Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 15.XII

  • НАРЕДБА ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗО Виж повече
  • НАРЕДБА № 14 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА НАМАЛЕНИЕТО В ПРИХОДИТЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1175 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките