Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 7.I

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД № РД-9Р-19 от 27 ноември 2020 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложения на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г. и № 33-00-316/25.06.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г. и Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г. на министъра на културата, решение по т. 1 на протокол № 85 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 25.06.2020 г., одобрен от министъра на културата с изх. № ПР-21/22.07.2020 г., и писма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с наш вх. № 33-00-316/25.08.2020 г. и на Министерството на околната среда и водите с наш вх. № 33-00-316 от 18.09.2020 г. нареждам:

1. Предоставям статут и актуализирам наименованието на обект „Акве Калиде – Терма“, разположен на територията на в.з. Минерални бани, в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, област Бургас, определено с протокол от 2.06.2011 г. на междуведомствена комисия, назначена със Заповед № РД-9К-0090 от 26.05.2011 г. на министъра на културата, както следва:

1.1. „Античен термален комплекс и късноантична и средновековна крепост Акве Калиде – Терма“, разположен на територията на в.з. Минерални бани, в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, област Бургас, с класификация на археологическа групова недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

1.2.1.1. Граници на недвижимата културна ценност по КК на гр. Бургас:

– от юг – по южната граница на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.701.73;

– от север – от т. 1 през ПИ с идентификатори 07079.13.1452, 07079.13.214, 07079.13.1960 до т. 2; оттук по част от северната граница на ПИ с идентификатор 07079.13.1960;

– от изток – по източната граница на ПИ с идентификатор 07079.13.1960 до т. 3 (югоизточен ъгъл на имота); оттук по права линия през ПИ с идентификатор 07079.701.496 до т. 4 и оттам по част от източната граница на ПИ с идентификатор 07079.701.73;

– от запад – по част от западната граница на ПИ с идентификатор 07079.701.73 до т. 5; оттам по права линия през ПИ с идентификатор 07079.701.74 до т. 6; оттук по западната граница на ПИ с идентификатор 07079.13.1960 до т. 7; оттук по права линия през ПИ с идентификатор 07079.701.412 до т. 8; оттук по част от западната граница на ПИ с идентификатор 07079.701.412 до т. 9; оттук по част от западната граница на ПИ с идентификатор 07079.13.214 до т. 10; оттук по права линия през ПИ с идентификатор 07079.13.1452 до т. 11 и по част от западната граница на същия имот до т. 1.

Координатен регистър на проектните точки

Координатна система 1970 г.

X (m)

Y (m)

1.

4654420.24

9579396.39

2.

4654437.14

9579502.24

3.

4654294.83

9579644.47

4.

4654041.63

9579663.08

5.

4654063.88

9579488.17

6.

4654090.52

9579473.19

7.

4654290.92

9579408.02

8.

4654288.34

9579393.32

9.

4654367.72

9579404.29

10.

4654374.66

9579405.39

11.

4654376.33

9579389.44

 

Координатна система БГС – 2005 г.

X (m)

Y (m)

1.

4721514.31

655276.51

2.

4721532.32

655382.17

3.

4721391.53

655525.88

4.

4721138.56

655547.16

5.

4721158.96

655372.04

6.

4721185.44

655356.78

7.

4721385.12

655289.50

8.

4721382.39

655274.83

9.

4721461.88

655284.96

10.

4721468.83

655285.99

11.

4721470.33

655270.02

 

1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност включва ПИ с идентификатори: 07079.701.68 (вид територия – „Населени места“, начин на трайно ползване (НТП) – „Други жилищни терени“, нов НТП – „За друг вид застрояване“, собственост – „Държавна публична“); 07079.701.69 (вид територия – „Населени места“, НТП – „Общоградски районни или микрорайонни градини, паркове“, нов НТП – „Обществен селищен парк, градина“, собственост – „Общинска частна“); 07079.701.406 (вид територия – „Населени места“, НТП – „Улици“, нов НТП – „За второстепенна улица“, собственост – „Общинска публична“); 07079.701.407 (вид територия – „Населени места“, НТП – „Улици“, нов НТП – „За второстепенна улица“, собственост – „Общинска публична“); 07079.701.73 (вид територия – „Населени места“, НТП – „Други жилищни терени“, нов НТП – „За друг вид застрояване“, собственост – „Частна“); и части от ПИ с идентификатори: 07079.701.496 (вид територия – „Населени места“, НТП – „Общоградски районни или микрорайонни градини, паркове“, нов НТП – „Обществен селищен парк, градина“, собственост – „Общинска публична“); 07079.701.74 (вид територия „Населени места“, НТП – „Общоградски районни или микрорайонни градини, паркове“, нов НТП – „Обществен селищен парк, градина“, собственост – „Общинска частна“); 07079.701.412 (вид територия – „Населени места“, НТП – „Улици“, нов НТП – „За второстепенна улица“, собственост – „Общинска публична“); 07079.13.1960 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Извънселищни паркове и лесопаркове“, нов НТП – „Обществен извънселищен парк, горски парк“, собственост – „Общинска публична“); 07079.13.1452 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Извънселищни паркове и лесопаркове“, нов НТП – „Обществен извънселищен парк, горски парк“, собственост – „Общинска публична“); 07079.13.214 (вид територия „Транспорт (жп, държ. път. мрежа)“, НТП – „Местни пътища“, нов НТП – „За местен път“, собственост – „Общинска публична“), с обща площ 93,083 дка.

1.2.1.3. Поради отсъствието на данни за обособими територии, наситени с археологически структури в непосредствена близост до територията на недвижимата културна ценност, не се налага определянето на охранителна зона.

1.2.1.4. Територията на недвижимата културна ценност попада в обхвата на:

– пояси I, II и III на санитарно-охранителната зона (СОЗ), определена със Заповед № РД-687 от 29.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите, около водовземни съоръжения за минерални води: Б-178, Б-176, Б-191, Б-181, и Каптиран естествен извор – шахтов кладенец (КЕИ-ШК) от находище на минерални води „Бургаски минерални бани“;

– пояс II на СОЗ, определен със Заповед МОСВ № РД-877 от 25.08.2004 г./МЗ № РД-09-509 от 21.07.2004 г., около водовземни съоръжения: сондаж № Б-20 и сондаж № Б-88 от находище на минерални води „Съдиево“ – ИДС, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност – определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на архитектурно-археологически структури. Забраняват се всякакви строителни дейности, с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана със защитата и/или експонирането на археологически недвижими културни ценности; или за минимално необходимото благоустрояване и осигуряване на достъп и обслужване на посетители – пътеки и алеи, художествено и функционално осветление, експозиционни информационни табла, видеонаблюдение, слаботокови мрежи, пейки за почивка, изгледни площадки, кошчета за боклук и т.н. Забранява се бивакуване, къмпингуване, както и паленето на огън. Забранява се използването на териториите, включени в границите на недвижимата културна ценност, за депа за всякакъв вид отпадъци. Забранява се изграждане на базови станции и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори. Забранява се изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и площадки и др. Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства. Забранява се засаждане на растения с дълбока коренова система, както и на нова дървесна и храстова растителност. При възникване на необходимост от почистване на съществуваща дървесно-храстова растителност във връзка с провеждане на археологическо проучване се уведомява Община Бургас и се спазват изискванията на Наредбата за поддържане на зелената система на територията на общината. След извършване на теренно археологическо проучване в случаите, когато в решенията на протокол на експертна комисия по чл. 158а от Закона за културното наследство се изисква консервация, реставрация и експониране на разкрити архитектурно-археологически структури, за същите се изготвя проектна документация съгласно изискванията, регламентирани в Наредба № 4 от 21.12.2016 г. на Министерството на културата и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности (ДВ, бр. 105 от 2016 г.). На основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от Закона за културното наследство проектната документация подлежи на съгласувателно разглеждане по реда на чл. 83 и 84 от Закона за културното наследство. Допуска се поставяне на временни преместваеми обекти за провеждане на събития, без същите да са трайно свързани с терена при спазване изискванията на чл. 56 от Закона за устройство на територията. Допуска се адаптация и рефункционализация в пространствата на консервираните и експонираните структури – временни изложби, лапидарни експозиции, всякакъв вид културни изяви. Допуска се изграждане на нова и поддръжка на съществуваща инфраструктура – електрозахранване, водопровод, канализация, алейна и улична мрежа. Допуска се промяна на вертикалната планировка, озеленяване и благоустрояване. Допуска се поддръжка, ремонт и рехабилитация за частта от пътя, попадащ в територията на недвижимата културна ценност, при стриктно спазване изискванията на чл. 161, ал. 1 от Закона за културното наследство. Дейностите, свързани със социализацията на недвижимата културна ценност, нарушаващи целостта на земния пласт, задължително се извършват след спасително археологическо проучване на терените, които ще бъдат засегнати, съгласно изискванията на чл. 161 от Закона за културното наследство. В процеса на реализация на дейности по благоустрояване на територията и осигуряване на посетителски достъп се провежда непрекъснато наблюдение от археолози съгласно изискванията на чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство. Цитираните дейности и всяка инвестиционна инициатива за намеса се съгласуват с Министерството на културата по реда на чл. 83 и 84 от Закона за културното наследство на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от Закона за културното наследство. В границите на първи пояс на СОЗ на водовземните съоръжения всички дейности по поддръжка, рехабилитация, ново строителство във връзка с функционирането им, които нарушават целостта на земния пласт, задължително се извършват при осигурено археологическо наблюдение съгласно чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство. Преди провеждане на археологически проучвания в границите на площта на ІІ пояс на СОЗ на водовземните съоръжения проучвателите предварително уведомяват Басейнова дирекция към Министерството на околната среда и водите за обхвата и характера на предвижданите проучвания. Изисква се изготвяне на предложение за промяна на КККР въз основа на определените граници и териториален обхват на археологическия обект с промяна на вида територия и начина на трайно ползване. С оглед осигуряване на по-добра териториално-устройствена защита и социализация на недвижимата културна ценност, опазване на средата, в която тя е възникнала и функционирала, и недопускане на компрометиране или унищожаване на разкрити археологически структури за разположените непосредствено около територията на недвижимата културна ценност поземлени имоти също не се допуска откриването на кариери за добив на подземни богатства, изграждане на базови станции и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори, изграждане на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и площадки, както и използването им като депа за отпадъци.

1.2.2.2. В териториалния обхват на недвижимата културна ценност, попадащ в границите на пояси I, II и III на санитарно-охранителни зони, определени със Заповед № РД-687 от 29.08.2012 г. и МОСВ № РД-877 от 25.08.2004 г./МЗ № РД-09-509 от 21.07.2004 г., да се спазват съответните забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост за извършване на дейности в СОЗ.

2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1.1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Ам. Гешева

8138

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-20 от 27 ноември 2020 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложения на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г. и № 33-00-316/25.06.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352/28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г. и Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г. на министъра на културата, решение по т. 6 на протокол № 85 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 25.06.2020 г., одобрен от министъра на културата с изх. № ПР-21/22.07.2020 г., нареждам:

1. Предоставям актуализиран статут и наименование на обект „Акрополът на Пауталия „Хисарлъка“, археологически паметник на културата с категория „национално значение“, ДВ, бр. 77 от 1968 г., както следва:

1.1. „Късноантична и средновековна крепост на хълма Хисарлъка“, гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, с класификация на археологическа единична недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

1.2.1.1. Граници на недвижимата културна ценност: северната граница започва от т. Б с координати X = 4686120.30 и Y = 268288.76 и съвпада със северната граница на имот 41112.58.60, продължава на север по западната граница на имот 41112.523.1 и по северната и част от източната граница на същия имот, достига и продължава по северната граница на имот 41112.523.2 до северната граница на имот 41112.58.69, продължава по нея, оттам по източната и южната граници на същия имот достига и следва южната и част от западната граница на имот 41112.523.4 до достигане на южната граница на имот 41112.58.67. Границата на недвижимата културна ценност продължава по южната и западната граница на имот 41112.58.67 до т. А с координати X = 4686108.62 и Y = 268287.50 и пресичайки имот 41112.58.60, се затваря в т. Б.

1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност включва поземлени имоти с идентификатори 41112.58.67 (общинска публична собственост с НТП – „обществен извънселищен парк, горски парк“), 41112.58.69 (общинска публична собственост с НТП – „обществен извънселищен парк, горски парк“), 41112.523.1 (частна собственост с НТП – „за друг вид застрояване“), 41112.523.2 (частна собственост с НТП – „за друг вид застрояване“) и 41112.523.4 (общинска публична собственост с НТП – „за алея“) и частта от имот 41112.58.60 (общинска частна собственост с НТП – „за селскостопански горски ведомствен път“), северно от линията между точки A (X = 4686108.62, Y = 268287.50) и Б (X = 4686120.30, Y = 268288.76) – координатите са в координатна система БГС 2005, от землището на гр. Кюстендил, с обща площ 34,015 дка.

1.2.1.3. Границите на охранителната зона на недвижимата културна ценност са по границите на поземлен имот с идентификатор 41112.525.18 от землището на гр. Кюстендил.

1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност включва поземлен имот с идентификатор 41112.525.18 (общинска частна собственост с НТП – „за зоологическа градина“) от землището на гр. Кюстендил, с обща площ 26,48 дка.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност – определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни ценности и структури. Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на поддържане на съществуващата инфраструктура или изграждане на нова, свързана с експонирането на археологическите недвижими културни ценности, или за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, беседки, информационни табла. Всички дейности, свързани със социализацията на недвижимата културна ценност, стопанисване и експлоатация на съществуващите сгради, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват задължително под ръководството на археолог като спасителни археологически проучвания при условията на чл. 161 от Закона за културното наследство. Проектната документация за цитираните дейности се съгласува с Министерството на културата на основание на чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство. Забранява се засаждането на нова дървесна растителност и трайни насаждения с дълбока коренова система. Забранява се бивакуването и паленето на огньове.

1.2.2.2. Територията на охранителната зона на недвижимата културна ценност – при инвестиционни намерения визите за проектиране да бъдат съгласувани с Министерството на културата съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство. Всички изкопни дейности се извършват под наблюдението на археолог при условията на чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство.

2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Ам. Гешева

8139

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-21 от 27 ноември 2020 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложения на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г. и № 33-00-316/25.06.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г. и Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г. на министъра на културата, решение по т. 2 на протокол № 85 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 25.06.2020 г., одобрен от министъра на културата с изх. № ПР-21/22.07.2020 г., нареждам:

1. Предоставям статут и актуализирам наименованието на обект „Тракийска крепост“, м. Пашино бърдо, 9 км южно от гр. Ракитово“ (археологическа недвижима културна ценност по смисъла на ЗКН), както следва:

1.1. „Тракийско култово място и антично укрепление в м. Пашино бърдо“, намиращ се в землището на гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, с класификация на археологическа единична недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

1.2.1.1. Граници на недвижимата културна ценност по КККР:

– от юг – по южната граница на ПИ с идентификатор 62004.12.692;

– от север – по северната граница на ПИ с идентификатор 62004.12.692;

– от изток – по източната граница на ПИ с идентификатор 62004.12.692;

– от запад – по западната граница на ПИ с идентификатор 62004.12.692.

1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност по КККР на гр. Ракитово и ГСП на ТП ДГС „Ракитово“ от 2010 г. съвпада с ПИ с идентификатор 62004.12.692 (горска територия, държавна публична собственост, НТП – „Дървопроизводителни горски площи“, нов НТП – „Друг вид дървопроизводителна гора“) – части от подотдели 261„а“ и 215„з“ по ГСП от 2010 г. на ТП ДГС „Ракитово“, с обща площ 69,830 дка.

1.2.1.3. Няма необходимост от охранителна зона поради отсъствието на данни за наличие на археологически структури, свързани с недвижимата културна ценност извън полигона, описващ границите й.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност – определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на архитектурно-археологически структури. Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана със защитата и/или експонирането на археологическите недвижими културни ценности, или за минимално необходимото бъдещо благоустрояване и осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – подход към обекта, навеси, беседки, погледни площадки, пътеки и парапети, художествено и функционално осветление, експозиционни информационни табла, площадки за почивка. Работите, свързани със социализацията на недвижимата културна ценност, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват задължително под ръководството на археолог като спасителни археологически проучвания при условията на чл. 161 от Закона за културното наследство. Цитираните дейности и всяка инвестиционна инициатива за намеса в територията на недвижимата културна ценност се съгласуват с Министерството на културата по реда на чл. 83 и 84 от Закона за културното наследство на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от същия закон с РДГ – Пазарджик и ТП ДГС „Ракитово“ – гр. Ракитово, както и с РИОСВ – Пазарджик. На територията на недвижима културна ценност се прилагат дейностите и мероприятията, предвидени в действащия ГСП от 2010 г. на ТП ДГС „Ракитово“ – гр. Ракитово. Забранява се залесяването на нова дървесна растителност. Работите, предвидени в ГСП, свързани с нарушаване на земния пласт, се извършват задължително в присъствието на археолог при стриктно спазване на неговите указания и на разпоредбата на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство. В такива случаи ТП ДГС „Ракитово“ предварително уведомява Регионалния исторически музей – Пазарджик, и Историческия музей – Велинград, с цел осигуряване на наблюдение. Когато при провеждане на археологически проучвания се налага почистване на терена от горскодървесна растителност и сечта не е предвидена в горскостопанския план, ТП ДГС „Ракитово“ прави предложение за промяна в плана, като изготвя план-извлечение и го представя за одобрение в РДГ – гр. Пазарджик, по реда на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите във връзка с чл. 105, т. 2 от Закона за горите. Предложението се съгласува и с РИОСВ – Пазарджик. Спазват се ограниченията, определени със Заповед № РД-392 от 3.04.2003 г. на Министерството на околната среда и водите. Забранява се бивакуване, къмпингуване, както и паленето на огън. Забранява се използването на териториите, включени в границите на недвижимата културна ценност, за депа за всякакъв вид отпадъци. Забранява се изграждане на базови станции и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори. Забранява се изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и площадки и др. Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства.

2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Ам. Гешева

4

 

ЗАПОВЕД № РД-9Р-22 от 27 ноември 2020 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-1089 от 17.11.2020 г. на министъра на културата, предложения на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г. и № 33-00-316/25.06.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г. и Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г. на министъра на културата, решения по т. 15 на протокол № 85 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 25.06.2020 г., одобрен от министъра на културата с изх. № ПР-21/22.07.2020 г. и писма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с наш вх. № 33-00-316/25.08.2020 г., и на Министерството на околната среда и водите с наш вх. № 33-00-316/18.09.2020 г. нареждам:

1. Актуализирам статута на църква „Света Богородица“ с камбанария, килийно училище, ограда и гробище, кв. 91, п. III, пл. № 846 (ДВ, бр. 92 от 1971 г.), както следва:

1.1. Църковен комплекс „Въведение Богородично“, ул. Бачо Киро № 45, идентификатор 23947.501.569 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, одобрен със Заповед № РД-18-108 от 18.12.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с класификация на архитектурно-строителна и художествена групова недвижима културна ценност от Възраждането и с категория „национално значение“.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

1.2.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност попада в границите на имот 23947.501.569 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, област Габрово, одобрен със Заповед № РД-18-108 от 18.12.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК.

1.2.1.2. Единични недвижими културни ценности, разположени в границите на груповата недвижима културна ценност:

1.2.1.2.1. Храм „Въведение Богородично“ с камбанария, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.

1.2.1.2.2. Килийно училище в двора на храм „Въведение Богородично“ (бивше Архиерейско наместничество), с класификация на архитектурно-строителна недвижима културна ценност и с категория „ансамблово значение“.

1.2.1.3. Средата е вече изградена и не е необходима охранителна зона.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност – допуска се отделяне на обект с ид. 23947.501.569.5 по КККР с функция електропроизводство, с ограда или отделянето му в самостоятелен имот; обособяване на кът за сядане на югозапад от храма; поставяне на единична информационна табела на входа към комплекса от север; реставрация на оградния зид на североизток и уеднаквяване на металните пана по образец на тези на север от храма. Не се допуска ново строителство в границите на имота. Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1.1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Ам. Гешева

5

 

ЗАПОВЕД № РД-9Д-20 от 13 септември 2021 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложения на директора на НИНКН с наши вх. № 33-00-525/12.07.2019 г. и вх. № 33-00-748/6.11.2020 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 1 на протокол № 92 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 19.07.2021 – 20.07.2021 г., одобрен от министъра на културата с рег. № ПР-32/2.09.2021 г., нареждам:

1. Предоставям статут на обект – Дом-паметник на връх „Бузлуджа“, сграда с идентификатор 83199.3.4.1, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Шипка, и сграда с идентификатор 40292.150.31.1, област Стара Загора, община Казанлък, както следва:

1.1. Дом-паметник на връх „Бузлуджа“, сграда с идентификатор 83199.3.4.1, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Шипка, и сграда с идентификатор 40292.150.31.1, област Стара Загора, община Казанлък, с. Крън, с класификация на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Най-ново време, с категория „национално значение“.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

Дом-паметник на връх „Бузлуджа“, обект с идентификатор 83199.3.4.1, гр. Шипка, община Казанлък, област Стара Загора, и обект с идентификатор 40292.150.31.1, с. Крън, община Казанлък, област Стара Загора, главно парадно стълбище, пластична композиция „Знаме“, площад за ритуали и митинги/„Ритуален площад“, двойно парадно стълбище, затворени в контур с координати на чупки по координатна система БГС – 2005 г.

Координатна система БГС – 2005 г.

Х (m)

Y (m)

1.

4733366.928

491330.989

2.

4733361.247

491385.273

3.

4733348.467

491383.907

4.

4733348.183

491388.072

5.

4733347.488

491390.545

6.

4733346.603

491394.150

7.

4733345.510

491393.880

8.

4733344.470

491398.658

9.

4733345.445

491398.849

10.

4733342.381

491414.477

11.

4733343.987

491415.014

12.

4733340.317

491432.173

13.

4733340.976

491432.447

14.

4733337.152

491449.467

15.

4733352.823

491452.173

16.

4733352.649

491453.440

17.

4733352.012

491459.849

18.

4733351.315

491466.276

19.

4733350.667

491472.363

20.

4733350.282

491475.903

21.

4733350.091

491478.476

22.

4733360.911

491479.229

23.

4733361.247

491477.023

24.

4733361.607

491473.475

25.

4733361.937

491470.560

26.

4733362.278

491467.365

27.

4733362.635

491464.062

28.

4733362.977

491460.868

29.

4733363.597

491454.494

30.

4733363.772

491453.297

31.

4733379.693

491453.898

32.

4733379.293

491439.465

33.

4733379.333

491436.426

34.

4733380.048

491436.364

35.

4733379.871

491421.755

36.

4733379.786

491418.763

37.

4733381.763

491418.725

38.

4733381.620

491405.990

39.

4733382.516

491405.882

40.

4733385.125

491405.698

41.

4733384.819

491403.314

42.

4733383.823

491400.101

43.

4733383.092

491396.761

44.

4733382.773

491394.088

45.

4733382.836

491390.112

46.

4733382.476

491387.581

47.

4733378.222

491387.003

48.

4733369.248

491386.153

49.

4733374.575

491334.726

50.

4733374.882

491331.769

51.

4733381.295

491332.352

52.

4733381.380

491331.586

53.

4733382.177

491331.628

54.

4733382.263

491330.850

55.

4733383.037

491330.919

56.

4733383.138

491330.131

57.

4733383.920

491330.219

58.

4733384.021

491329.435

59.

4733384.795

491329.469

60.

4733385.085

491326.618

61.

4733377.337

491323.001

62.

4733375.754

491322.591

63.

4733375.894

491321.006

64.

4733368.012

491320.325

65.

4733367.987

491321.720

66.

4733366.130

491321.868

67.

4733357.784

491323.888

68.

4733357.582

491326.988

69.

4733358.404

491327.058

70.

4733358.326

491327.837

71.

4733359.115

491327.920

72.

4733359.085

491328.719

73.

4733359.844

491328.793

74.

4733359.781

491329.574

75.

4733360.548

491329.657

76.

4733360.509

491330.459

 

1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност:

Не се предлага.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност:

– Да бъде разработена концепция за паметника преди съгласуването на инвестиционни проекти, свързани с обекта, с изключение на проекти за аварийни консервационно-реставрационни и укрепителни дейности.

1.2.2.1.1. Екстериор:

– Да се изготви спешна експертиза за конструктивното състояние на дом-паметника, въз основа на която да се изготви проект за аварийни консервационни намеси.

– С цел съхраняване целостта на обекта до изготвяне и реализиране на проект за КРР да се постави временно покритие на покрива и временно да се запечатат всички прозорци и отвори по фасадите.

– Почистване на екстериора и интериора от боядисвания и следи от течове.

– Премахване на по-късно тръбно скеле и антени от покрива на пилона.

– Възстановяване на дограмата от елуксиран алуминий на прозорци при панорамния коридор при спазване първоначалното й сечение, материал и цвят. Допуска се използване на съвременен стъклопакет за остъкляване на дограмата.

– КРР на двете звезди от рубинено стъкло. Попълването на липсващите парчета рубинено стъкло да става само с такива от същия материал. При невъзможност се допуска попълване единствено със стъкло с неутрален цвят (прозрачно, черно, огледално).

– КРР на фасадното покритие от видим бетон.

– КРР на фасадна каменна глиц облицовка при стълбищните клетки. Попълването на липсващите плочки да става само с такива, аналогични по материал, размер и обработка на оригинала.

– КРР на зидария от стъклени тухли на прозоречни отвори при стълбищните клетки. При невъзможност за набавяне на тухли, аналогични на съхранените, се допуска преизграждане с други, близки по цвят и визия до оригинала.

– КРР на циклопна облицовка от бял бузлуджански мрамор при подпорните зидове около дом-паметника и подходите към него.

– КРР на каменни настилки около обекта пред главния вход. Попълването на липсващите плочки да става само с такива, аналогични по материал, размер и обработка на оригинала.

– Допуска се възстановяване на зазидани врати и прозорци при служебни помещения на северната фасада. Обликът на новата дограма да бъде съобразен с оригинала и архитектурния облик и период на изграждане на обекта. При условие че отворите останат зазидани, да бъдат оформени по подходящ начин, съобразен с фасадното оформление на обекта.

– Допуска се преизграждане на покривното покритие на ритуалната зала със съвременни техники и материали при строго съобразяване с облика на оригинала.

– Допуска се възстановяване на английски дворове покрай южната и северната фасада на обекта. Допуска се тяхното запечатване при условие обликът им да бъде съобразен със заобикалящата ги настилка.

– Премахване на допълнително поставените метални решетки на главния вход от изток. КРР на съхранените на място автентични алуминиеви врати. При наличие на достатъчно архивни данни се допуска възстановяване на декоративните им апликации. Допуска се възстановяване на втория ред вътрешни двойни врати по съхранена архивна документация.

– КРР на бетонни надписи, текстове от „Интернационал“ и „Работнически марш“ на източната фасада. Събиране на демонтираните и разхвърляни в околността букви, КРР и връщането им на място в надписите. Попълването на липсващите букви да става единствено с такива, идентични на съхранените. Допуска се визуализиране на липсващите елементи по метода на изобразителното изкуство, виртуалната реалност и др. Намесите да бъдат напълно обратими.

– Допуска се приспособяване на площадката на върха на пилона в погледна площадка, без това да дава отражение на външния му облик.

– Допуска се монтиране на самолетно-сигнални лампи на върха на пилона.

– Допуска се изграждане на рампа за инвалидни и детски колички, свързваща площадката пред входа на дом-паметника с най-близкия паркинг. Материалите и визията на рампата следва да бъдат съобразени с тези на парадното стълбище и площад пред дом-паметника.

– Допуска се поставяне на художествено осветление, система за видеонаблюдение, информационни табели. Те следва да не бъдат директно закрепени за фасадите на обекта или монтирани на места, където биха компрометирали експонирането му.

– Не се допуска поставяне на преместваеми обекти в близост до дом-паметника, когато това пречи на прякото му възприемане.

– Допускането на преместваеми обекти да е единствено за административни и обслужващи дейности.

– Монтиране на парково осветление, парково обзавеждане, информационни табла, съобразени със съхранената паркоустроена среда. Те следва да бъдат проектирани с общ проект и с единна визия. Да хармонизират с парковата среда и намиращите се в нея елементи.

– Допуска се засаждане на ниска декоративна растителност от видове, характерни за региона.

– КРР на парадни каменни стълбища и площад пред монумента.

– КРР на пластична композиция „Знаме“ с прилежащите настилки, алеи и паркови елементи.

1.2.2.1.2. Интериор:

– Да се изготви спешна експертиза за състоянието на мозайките в дом-паметника. КРР на вътрешния и външния пръстен от мозайки, мозайката на тавана в ритуалната зала. Картиране на обрушените елементи и преизползването им при реставрацията им. Контурът на съхранените автентични мозайки да бъде подчертан със сигнираща фуга. При наличие на съхранени подготвителни рисунки на местата на обрушените фрагменти следва КРР. Допуска се възстановяване на липсващите фрагменти единствено с материали, които са идентични с оригиналните. При невъзможност за добиване на идентични материали се допуска визуализиране на липсващите фрагменти по метода на изобразителното изкуство, виртуалната реалност и др. Намесите да бъдат напълно обратими.

– КРР на стенна глиц облицовка от бял мрамор в интериор в дом-паметника: фоайе, стълбищни клетки, подземна гардеробна, ритуална зала. Контурът на съхранените автентични облицовки да бъде подчертан със сигнираща фуга. Попълването на липсващите плочки да става само с такива, аналогични по материал, размер и обработка на оригинала. Не се допуска използването на гранитогрес и друг вид изкуствени материали, нехарактерни за строителния период на дом-паметника.

– КРР на настилки, стенни облицовки и первази от полиран бял мрамор в дом-паметника: фоайе, гардеробна, тоалетни, панорамен коридор, ритуална зала със скамейки. Контурът на съхранените автентични настилки да бъде подчертан със сигнираща фуга. Попълването на липсващите плочки да става само с такива, аналогични по материал, размер и обработка на оригинала. Не се допуска използването на гранитогрес и друг вид изкуствени материали, нехарактерни за строителния период на дом-паметника.

– КРР на настилка от черен, полиран гранит по чела и стъпки на стълбища в дом-паметника. Контурът на съхранените автентични настилки да бъде подчертан със сигнираща фуга. Попълването на липсващите плочки да става само с такива, аналогични по материал, размер и обработка на оригинала. Не се допуска използването на гранитогрес и друг вид изкуствени материали, нехарактерни за строителния период на дом-паметника.

– Възстановяване на характерния окачен таван от концентрични кръгове в ритуалната зала на дом-паметника при съобразяване на цвят, размер и материал на оригинала.

– КРР на окачени тавани от измазана арматурна конструкция с рабицова мрежа в дом-паметника: софити на рамена и площадки на трите стълбища, свързващи фоайето с ритуалната зала и гардеробната, софит в гардеробната, софит във фоайето. Допуска се преизграждането им със съвременни материали и технологии при строго съобразяване на оригиналният им облик.

– Допуска се преизграждане на тавана на тъмния коридор между двата пръстена с мозайки. Допуска се използване на съвременни материали и технологии. Допуска се приспособяване на нови функции.

– Допуска се възстановяване на покритие на шприц мокет с цвят бордо в интериора на дом-паметника: софити на рамена и площадки на трите стълбища, свързващи фоайето с ритуалната зала и гардеробната, стени и таван при стълбището, свързващо ритуалната зала и панорамния коридор, софит в гардеробната, стени и таван на обществени помещения в обиколен пръстен при ритуалната зала. При невъзможност за възпроизвеждане на технологията се допуска използване на съвременни материали и технологии при спазване текстурата и цвета на оригинала.

– Допуска се преизграждане на двата бронзови релефа във фоайето и на стелата с дати от историята на БКП, намирала се в западната част на ритуалната зала, при спазване на оригиналните материали, геометрия и местоположение. Допуска се визуализирането им по метода на изобразителното изкуство, виртуалната реалност и др. Намесите да бъдат напълно обратими.

– При наличие на достатъчно архивни данни се допуска преизграждане на пластики от кристално и рубинено стъкло на стълбищните площадки. Допуска се визуализиране по метода на изобразителното изкуство, виртуалната реалност и др.

– КРР на архивни на месинговите решетки на вентилационните отвори в интериор. Допуска се използване на материал, който визуално да имитира оригинала.

– Допуска се монтиране на стълбищна платформа за инвалидни и детски колички на северното и/или южното стълбище в дом-паметника.

– Допуска се преизграждане на стълбището и асансьора, водещи до върха на пилона, без това да дава отражение на външния му облик.

– Допуска се монтиране в дом-паметника на цялостна, съвременна инсталация за ОВК, ЕЛ, ВиК, ППО, СОТ, художествено осветление и пр. Изпълнението им да бъде по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествения образ на обекта и да не пречи на възприемането на елементи с такава стойност.

– Допуска се приспособяване към нова функция на гардеробната в подземието.

– Допуска се приспособяване за нови функции на: инсталационните и служебните помещения, намиращи се в пилона; в „опашката“ под пилона; в подземията, от двете страни на парадния вход. Допуска се използване на съвременни материали и технологии. Изисква се обликът и материалите на входните врати на помещенията, които имат излаз към гардеробната, входното фоайе и ритуалната зала, да бъдат пресъздадени по архивни данни за оригиналите. При липса на достатъчно данни за автентичния им вид да бъдат съобразени с цялостния архитектурно-художествен облик на интериора и периода на изграждане.

– Допуска се КРР на тоалетните в подземието. Допуска се преизграждане със съвременни материали и технологии.

– При наличие на достатъчно архивни данни се допуска преизграждане на автентичното подвижно и неподвижно обзавеждане в обществените помещения в дом-паметника.

– Не се допуска използването на дом-паметника за мероприятия от политически характер.

1.2.2.1.3. Допълнителни предписания:

– Допуска се провеждане на мероприятия от културен характер (изложби, концерти, събори и пр.) в подножието на дом-паметника и околните обекти, както и използване на фасадите му за „3D Mapping“ прожекции.

– Допуска се провеждане на зимни спортове по склоновете северно от дом-паметника. За целта се допускат единствено преместваеми обекти и то не в близост до дом-паметника, нужни за функционирането на тези спортове, с изключение на съществуващия ски влек.

– Допуска се преасфалтиране на автомобилния подход и паркингите.

– Съхраняваната в централата на БСП архивна проектна документация да бъде обработена, описана и дигитализирана. Да се издири допълнителна информация и документация за недопроучените, липсващи елементи от дом-паметника.

– Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по действащата нормативна уредба.

2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Пл. Славов

8

 

ЗАПОВЕД № РД-9Д-23 от 14 септември 2021 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-303/13.05.2021 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 12 на протокол № 91 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 23.06.2021 г., одобрен от министъра на културата с рег. № ПР-31/1.09.2021 г., нареждам:

1. Предоставям статут на храм „Света Троица“, сграда с идентификатор 20273.501.116.1 по КККР на с. Дебелт, община Средец, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 19.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

1.1. Храм „Света Троица“, сграда с идентификатор 20273.501.116.1 по КККР на с. Дебелт, община Средец, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 19.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, с класификация на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането, с категория „местно значение“.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

Храм „Света Троица“ попада в обхвата на имот с идентификатор 20273.501.116 по КККР на с. Дебелт, община Средец, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 19.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК.

1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност:

Средата на обекта е вече изградена и не е необходима охранителна зона.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност:

Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на обзавеждането, в това число:

– Конструктивно укрепване на храма;

– Консервация и реставрация на фасадите;

– Консервация и реставрация на покрива;

– Консервация и реставрация на дървения таван в наоса;

– Консервация и реставрация на прозоречната дограма и входните врати;

– Консервация на иконостаса и на иконите и елементите с художествена стойност;

– Благоустрояване в границите на имота;

– Подмяна на портите и изграждане на ограда по границите на имота, която да не възпрепятства възприемането на храма.

Допуска се ново строителство на югозапад от храма, сградата, което не нарушава възприемането на църквата и не възпрепятства експонирането й. То следва да е едноетажно, с функции, свързани единствено с храма. Допуска се палене на свещи само от чист пчелен восък. Допуска се ново изписване, съобразено със стилистиката на храма.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Пл. Славов

9

 

ЗАПОВЕД № РД-9Д-25 от 14 септември 2021 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-303/13.05.2021 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 6 на протокол № 91 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 23.06.2021 г., одобрен от министъра на културата с рег. № ПР-31/1.09.2021 г., нареждам:

1. Предоставям статут на храм „Света Троица“, УПИ XXII, пл. № 227, кв. 23 по плана на с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин, както следва:

1.1. Храм „Света Троица“, УПИ XXII, пл. № 227, кв. 23 по плана на с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин, с класификация на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането, с категория „местно значение“.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

Храм „Света Троица“ попада в обхвата на УПИ XXII, пл. № 227, кв. 23 по плана на с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин.

1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност:

Няма необходимост от охранителна зона, тъй като устройствената среда е вече изградена, а самият имот на църквата действа като охранителна зона.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност:

Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на обзавеждането. В това число консервация и реставрация на покрива; консервация и реставрация на дървените конструктивни елементи в интериор; консервация и реставрация на прозоречната дограма, при доказване на нефункционалност се допуска подмяна с нова по образец. Изискват се разкривки в интериор и екстериор на стенописната украса, консервация и реставрация; премахване на новите стенописи на западната фасада при входа и експониране на автентичните; консервация и реставрация на иконостаса и иконите; консервация и реставрация на оградния зид, поставяне на порта при входа.

Благоустрояване на имота на храма.

Консервация и реставрация на камбанарията.

Не се допуска ново изписване на храма.

Не се допуска ново застрояване в имота на храма.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Пл. Славов

10

 

ЗАПОВЕД № РД-9Д-26 от 14 септември 2021 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-303/13.05.2021 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 5 на протокол № 91 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 23.06.2021 г., одобрен от министъра на културата с рег. № ПР-31/1.09.2021 г., нареждам:

1. Предоставям статут и определям режими за опазване – териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на обект „Римски град Палатиолум“, с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен, с категория „национално значение“ съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН, рег. картон № 0400344 на АИС АКБ, както следва:

1.1. Обект с актуализирано наименование „Антично и късноантично селище Палатиолум“ в м. Селище, с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен, с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност, с категория „национално значение“, част от сериен обект „Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България“, вписан в Индикативната листа за световно културно и природно наследство на Република България на ЮНЕСКО.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

1.2.1.1. Граници на археологическата недвижима културна ценност по КККР на с. Байкал:

от юг – от югоизточния ъгъл на поземлен имот 02227.45.13 през поземлен имот 02227.45.21 (пасище) до североизточния ъгъл на поземлен имот 02227.45.14 и оттам по югоизточните граници на поземлени имоти 02227.45.14, 02227.45.15, 02227.45.16, 02227.45.17, 02227.45.18, от югозападния ъгъл на 02227.45.18 през поземлен имот 02227.500.728 (улица) до югоизточния ъгъл на 02227.500.433, оттам по южните граници на поземлени имоти 02227.500.433, 02227.500.379, 02227.500.378, 02227.500.375, 02227.500.729, 02227.500.322, 02227.500.321, 02227.500.320, 02227.500.319, 02227.500.730, 02227.500.318, 02227.500.316, 02227.500.308, 02227.500.309, 02227.500.310, 02227.500.691, 02227.500.311, 02227.500.655, 02227.500.585, 02227.500.300 и от югозападния ъгъл на 02227.500.300 до югоизточния ъгъл на 02227.500.252;

от север – по северните граници на поземлени имоти 02227.500.278, 02227.500.279, 02227.500.280, 02227.500.281, 02227.500.722, 02227.500.347, 02227.500.348, 02227.500.723, 02227.500.349, 02227.500.350, 02227.500.724, 02227.500.409, 02227.500.410, 02227.500.411, 02227.500.726, 02227.500.412, 02227.500.624, 02227.45.5;

от изток – по източните граници на поземлени имоти 02227.45.5, 02227.45.6, 02227.45.26, от югоизточния ъгъл на 02227.500.45.26 през поземлен имот 02227.45.21 (пасище) до североизточния ъгъл на 02227.45.8, оттам по източните граници на поземлени имоти 02227.45.8, 02227.45.9, 02227.45.13;

от запад – по източната граница на поземлен имот 02227.500.252, от североизточния ъгъл на 02227.500.252 през поземлен имот 02227.500.697 (улица) до югозападния ъгъл на поземлен имот 02227.500.299 и оттам по западните граници на поземлени имоти 02227.500.299, 02227.500.298, 02227.500.291, 02227.500.721, 02227.500.290, 02227.500.289, 02227.500.584, 02227.500.282, 02227.500.279, 02227.500.278.

1.2.1.2. Териториалният обхват на археологическата недвижима културна ценност по КККР на с. Байкал:

Включва поземлени имоти с идентификатори: 02227.45.5, 02227.45.6, 02227.45.8, 02227.45.9, 02227.45.10, 02227.45.11, 02227.45.12, 02227.45.13, 02227.45.14, 02227.45.15, 02227.45.16, 02227.45.17, 02227.45.18, част от 02227.45.21 (пасище), 02227.45.26, 02227.500.278, 02227.500.279, 02227.500.280, 02227.500.281, 02227.500.282, 02227.500.283, 02227.500.284, 02227.500.285, 02227.500.286, 02227.500.287, 02227.500.288, 02227.500.289, 02227.500.290, 02227.500.291, 02227.500.292, 02227.500.293, 02227.500.294, 02227.500.295, 02227.500.296, 02227.500.297, 02227.500.298, 02227.500.299, 02227.500.300, 02227.500.301, 02227.500.302, 02227.500.303, 02227.500.304, 02227.500.305, 02227.500.306, 02227.500.307, 02227.500.308, 02227.500.309, 02227.500.310, 02227.500.311, 02227.500.316, 02227.500.318, 02227.500.319, 02227.500.320, 02227.500.321, 02227.500.322, 02227.500.323, 02227.500.324, 02227.500.325, 02227.500.326, 02227.500.327, 02227.500.328, 02227.500.329, 02227.500.330, 02227.500.331, 02227.500.332, 02227.500.333, 02227.500.334, 02227.500.335, 02227.500.336, 02227.500.337, 02227.500.338, 02227.500.339, 02227.500.340, 02227.500.341, 02227.500.342, 02227.500.343, 02227.500.344, 02227.500.345, 02227.500.346, 02227.500.347, 02227.500.348, 02227.500.349, 02227.500.350, 02227.500.351, 02227.500.352, 02227.500.353, 02227.500.354, 02227.500.355, 02227.500.356, 02227.500.357, 02227.500.358, 02227.500.359, 02227.500.360, 02227.500.361, 02227.500.362, 02227.500.363, 02227.500.364, 02227.500.365, 02227.500.366, 02227.500.367, 02227.500.368, 02227.500.369, 02227.500.370, 02227.500.371, 02227.500.372, 02227.500.373, 02227.500.374, 02227.500.375, 02227.500.376, 02227.500.377, 02227.500.378, 02227.500.379, 02227.500.381, 02227.500.383, 02227.500.384, 02227.500.386, 02227.500.387, 02227.500.388, 02227.500.389, 02227.500.390, 02227.500.391, 02227.500.393, 02227.500.394, 02227.500.395, 02227.500.396, 02227.500.397, 02227.500.398, 02227.500.399, 02227.500.400, 02227.500.401, 02227.500.402, 02227.500.403, 02227.500.404, 02227.500.405, 02227.500.406, 02227.500.407, 02227.500.408, 02227.500.409, 02227.500.410, 02227.500.411, 02227.500.412, 02227.500.413, 02227.500.414, 02227.500.416, 02227.500.417, 02227.500.418, 02227.500.420, 02227.500.433, 02227.500.584, 02227.500.585, 02227.500.586, 02227.500.589, 02227.500.624, 02227.500.647, 02227.500.648, 02227.500.655, 02227.500.656, 02227.500.657, 02227.500.662, 02227.500.688, 02227.500.691, част от 02227.500.697 (улица), 02227.500.721, 02227.500.722, 02227.500.723, 02227.500.724, 02227.500.725, 02227.500.726, 02227.500.727, част от 02227.500.728 (улица), 02227.500.729, 02227.500.730, част от 02227.500.731 (улица), 02227.500.747, 02227.500.748, по КККР на с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен, с площ 252,482 дка.

1.2.2. Териториален обхват на охранителната зона по КККР на с. Байкал:

1.2.2.1. Граници на охранителна зона – Югоизточен некропол:

от север – по северозападната граница на поземлен имот 02227.45.20, по част от северозападната граница на поземлен имот 02227.45.21 до североизточния ъгъл на поземлен имот 02227.45.14, оттам през поземлени имоти 02227.45.21 (пасище), 02227.45.23 (водна площ), 02227.45.24 (полски път) до северозападния ъгъл на поземлен имот 02227.13.11;

от изток – по част от източната граница на поземлен имот 02227.45.24, по североизточната граница на поземлен имот 02227.13.13, по източните граници на поземлени имоти 02227.13.10, 02227.352.25, 02227.48.3, от югоизточния ъгъл на поземлен имот 02227.48.3, през поземлен имот 02227.88.3 (път) до североизточния ъгъл на поземлен имот 02227.90.1, оттам по източните граници на поземлени имоти 02227.90.1, 02227.90.2, 02227.24.13, 02227.24.2, 02227.24.3, 02227.24.4;

от юг – по южната граница на поземлен имот 02227.24.4;

от запад – от югозападния ъгъл на поземлен имот 02227.24.4, през поземлени имоти 02227.88.5 (полски път) и 02227.88.6 до югоизточния ъгъл на поземлен имот 02227.87.5, оттам по част от западната граница на поземлен имот 02227.88.6, по част от западната граница на поземлен имот 02227.48.4, по западната граница на поземлен имот 02227.87.1 и отново по част от западната граница на поземлен имот 02227.48.4, по част от западната граница на поземлен имот 02227.47.3, по западната граница на поземлен имот 02227.47.6, по югозападната и северозападната граници на поземлен имот 02227.47.7 и оттам по западните граници на поземлени имоти 02227.500.426, 02227.500.28, 02227.500.743, 02227.45.500.429, 02227.500.430, 02227.500.431, 02227.500.432, 02227.500.625, 02227.46.1, 02227.45.25, 02227.45.20.

1.2.2.2. Териториален обхват на охранителна зона – Югоизточен некропол:

Включва поземлени имоти с идентификатори: 02227.13.10, 02227.13.13, 02227.24.2, 02227.24.3, 02227.24.4, 02227.24.13, 02227.45.20, част от 02227.45.21 (пасище), част от 02227.45.23 (водна площ), част от 02227.45.24 (полски път), 02227.45.25, 02227.46.1, 02227.46.2, 02227.46.4, 02227.46.5, 02227.46.6, 02227.46.7, 02227.46.8, 02227.46.9, 02227.46.10, 02227.47.3, 02227.47.4, 02227.47.5, 02227.47.6, 02227.47.7, 02227.48.3, 02227.48.4, 02227.87.1, част от 02227.88.3 (път I клас), част от 02227.88.5 (полски път), част от 02227.88.6 (път I клас) , 02227.90.1, 02227.90.2, 02227.352.2, 02227.352.3, 02227.352.4, 02227.352.12, 02227.352.13, 02227.352.14, 02227.352.24, 02227.352.25, 02227.500.426, 02227.500.428, 02227.500.429, 02227.500.430, 02227.500.431, 02227.500.432, 02227.500.625, 02227.500.743, по КК и КР на с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен, с площ 195,488 дка.

1.2.2.3. Граници на охранителна зона – Западен некропол:

от юг – от североизточния ъгъл на поземлен имот 02227.500.492 по част от южната граница на поземлен имот 02227.500.708, до северозападния ъгъл на поземлен имот 02227.500.135;

от север – по северните граници на поземлени имоти 02227.500.142, 02227.500.712, 02227.500.173, 02227.500.174, 02227.500.713, 02227.500.580, 02227.500.185, 02227.500.187, 02227.500.597, 02227.500.716, 02227.500.615, 02227.500.188, от североизточния ъгъл на 02227.500.188 през 02227.500.739 (улица) до северозападния ъгъл на 02227.500.3 и оттам по северните граници на поземлени имоти 02227.500.39, 02227.500.640, 02227.500.641;

от изток – по източните граници на поземлени имоти 02227.500.641, 02227.500.489, от югоизточния ъгъл на поземлен имот 02227.500.489 през поземлен имот 02227.500.708 (улица) до североизточния ъгъл на поземлен имот 02227.500.492;

от запад – от северозападния ъгъл на поземлен имот 02227.500.135 през поземлен имот 02227.500.708 (улица), до югозападния ъгъл на поземлен имот 02227.500.141 и оттам по западните граници на поземлени имоти 02227.500.142, 02227.500.681, 02227.500.679, 02227.500.142.

1.2.2.4. Териториален обхват на охранителна зона – Западен некропол:

Включва поземлени имоти с идентификатори: 02227.500.3, 02227.500.139, 02227.500.140, 02227.500.141, 02227.500.142, 02227.500.173, 02227.500.174, 02227.500.176, 02227.500.177, 02227.500.178, 02227.500.179, 02227.500.180, 02227.500.181, 02227.500.182, 02227.500.183, 02227.500.184, 02227.500.185, 02227.500.186, 02227.500.187, 02227.500.188, 02227.500.489, 02227.500.490, 02227.500.580, 02227.500.581, 02227.500.597, 02227.500.615, 02227.500.640, 02227.500.641, 02227.500.650, 02227.500.678, 02227.500.679, 02227.500.680, 02227.500.681, 02227.500.708, 02227.500.712, 02227.500.713, 02227.500.716, 02227.500.739, по КККР на с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен, с площ 45,596 дка.

1.2.3. Предписания за опазване на:

1.2.3.1. Територията на недвижимата културна ценност:

При инвестиционни намерения визите за проектиране да бъдат съгласувани с Министерството на културата съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство (ЗКН, ДВ, бр. 19 от 2009 г., с изм. и доп.). На основание съгласувани визи за проектиране да бъдат извършвани спасителни археологически проучвания в границите на строителното петно при условията на чл. 148, ал. 2 и 5 от ЗКН. Резултатите от археологическите проучвания се приемат от комисия съгласно разпоредбите на чл. 158а от ЗКН, които определят бъдещата съдба на разкритите археологически структури и тези на новото строителство.

1.2.3.2. Територията на охранителната зона – некрополи:

При инвестиционни намерения визите за проектиране да бъдат съгласувани с Министерството на културата съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от ЗКН.

Всички изкопни дейности се извършват под наблюдението на археолог при условията на чл. 161, ал. 2 от ЗКН.

Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Пл. Славов

11

 

ЗАПОВЕД № РД-9Д-27 от 14 септември 2021 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-303/13.05.2021 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 4 на протокол № 91 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 23.06.2021 г., одобрен от министъра на културата с рег. № ПР-31/1.09.2021 г., нареждам:

1. Предоставям статут и определям режими за опазване – териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на късноантична крепост „Осъмско кале“ (Asamus), с. Черковица, община Никопол, област Плевен, с категория „национално значение“ съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН, с рег. картон № 0400157 на АИС АКБ, както следва:

1.1. Обект с актуализирано наименование „Късноримска крепост и ранновизантийски град „Асамус“, община Никопол, област Плевен, с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност, с категория „национално значение“, част от сериен обект „Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България“, вписан в Индикативната листа за световно културно и природно наследство на Република България на ЮНЕСКО.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

1.2.1.1. Граници на археологическата недвижима културна ценност по КККР на гр. Никопол:

от юг – от югозападния ъгъл на поземлен имот 51723.123.6 през поземлен имот 51723.123.5 до югоизточния ъгъл на поземлен имот 51723.123.7 и оттам по южната му граница;

от север – от точка „А“ с координати: X=4 840 187.36, Y=447 634.54, координатна система БГС 2005, през поземлен имот 51723.129.1 до северозападния ъгъл на поземлен имот 51723.123.5;

от изток – по източните граници на поземлени имоти 02227.45.5, 02227.45.6, 02227.45.26, от югоизточния ъгъл на 02227.500.45.26 през поземлен имот 02227.45.21 (пасище) до североизточния ъгъл на 02227.45.8, оттам по източните граници на поземлени имоти 02227.45.8, 02227.45.9, 02227.45.13;

от запад – по западната граница на поземлен имот 51723.123.7.

1.2.1.2. Териториален обхват на археологическата недвижима културна ценност по КККР на гр. Никопол:

В териториалния обхват на АНКЦ попадат: поземлен имот с идентификатор 51723.123.7 (друг вид земеделска земя, общинска публична собственост), част от поземлен имот 51723.123.5 (друг вид земеделска земя, общинска публична собственост), част от поземлен имот 51723.129.1 (друг вид дървопроизводителна земя, общинска публична собственост) по КККР на гр. Никопол, община Никопол, област Плевен, с площ 29,307 дка.

1.2.2. Териториален обхват на охранителната зона на археологическата недвижима културна ценност:

1.2.2.1. Граници на охранителната зона на археологическата недвижима културна ценност:

Границите съвпадат с границите на поземлен имот 51723.123.8.

1.2.2.2. Териториален обхват на охранителната зона на археологическата недвижима културна ценност:

В териториалния обхват на охранителната зона попада поземлен имот с идентификатор 51723.123.8 (нелесопригодна площ, общинска публична собственост) по КККР на гр. Никопол, община Никопол, област Плевен, с площ 4,333 дка.

1.2.3. Предписания за опазване на:

1.2.3.1. Територията на археологическата недвижима културна ценност:

Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни ценности и структури.

Забранява се промяната на предназначението на земята.

Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимите археологически културни ценности или за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, беседки, информационни табла, художествено и функционално осветление, погледни площадки, пътеки, парапети, пейки и др.

Всички работи, свързани със социализацията на АНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват задължително под ръководството на археолог, като спасителни археологически проучвания или археологическо наблюдение при условията на чл. 161 от ЗКН. Проектната документация, свързана с гореописаните дейности, задължително се съгласува с Министерството на културата на основание чл. 83 и по реда на чл. 84 от ЗКН.

В границите на археологическата недвижима културна ценност се забранява засаждането на нова дървесна растителност и трайни насаждения с дълбока коренова система, както и използването на територията за пасище.

Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства и изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и площадки.

Забранява се бивакуването и паленето на огньове.

1.2.3.2. Територията на охранителната зона на археологическата недвижима културна ценност:

При инвестиционни намерения визите за проектиране да бъдат съгласувани с Министерството на културата съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от ЗКН.

Всички изкопни дейности се извършват под наблюдението на археолог при условията на чл. 161, ал. 2 от ЗКН.

Забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични генератори и площадки.

Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Пл. Славов

12

 

ЗАПОВЕД № РД-9Д-28 от 14 септември 2021 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-303/13.05.2021 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 11 на протокол № 91 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 23.06.2021 г., одобрен от министъра на културата с рег. № ПР-31/1.09.2021 г., нареждам:

1. Предоставям статут на храм „Всех Святих“, УПИ II, кв. 26 по плана на гр. Средец, община Средец, област Бургас, както следва:

1.1. Храм „Всех Святих“, УПИ II, кв. 26 по плана на гр. Средец, община Средец, област Бургас, с класификация на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането, с категория „местно значение“.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

Храмът попада в обхвата на УПИ II, кв. 26 по плана на гр. Средец, община Средец, област Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-166 от 24.09.1986 г. на кмета на община Средец.

1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност:

Средата около църквата вече е изградена и благоприятства експонирането й, поради което няма нужда от охранителна зона.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност:

Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на обзавеждането. В това число консервация и реставрация на притвора, премахване на преградите; консервация и реставрация на емпорията и съставните й елементи – парапет, стълбище, стенописи; консервация и реставрация в наоса на храма – премахване на цокълните пана по стените и връщане на автентичните съхранени стасиди. Изисква се консервация и реставрация на иконостаса и на иконите; консервация и реставрация на църковния мебелиар в храма – премахване на боята и лакирането им с дървесен лак.

Премахване на всички привнесени елементи в храма – сувенири, мебели и пр.

Премахване на климатичното тяло от наоса.

Изграждане на дренажна система около храма за предотвратяване на навлизащите атмосферни води при входа от запад.

Консервация и реставрация на камбанарията.

Допуска се отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност. При монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност.

Допуска се ново изписване на храма.

Не се допуска ново строителство в границите на имота.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Пл. Славов

13

ЗАПОВЕД № РД-9Д-30 от 14 септември 2021 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-303/13.05.2021 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 7 на протокол № 91 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 23.06.2021 г., одобрен от министъра на културата с рег. № ПР-31/1.09.2021 г., нареждам:

1. Предоставям статут на храм „Свето Възнесение“, УПИ I-282 за храм, имот с пл. № 282, кв. 52 по плана на с. Стакевци, община Белоградчик, област Видин, както следва:

1.1. Храм „Свето Възнесение“, УПИ I-282 за храм, имот с пл. № 282, кв. 52 по плана на с. Стакевци, община Белоградчик, област Видин, с класификация на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането, с категория „местно значение“.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

Храмът попада в обхвата на УПИ I, пл. № 282, кв. 52 по плана на с. Стакевци, община Белоградчик, област Видин, одобрен със Заповед № 35 от 6.02.1990 г.

1.2.1.1. Териториален обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност:

Средата около църквата вече е изградена и благоприятства експонирането й, поради което няма нужда от охранителна зона.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност:

Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на обзавеждането. В това число консервация, реставрация и укрепване на мазилковия слой в интериор и екстериор, консервация и реставрация на подпокривния корниз и покрива, консервация и реставрация на иконостаса и на иконите. Изисква се консервация и реставрация на входните врати и прозоречните отвори, консервация и реставрация на настилката в храма, полагайки еднотипна дървена и премахване на фаянсовите плочи, консервация и реставрация на камбанарията.

Изисква се ограждане и благоустрояване на имота.

Спазване на всички режими за опазване за местност Орлово око.

Допуска се изграждане на нова камбанария на юг от храма, изписване на храма, съобразено със стилистиката на останалите елементи в интериор и след направа на разкривки за наличие на автентични. При откриване се изисква тяхната реставрация.

Не се допуска ново строителство в границите на имота освен камбанария.

Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани по реда на действащата нормативна уредба.

2. Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Пл. Славов

14

 

ЗАПОВЕД № РД-9Д-31 от 14 септември 2021 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с наши вх. № 08-00-395/17.03.2021 г. и № 33-00-303/13.05.2021 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 2 на протокол № 91 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 23.06.2021 г., одобрен от министъра на културата с рег. № ПР-31/1.09.2021 г., нареждам:

1. Определям режими за опазване – териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на обект „Римска кариера за добив на варовик“, с. Горни Вадин, община Оряхово, област Враца, както следва:

1.1. Обект „Римска кариера за добив на варовик“, с. Горни Вадин, община Оряхово, област Враца, с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност (АНКЦ), с категория „местно значение“, част от сериен обект „Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България“, вписан в Индикативната листа за световно културно и природно наследство на Република България на ЮНЕСКО.

1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:

1.2.1. Териториален обхват на недвижимата културна ценност:

1.2.1.1. Граници на археологически недвижима културна ценност:

от юг – от т. 10 по част от южната граница на ПИ с идентификатор 16451.1.21 до източния ъгъл на ПИ с идентификатор 16451.1.33; оттам по част от южната граница на ПИ с идентификатор 16451.1.33 до т. 1;

от север – от т. 4 през точки № 5, 6, 7 и 8 до т. 9;

от изток – от т. 9 до т. 10;

от запад – от т. 1 до т. 2; от т. 2 през ПИ с идентификатор 16451.1.33 до т. 3; от т. 3 през ПИ с идентификатор 16451.1.21 до т. 4.

Координатен регистър на проектните гранични точки:

Координатна система БГС – 2005 г.

X (m)

Y (m)

1.

4839344.67

397376.11

2.

4839356.23

397359.55

3.

4839376.94

397358.69

4.

4839499.53

397397.66

5.

4839561.66

397525.53

6.

4839609.69

397661.96

7.

4839674.24

397807.70

8.

4839762.96

398094.42

9.

4839767.21

398191.15

10.

4839727.36

398194.68

 

1.2.1.2. Териториален обхват на археологическата недвижима културна ценност:

За определяне на териториалния обхват на АНКЦ беше затворен полигон чрез точки с координати, засечени при извършения оглед на място. При съпоставяне на координатите на точките с действащата кадастрална карта на населеното място беше установено, че по-значителна част от кариерата попада в коритото на р. Дунав в поземлен имот с идентификатор 16451.1.21 (НТП е гранична река, вид територия – повърхностни води, държавна публична собственост). По-малка част от обекта попада в ПИ с идентификатор 16451.1.33 (НТП – друг вид дървопроизводителна гора, вид територия – горско стопанство, държавна публична собственост). Обща площ на територията, затворена с полигон: 47 431 дка.

1.2.2. Предписания за опазване на:

1.2.2.1. Територията на археологическата недвижима културна ценност:

Определя се като територия за археологическо проучване, консервация и реставрация на археологически недвижими културни ценности и структури.

Запазва се начинът на трайно ползване на имотите.

Не се допускат строителни дейности.

Забранява се откриването на кариери за добив на строителни материали.

Забранява се бивакуването, къмпингуването и паленето на огньове, както и практикуването на екстремни моторни спортове – АТВ, мотокрос и др. Забраняват се всякакви антропогенни намеси по скалния венец с изключение на дейности, свързани с необходимостта от укрепване.

Определените граници и предписания за опазване на територията на археологическите недвижими културни ценности следва да бъдат отразени за ПИ с идентификатор 16451.1.33 в кадастралните карти и кадастралните регистри на землището на населеното място съгласно изискванията на чл. 79, ал. 5 от ЗКН и съгласно Наредба № РД-02-20-3 от 29.09.2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра (ДВ, бр. 80 от 2016 г.). Община Оряхово следва да уведоми засегнатите собственици.

Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Пълният текстови и графичен материал за обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерството на културата.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването й.

За министър: Пл. Славов

15

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-91 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с постъпила молба вх. № 94-Е-144 от 16.12.2021 г. от г-жа X.X.X. да бъде извършена промяна на телефон, както и да бъдат вписани електронни адреси, нареждам:

Изменям т. 90 от Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.) в частта й относно телефон на синдика X.X.X., като телефонният номер вместо 02/9863369 да се чете +359 888 705 107. Добавят се следните електронни адреси: „egtancheva@gmail.com“ и „elvirasoffice@gmail.com“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.

Министър: Н. Йорданова

8128

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-05-662 от 15.12.2021 г.

№ З-ЦУ-3566 от 20.12.2021 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, 7 и 18 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 9, т. 1, чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от Закона за статистиката (ЗСт), чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 27, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч), както и с оглед оптимизиране на процеса на подаване на годишни отчети за дейността пред Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция за приходите (НАП), с настоящата съвместна заповед определяме реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) съгласно посочените по-горе разпоредби и утвърждаваме образци на съответните формуляри, както следва:

I. Групи задължени лица, съдържание и форма на ГОД и КГОД, разпространение на формулярите:

А. Дефинират се следните групи юридически и физически лица (респонденти), които през 2022 г. следва да подадат ГОД или КГОД за тези, които подлежат на консолидиране:

1. нефинансови предприятия, несъставящи баланс физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци (ЕТ), както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ;

2. нефинансови предприятия, съставящи баланс;

3. предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;

4. предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др.;

5. застрахователи;

6. инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;

7. пенсионноосигурителни дружества;

8. пенсионни фондове;

9. бюджетни предприятия;

10. банки.

Б. Съдържание и форма на ГОД и КГОД:

Съдържанието и формата на ГОД за 2021 г., който следва да подават отделните групи данъчно задължени лица (респонденти) съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от ЗКПО, чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от ЗСт, са:

1. за нефинансовите предприятия, несъставящи баланс – съгласно приложение № 1;

2. за нефинансовите предприятия, съставящи баланс – съгласно приложение № 2;

3. за предприятията в ликвидация или в несъстоятелност – съгласно приложение № 3;

4. за предприятията с нестопанска цел – съгласно приложение № 4;

5. за застрахователите – съгласно приложение № 5;

6. за инвестиционните предприятия – съгласно приложение № 6;

7. за пенсионноосигурителни дружества – съгласно приложение № 7;

8. за пенсионните фондове:

8.1. за фондове за допълнително пенсионно осигуряване – съгласно приложение № 8.1;

8.2. за фондове за извършване на плащания съгласно приложение № 8.2;

9. за бюджетните предприятия – статистически справки съгласно приложение № 9;

10. за банките – годишен финансов отчет съгласно ЗСч и Международните счетоводни стандарти (МСС) и статистически справки съгласно приложение № 9;

11. за лицата по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 4, които са осъществявали дейност, но приходите и разходите от дейността са под 500 лв. – декларация съгласно приложение № 11.

Съдържанието и формата на КГОД за 2021 г., който следва да подават отделните групи респонденти съгласно чл. 27, т. 2 от ЗСч и във връзка със задължения на НСИ по изпълнение на регламенти на Европейския съюз, са:

12. за нефинансовите предприятия, съставящи баланс – КГОД съгласно приложение № 12;

13. за застрахователите – КГОД съгласно приложение № 13;

14. за инвестиционните предприятия – КГОД съгласно приложение № 14;

15. за пенсионноосигурителни дружества – КГОД съгласно приложение № 15.

В. Предприятия, които нямат задължение за подаване на ГОД:

1. Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, могат да подадат в НСИ декларация (приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2021 г.

2. В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност през 2022 г. за лицата не е налице задължение за подаване на ГОД. Те могат да подадат в НСИ ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2022 г. (приложение № 10).

Г. При подаването на годишния отчет за дейността лицата, включително на бюджетна издръжка, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават в НСИ отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Д. Разпространение на формулярите:

1. Формулярите на ГОД и КГОД на лицата по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 8 и статистическите справки за лицата по т. 9 до т. 10 са достъпни чрез официалните интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg.

2. Комплекти от формулярите на ГОД на хартиен носител за нефинансовите предприятия, съставящи баланс, и за предприятията с нестопанска цел ще се предлагат срещу заплащане в териториалните структури на НСИ.

3. Формулярът на ГОД на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс, на хартиен носител ще се разпространява безплатно в съответните териториални структури на НАП и НСИ.

II. Срокове, условия и ред за подаване на ГОД и КГОД:

А. Общи разпоредби:

1. Съгласно чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от ЗКПО и чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ юридическите и физическите лица заедно с годишната данъчна декларация подават и ГОД в срок от 1 март до 30 юни 2022 г.

Предприятията, които консолидират съгласно глава трета, раздел IV от ЗСч, подават КГОД в срок до 30.09.2022 г.

2. Годишният отчет за дейността на лицата по раздел I, подраздел А, може да бъде подаден по един от следните начини:

2.1. По електронен път в реално време (on-line) чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика“ на следния интернет адрес – https://isbs.nsi.bg.

Годишният отчет за дейността с КЕП може да бъде подаден от всички групи задължени лица по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 10.

Годишният отчет за дейността се подава задължително с КЕП от задължените лица по раздел I, подраздел А, точки от 2 до 10, когато те са данъчно задължени лица по ЗКПО.

Подаването на ГОД с КЕП следва да е приключило преди подаване по електронен път или на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен“. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалният идентификатор (входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика“. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.

2.2. По електронен път в реално време (on-line) чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, в ИС „Бизнес статистика“ на следния интернет адрес – https://isbs.nsi.bg.

Годишният отчет за дейността с ПИК може да бъде подаден единствено от лицата по раздел I, подраздел А, т. 1.

Подаването на ГОД с ПИК следва да е приключило преди подаване по електронен път или на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) на годишната данъчна декларация. Отчетът се счита за подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен“. В годишната данъчна декларация задължително се отбелязва уникалният идентификатор (входящ номер) на успешно обработения отчет в ИС „Бизнес статистика“. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.

2.3. На хартиен носител за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец.

Хартиени формуляри на ГОД се подават единствено с годишната данъчна декларация на хартиен носител (за лицата по раздел I, подраздел А, т. 1) в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Приетата на хартиен носител годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на ГОД.

Б. Специфични разпоредби, прилагани за различните групи лица:

1. За банките:

Лицата по раздел I, подраздел А, т. 10, подават частта от ГОД, представляващ статистически справки, съгласно приложение № 9 по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.1 от настоящата заповед.

Годишният финансов отчет, изготвен съгласно ЗСч и МСС, се подава заедно с годишната данъчна декларация.

2. За лицата, които подлежат на консолидиране съгласно глава трета, раздел IV от ЗСч:

Лицата по раздел I, подраздел А, т. 2, 5, 6 и 7, които подлежат на консолидиране, подават КГОД съгласно съответното приложение (от № 12 до № 15) по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.1 от настоящата заповед. Подаването на КГОД е възможно само след наличие на ГОД със статус „Успешно обработен“ в ИС „Бизнес статистика“.

3. За лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2021 г., но са длъжни да представят ГОД за 2021 г., съгласно чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от ЗСт, подават ГОД единствено в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

4. Лицата по раздел I, подраздел А, точки от 1 до 4, които са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лв., подават декларация съгласно приложение № 11 в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител (по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.3 от настоящата заповед) в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Приетата на хартиен носител годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на декларацията (приложение № 11).

5. Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не са осъществявали дейност, с декларация (приложение № 11) в информационната система на НСИ, по имейл или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

6. В случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност през 2022 г. лицата могат да подадат ГОД (приложение № 10) в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

В. Допълнителни разпоредби:

1. След изтичане на законоустановените срокове за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО/ЗДДФЛ и на ГОД за 2021 г. лицата по раздел I, подраздел А, имат възможност еднократно в срок до 30.09.2022 г. да подадат нова ГДД по чл. 92 от ЗКПО/чл. 50 от ЗДДФЛ на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО/чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ и да коригират подадените данни в ГОД по един от следните начини:

1.1. По електронен път чрез подаване на коригиращ ГОД в ИС „Бизнес статистика“ по реда на раздел II, подраздел А, т. 2.1 и 2.2 от настоящата заповед, преди подаване по електронен път на коригираща ГДД.

1.2. На хартиен носител чрез подаване на коригираща ГДЦ и коригиращ ГОД по реда на раздел ІІ, подраздел А, т. 2.3 от настоящата заповед.

2. В случаите, когато не се налага подаване на нова ГДД по реда на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО/чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, а се коригират само подадените данни в ГОД, се подава еднократно в срок до 30.09.2022 г. коригиращ ГОД за 2021 г. по електронен път в ИС „Бизнес статистика“ или на хартиен носител със заявление за корекции в ЦУ на НСИ.

3. Корекции на данните по т. 1 и 2 (еднократно в срок до 30.09.2022 г.) могат да се правят във вече подадени в законоустановения срок (до 30.06.2022 г. за задължените лица по ЗКПО и за задължените лица по ЗДДФЛ) счетоводни отчети и статистически справки към ГОД. Нови статистически справки могат да се подават само в случай, че произтичат от корекции в някой от подадените счетоводни отчети към ГОД.

Заповедта влиза в сила от 1.01.2022 г. и е със срок на действие до 31.12.2022 г. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ в съответствие с чл. 20, ал. 5 от ЗСт.

Заповедта се публикува на официалните интернет страници на НАП и НСИ.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагаме на ресорния заместник изпълнителен директор на НАП, както и на ресорния заместник-председател на НСИ и главния секретар на НСИ.

Приложения:

1. Приложение № 1 – ГОД за нефинансовите предприятия, несъставящи баланс;

2. Приложение № 2 – ГОД за нефинансови предприятия, съставящи баланс;

3. Приложение № 3 – ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2021 г.;

4. Приложение № 4 – ГОД за предприятията с нестопанска цел;

5. Приложение № 5 – ГОД за застрахователи;

6. Приложение № 6 – ГОД за инвестиционните предприятия;

7. Приложение № 7 – ГОД за пенсионноосигурителни дружества;

8. Приложение № 8.1 – ГОД за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и Приложение № 8.2 – ГОД за фондовете за извършване на плащания;

9. Приложение № 9 – Статистически справки за бюджетните предприятия и банките;

10. Приложение № 10 – ГОД за предприятия в ликвидация или в несъстоятелност за 2022 г.;

11. Приложение № 11 – Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност;

12. Приложение № 12 – КГОД на нефинансовите предприятия;

13. Приложение № 13 – КГОД на застрахователите;

14. Приложение № 14 – КГОД на специализираните инвестиционни предприятия;

15. Приложение № 15 – КГОД на пенсионноосигурителните дружества.

Председател на НСИ: С. Цветарски Изпълнителен директор на НАП: Р. Спецов

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

Продължава в брой 3

7998

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ № 445 от 25 ноември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и 9 от Закона за общинската собственост, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет – Павликени, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и като взе предвид мотивите на вносителя, Общинският съвет – Павликени, реши:

1. Прехвърля от раздел втори „Общински жилищен фонд. Отдаване на имоти под наем“, т. 2 „Търговски обекти“ в раздел трети „Продажба на имоти“, т. 1 „Продажба на имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2021 г., приета от Общинския съвет – Павликени, следния недвижим имот – частна общинска собственост: застроено дворно място с площ 5420 кв. м, заедно с построените в имота сгради „Цех за производство на сокове“ със ЗП 156 кв. м, склад 110 кв. м, склад 36 кв. м, стая за пазачите 18 кв. м, намиращи се в ПИ № 972, кв. 93 по ПУП на с. Михалци, при граници и съседи: от изток – зелена площ, от запад – зелена площ, и от север – зелена площ, актуван с АОС № 629/20.08.2001 г., вписан в регистрите на службата по вписванията на 1.03.2005 г., № 190, рег. № 827, опис 210, стр. 1333.

2. Допълва списъка на обектите, обявени за приватизация с Решение № 111 от 14.11.2002 г. на Общинския съвет – Павликени, обнародвано в ДВ, бр. 116 от 13.12.2002 г., със следния обект: застроено дворно място с площ 5420 кв. м, заедно с построените в имота сгради „Цех за производство на сокове“ със ЗП 156 кв. м, склад 110 кв. м, склад 36 кв. м, стая за пазачите 18 кв. м, намиращи се в ПИ № 972, кв. 93 по ПУП на с. Михалци, при граници и съседи: от изток – зелена площ, от запад – зелена площ, и от север – зелена площ, актуван с АОС № 629/20.08.2001 г., вписан в регистрите на службата по вписванията на 1.03.2005 г., № 190, рег. № 827, опис 210, стр. 1333.

3. Дава съгласие да се извърши приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при следните условия:

· Обект на търга – недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 5420 кв. м, заедно с построените в имота сгради „Цех за производство на сокове“ със ЗП 156 кв. м, склад 110 кв. м, склад 36 кв. м, стая за пазачите 18 кв. м, намиращи се в ПИ № 972, кв. 93 по ПУП на с. Михалци, при граници и съседи: от изток – зелена площ, от запад – зелена площ, и от север – зелена площ, актуван с АОС № 629/20.08.2001 г., вписан в регистрите на службата по вписванията на 1.03.2005 г., № 190, рег. № 827, опис 210, стр. 1333.

· Начална тръжна цена – 26 460 лв. без ДДС, представляваща пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти. Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС ще бъде начислен върху припадащата се част върху крайната цена след проведения търг.

· Стъпка на наддаване – 500 лв.

· Депозит за участие в търга – 2600 лв. Същият се внася по банкова сметка на Община Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код UNCRВGSF, при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до 12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.

· Цена на тръжната документация – 200 лв., която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени. Тръжната документация се получава от отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ в Информационния център на Община Павликени след представяне на документ за платена цена. Тръжната документация да се закупи до 12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.

· Предложения за участие в търга се подават до 17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на тръжната процедура.

· Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга, в присъствието на представител на отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ след закупуване на тръжна документация от кандидата.

· Търгът да се проведе на 17-ия ден след обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ от 14 ч. в заседателна зала № 101 на Община Павликени. При неявяване на кандидати да бъде проведен повторен търг при същите условия 15 дни след датата на провеждане на първата тръжна процедура за обекта.

· Достигнатата крайна тръжна цена да се заплати еднократно по банков път преди сключването на приватизационния договор.

4. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, която представлява неразделна част от настоящото решение.

5. Възлага на кмета на община Павликени да назначи тръжна комисия, която да проведе тръжна процедура, в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз основа на представения от комисията протокол.

6. Всички действително направени разходи по процедурата, данъци и такси по сделката, включително ДДС, се дължат от купувача.

7. Упълномощава кмета на община Павликени да сключи приватизационния договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Хр. Кавалски

8143

 

ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 491 от 23 ноември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатори 11845.27.16 и част от 11845.27.50 по кадастралната карта на с. Войводиново, местност Вельовица, община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект.

За председател: Пл. Петков

22

60. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения № 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 януари 2022 г.

40

72. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Здравченица“, разположена в землищата на гр. Берковица и с. Черешовица, община Берковица, област Монтана, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрални:

Х (m)

Y (m)

1.

4791958

300486

2.

4792254

300918

3.

4791671

301465

4.

4791393

300603

 

19

42. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210001-091-0001371/9.12.2021 г. възлага на „Би Грийнфул“ – ЕООД, ЕИК 206556618, следните недвижими имоти: широколистна букова гора, КИД 12961.414.245, площ 10 000 кв.м, намираща се в гр. Вършец, община Вършец, област Монтана – гр. Вършец, местност Свински рът, трета категория; съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори: 12961.414.181; 12961.414.189; 12961.414.213; 12961.414.217; 12961.414.247; трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: дървопроизводителна гора; широколистна гора с КИД 52218.58.27, площ 8855 кв.м, намираща се в гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч, местност Футевци – Сяровци, кв. Зла река; съседи: 52218.90.488, 52218.90.31, 52218.58.29, 52218.58.28, 52218.58.26, 52218.63.2; трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: дървопроизводителна гора. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане на недвижими имоти, а именно – 9.12.2021 г.

8133

8. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, офис Варна, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С210003-091-0001363/8.12.2021 г. възлага на X.X.X. с адрес: Варна, ул. Бдин № 23а, ет. 3, следния недвижим имот: УПИ VIII-461, 460, целият с площ 1555 кв. м, образуван от УПИ III-461 и УПИ IV-460, съгласно Заповед № 525 от 12.08.2005 г. на Община Аксаково, намиращ се в кв. 50 по действащия план на гр. Аксаково, област Варна; с граници: път, път, УПИ V-460, I-459.

21

27. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност „Медицина на бедствените ситуации“ – едно място за цивилен служител за нуждите на катедра „Медицина на бедствените ситуации“ на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурса и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: служба „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 9225130.

16

84. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за професори по: професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (конкурентоспособност и глобална политическа икономия)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (аграрен и екологичен мениджмънт)“ – един; доценти по: професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (управление на риска и иновациите)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (рекламен мениджмънт и дигитален бизнес)“ – един, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Съвременен английски език (приложно-лингвистични аспекти в специализирания дискурсивен анализ)“ – един, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Съвременен немски език (съпоставителна текстолингвистика)“ – един; главни асистенти по: професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика, икономика на обществения сектор)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика, лейбърикономикс)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (туроператорска и агентска дейност)“ – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и организация на труда (заетост, осигуряване и застраховане)“ – един, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и семейно право“ – един, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Трудово право и обществено осигуряване“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет 2038, тел. 02/81-95-390.

7838

945. – Минно-геоложкият университет „Св. X.X.“ – София, обявява конкурси за академични длъжности: доценти по: професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ – един; професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, научна специалност „Механизация на мините“ – един; главни асистенти по: професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“ – двама, всички със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. X.X.“, сектор „Следдипломна квалификация“, ректорат, ет. 3, стая № 79, тел. (02) 80-60-209, д-р инж. X.X..

7828

45. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Регулиране на процесите и дейностите в земеделските територии) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.

17

60. – Институтът по информационни и комуникационни технологии БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – 1 място за секция „Кибер-физични системи“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

18

1. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 149 от 2.11.2021 г. и № 150 от 16.11.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-21-7712-30 от 12.10.2021 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по § 4 от ЗСПЗЗ за: местност Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна, като част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, относно ПИ № 2965, 3234, 3236, 3238, 9531; местност Траката – селищно образувание, землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна, относно ПИ № 277 и 279. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 13, стая № 1309, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

8122

60. – Община Камено на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 25-12 от 16.12.2021 г. на Общинския съвет – Камено, е одобрен ПУП – ПП (парцеларен план) за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: Нова кабелна линия 20 kV от съществуващ ТП „Свобода 1“ до нов БКТП, разположен в ПИ с идентификатор 35883.509.27 по КККР на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, в частта, преминаваща през ПИ с идентификатор 35883.23.45 по КККР на землището на гр. Камено, м. Кавак дере, ПИ с идентификатор 35883.23.42 по КККР на землището на гр. Камено, ПИ с идентификатор 35883.23.59 по КККР на землището на гр. Камено, ПИ с идентификатор 35883.22.229 по КККР на землището на гр. Камено, м. Горен Михалич. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Камено, пред Административния съд – Бургас.

8140

64. – Община Камено на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 25-13 от 16.12.2021 г. на Общинския съвет – Камено, е одобрен ПУП – ПП (парцеларен план) за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: Трасе на ел. кабел 20 kV до ПИ с идентификатор 63478.41.36 по КККР на землището на с. Русокастро, м. Голям камък (Рускин), община Камено, преминаващ през ПИ с идентификатори 63478.41.29, 63478.41.46, 63478.41.48, 63478.41.47 и 63478.65.92 по КККР на землището на с. Русокастро – публична общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Камено, пред Административния съд – Бургас.

8141

7. – Община Ловеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 524 от 25.11.2021 г. на Общинския съвет – Ловеч, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизирана територия (ПУП – ПП) на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура – водопроводно отклонение за водоснабдяване на поземлен имот 43952.517.92 по плана на новообразуваните имоти на местност Липака в землището на гр. Ловеч, община Ловеч. В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в Административния съд – Ловеч, чрез Общинския съвет – Ловеч.

24

19. – Община Мъглиж на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 411 от 21.12.2021 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект на ПУП – изменение на план за регулация на гр. Мъглиж с териториален обхват – улична отсечка при о.т. 1115 (ПИ с идентификатор 49494.701.2797 по КККР на гр. Мъглиж), УПИ ІІІ-2901 в кв. 112 (ПИ с идентификатор 49494.701.2901) и УПИ І-2889 в кв. 112А (ПИ с идентификатор 49494.701.2889) по ПР на гр. Мъглиж, като се променя северната регулационна линия на уличната отсечка по съществуваща масивна ограда. Общата ширина на улицата от 8,00 м се запазва. Създават се две нови осови точки – о.т. 1115а и о.т. 1115б. След промяна на ПР площите на засегнатите УПИ/ПИ се променят, както следва: УПИ ІІІ-2901 в кв. 112 (ПИ с идентификатор 49494.701.2901) – 3613 м2 (3487 м2 + 126 м2); УПИ І-2889 в кв. 112А (ПИ с идентификатор 49494.701.2889) – 27 610 м2 (27 754 м2 – 144 м2); ПИ 49494.701.2797 (второстепенна улица) – 2116 м2 (2098 м2 + 18 м2). Проектът е изработен на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора.

8123

48. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Транспортен достъп за УПИ 8.1222 – производствени и складови дейности, и УПИ 8.1224 – производствени и складови дейности, съответстващи на ПИ с ид. 03304.8.166 и ПИ с ид. 03304.8.167 по кадастралната карта на с. Белащица, община „Родопи“ – област Пловдив, през част от поземлен имот с идентификатор 03304.8.126 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Родопи“, като засегнатата част от имота е 517 кв. м, за процедура промяна на предназначението им от полски пътища в път с трайна настилка съгласно приложения регистър на засегнатите имоти към ПУП – парцеларен план и обяснителна записка, изготвени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8142

24. – Община Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 675 от 30.11.2021 г. на Общинския съвет – Поморие, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обособяване на път в поземлени имоти (ПИ): 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта на гр. Каблешково, община Поморие, като трасето започва от ПИ 35033.24.337 (НТП – селскостопански, горски път, частна общинска собственост), преминава през ПИ 35033.130.9 (НТП – дървопроизводителни горски площи, публична общинска собственост) и ПИ 35033.24.326 (НТП – дървопроизводителни горски площи, публична общинска собственост) и достига до ПИ 35033.130.7 (НТП – за животновъдна ферма); с графичната част на проекта – неразделна част от това решение. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие пред Административния съд – Бургас.

8124

Административният съд – Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по жалба на Фондация „Гринберг“ със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, представлявана от управителя X.X.X., подадена чрез адв. X.X. против Наредбата за реда и условията за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания на Община Разлог, приета с Решение № 192 от протокол № 11 от 3.12.2012 г. на Общинския съвет – Разлог, изменена с Решение № 43 от протокол № 2 от 25.02.2016 г. на Общинския съвет – Разлог, е образувано адм. дело № 1052/2021 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.02.2022 г. от 10,30 ч.

23

Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на Правилника за организация и дейност на Общинския съвет – Брегово, и взаимодействие с общинската администрация, приет с Решение № 17, взето с протокол № 3 от 11.03.2020 г. на Общинския съвет – Брегово, с който се иска отмяна на целия правилник, алтернативно на следните негови разпоредби: чл. 8, ал. 6, чл. 9, т. 2 и чл. 25, по което е образувано адм. д. № 254/2021 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 1.03.2022 г. от 10 ч.

8132

Административният съд – София област, тричленен състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2, чл. 196 във връзка с чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 от АПК съобщава, че по протест на прокурор в Софийската окръжна прокуратура, с което предмет на оспорване са разпоредбите на чл. 19, т. 1, чл. 20 и чл. 21 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 1182 по протокол № 48 от 18.04.2019 г. на Общинския съвет – Елин Пелин, и по реда на чл. 185 и сл. от АПК се иска тяхната отмяна, като незаконосъобразна поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен е образувано адм. д. № 1288/2021 г. по описа на съда. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 2.02.2022 г. от 10 ч.

8131

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се оспорва разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от Правилата за обслужване на потребителите във връзка с раздел III „Цени на други услуги, извършвани от Регионална библиотека „X.X.“ от Ценоразписа на услугите в същата библиотека, утвърден с протокол № 5 от 22.11.2017 г. от заседание на библиотечния съвет към Регионалната библиотека „X.X.“ – Хасково, е образувано адм. д. № 1060/2021 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 9.02.2022 г. от 10,30 ч.

8130

 

Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, че по искания на КПКОНПИ е образувано гр. дело № 2175 по описа за 2018 г. на ВОС, ХІІ състав, по чл. 74 от ЗОПДНПИ (отм.) за отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. Поп Харитон № 101, ет. 2, ап. 8, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. Поп Харитон № 101, ет. 2, ап. 8, на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– сумата в размер на 35 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 4.09.2009 г. на 1/2 от новообразуван имот в урбанизирана територия – селищно образувание М. Прибой, землище Галата, гр. Варна, община Варна, област Варна, с идентификатор 10135.5549.1609, целият с площ 784 кв. м, предназначен за индивидуално застрояване при граници: имоти с идентификационни номера: 10135.5549.1612, 10135.5549.9559, 10135.5549.9510, 10135.5549.1618;

– сумата в размер на 36 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 17.05.2010 г. на 1/2 от новообразуван имот в урбанизирана територия – селищно образувание М. Прибой, землище Галата, гр. Варна, община Варна, област Варна, с идентификатор 10135.5549.1609, целият с площ 784 кв. м, предназначен за индивидуално застрояване при граници: имоти с идентификационни номера: 10135.5549.1612, 10135.5549.9559, 10135.5549.9510,10135.5549.1618;

– сумата в размер на 360 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 26.02.2009 г. на нива, намираща се в землището на гр. Каблешково с ЕКАТТЕ 35033, в м. Давалии, община Поморие, област Бургас, представляваща имот № 005030, категория на земята при неполивни условия – четвърта, с площ 21,998 дка, при граници: имот № 005029 – нива; имот № 000676 – полски път на Община Поморие; имот № 005250 – нива; имот № 005329 – нива; имот № 005328 – нива; имот № 005283 – нива;

– сумата в размер на 110 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 10.02.2009 г. на нива, намираща се в землището на гр. Каблешково с ЕКАТТЕ 35033, в м. Праматаря, община Поморие, област Бургас, представляваща имот № 003005, категория на земята при неполивни условия – четвърта, с площ от 15,020 дка, при граници: имот № 003014 – нива; имот № 003167 – нива; имот № 003072 – нива; имот № 003187 – нива; имот № 003186 – нива; имот № 000605 – полски път на Община Созопол; имот № 003006 – нива.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– сумата в размер на 282,13 лв., представляваща внесените парични средства по кредит „Евролайн“ с кредитна карта в левове, по клиентски номер 945607287, сделка № 981057, открит в „Юробанк България“ – АД;

– сумата в размер на 2525 лв., представляваща внесените парични средства по сметка в левове BG46 CRBA 9898 4001 1622 20, открита в „Алфа Банка – клон България“ – АД;

– сумата в размер на 111,76 лв., представляваща внесените парични средства по кредитна карта по разплащателна сметка с кредитна карта в евро BG49 FINV 9150 1000 0738 03, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер на 500 лв., представляваща внесените парични средства по картова сметка в левове BG81 DEMI 9240 1000 0009 09, открита в „Търговска Банка Д“ – АД;

– сумата в размер на 3755,19 лв., представляваща внесените парични средства от трети лица по разплащателна сметка в евро BG73 UBBS 8002 1448 3911 10, открита в „Обединена българска банка“ – АД.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– сумата в размер на 272 лв., представляваща внесените парични средства по кредит „Евролайн“ с кредитна карта в левове, по клиентски номер 945871956, сделка № 423458, открит в „Юробанк България“ – АД,

всички основани на твърдения, че с постановление от 23.12.2015 г. по досъдебно производство № 1886 ЗМ 664/2015 г. по описа на РУ на МВР – Силистра, пр. пр. № 1478/2015 г. по описа на Районната прокуратура – Силистра, X.X.X. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че: на 22.10.2015 г. в частен имот – къща със стопански постройки, намиращ се в с. Брадвари, област Силистра, ул. Георги Димитров № 50, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана, с нето маса:

1759,0918 грама, с активно действащ компонент – тетрахидроканабинол 0,40 тегловни процента, на стойност 10 554,55 лв.;

340,6955 грама, с активно действащ компонент – тетрахидроканабинол 1 тегловен процент, на стойност 2044,18 лв.;

0,2600 грама, с активно действащ компонент – тетрахидроканабинол 0,56 тегловни процента, на стойност 1,56 лв.,

всичко: с нето маса 2100,0473 грама, на обща стойност 12 600,29 лв., престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК и е налице значително несъответствие в имуществото на X.X.X., ЕГН **********, с присъждане направените разноски по делото, както и юрисконсултско възнаграждение.

Указва на заинтересованите лица, че следва да предявят претенциите върху имуществото в срок до първото съдебно заседание, насрочено на 13.05.2022 г. – 14,30 ч.

6

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на сдружението на 11.02.2022 г. в 15 ч. в седалището на сдружението: София, бул. X.X.X. № 3, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове от управителния съвет и промени в устава; проект за решение – ОС освобождава от управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; приема предложените от УС промени в устава за намаляване състава на УС от 16 на 14 членове; 2. приемане на отчета за дейността на дружеството за 2019 – 2021 г., както и годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 – 2021 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2019 – 2021 г., както и годишния счетоводен отчет и баланс за 2019 – 2021 г. Поканват се всички членове или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се делегати.

41

1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на лечебните заведения за високоспециализирана образна диагностика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението свиква по своя инициатива общо събрание на членовете на сдружението на 25.02.2022 г. от 17,30 ч. в София, бул. Александър Стамболийски № 125, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на управителния съвет на сдружението от длъжност и от отговорност; 2. изменения и допълнения на устава на сдружението; 3. избор на членове на управителния съвет на сдружението.

7997

2. – Управителният съвет на сдружение „Център за психологически увреждания“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно общо събрание на сдружението на 28.02.2022 г. в 17 ч. в София, ул. Г. С. Раковски № 112, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад за дейността за 2017 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.; 3. приемане на годишния доклад за дейността за 2018 г.; 4. приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.; 5. приемане на годишния доклад за дейността за 2020 г.; 6. приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.; 7. приемане на годишния доклад за дейността за 2021 г.; 8. приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.; 9. освобождаване от отговорност членовете и председателя на УС за дейността им през периода 1.02.2021 г. – 31.12.2021 г.; 10. приемане на бюджет на сдружението за 2022 г.; 11. приемане на промени в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението общото събрание се отлага с един час по-късно и се провежда същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8058

6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Ферион“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на редовните членове на сдружението на 4.03.2022 г. в 17 ч. на адрес: с. Кубратово, конферентна зала в сградата на Кметство с. Кубратово, СО, район „Нови Искър“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на сдружението за дейността през изтеклия период; 2. промяна на наименованието и седалището на сдружението; 3. приемане и освобождаване на членове на сдружението; 4. приемане на промени в устава на сдружението; 5. избор на ръководни органи; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

27

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Пчела“ – Дряново, на основание чл. 23 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.02.2022 г. в 17 ч. в Дома на пчеларя в Дряново, ул. Пенчо Черковски № 14, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на сдружението; 2. отчет на управителния съвет и избор на нов; 3. избор на контролен съвет; 4. решение относно ремонт на покрива на Дома на пчеларя в Дряново; 5. приемане на нови членове; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 26 от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.

8144