Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 30.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 14.07.2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ (ДВ, БР. 74 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНК Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 12.04.2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 13.06.2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДБОР НА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-11 ОТ 30.04.2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 41 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 9.01.2014 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПЪРВОНАЧАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СВРЪХЛЕКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ОБУЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОС Виж повече
  • УКАЗ № 284 ОТ 29.11.2021 Г. ЗА СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНОТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ОТ 9,00 Ч. Виж повече