Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 10.XII

  • НАРЕДБА № 13 ОТ 30 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ Виж повече
  • УКАЗ № 285 ОТ 03.12.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТИЧА, ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 286 ОТ 03.12.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АСЕНОВЦИ, ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № РД-04-5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА МИНИС Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 29.10.2019 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА (ДВ, БР. 88 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1006 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА И СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 67 ОТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ (ДВ, БР. 100 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 14.01.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ДВ, БР. 15 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № КОВ-04-02-351 ОТ 15.08.2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ (ДВ, БР. 90 ОТ 2013 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките