Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 28.I

  • ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ КЪМ НЕЯ, КОНВЕНЦИЯТА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯ С ДВАТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТОКОЛА КЪМ НЕЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ВТОРИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ СЪВЕТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 34 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И НА ПРОТОКОЛА, СЪСТАВЕН ОТ СЪВЕТА В СЪОТВЕТСТВИ Виж повече