Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 25.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В МОРСКИТЕ ВОДИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 81 ОТ 2017 Г Виж повече
  • УКАЗ № 9 ОТ 22.01.2022 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЕДИН ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕ В КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА, КАКТО И ПРО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 29.12.2016 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ (ДВ, БР. 4 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-156 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК Виж повече
Промени настройката на бисквитките