Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 111 от 31.XII

  • УКАЗ № 305 ОТ 29.12.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Виж повече
  • УКАЗ № 304 ОТ 22.12.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕСНОВО, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЛАСТ СОФИЯ, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 303 ОТ 22.12.2021 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5.11.2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ДВ, БР Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА Виж повече
Промени настройката на бисквитките