „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, район „Искър“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7183

41. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 618 по протокол № 393 от 23.09.2021 г. на СОС са одобрени: 1. изменение на плана за улична регулация на ул. Нешо Бончев в участъка от о.т. 181 на ул. Първа българска армия през о.т. 60 до о.т. 10а на бул. История славянобългарска (ул. 202) и създаване на нова улица от о.т. 70 (нова) на ул. Първа българска армия през от о.т. 70а (нова) и о.т. 70б (нова) до о.т. 70в (нова) на бул. История славянобългарска; затваря се разделителна ивица на бул. История славянобългарска срещу УПИ II, кв. 2, м. Задгарова артерия и се прекъсват разделителните ивици между о.т. 10а и о.т. 8, между о.т. 8 и о.т. 9 и между о.т. 9 и о.т. 14д по кафявите и зелени линии, цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект; 2. изменение на плана за регулация на контактни на улицата УПИ I – „за ДСО „Младост“, фабрика „Детска радост“, кв. 1, м. Орландовци – Малашевци; УПИ I – „ТЕЦ „Надежда“, УПИ II – „Промкомбинат стоманобетонни конструкции“, цех „Пенобетон“, кв. 22, м. Задгарова артерия; УПИ III-529 – „за безвредно производство, складове, офиси и магазини“, кв. 1, м. Софийски централни гробища; преномериране на УПИ I – „за ДСО „Младост“, фабрика „Детска радост“ от кв. 1, м. Орландовци – Малашевци в УПИ III – „за ДСО „Младост“, фабрика „Детска радост“ и преминаване в кв. 22, м. Задгарова артерия, съгласно приложения проект, по кафявите и зелени линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект; 3. план-схеми по чл. 108, ал. 3 от ЗУТ по части: водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, топлоснабдяване, телекомуникации и вертикално планиране. Проектите са изложени в Район „Сердика“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Сердика“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7195

100. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 653 по протокол № 41 от 14.10.2021 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ „за озеленяване“ от кв. 43 и терен „за озеленяване“, намиращ се на юг от кв. 41 и 42 по плана на м. С. Панчарево, район „Панчарево“, и изменение на плана за улична регулация на улици: от о.т. 37-о.т. 35 до о.т. 291; от о.т. 98-о.т. без номер до о.т. 287; от о.т. 63 до о.т. 58; заличаване на улици от о.т. 291- о.т. 290 до о.т. 328 и от о.т. 328-о.т. 329-о.т. 330 до о.т. 334 за създаване на нов терен за озленяване в кв. 43 и нов терен за озеленяване, южно от кв. 41 и нова улица от нови о.т. 83-о.т. 85-о.т. 86-о.т. 87-о.т. 88-о.т. 89-о.т. 90-о.т. 91-о.т. 92-о.т. 93-о.т. 130-о.т. 94-о.т. 95-о.т. 96-о.т. 97-о.т. 98-о.т. 99-о.т. 100 до о.т. 58, от о.т. 130 до о.т. 334 и от о.т. 130 до о.т. 334; проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. С. Кокаляне, м. В.з. Кокалянски ханчета, м. В.з. Кокалянски ханчета – разширение, м. В.з. Кокалянски ханчета – II разширение, и м. В.з. Михово блато, район „Панчарево“; проект за подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване с определяне на ограничителна линия на застрояване от улично-регулационните линии на м. С. Кокаляне, м. В.з. Кокалянски ханчета, м. В.з. Кокалянски ханчета – разширение, м. В.з. Кокалянски ханчета – II разширение, и м. В.з. Михово блато, район „Панчарево“. Допуска отклонения от правилата и нормативите за устройство на уличната регулация съгласно § 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. План-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части: „Електроснабдяване“ и „ВиК“ и план за вертикално планиране в обхвата на новопроектираните улици на м. С. Кокаляне, м. В.з. Кокалянски ханчета, м. В.з. Кокалянски ханчета – разширение, м. В.з. Кокалянски ханчета – II разширение, и м. В.з. Михово блато. Преномерира кв. 21а, м. В.з. Михово блато, разположен западно от ул. Иван Асен II в кв. 21в, м. В.з. Михово блато. Прекратява производството по одобряване на плана за регулация и застрояване за УПИ, за които не са представени предварителни договори по чл. 15, ал. 3 или 5, или по чл. 17, ал. 3 или 5 от ЗУТ: м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 15, УПИ XXXI-2277, 2278 „за ЖС“; м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 16, УПИ XV-3187, 3188, 3190 „за ЖС“; м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 21г, УПИ III-459, 854 „за ЖС“; м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 25, УПИ XXIII-2062, 2065 „за ОО“; м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 26, УПИ II-2021, 2022 „за ЖС“; м. Разширение на в.з. Кокалянски ханчета, кв. 21б, УПИ IV-450, 852, 1108 „за ЖС“; м. Разширение на В.з. Кокалянски ханчета, кв. 28A, УПИ II-2186, 2187, 2188 „за ЖС“; м. Разширение на в.з. Кокалянски ханчета, кв. 26A, УПИ X-607, 1241 „за ЖС“; м. Разширение на в.з. Кокалянски ханчета, кв. 28, УПИ XII-2991, 2992 „за ОО“, м. С. Кокаляне, кв. 17, УПИ VII-2017, 2019 „за ЖС“; м. С. Кокаляне, кв. 17, УПИ IX-2018, 1490 „за ОО“; м. С. Кокаляне, кв. 20, УПИ XVI-750, 1220 „за ЖС“; м. С. Кокаляне, кв. 22а, УПИ XXV-884, 1099 „за ЖС“; м. С. Кокаляне, кв. 25, УПИ VIII-113, 114, 2219 „за ОО“; м. В.з. Михово блато, кв. 21а, УПИ XVIII-534, 1746 „за ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 21а, УПИ XXVI-2227, 1030 „за ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 32а, УПИ III-1487, 1488 „за ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 34a, УПИ X-511, 2287 „за ОО“; м. В.з. Михово блато, кв. 34a, УПИ VI-515, 2285 „за ЖС“. Прекратява производството по одобряване на плана за регулация и застрояване за УПИ, които са одобрени с индивидуални административни актове като план-извадки: м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 8, УПИ II-2143 „за ЖС“ и УПИ XII-2144 „за ЖС“; м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 19, УПИ VI-40 „за ЖС“, алея и задънени улици от о.т. 103-о.т. 104 до о.т. 314 и от о.т. 98 до о.т. 624; м. В.з. Кокалянски ханчета, кв. 14, УПИ X-140 „за ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 22а, УПИ XXXV-2048 „за ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 22а, УПИ XLI-2130 „за ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 21а, УПИ IV-2637 „за офиси и ателиета“; м. С. Кокаляне, кв. 17, УПИ II-642 „за ЖС“; м. В.з. Михово блато, кв. 21б, УПИ V-3191 „за ЖС“ и УПИ VI-3189 „за ЖС“ и улица от о.т. 63 до о.т. 588. Прекратява производството по одобряване на плана за регулация и застрояване поради наличие на съдебен спор на проектни УПИ XVI-552 „за ЖС“ и УПИ XVII-551 „за ЖС“, кв. 22а, м. В.з. Михово блато, на улици от о.т. 598-о.т. 597-о.т. 596-о.т. 628-о.т. 595-о.т. 594 до о.т. 593 и от о.т. 628 до о.т. 629 и прилежащи УПИ VII-1136 „за ЖС“ и УПИ XVIII „за траф.“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административнния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7208

139. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен преработен проект за план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхват на части от: м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. Горубляне 3 и кв. Горубляне съгласно посочения обхват с черна линия; експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ с протокол № ЕС-ПО-15 от 11.11.2021 г., т. 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта чрез Район „Младост“ – СО.

7194

14. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов подземен кабел 20 kV до поземлен имот с идентификатор 04279.20.34 в местността Под Грамада-Ш13 по кадастралната карта на Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с идентификатор 04279.20.43 (полски път – общинска собственост) и имот с идентификатор 04279.20.34 (за складова база – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Проектът се намира в стая № 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

7179

13. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в землището на гр. Добрич за обект: „Изграждане на кабелна линия НН; електрозахранване на складова база в ПИ 72624.603.285, гр. Добрич“. Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация при Община Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – Добрич.

7191

13а. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в землището на гр. Добрич за обект: „Изграждане на кабелна линия НН от ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 и въздушна мрежа НН от ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 до ПИ 72624.447.41, гр. Добрич“. Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация при Община Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – Добрич.

7192

47. – Община Добричка, област Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 566 от 27.10.2021 г. на Добричкия общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1050, на Път ІІ-27 „Добрич – Долина“ км 63+190, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние на превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“.

7185

48. – Община Добричка, област Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 565 от 27.10.2021 г. на Добричкия общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1052 на Път ІІ-29 „Добрич – Стожер“ км 31+400, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние на превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“.

7186

79. – Община Панагюрище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасета на отводнителна канавка и отводнителен канал за обект: „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ в землището на с. Баня, община Панагюрище, с възложител „Аква – Екофиш“ – ЕООД, ЕИК 203715175, гр. Костинброд. Трасетата преминават през следните общински имоти съгласно приложения регистър: имот с идентификатор 02717.78.706 – земеделска територия – за селскостопански, горски, ведомствен път; имот с идентификатор 02717.78.707 – земеделска територия – за селскостопански, горски, ведомствен път; имот с идентификатор 02717.78.709 – овощна градина; имот с идентификатор 02717.78.308 – земеделска територия – гори и храсти в земеделски земи; имот с идентификатор 02717.78.301 – земеделска територия – гори и храсти в земеделски земи. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая № 202, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7170

41. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 404 от 28.09.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план, част от комплексен проект за обект: „Преливен канал за дъждовни води г. HD-PE DN500 с дължина L=172 м от дъждовна канализация по ул. Панайот Хитов до отводнителен канал ПИ 62858.31.624 – общинска собственост, землище с. Рогош, община „Марица“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

7182

17. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – ПП за определяне на трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на гр. Кричим, община Кричим, с. Куртово Конаре, с. Ново село и с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив. Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ“ в Община Стамболийски и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7160

814. – Община Шабла на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 280 от 15.10.2021 г. на Общинския съвет – Шабла, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – отклонение за присъединяване на строеж към общи мрежи на техническата инфраструктура, представляващ подземна и въздушна кабелна захранваща линия НН 1 kV, попадаща в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, с обща дължина на трасето 410,04 м, от които подземно трасе с дължина 255,93 м, въздушно трасе с дължина 154,11 м, преминаващо през следните поземлени имоти: 206,40 м през ПИ 24102.40.3 по КККР на с. Дуранкулак, вид територия – територия на транспорта, с НТП – за друг поземлен имот за движение, публична държавна собственост; 203,64 м през ПИ 24102.40.22 по КККР на с. Дуранкулак, вид територия – територия на транспорта, с НТП – за път от републиканската пътна мрежа, публична държавна собственост. Парцеларният план е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – обект: Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1042 на път І-9 Дуранкулак – ГКПП Дуранкулак км 0+632, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).

7181

2. – Община с. Кирково, област Кърджали, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 13 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план, фаза окончателен проект за обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, включващ парцеларен план за трасето на газопровода и елементите на обслужващата техническа инфраструктура на територията на с. Брегово и с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали. Проектът за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план е изложен в сградата на община Кирково, ул. Дружба № 1, ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП – ПП до общинската администрация – Кирково, ул. Дружба № 1.

7190

Административният съд – Пазарджик, дванадесети състав, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба на X.X.X. от гр. Сърница, ул. Любен Каравелов № 11, със съдебен адрес: Велинград, ул. Иван Вазов № 11, чрез адв. X.X., против Решение № 28 от 30.01.2014 г. на Общинския съвет – Велинград (ДВ, бр. 14 от 18.02.2014 г.), с което се одобрява ПУП – ПР на кв. Крушата, община Велинград, в частта, касаеща собствения на жалбоподателя имот пл. № 108 в кв. 3 по плана на гр. Сърница, през който е предвидено прокарване на улица с ширина 8 м с о.т. 111 – 123. По подадената жалба е образувано адм.д. № 954/2021 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.12.2021 г. от 14,45 ч. Заинтересуваните лица имат право да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържание по чл. 218, ал. 4 от ЗУТ.

7175

Административният съд – София област – тричленен състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, по протест на прокурор при Софийската окръжна прокуратура е образувано адм. д. № 1133/2021 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.01.2022 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 24, ал. 2, 3, 4 и 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Челопеч като противоречащи на разпоредби от нормативни актове с по-висока степен – ЗМДТ и ЗПУО.

7200

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. против чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора, приета с Решение № 1196 от 25.10.2017 г. и изменена с решения № 1200 от 30.09.2021 г. и № 1303 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, по което е образувано адм.д. № 658/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 12.01.2022 г. от 14,30 ч.

7193

Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 52, ал. 1, чл. 54, ал. 5, чл. 135, ал. 3 и чл. 139, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация (мандат 2019 – 2023) при Община Велики Преслав, приет с Решение № 45 по протокол № 5 от 21.01.2020 г. на Общинския съвет – Велики Преслав. Въз основа на протеста е образувано адм. дело № 425/2021 г. по описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 31.01.2022 г. от 9,30 ч.

7209

Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл. 188 от АПК, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Районната прокуратура – Шумен, срещу приложение № 2 – Тарифа за конкретните размери на административно-техническите услуги, предоставяни от община Каолиново, към чл. 32, ал. 1 от Наредба № 8 от 5.04.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каолиново, приета от Общинския съвет – Каолиново. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 422/2021 г. по описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 24.01.2022 г. от 10,30 ч.

7156

Бургаският районен съд, XXXVII гражданска колегия, съобщава на X.X.X. с адресна регистрация на територията на Република България: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Септемврийска № 4, вх. А, ет. 2, ап. 5.3.Б, че има заведено гр. д. № 5556/2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с правно основание чл. 79 и 86 от ЗЗД. Същата следва в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, за връчване на препис от исковата молба и приложенията към нея и отговор по реда на чл. 131 от ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

7176

Бургаският районен съд, XXXVII гражданска колегия, съобщава на X.X.X. с адресна регистрация на територията на Република България: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Септемврийска № 4, вх. А, ет. 2, ап. 5.3.Б, че има заведено гр. д. № 5556/2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с правно основание чл. 79 и 86 от ЗЗД. Същият следва в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, за връчване на препис от исковата молба и приложенията към нея и отговор по реда на чл. 131 от ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

7177

Районният съд – Котел, граждански състав, уведомява Мурат Ъшък, гражданин на Република Турция, роден на 7.12.1995 г., с неизвестен адрес в чужбина и без регистрирани в Република България постоянен и настоящ адрес, че има качеството на заинтересована страна по гр. д. № 20212210100477 по описа на РС – Котел, образувано по молба с правно основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЗДет, подадена от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Котел, за настаняване на сина му Мелек Мурат Ъшък в приемно семейство. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 25.01.2022 г. от 11,15 ч. Указва на Мурат Ъшък да се яви в канцеларията на РС – Котел, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи предназначените за него съдебни книжа, както и да посочи адрес за призоваване в Република България. Ако не се яви и не посочи адрес за призоваване, съдът ще му назначи особен представител по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

7178

 

Сливенският окръжен съд на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ обявява, че в съда е образувано гр.д. № 109/2021 г. по предявена на 2.03.2021 г. искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, постъпило в съда с вх. № СД-02-05-83, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена на иска 268 892,35 лв. за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 783,36 лв.:

– Сумата в размер 783,36 лв., представляваща пропорционална част за проверяваното лице от намерената у проверяваното лице и неговия брат X.X.X. сума на 27.09.2016 г. в гр. Сливен, ж.к. Сини камъни № 61, ет. 1.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 152 608,99 лв.:

– Сумата в размер 27 000 лв., представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „535 Д“, pег. № CU6006KK, рама: № WBANC91000CU78768, двигател: 306D23586412, цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация 14.12.2006 г.

– Сумата в размер 5000 лв., представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, pег. № СН3743АМ, рама № W0L0TGF75Y2102792, двигател X20DTL17546482, цвят: червен, дата на първоначална регистрация 7.01.2000 г.

– Сумата в размер 1140 лв., представляваща възстановени съдебни разноски по адм. дело № 1323/2014 г. по описа на Административния съд – Бургас.

– Сумата в размер 2025 лв., представляваща получени застрахователни обезщетения от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД.

– Сумата в размер 1404,50 лв., представляваща получени застрахователни обезщетения от ЗК „Лев Инс“.

– Сумата в размер 74 439,82 лв., представляваща получени застрахователни обезщетения от ЗАД „Армеец“.

– Сумата в размер 1762,09 лв., представляваща получени застрахователни обезщетения от ЗАД „Армеец“.

– Сумата в размер 137,58 лв., представляваща получени застрахователни обезщетения по сметка BG81UNCR70004507871658 в „УниКредит Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер 5000 лв., представляващи върнати от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812, допълнителни вноски на собственика.

– Сумата в размер 3000 лв., представляващи върнати от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812, допълнителни вноски на собственика.

– Сумата в размер 11 100 лв., представляващи върнати от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812, допълнителни вноски на собственика.

– Сумата в размер 20 600 лв., представляващи върнати от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812, допълнителни вноски на собственика.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Ливфаст“ – ЕООД, ЕИК 200855812, с цена на иска 115 500 лв.:

– Недвижим имот, представляващ две едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор № 67338.523.6S по кадастралната карта на гр. Сливен, с адрес ж.к. Сините камъни, а именно: едноетажна сграда „Е“ със застроена площ 250 кв. м, предназначена за гаражи, и едноетажна сграда „Ж“ със застроена площ 250 кв. м, предназначена за гаражи. Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент – 110 000 лв.

– Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „814“, pег. № СН0501АН, № на рама WDB67401215952392, № на двигател 35690\\0267S\9, цвят: оранжев, дата на първоначална регистрация: 2.03.1993 г. Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 5500 лв.

Делото е насрочено за 7.03.2022 г. от 9,30 ч. с резервна дата – 21.03.2022 г. от 9,30 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Сливенския окръжен съд в настоящото дело.

7189

Шуменският окръжен съд на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 20213600100434 по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Мелекбер Ридван Мурад с постоянен и настоящ адрес: с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, ул. Свобода № 6, и Алтънай Али Хакъ с адрес: с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, ул. Свобода № 6, с което на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 2762 от 6.10.2021 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 71 416,26 лв.:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Алтънай Али Хакъ с цена на иска 34 696,66 лв., в т.ч.:

– сумата в размер 400 лв., представляваща стойността, получена при бракуването на лек автомобил марка „Рено“, модел „Канго“, pег. № Н1480ВК, рама № VF1KC0EAF19265761, двигател № С159160, дата на първа регистрация 22.01.1999 г., придобит от Алтънай Али Хакъ на 15.01.2013 г., бракуван на неустановена дата през 2018 г.;

– сумата в размер 13 030 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски и получен превод по спестовен влог в левове № 19350098, открит на 7.04.2011 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, и закрит на 6.01.2020 г., с титуляр Алтънай Али Хакъ, за която не е установен законен източник;

– сумата в размер 1000 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по срочен депозит в левове № 20248893, открит на 20.04.2012 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, и закрит на 28.03.2013 г., с титуляр Алтънай Али Хакъ, за която не е установен законен източник;

– сумата в размер 18 461,22 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски и получен превод по срочен депозит в левове № 20774080, открит на 25.01.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, и закрит на 28.07.2017 г., с титуляр Алтънай Али Хакъ, за която не е установен законен източник;

– сумата в размер 1200 лв., представляваща направени вноски след олихвяване по спестовен влог в левове № 22609418, открит на 28.04.2015 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, и закрит на 26.06.2017 г., с титуляр Али Алтънай Али – непълнолетен син на Алтънай Али Хакъ, за която не е установен законен източник;

– сумата в размер 605,44 лв., представляваща направени вноски след олихвяване по спестовен влог в левове № 22609380, открит на 28.04.2015 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дилек Алтънай Али – непълнолетна дъщеря на Алтънай Али Хакъ, за която не е установен законен източник.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Мелекбер Ридван Мурад с цена на иска 3912,05 лв., в т.ч.:

– сумата в размер 3912,05 лв., представляваща вноска по срочен депозит в евро № 21326215, открит на 21.10.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, и закрит на 10.01.2014 г., с титуляр Мелекбер Ридван Мурад, за която не е установен законен източник.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Алтънай Али Хакъ и Мелекбер Ридван Мурад с цена на иска 32 807,55 лв., в т.ч.:

– сумата в размер 32 447,40 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица чрез системата на „Уестърн Юниън“, непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установено законно основание;

– сумата в размер 360,15 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица чрез системата на „МъниГрам“, непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установено законно основание.

Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в първото заседание по делото, насрочено за 20.04.2022 г. от 14 ч.

7203

Шуменският окръжен съд на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 20213600100232 по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Люти брод № 15, и X.X.X. с адрес: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Люти брод № 15, с което на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 1469 от 2.06.2021 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 160 153 лв.:

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 2000 лв., в т.ч.:

Следните недвижими имоти, намиращи се в гр. Нови Пазар, ул. Люти брод № 27 – 29: сграда с идентификатор 52009.501.191.4, с площ 18 кв. м, при граници: от четири страни ПИ 52009.501.191, и сграда с идентификатор 52009.501.191.6, с площ 16 кв. м, при граници: от четири страни ПИ 52009.501.191, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 187, том XIX, pег. № 12534, дело № 2916 от 10.12.2015 г. (акт № 62, том 17, дело № 2925/2015 г. на СВ – Нови пазар), с пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 156 000 лв., в т.ч.:

Сумата в размер 17 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с pег. № Н 2043 ВК, дата на първоначална регистрация 7.12.2004 г., № на рама WVWZZZ1KZ5B001947, № на двигател BKD026151.

Сумата в размер 32 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 530Д“ с pег. № Н 4439 ВК, дата на първоначална регистрация 22.10.2003 г., № на рама WBANC71050B154743, № на двигател 306D228275758.

Сумата в размер 17 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с pег. № Н 6158 ВК, дата на първоначална регистрация 11.06.2004 г., № на рама WVWZZZ1KZ5P001667, № на двигател ВКС130632.

Сумата в размер 32 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Ауди А8“ с pег. № Н 9783 ВК, дата на първоначална регистрация 3.10.2003 г., № на рама WAUZZZ4E54N007846, без № на двигател.

Сумата в размер 17 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 28“ с pег. № Н 4839 BP, дата на първоначална регистрация 20.08.1997 г., № на рама WVZZZ2DZWH006070, без № на двигател.

Сумата в размер 3000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил „Боро БР 2“ с pег. № Н 0589 ЕК, дата на първоначална регистрация 8.09.2017 г., № на рама SZRBR2000H0010180.

Сумата в размер 38 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил „БМВ 530Д“ с pег. № Н 0904 ВТ, дата на първоначална регистрация 26.02.2010 г., № на рама WBAFW51060С498446, № на двигател N57D30A22777361.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 2153 лв., в т.ч.:

Сумата в размер 800 лв., представляваща извършени вноски на 23.04.2015 г. и на 18.04.2016 г. по разплащателна сметка в левове № 20752143, открита на 14.01.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 1353 лв., представляваща извършени вноски на 14.07.2017 г. и на 22.05.2018 г. по разплащателна сметка в левове № 20752143, открита на 14.01.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в първото заседание по делото, насрочено за 20.04.2022 г. от 15 ч.

7213

Софийският градски съд, І гр. отделение, 10 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 3545/2020 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, район „Витоша“, ж.к. Бъкстон № 28, вх. Б, ет. 8, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий № 35, ет. 6, ап. 21, за отнемане на имущество на обща стойност 184 538,77 лв., описано, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т.4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, се претендира отнемане на имущество с цена на иска в размер 1350 лв.:

– Сумата 1350 лв., представляващи 27 % от капитала на „3 – В Груп“ – ООД, ЕИК 2107132177.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, се претендира отнемане на имущество с цена на иска в размер 115 867,17 лв.:

– Сумата в размер общо 15 380 лв., представляваща вноски от титуляря по банкова сметка с IBAN BG03 STSA 9300 0023 7964 64, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.

– Сумата в размер общо 13 294 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG03 STSA 9300 0023 7964 64, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.

– Сумата в размер 583,97 лв., представляваща погасителна вноска по кредит по банкова сметка за обслужване на кредитна карта с IBAN BG03 STSA 9300 0025 4602 08, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.

– Сумата в размер общо 45 188,90 лв., представляваща вноски по банковата сметка от проверяваното лице и нейния съпруг в периода 2010 – 2019 г. по банкова сметка BG13 BPBI 7942 1088 2930 01, открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в размер общо 26 800,80 лв., представляваща получени парични средства от трети лица в периода 2012 – 2016 г., по банкова сметка BG13 BPBI 7942 1088 2930 01, открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в размер общо 14 284,50 лв., представляваща вноски от титуляря, по банкова сметка BG 14 CRBA 9898 4001 1525 14, открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в размер 335 лв., представляваща вноска от титуляря по банкова сметка BG24 BUIN 9561 1000 547511, открита в „Алианц банк България“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, се претендира отнемане на имущество с цена на иска в размер 67 321,60 лв.:

– Сумата в размер 5000 лв., представляваща получени парични средства от трето лице през 2018 г. по банкова сметка с IBAN BG 36 STSA 9300 0025 6893 10, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.

– Сумата в общ размер 9165 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта с № 5414 9405 49343 01 8, открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в общ размер 2360 лв., представляваща вноски от титуляря по банкова сметка BG 73 BPBI 7940 1054 9343 01, открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в общ размер 10 500 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по банкова сметка BG 73 BPBI 7940 1054 9343 01, открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в общ размер 3508 лв., представляваща вноски от титуляря по банкова сметка BG46 BPBI 7940 1054 9343 02, открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в общ размер 34 080,05 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по банкова сметка BG46 BPBI 7940 1054 9343 02, открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в общ размер 1619,55 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по банкова сметка BG 19 BPBI 7940 1054 9343 03, открита в „Юробанк България“ – АД.

– Сумата в размер 600 лв., представляваща получени парични средства от трето лице чрез системата „Уестърн Юниън“ на 10.03.2016 г.

– Сумата в размер 489 лв., представляваща получени парични средства от трето лице по банкова сметка с IBAN BG08 UNCR 7000 1520 737408, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.

Съгласно определение от 21.10.2021 г. по гр. дело № 3545/2020 г. по описа на СГС, І ГО, 10 състав, съдът определя срок до приключване на съдебното дирене на първа инстанция, в който трети заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 3545/2020 г. по описа на СГС, І ГО, 10 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 9.02.2022 г. от 11,40 ч. и резервна дата – 9.03.2022 г. от 11,40 ч.

7174

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Централно източно европейски пациентски алианс по хематология“ (ЦИЕПАХ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 15.11.2021 г. свиква общо изборно събрание на 15.01.2022 г. в София, ж.к. Студентски град, бл. 34А, вх. Б, ет. 10, ап. 118, от 14 ч. при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението; 2. финансов отчет на сдружението; 3. избор на управителен съвет; 4. обсъждане и приемане на програма и бюджет за развитие на сдружението; 5. промяна на устава на сдружението; 6. разни. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на ЦИЕПАХ при липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред, ако присъстват не по-малко от трима членове – учредители.

7161

206. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Велико Търново, на основание чл. 81 и 82 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на Великотърновската адвокатска колегия на 29.01.2022 г. от 8,30 ч. в Двореца на културата и спорта „X.X.“ – Велико Търново, при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2021 г. и вземане на решения по него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет за дейността му през 2021 г.; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд за дейността му през 2021 г.; 4. приемане на бюджета на колегията за финансовата 2022 г.; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избиране на делегати за общото събрание на адвокатите от страната за 2022 г.

7162

65. – Съветът на Адвокатската колегия – Кърджали, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 29.01.2022 г. в 9 ч. в съдебната зала на Районния съд – Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на колегията за 2021 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет за 2021 г.; 3. отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд за 2021 г.; 4. приемане на бюджета на съвета на колегията за 2022 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на ВАС – София; 6. определяне броя на членовете на САК, КС и ДС; избор на председател на САК, председател на ДС, членове на САК, контролен съвет и дисциплинарен съд; 7. разни.

7207

1. – Управителният съвет на СНЦ „Ореол“ – с. Руен, област Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.01.2022 г. от 10 ч. в с. Руен, община Руен, област Бургас, ул. Изгрев № 1, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя за дейността на сдружението; 2. избор на нов председател на сдружението; 3. освобождаване на стари и приемане на нови членове; 4. други.

7187