Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 28.I

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-08-30 от 20 януари 2022 г. (МТС) № РД-02-14-65 от 17 януари 2022 г. (МРРБ)

По заявление на „Марлин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Силистра, ул. Патриарх Дамян № 2, и с ЕИК 118579431, със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-406 от 29 август 2019 г. (МТИТС) и № РД-02-14-925 от 29 август 2019 г. (МРРБ) е дадено разрешение за изработване на проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране. Заповедта е публикувана на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на 30.08.2019 г.

Със заявление на „Марлин“ – ЕООД, вх. № 1397 от 28 октомври 2020 г., е внесен за разглеждане, приемане и одобряване проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“ – гр. Силистра – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория (текстови и графични части).

Към заявлението са приложени резултатите от извършеното от заявителя прединвестиционно проучване, както и копия от: заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-406 от 29 август 2019 г. (МТИТС) и № РД-02-14-925 от 29 август 2019 г. (МРРБ); документи, удостоверяващи правото на собственост на заявителя върху поземлените имоти, включени в обхвата на разработката; Решение № 1102 на Общинския съвет – Силистра, прието с протокол № 52 от 25.07.2019 г. (ДВ, бр. 68 от 2019 г., обявление № 6606), за одобряване на подробен устройствен план на територията на Община Силистра: „ПУП – ИПРЗ за УПИ V-35 за производствено-складова дейност, УПИ VI-36 за производствено-складова дейност в кв. 16 по плана на ПЗ „Запад“, гр. Силистра, и УПИ XXVII-41 за „Лесил“ – АД, в кв. 17 по плана на ПЗ „Запад“, гр. Силистра“; Удостоверение с изх. № 25-288892 от 21.11.2019 г., издадено от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Силистра; Решение по оценка на въздействието върху околната среда № РУ 3-3/2020 г., издадено на 3 август 2020 г. от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе, със заключение за одобряване на инвестиционното предложение за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“, гр. Силистра, с местоположение – УПИ XXVII-41 за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад“ – гр. Силистра (ПИ с идентификатор 00895.506.90 по КККР на с. Айдемир), и УПИ V-89 за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад“ – гр. Силистра (ПИ с идентификатор 00895.506.89 по КККР на с. Айдемир)“, при изпълнение на изброените в същото решение условия за всеки от етапите на реализация на инвестиционната инициатива (от фазата на проектиране до разрешаване ползването на строежа) и по време на експлоатацията на пристанището; писмо на заместник-министъра на околната среда и водите, изх. № НСЗП-489 от 11.09.2020 г., със заключение, че влязлото в сила Решение по ОВОС № РУ 3-3/2020 г. е достатъчно основание за одобряване на проекта на генерален план; писмо на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство № 0401-5520 от 23 октомври 2019 г., съгласно което заданието за изработване на проект на генерален план не подлежи на съгласуване по реда на Закона за културното наследство. В съгласувателното писмо е формулирано изискване за спазване на разпоредбите на чл. 160 от Закона за културното наследство в процеса на реализация на инвестиционната инициатива; резултатите от проведено съгласуване на проекта на генерален план от експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване.

На 2 февруари 2021 г. е внесен поправен и допълнен проект на генерален план, включващ финансова обосновка на инвестиционната инициатива. Представено е и копие на издадената от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Силистра, скица с № 15-1185348 от 22.12.2020 г., представляваща извадка от действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Айдемир, община Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-2 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 15 януари 2008 г., последно изменение, засягащо поземлен имот с идентификатор 00895.506.89, от 22 декември 2020 г.

Към образуваната по заявлението административна преписка е приобщено становището на главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, изх. рег. № 05-00-20 от 10 май 2021 г., съгласно което Министерството на отбраната не възразява по проекта на генерален план.

Проектът на генерален план в съответствие с чл. 112б, ал. 5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) е изпратен служебно за съгласуване от Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол. В нормативно установения срок е постъпило становище от директора на Главна дирекция „Гранична полиция“, рег. № 328200-8551 от 28 април 2021 г., със заключение за съгласуване на проекта на генерален план с бележка, засягаща етапа след изграждане на пристанище за обществен транспорт „Порт Марлин“. Съгласуването на проекта с експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване, е проведено от „Марлин“ – ЕООД.

За изработения проект писмено са уведомени заинтересованите лица, определени в съответствие с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.), като им е предоставена възможност за запознаване със същия и представяне на писмени становища по него в едномесечен срок от датата на получаване на уведомлението.

В нормативно установения срок са постъпили писмени становища от заинтересованите лица: Министерството на околната среда и водите, „СМГ – Комерс“ – ЕООД, „Агротранс“ – ЕООД, „Лесил“ – АД, „Технотрейд“ – ЕООД, „Сатурния“ – ЕООД, Община Силистра, „Индустриална зона – Силистра“ – ЕАД, и „И-Уейст Силистра“ – ЕАД.

Становището на заинтересованото лице Басейнова дирекция „Дунавски район“ (изх. № СДЗЗВ-02-94(3) от 12 май 2021 г.) е изпратено след изтичане на последния ден от нормативно установения срок – 5 май 2021 г.

В становищата на „Индустриална зона – Силистра“ – ЕАД, и „И-Уейст Силистра“ – ЕАД, и на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е изразено несъгласие с предвижданията на проекта на генерален план на пристанище за обществен транспорт „Порт Марлин“.

Налице са: мотивирано експертно становище по проекта на директора на дирекция „Речен надзор – Русе“ и капитан на пристанище Русе, № ДОК-192 от 14 май 2021 г., както и изготвено и представено по реда на чл. 112б, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ) мотивирано становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, изх. № ДОК-235 от 4 юни 2021 г.

Със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-246 от 22 юни 2021 г. (МТИТС) и № РД-02-14-557 от 14 юни 2021 г. (МРРБ) е назначен междуведомствен експертен съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на внесения от „Марлин“ – ЕООД, проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт „Порт Марлин“.

На заседанието на междуведомствения експертен съвет, проведено на 6 юли 2021 г., е разгледан и обсъден поправен проект на плана. В съответствие със законовите изисквания постъпилите възражения на „Индустриална зона – Силистра“ – ЕАД, и „И-Уейст Силистра“ – ЕАД, на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и на Министерството на здравеопазването са обстойно обсъдени. Изложените от вносителя на проекта пояснения са приети единодушно от присъстващите на заседанието членове на съвета, в резултат на което не е подкрепено искането на „Индустриална зона – Силистра“ – ЕАД, и „И-Уейст Силистра“ – ЕАД. За възраженията, съдържащи се в становищата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и на Министерството на здравеопазването съветът констатира, че основанията за несъгласуване на проекта са отразени в поправения и представен на заседанието проект на генерален план при съобразяване на влязлото в сила Решение по оценка на въздействието върху околната среда № РУ 3-3/2020 г.

Съгласно решението по т. 4 от протокола от заседанието на междуведомствения експертен съвет проектът на генерален план на пристанище за обществен транспорт „Порт Марлин“ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория (текстови и графични части), както е поправен съобразно бележките на заинтересованите лица и на членовете на междуведомствения експертен съвет и представен в деня на заседанието на съвета, е приет единодушно от присъствалите на заседанието членове на съвета с право на решаващ глас под условие, че „Марлин“ – ЕООД, извърши в разгледания от съвета проект на план необходимите поправки за отразяване на направените по време на заседанието бележки на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и представи допълнителна информация.

Поправеният проект на генерален план и допълнителна информация са представени в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съответно с писма вх. № 1397 от 6.07.2021 г., вх. № 1397 от 13.07.2021 г. и вх. № 1397 от 26.07.2021 г.

С писмо вх. № 1397 от 17.09.2021 г. „Марлин“ – ЕООД, представя графични части в изискуемия вид, като по този начин е изпълнено условието, съдържащо се в решението по т. 4 от протокола от заседанието на междуведомствения експертен съвет.

В хода на производството по приемане на поправения проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт „Порт Марлин“ в графичната част на проекта е направена промяна на трасето на кабелната мрежа. Предвид обстоятелството, че засегнатите от промяната на кабелното трасе имоти са извън определения със заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-406 от 29 август 2019 г. (МТИТС) и № РД-02-14-925 от 29 август 2019 г. (МРРБ) териториален обхват на проекта на генерален план, е проведена процедура по одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план-схема (ПС) за изграждане на външно кабелно ел. захранване на обект: „Складова база за съхранение на зърно, производствена и административно-битова сграда“ в УПИ ХХVII-41 за пристанище и за друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад“, гр. Силистра“. Проектът за изменение на ПУП – ПР и ПС е одобрен със Заповед № ЗК-1475 от 1.10.2021 г., издадена от заместващ кмета на община Силистра, с която на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е допуснато предварителното й изпълнение.

Проектните трасета на водопровода и газопровода за присъединяване на УПИ XXVII-90 (УПИ XXVII-41 – стар), кв. 17, и УПИ V-89, кв. 16, са разработени в част „План-схема на техническата инфраструктура“ по одобрен проект ПУП – ИПРЗ с Решение № 1102 на Общинския съвет – Силистра (ДВ, бр. 68 от 2019 г., обявление № 6606).

С оглед даване на възможност на представителите на всички ведомства, участващи в назначения междуведомствен експертен съвет, да изразят становище във връзка с направените промени в трасето на кабелната мрежа, а на вносителя – да отстрани допуснато неточно изпълнение на едно от условията, при които е приет планът, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството издават Заповед № РД-08-407 от 20 октомври 2021 г. (МТИТС) и № РД-02-14-892 от 18 октомври 2021 г. (МРРБ) и Заповед № РД-08-466 от 15 ноември 2021 г. (МТИТС) и № РД-02-14-983 от 12 ноември 2021 г. (МРРБ), с които е променен срокът за приключване на работата на съвета – на „20 декември 2021 г.“. Към датата на приключване на работата на съвета са постъпили писмени становища от Главна дирекция „Гранична полиция“ (рег. № 328203-3376 от 25.11.2021 г.), Агенцията по геодезия, картография и кадастър (вх. № 1397 от 1.12.2021 г.), Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – Клон ТП Пристанище Русе (вх. № 1397 от 2.12.2021 г.), Агенция „Пътна инфраструктура“ (изх. № 24-00-2623 от 29.11.2021 г.) и Министерството на здравеопазването (изх. № 12-00-595 от 6.12.2021 г.), в които е изразено съгласие по предмета, обект на съгласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 112а, ал. 5 и 7 и чл. 112б, ал. 8 от ЗМПВВППРБ и чл. 36 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт нареждаме:

1. Одобряваме приетия от междуведомствения експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ проект на генерален план на пристанище за обществен транспорт „Порт Марлин“ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория (текстови и графични части).

2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да изпрати настоящата заповед за обнародване в „Държавен вестник“ и да я съобщи на вносителя „Марлин“ – ЕООД.

3. Заповедта може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър на транспорта и съобщенията: X.X.

Министър на регионалното развитие и благоустройството: X.X.

399

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-115 от 17 декември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-92173-08.11.2021 г. от СГКК – Пловдив, и приложените към него скици-проект за заличаване на имоти, намиращи се в строителните граници на населеното място, одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на: гр. Стамболийски, EKATTE 51980, община Стамболийски, одобрени със Заповед № РД-18-863 от 12.12.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 51980.20.8: площ: 302 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.20.9: площ: 235 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.20.11: площ: 439 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.1: площ: 867 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.2: площ: 800 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.3: площ: 1214 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.4: площ: 1230 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.5: площ: 2388 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.7: площ: 1215 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.8: площ: 7684 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.9: площ: 1190 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.10: площ: 1190 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.227: площ: 13 248 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.276: площ: 981 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.277: площ: 171 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.21.295: площ: 753 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.122.698: площ: 140 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.1: площ: 1755 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.2: площ: 1453 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Борис и Василка Щереви;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.3: площ: 1367 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.4: площ: 1369 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.5: площ: 2948 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.6: площ: 1545 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.7: площ: 2088 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.8: площ: 4655 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.9: площ: 350 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.10: площ: 4472 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.11: площ: 1297 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.12: площ: 1448 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Доминус“ – ЕООД, и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.13: площ: 2781 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.14: площ: 2832 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.15: площ: 1058 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.16: площ: 856 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.17: площ: 846 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.18: площ: 1060 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.19: площ: 1447 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.195: площ: 1367 кв. м, нива, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.420: площ: 1367 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.145.703: площ: 480 кв. м, напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.1: площ: 296 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.2: площ: 725 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.3: площ: 35 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.4: площ: 48 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.5: площ: 801 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.6: площ: 126 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.7: площ: 122 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.8: площ: 49 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.9: площ: 961 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.10: площ: 564 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.11: площ: 879 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.12: площ: 1643 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.146.420: площ: 592 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.1: площ: 172 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.2: площ: 682 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.3: площ: 364 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.4: площ: 3293 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.5: площ: 546 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.6: площ: 529 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.7: площ: 600 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.8: площ: 132 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.9: площ: 74 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.10: площ: 85 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.11: площ: 1215 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.12: площ: 155 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.13: площ: 1215 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.14: площ: 1209 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.15: площ: 1207 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Доминус“ – ЕООД, и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.147.415: площ: 105 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.1: площ: 1015 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.2: площ: 657 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.3: площ: 503 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.4: площ: 312 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.5: площ: 320 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.6: площ: 464 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.7: площ: 879 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.8: площ: 2053 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.9: площ: 1222 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Велика и Рангел Стоянови;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.10: площ: 2350 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.11: площ: 2348 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.12: площ: 86 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.13: площ: 30 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 51980.148.423: площ: 430 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.149.1: площ: 783 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.149.2: площ: 515 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.149.3: площ: 1059 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.149.426: площ: 198 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.149.427: площ: 36 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.150.1: площ: 2687 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.150.2: площ: 1442 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.150.3: площ: 3373 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.150.5: площ: 13 191 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.150.6: площ: 1500 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.150.7: площ: 1430 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.150.8: площ: 1446 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.150.9: площ: 4274 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Доминус“ – ЕООД, и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.150.702: площ: 732 кв. м, напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 51980.151.1: площ: 5594 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.151.2: площ: 501 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.151.3: площ: 1010 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.151.4: площ: 497 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.151.5: площ: 604 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.151.6: площ: 606 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.151.7: площ: 763 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.151.10: площ: 294 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.151.11: площ: 1614 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.1: площ: 1711 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.2: площ: 508 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.3: площ: 591 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.4: площ: 513 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.5: площ: 491 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.6: площ: 714 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.7: площ: 1431 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.8: площ: 574 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.9: площ: 1096 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.152.376: площ: 987 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.153.1: площ: 832 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.153.2: площ: 1085 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.153.3: площ: 1013 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.153.5: площ: 1235 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.153.6: площ: 1652 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.153.7: площ: 9409 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.153.416: площ: 494 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.1: площ: 552 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.2: площ: 9941 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.3: площ: 9566 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.4: площ: 503 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.5: площ: 514 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.6: площ: 1114 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.8: площ: 2786 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.417: площ: 1183 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.419: площ: 537 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.154.701: площ: 86 кв. м, напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 51980.155.2: площ: 3886 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.155.3: площ: 1338 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.1: площ: 422 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.2: площ: 1081 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.3: площ: 1001 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.4: площ: 880 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.5: площ: 3544 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.6: площ: 499 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.7: площ: 802 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.8: площ: 736 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.9: площ: 370 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.10: площ: 422 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.11: площ: 1601 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.12: площ: 907 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.13: площ: 148 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.156.418: площ: 387 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.158.1: площ: 2437 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.158.2: площ: 2817 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.158.3: площ: 890 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.158.645: площ: 73 477 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.44.30: площ: 233 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.44.32: площ: 870 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.44.34: площ: 29 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Доминус“ – ЕООД, и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.10: площ: 3991 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.11: площ: 994 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.12: площ: 900 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.13: площ: 794 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.14: площ: 804 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.15: площ: 450 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.16: площ: 895 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.17: площ: 815 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.18: площ: 907 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.19: площ: 1016 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.20: площ: 2005 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.21: площ: 2027 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.22: площ: 1986 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.23: площ: 2037 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.27: площ: 1408 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.31: площ: 1885 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.33: площ: 349 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.35: площ: 1835 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.37: площ: 3098 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.40: площ: 4153 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.45.255: площ: 1690 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.46.23: площ: 1549 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.46.25: площ: 1370 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.46.27: площ: 171 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.51.36: площ: 25 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.51.39: площ: 994 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.51.41: площ: 660 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.51.385: площ: 838 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.52.4: площ: 3212 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Доминус“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 51980.52.5: площ: 18 061 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.52.10: площ: 6391 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Алика“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 51980.52.11: площ: 6391 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.52.13: площ: 1595 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Алика“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 51980.52.15: площ: 4022 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Алика“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 51980.52.191: площ: 24 068 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.52.662: площ: 2681 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.53.3: площ: 6146 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.53.4: площ: 5565 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.53.5: площ: 5595 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.53.14: площ: 5640 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.53.237: площ: 9018 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.53.690: площ: 181 кв. м, за второстепенна улица, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.1: площ: 9568 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.2: площ: 1221 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.3: площ: 1982 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.4: площ: 2008 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.5: площ: 793 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.6: площ: 1626 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.7: площ: 2401 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Доминус“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.8: площ: 789 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.9: площ: 2011 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.10: площ: 814 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.11: площ: 806 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.12: площ: 4021 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Доминус“ – ЕООД, и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.13: площ: 811 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.14: площ: 790 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.188: площ: 1600 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.189: площ: 10 263 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.190: площ: 30 577 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.54.328: площ: 3660 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.55.1: площ: 6527 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.55.181: площ: 1220 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.55.186: площ: 19 061 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.55.187: площ: 12 910 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.55.619: площ: 2432 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски – чл. 19;

поземлен имот с идентификатор 51980.55.659: площ: 2396 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.55.661: площ: 154 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.55.664: площ: 5199 кв. м, депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.56.678: площ: 254 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.58.687: площ: 1919 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.58.693: площ: 401 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.58.695: площ: 112 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.58.697: площ: 126 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.132.14: площ: 1546 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.132.15: площ: 369 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.132.631: площ: 213 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.132.633: площ: 71 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.3: площ: 682 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.4: площ: 2708 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.5: площ: 401 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.6: площ: 1355 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.7: площ: 1997 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.8: площ: 568 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.9: площ: 1590 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.10: площ: 191 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Велика и Рангел Стоянови;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.11: площ: 69 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.12: площ: 1388 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.14: площ: 2015 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.372: площ: 139 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.414: площ: 224 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.133.635: площ: 952 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.134.5: площ: 801 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.134.6: площ: 238 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.134.8: площ: 1466 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.134.10: площ: 535 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.134.12: площ: 482 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.134.13: площ: 3286 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.134.411: площ: 183 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.1: площ: 56 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.2: площ: 2530 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.4: площ: 2903 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.5: площ: 1741 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.6: площ: 2194 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.7: площ: 803 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.8: площ: 2278 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.9: площ: 1197 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.325: площ: 543 кв. м, за местен път, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.534: площ: 3655 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, собственост на ДПФ – МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 51980.135.535: площ: 4323 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 51980.137.674: площ: 150 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.1: площ: 1205 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.2: площ: 690 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.3: площ: 482 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.4: площ: 367 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.5: площ: 1085 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.6: площ: 1346 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.7: площ: 1783 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.8: площ: 2879 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Доминус“ – ЕООД, и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.9: площ: 2879 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.10: площ: 2054 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Доминус“ – ЕООД, и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.11: площ: 1674 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.12: площ: 1248 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.13: площ: 2388 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.14: площ: 2284 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.15: площ: 1165 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.16: площ: 1185 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.17: площ: 2837 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.18: площ: 288 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.19: площ: 868 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.20: площ: 1624 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.21: площ: 3002 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.22: площ: 1101 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.23: площ: 626 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.24: площ: 289 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.25: площ: 289 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.26: площ: 1000 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.27: площ: 1104 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.28: площ: 1103 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.29: площ: 630 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.30: площ: 313 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.31: площ: 314 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.32: площ: 1099 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.33: площ: 447 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.34: площ: 1733 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.238: площ: 465 кв. м, депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.139.332: площ: 130 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.1: площ: 1494 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.2: площ: 1046 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.3: площ: 1577 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.4: площ: 489 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.5: площ: 454 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.6: площ: 1511 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.7: площ: 3893 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.8: площ: 451 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.9: площ: 447 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.10: площ: 448 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.11: площ: 449 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.12: площ: 449 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.13: площ: 1159 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.14: площ: 3910 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.15: площ: 1985 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.16: площ: 1945 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.368: площ: 246 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.676: площ: 686 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.680: площ: 11 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.682: площ: 746 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.140.684: площ: 206 кв. м, напоителен канал, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.1: площ: 2633 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.2: площ: 1002 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Тодор и Васил Кушлеви;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.3: площ: 861 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Манол В. Кушлев и Димо В. Чолаков;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.4: площ: 2498 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.5: площ: 530 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.6: площ: 432 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.7: площ: 571 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.8: площ: 1074 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), застроено извън регулация;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.9: площ: 3555 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.10: площ: 862 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.11: площ: 1415 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.12: площ: 2328 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.13: площ: 797 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.15: площ: 487 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.16: площ: 272 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.17: площ: 270 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.20: площ: 797 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.21: площ: 1105 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.22: площ: 1003 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.23: площ: 1000 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.24: площ: 855 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.26: площ: 855 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.28: площ: 1913 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.30: площ: 809 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 51980.141.369: площ: 3126 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.142.666: площ: 201 кв. м, депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.142.668: площ: 174 кв. м, напоителен канал, собственост на Община Стамболийски;

поземлен имот с идентификатор 51980.142.670: площ: 375 кв. м, напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 51980.142.672: площ: 29 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Стамболийски.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

287

 

ЗАПОВЕД № КД-14-116 от 17 декември 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 01-333394-18.06.2021 г. от Община Разлог и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Елешница, EKATTE 27293, община Разлог, одобрени със Заповед № РД-18-1248 от 15.06.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 27293.1.191: площ: 1621 кв. м, пасище, собственост на Община Разлог;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.192: площ: 1275 кв. м, пасище, собственост на Община Разлог;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.193: площ: 306 кв. м, незастроен имот за жилищни нужди, собственост на „Илиопол“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.194: площ: 417 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.195: площ: 1052 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Разлог;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.196: площ: 243 кв. м, нива, собственост на Община Разлог;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.304: площ: 477 кв. м, пасище, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.305: площ: 1430 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.306: площ: 763 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.307: площ: 263 кв. м, дере, собственост на Община Разлог;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.308: площ: 855 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог;

сграда с идентификатор 27293.2.9901.1: площ: 264 кв. м, друг вид обществена сграда, собственост на Община Разлог;

сграда с идентификатор 27293.2.9901.2: площ: 339 кв. м, друг вид обществена сграда, собственост на Община Разлог;

сграда с идентификатор 27293.2.9901.3: площ: 71 кв. м, друг вид обществена сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 27293.1.22: дере, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 11 003 кв. м, площ след промяната: 10 992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.70: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 89 кв. м, площ след промяната: 72 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.71: пасище, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 3166 кв. м, площ след промяната: 888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.100: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2741 кв. м, площ след промяната: 2357 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.101: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1592 кв. м, площ след промяната: 1459 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.102: ливада, собственост на Йордан Бл. Драгунин, площ преди промяната: 497 кв. м, площ след промяната: 481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.106: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Разлог, площ преди промяната: 982 кв. м, площ след промяната: 966 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.115: пасище, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 2073 кв. м, площ след промяната: 2032 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.116: пасище, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 4297 кв. м, площ след промяната: 4144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.118: пасище, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 396 кв. м, площ след промяната: 199 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.119: нива, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 1796 кв. м, площ след промяната: 315 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.123: незастроен имот за жилищни нужди, собственост на „Илиопол“ – ЕООД, площ преди промяната: 4490 кв. м, площ след промяната: 3769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.129: пасище, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 6103 кв. м, площ след промяната: 3724 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.184: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след промяната: 2028 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.1.9901: за друг вид застрояване, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 1907 кв. м, площ след промяната: 1444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.7: пасище, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1903 кв. м, площ след промяната: 551 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.8: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 859 кв. м, площ след промяната: 454 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.12: нива, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 1663 кв. м, площ след промяната: 1461 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.16: нива, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 982 кв. м, площ след промяната: 2015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.17: нива, собственост на „Варвара Термал Вилидж“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 4138 кв. м, площ след промяната: 3779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.24: нива, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 7807 кв. м, площ след промяната: 7470 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.25: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 1726 кв. м, площ след промяната: 976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 2672 кв. м, площ след промяната: 8091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.44: пасище, собственост на „Варвара Термал Вилидж“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 991 кв. м, площ след промяната: 835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.46: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5117 кв. м, площ след промяната: 3690 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.59: дере, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 4533 кв. м, площ след промяната: 2859 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.66: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2058 кв. м, площ след промяната: 1933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.68: пасище, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 749 кв. м, площ след промяната: 549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.73: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 698 кв. м, площ след промяната: 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.94: пасище, собственост на „Варвара Термал Вилидж“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 1377 кв. м, площ след промяната: 192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.103: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 497 кв. м, площ след промяната: 383 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.114: дере, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 8025 кв. м, площ след промяната: 6792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.150: пасище, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 1137 кв. м, площ след промяната: 1063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.156: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2259 кв. м, площ след промяната: 2074 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.162: нива, собственост на „Варвара Термал Вилидж“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 2812 кв. м, площ след промяната: 2758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.222: нива, собственост на „Варвара Термал Вилидж“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 3594 кв. м, площ след промяната: 2785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.223: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 7016 кв. м, площ след промяната: 6694 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.231: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2445 кв. м, площ след промяната: 2332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.235: ливада, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 7606 кв. м, площ след промяната: 7550 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.246: нива, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 3934 кв. м, площ след промяната: 3551 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.252: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 805 кв. м, площ след промяната: 716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.253: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 620 кв. м, площ след промяната: 534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.262: пасище, собственост на „Варвара Термал Вилидж“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 2513 кв. м, площ след промяната: 2165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.265: пасище, собственост на „Варвара Термал Вилидж“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 1044 кв. м, площ след промяната: 609 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.286: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7968 кв. м, площ след промяната: 7949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.310: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 52 280 кв. м, площ след промяната: 55 089 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.620: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 60 779 кв. м, площ след промяната: 65 500 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.9901: за друг вид застрояване, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 1780 кв. м, площ след промяната: 2301 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.3.99: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 6322 кв. м, площ след промяната: 6307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.32.2: пасище, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 2724 кв. м, площ след промяната: 2635 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.32.9: пасище, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 174 412 кв. м, площ след промяната: 174 379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.32.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 6853 кв. м, площ след промяната: 5509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 27293.32.56: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог, площ преди промяната: 12 866 кв. м, площ след промяната: 14 777 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 27293.2.13: площ: 707 кв. м, пасище, собственост на „Варвара Термал Вилидж – АДСИЦ;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.151: площ: 255 кв. м, пасище, собственост на „Варвара Термал Вилидж“ – АДСИЦ;

поземлен имот с идентификатор 27293.2.153: площ: 754 кв. м, нива, собственост на „Варвара Термал Вилидж“ – АДСИЦ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

288

 

ЗАПОВЕД № РД-18-132 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Асеновец, община Нова Загора, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 18.05.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

289

 

ЗАПОВЕД № РД-18-133 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Баня, община Нова Загора, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 18.05.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

290

 

ЗАПОВЕД № РД-18-134 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Брястово, община Нова Загора, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 18.05.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

291

ЗАПОВЕД № РД-18-135 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Богданово, община Нова Загора, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 18.05.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

292

 

ЗАПОВЕД № РД-18-136 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 18.05.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

293

 

ЗАПОВЕД № РД-18-137 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бял кладенец, община Нова Загора, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 18.05.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

294

 

ЗАПОВЕД № РД-18-138 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Столът и с. Боазът, община Севлиево, област Габрово – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

295

 

ЗАПОВЕД № РД-18-139 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Млечево и с. Дисманица, община Севлиево, област Габрово – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

296

 

ЗАПОВЕД № РД-18-140 от 21 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Кръвеник и селата Войнишка, Табашка, Шопите, община Севлиево, област Габрово – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

297

ЗАПОВЕД № РД-18-141 от 21 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Стоките и селата Валевци, Купен, Попска, Селище, Тумбалово, Угорелец, община Севлиево, област Габрово – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.06.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

298

 

ЗАПОВЕД № РД-16-53 от 21 декември 2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Божурка, с. Братово, с. Вардун, с. Горна Кабда, с. Копрец, с. Кошничари, с. Кръшно, с. Макариополско, с. Маково, с. Миладиновци, с. Мировец, с. Надарево, с. Осен, с. Пайдушко, с. Подгорица, с. Пресиян, с. Пресяк, с. Пролаз, с. Ралица, с. Росина, с. Съединение, с. Твърдинци, с. Търновца, с. Цветница и с. Черковна, община Търговище, област Търговище – без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Рила Инфотех“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-49 от 28.03.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище, Община Търговище и съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

299

ЗАПОВЕД № РД-16-54 от 21 декември 2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Липница, в което попада и с. Елов дол, с. Новачене и с. Скравена, община Ботевград, гр. Елин Пелин, в което попада и част от с. Елин Пелин, с. Нови хан, в което попада и част от с. Елин Пелин и с. Равно поле, община Елин Пелин, област София – без територията в строителен полигон „Верила“, с. Равно поле, както и териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Зенит – Гео“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-277 от 18.09.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, Община Ботевград, Община Елин Пелин и съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

300

 

ЗАПОВЕД № РД-16-55 от 21 декември 2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Давидково и с. Загражден, община Баните, с. Буйново, с. Кожари и с. Ягодина, община Борино, с. Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар, община Доспат, област Смолян.

1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са ЕТ „Геоинженеринг – X.X.“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 714 от 6.08.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, „Геобиб“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-284 от 18.09.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, и „Пазарджишки териториален кадастър“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 882 от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян, Община Баните, Община Борино, Община Доспат и съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

301

 

ЗАПОВЕД № РД-16-56 от 21 декември 2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Малко село, с. Медвен, с. Орлово, с. Остра могила, с. Седларево, с. Соколарци и с. Топузево, община Котел, област Сливен.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „Милд – X.X.“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-70 от 12.02.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен, Община Котел и съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

302

 

ЗАПОВЕД № РД-16-57 от 21 декември 2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Ветово, гр. Глоджево, с. Кривня, с. Писанец и с. Смирненски, община Ветово, област Русе.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Глобал Гео“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-21 от 28.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе, Община Ветово и съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

303

ЗАПОВЕД № РД-16-58 от 21 декември 2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Брест, с. Гиген, с. Долни Вит, с. Дъбован, с. Искър, с. Крета, с. Ленково, с. Милковица и с. Шияково, община Гулянци, област Плевен.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Кохаб“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-42 от 27.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, Община Гулянци и съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

304

 

ЗАПОВЕД № РД-16-59 от 22 декември 2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на Ивайловград, с. Белополци, с. Белополяне, с. Горноселци, с. Гугутка, в което попада и с. Гнездаре, с. Долно Луково, с. Драбишна, с. Железари, с. Железино, с. Камилски дол, с. Конници, с. Мандрица, с. Плевун, с. Покрован, с. Розино, с. Свирачи, с. Сив кладенец, с. Черни рид и с. Черничино, община Ивайловград, област Хасково – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геобилд Инженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-91 от 17.11.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково, общината и съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

305

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 177 от 13 декември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин, одобрява проект за изменение на „Общ устройствен план на гр. Видин“, одобрен с Решение № 181 от 9.11.2004 г. на Общинския съвет – Видин, в обхват: ПИ с идентификатор 10971.505.733 по КК на гр. Видин, урегулиран в УПИ XXVII-733 в кв. 121 по ЗРП на гр. Видин, с предназначение на имота „За общественообслужващи функции“, с който се променя предназначението на част от ПИ с идентификатор 10971.505.733, с проектен идентификатор № 10971.505.740, урегулиран в проектен УПИ XXIX-740, от имот с предназначение „За общественообслужващи функции“ в имот с предназначение „Устройствена жилищна зона с преобладаващи малка височина, плътност и интензивност“.

Председател: Г. Велков

362

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЗАПОВЕД № 152 от 18 януари 2022 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1 и чл. 321, ал. 1 от ЗПУО, чл. 12, ал. 1 от ЗОС във връзка с Решение № 668 от протокол № 35 от 16.12.2021 г. на Общинския съвет – Горна Оряховица, нареждам:

1. Считано от 1.03.2022 г. преобразувам филиала на детска градина „Слънчице“ в с. Писарево, ул. Кирил и Методий № 21, чрез вливане в детска градина „Детска радост“, гр. Долна Оряховица, ул. Георги X.X. № 27. Вливащият филиал в с. Писарево да продължи да функционира като филиал на детска градина „Детска радост“.

2. Считано от 1.03.2022 г. преобразувам филиала на детска градина „Слънчице“ в с. Горски долен Тръмбеш, ул. Димо Тръмбешки № 28, чрез вливане в детска градина „Здравец“, гр. Горна Оряховица, ул. Ал. Стамболийски № 1. Вливащият филиал в с. Горски долен Тръмбеш да продължи да функционира като филиал на детска градина „Здравец“.

3. Считано от 1.03.2022 г. преобразувам детска градина „Слънчице“ – с. Върбица, ул. Божур № 10, чрез вливане в детска градина „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев № 43. Вливащата детска градина „Слънчице“ да продължи да функционира като филиал на детска градина „Ален мак“.

4. Задължителната документация, наличният инвентар и наличен сграден фонд – публична общинска собственост, на вливащия филиал в с. Писарево, ул. Кирил и Методий № 21, да се приемат за управление и стопанисване от детска градина „Детска радост“, гр. Долна Оряховица, ул. Георги X.X. № 27.

5. Задължителната документация, наличният инвентар и наличен сграден фонд – публична общинска собственост, на вливащия филиал в с. Горски долен Тръмбеш, ул. Димо Тръмбешки № 28, да се приемат за управление и стопанисване от детска градина „Здравец“, гр. Горна Оряховица, ул. Ал. Стамболийски № 1.

6. Задължителната документация, наличният инвентар и наличен сграден фонд – публична общинска собственост, на вливащата детска градина „Слънчице“ – с. Върбица, ул. Божур № 10, да се приемат за управление и стопанисване от детска градина „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев № 43.

7. Отглеждането, възпитанието, социализирането и обучението на децата от филиала в с. Писарево, ул. Кирил и Методий № 21, да продължи да се осъществява под административното ръководство на директора на детска градина „Детска радост“, гр. Долна Оряховица, ул. Георги X.X. № 27.

8. Отглеждането, възпитанието, социализирането и обучението на децата от филиала в с. Горски долен Тръмбеш, ул. Димо Тръмбешки № 28, да продължи да се осъществява под административното ръководство на директора на детска градина „Здравец“, гр. Горна Оряховица, ул. Ал. Стамболийски № 1.

9. Отглеждането, възпитанието, социализирането и обучението на децата от детска градина „Слънчице“ – с. Върбица, ул. Божур № 10, да продължи да се осъществява под административното ръководство на директора на детска градина „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев № 43.

10. Отглеждането, възпитаването, социализацията и обучението на децата да продължат да се осъществяват на адреса на сградата на детската градина, респ. филиала, която/който посещават преди преобразуването, като организацията на предучилищното образование е целодневна.

11. Финансиращият орган на детска градина „Ален мак“, детска градина „Здравец“, детска градина „Детска радост“ е Община Горна Оряховица, която е първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси.

12. След влизане в сила на настоящата заповед да се извърши прехвърляне на активите, пасивите, разчетите за всяка отчетна група („Бюджет“, „Други сметки и дейности“, СЕС) от счетоводната система на детска градина „Слънчице“ – с. Върбица, в счетоводната система на детска градина „Ален мак“, детска градина „Здравец“, детска градина „Детска радост“. За балансовите сметки от раздел 4 салдата да се прехвърлят в кореспонденция със сметка 4500, салдата на сметките от гр. 20, гр. 21, гр. 22 и гр. 30 в кореспонденция със сметка 7600. Салдата на сметка 9120, 9909, 9912 се прехвърлят в кореспонденция със сметка 9981, а салдото на сметка 9200 – в кореспонденция със сметка 9804.

13. Трудовите правоотношения с персонала на преобразуваната детска градина да бъдат уредени съгласно Кодекса на труда.

14. След влизане в сила на настоящата заповед да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваната детска градина „Слънчице“, с. Върбица, и да се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и институции за сведение, контрол и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на X.X. – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Горна Оряховица.

Кмет: Д. Добрев

360

 

ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 553 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 219 – Смф (смесена многофунционална устройствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 73242.101.39 – частен имот, по кадастралната карта на с. Труд, местност Гарваница, община „Марица“, област Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

363

 

РЕШЕНИЕ № 555 от 20 декември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 183-Жм (жилищна структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатори 78080.32.15 – частен имот, част от 78080.37.101 – общински имот, и 78080.32.130 – общински имот, по кадастралната карта на с. Царацово, местност Драганица, община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект.

Председател: Г. Трендафилова

364

X.X.X. – председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следните промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт:

1. Освобождават се от състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт: X.X.X., X.X.X., X.X.X..

2. Определят се за членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт: X.X.X. – министър на труда и социалната политика, X.X.X. – главен секретар на Министерството на икономиката и индустрията, X.X.X. – заместник-министър на здравеопазването.

391

44. – Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност професор, висше училище за служител по чл. 142, ал. 1, т. 3 от Закона за МВР от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, учебни дисциплини „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност“, „Противодействие на организираната престъпност“ и „Европейско полицейско сътрудничество“ в катедра „Противодействие на тежката и транснационалната организирана престъпност“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки: на тел. 02/9829 316.

386

9. – Нов български университет – София, обявява следните конкурси за: професор в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство – един; доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.

354

1. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Въглен, община Аксаково – 12406.10.6, 12406.10.7, 12406.10.8, 12406.10.48, 12406.10.96, 12406.10.122, 12406.18.51, 12406.18.138, 12406.18.139; за с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково – 14653.10.6, 14653.10.7, 14653.19.50, 14653.19.53, 14653.19.54; за с. Доброглед, община Аксаково – 21587.9.96, 21587.14.38, 21587.14.72, 21587.23.1; за с. Долище, община Аксаково – 21988.79.7, 21988.79.101, 21988.79.427, 21988.128.269, 21988.185.1; за с. Игнатиево, община Аксаково – 32278.4.6, 32278.4.11, 32278.4.19; за с. Изворско, община Аксаково – 32490.1.10, 32490.1.26, 32490.1.27, 32490.1.28, 32490.1.30, 32490.1.86, 32490.1.97, 32490.1.288, 32490.30.68, 32490.31.30, 32490.31.58, 32490.31.123, 32490.31.125, 32490.31.126; за с. Климентово, община Аксаково – 37246.3.240, 37246.3.241, 37246.3.242, 37246.5.274, 37246.6.361, 37246.37.138, 37246.37.183, 37246.37.354; за с. Куманово, община Аксаково – 40590.12.54, 40590.13.2, 40590.13.147, 40590.15.50, 40590.15.52, 40590.16.56, 40590.16.57, 40590.16.63, 40590.16.64, 40590.16.70, 40590.16.146, 40590.22.243, 40590.22.244, 40590.22.245, 40590.22.246, 40590.23.13, 40590.24.142, 40590.25.154, 40590.25.155; за с. Орешак, община Аксаково – 53691.100.1, 53691.100.176, 53691.100.177; за с. Слънчево, община Аксаково – 67489.79.554, 67489.79.555, 67489.79.556, 67489.79.557, 67489.79.558, 67489.79.559, 67489.79.590, 67489.79.591, 67489.79.592, 67489.79.595, 67489.79.560, 67489.79.570, 67489.79.571, 67489.79.572, 67489.79.610, 67489.79.612, 67489.79.623. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

376

2. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Доброглед, с. Долище, с. Игнатиево, с. Изворско, с. Климентово, с. Куманово, с. Припек, с. Орешак, с. Слънчево, община Аксаково, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

377

26. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС № 827 по протокол № 44 от 16.12.2021 г. е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на новосъздадени УПИ II и III от кв. 26а и нови улици по о.т. 79е – о.т. 79ж – о.т. 79з – о.т. 79и и по о.т. 79з – о.т. 79к, м. С. Войняговци, район „Нови Искър“ – СО, който е изложен в Район „Нови Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пpед Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

351

81. – Община Видин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), одобрен със Заповед № РД-02-11-163 от 20.02.2020 г. на кмета на община Видин и Решение № 194 от 29.12.2010 г. на Общинския съвет – Видин, в обхват ПИ с идентификатор 52283.169.76, урегулиран в УПИ I-72, УПИ II-71 и УПИ III-70, кв. 39, и ПИ с идентификатор 52283.169.80, урегулиран в УПИ II-80 – „за крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско обслужване и складови дейности“, кв. 101, по плана на с. Новоселци, както следва: ПР, с който: УПИ I-72, УПИ II-71 и УПИ III-70, кв. 39 и част от съществуващ УПИ II-80 – „за крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско обслужване и складови дейности“, кв. 101, по плана на с. Новоселци, се обединяват в нов УПИ Х-82 с предназначение „за крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско обслужване и складови дейности“, кв. 39, като се урегулира по имотни граници на нов ПИ с проектен идентификатор 52283.169.82; за останалата част от УПИ II-80 – „за крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско обслужване и складови дейности“, кв. 101, се дава нов регулационен номер УПИ III-81 – „за крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско обслужване и складови дейности“; ПЗ, с който се определя бъдещото застрояване на УПИ Х-82 – „за крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско обслужване и складови дейности“, кв. 39, по плана на с. Новоселци, и УПИ III-81 – „за крайпътен комплекс: обществено хранене, търговско обслужване и складови дейности“, кв. 101, по плана на с. Новоселци, община Видин. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Видин и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

361

71. – Община Враца на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 525 от протокол № 32 от 21.12.2021 г. на Общинския съвет – Враца, е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ЧИПУП – ПП) за трасе от точка за присъединяване към преносен газопровод, собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД (БТГ), до ГИС на „Екометан Враца“ – ЕООД, с оглед запазване на утвърденото с Решение № 1036 от протокол № 69 от 30.04.2019 г. на Общинския съвет – Враца, трасе на газопроводно отклонение и установяване на нов несиметричен сервитут, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 12259.691.6, м. Брадичков лъг, землището на гр. Враца, с цел да се избегне натоварване с тежести на поземлен имот с идентификатор № 12259.691.4, м. Брадичков лъг, землището на гр. Враца. Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

338

92. – Община Добрич на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.171.5, 72624.123.805 и 72624.174.58 в землището на гр. Добрич за обект: „Електрозахранване 20 kV на „Складова база“. Кабелна линия 20 kV. БКТП 1 х 1000 kVA; 20/0,4 kV, в ПИ 72624.171.1, кв. Рилци, община гр. Добрич, област Добрич“. Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация при Община Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) до общинската администрация – Добрич.

397

1. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.4.2 в местност Харманите, землище с. Копринка, община Казанлък, с начин на трайно ползване (НТП) – нива, собственост на „Монамур 6“ – ООД, в следните части: парцеларен план на подземен електропровод, преминаващ през ПИ 38563.155.30 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост, с дължина на трасето 115 м; парцеларен план на водопроводно отклонение, преминаващо през ПИ с идентификатори: 38563.4.2 с НТП – нива, и 38563.4.3 с НТП – ниско застрояване, с дължина на водопровода 31,3 м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

335

36. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод за къщи за гости – 8 бр., в УПИ 010022 – жил. застр. (ПИ с ид. 87179.10.22), местност Кара Мандра, землище с. Яврово, община Куклен“. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – Куклен.

355

37. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Проект за ел. захранване на имот № 022183 с ЕКАТТЕ 21324, землище с. Добралък, местност Бяла черква, община Куклен, област Пловдив“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

341

193. – Община Луковит на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 329, взето с протокол № 38 от 29.12.2021 г. на Общинския съвет – Луковит, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура – трасе на електропровод средно напрежение (20 kV) през имоти с идентификатори 44327.226.53 и 44327.331.419 – полски пътища, м. Бяло поле и м. Водна по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Луковит, за нуждите на предвидената за изграждане в ПИ с идентификатор 44327.26.18, м. Бяло поле по КККР на гр. Луковит, фотоволтаична централа. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Луковит до Административния съд – Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Проектът е изложен в сградата на Община Луковит, стая № 26.

387

178. – Община Луковит, отдел „РУТ“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларни планове (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – водопроводно отклонение с дължина 6 л. м изцяло в ПИ с идентификатор 44327.25.64 (селскостопански път) и електропровод с дължина 66,24 л. м с трасе в същия път, във връзка със смяна предназначението на земята на ПИ с идентификатор 44327.266.30. Проектът на ПУП – ПП може да бъде разгледан в отдел „РУТ“, стая № 26 на Община Луковит. Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

388

1. – Община гр. Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение за присъединяване на 11 броя ФЕЦ в кв. 48 по ПУП на с. Съдийско поле, община Нова Загора, област Сливен“, с който се засяга ПИ 70490.4.74 по КККР на с. Съдийско поле, община Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

340

73. – Община Перник на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 1734, попадащ в кв. 107б и 133 по регулационния план на с. Рударци, община Перник, като: 1. с плана за регулация се изменя регулацията на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI по имотни граници на част от ПИ 1734, попадащ в кв. 133, при което се образува нов УПИ VI-1734 – „За жилищно строителство“, и УПИ – „За озеленяване“; изменя се регулацията на УПИ XVI по имотните граници на част от ПИ 1734, попадащ в кв. 107б, при което се образува нов УПИ XVI-1734 – „За жилищно строителство“, и се изменя регулацията на УПИ XV; 2. с плана за застрояване се определят зони за свободно застрояване в новообразуваните урегулирани поземлени имоти VI-1734 – „За жилищно строителство“, в кв. 133 и XVI-1734 – „За жилищно строителство“, в кв. 107б с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона Жм. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Перник, ет. 12, стая 6, сл. тел. № 076/684-260.

382

76. – Община Перник на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от кв. 18 и 21 по плана на гр. Перник, кв. Радина чешма, като: 1. с плана за регулация се прокарва нова задънена улица с о.т. 1062 – о.т. 1063 и се обособява пешеходна алея с минимална ширина 2,50 м, при което се променя регулацията на УПИ І-32 и УПИ ІІ-33 в кв. 21 и на УПИ XI-34 в кв. 18; от поземлен имот с идентификатор 55871.525.166 по кадастралната карта се образува нов УПИ XIV-525.166, а от поземлен имот с идентификатор 55871.525.163 по кадастралната карта се образува нов УПИ ХІІ-525.163 в кв. 18; 2. с плана за застрояване се определят зони за свързано застрояване в новообразуваните урегулирани поземлени имоти XIV-525.166 и ХІІ-525.163 в кв. 18 с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона Жм. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Перник, ет. 12, стая 6, сл. тел. № 076/684-260.

383

77. – Община гр. Радомир, област Перник, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПУП – изменение на план за улична регулация, план за регулация и план за застрояване в обхват на УПИ V – за стопански дейности, кв. 190, ПИ 61577.505.4 по КК на гр. Радомир, УПИ V – за стопански дейности, кв. 191, ПИ 61577.505.2232 по КК на гр. Радомир, УПИ VІ – за стопански дейности, кв. 191, ПИ 61577.505.2233 по КК на гр. Радомир, УПИ VІІІ – за стопански дейности, кв. 190, ПИ 61577.505.14 по КК на гр. Радомир и част от ул. Градина между о.т. 731 – 732. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

353

3. – Община гр. Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Захранващ кабел средно напрежение 20 kV до нов БКТП с местонахождение в УПИ VІ-108001, м. Стопански двор, з-ще с. Индже войвода“. Проектът е изложен за разглеждане в стая 28 в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.

356

41. – Община Средец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 от ЗМСМА с Решение № 435 от 22.12.2021 г. на Общинския съвет – Средец, одобрява подробен устройствен застроителен план (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор № 65560.57.19, трайно предназначение на територията – земеделска, с площ 4502 кв. м в м. Старата кория, с НТП – нива, категория – 9, по к.к. на землището на с. Светлина, община Средец – за обект „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Средец до Административния съд – Бургас.

337

19. – Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 372, взето с протокол № 21 от 1.06.2021 г. от Общинския съвет – Хисаря, с Решение № 5, взето с протокол № 1 от 6.01.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за ПУП – парцеларен план за трасета на уличен водопровод и улична канализация: 1. ПУП – парцеларен план за уличен водопровод, започващ от съществуващ водопровод по ул. Тодор Каблешков, през ПИ 77270.101.930, ПИ 77270.81.559, ПИ 77270.81.153 и ПИ 77270.81.155 – общински пътища, публична общинска собственост, до ПИ 77270.81.557, ПИ 77270.81.558, ПИ 77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, м. Читашки ливади-02 по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, съгласно линии и надписи в зелен цвят за трасето на уличния водопровод, пунктирани линии в сив цвят за сервитутите в приложения проект; 2. ПУП – парцеларен план за улична канализация по ПИ 77270.101.930, преминаващо през ПИ 77270.81.153 и ПИ 77270.81.155 – общински пътища, публична общинска собственост, до ПИ 77270.81.150 и ПИ 77270.81.149, към която за ПИ 77270.81.557 и ПИ 77270.81.558 са предвидени отклонения, съгласно линии и надписи в кафяв цвят за трасето на канализацията, пунктирани линии в сив цвят за сервитутите в приложения проект. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.

328

5. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и ПУП – план за улична регулация (ПУР) на части от квартали 152а, 153, 155, 156 и 157а по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали. Проектът е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

352

54. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 611 от 22.12.2021 г. на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Външно кабелно електрозахранване и уличен водопровод“, преминаващи през поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.112.227 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), землище на с. Приселци, община Аврен – общинска публична собственост, за присъединяване потребителите на съответните експлоатационни дружества, собственици на ПИ с идентификатор 58445.112.426 по КККР, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-112426 от кв. 88, намиращ се в м. Азман дере, землище на с. Приселци, община Аврен, от съществуващите проводи до границата на имота. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ настоящият административен акт подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“.

384

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през март 2022 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 2.03.2022 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 1748/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3643/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Атанас Христов 12, ет. 1, офис 1.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 2055/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2319/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Арпино“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Крум Кюлявков 15А, ет. 8, срещу „Фул Опшънал“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Славянска 5, ет. 5, ап. 30 – 32; „Интеркепитъл“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Македония 10, вх. 2, ет. 1.

НА 14.03.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 1852/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 94/2020 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 28, ет. 1.

Второ гражданско отделение, първи състав, 1914/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 820/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1, офис 1; „Марица – земеделска земя“ – ООД, чрез адвокат X.X.X.-X., Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1; „Соларен парк – Кръстев“ – ООД, чрез адвокат X.X.X.-X., Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1; „Ники агро“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X.-X., Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 4; X.X.X., Свиленград, ул. Граничар 23; X.X.X., Свиленград, бул. България 111, вх. Б, ет. 3, ап. 14; X.X.X., Свиленград, ул. Родина 14, вх. Б, ет. 2, ап. 12; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 4.

Второ гражданско отделение, първи състав, 2211/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 25/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Хан Аспарух 16; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Хан Аспарух 16, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Позитано 14, ет. 1, ап. 4.

Второ гражданско отделение, първи състав, 2357/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 935/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД (БТК), чрез адвокат Апрахам Карапет Бенлиян, София, ул. Чарлз Дарвин 25, ет. 1; „Български пощи“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Емил де Лавеле 16, ет. 1, офис 104, срещу Столична община, София, ул. Слънце 2.

Второ гражданско отделение, първи състав, 2665/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2689/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. в качеството му на управител на Етажна собственост на жилищна сграда № 1 в Пловдив, бул. Шести септември 71, чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 34, ет. 1, ап. 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Хан Кубрат 8, ет. 1, ап. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Хан Кубрат 8, ет. 1, ап. 4.

НА 14.03.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 712/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3453/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. и X.X.X. в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу Национална агенция за приходите, София, бул. Княз Ал. Дондуков 52; „КИК – Дизайн“ – ООД (в несъстоятелност), със синдик X.X.X., София, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 2, офис 23А; X.X.X., синдик на „КИК – Дизайн“ – ООД (в несъстоятелност), София, ул. Позитано 32, ет. 2, ап. 4.

Първо търговско отделение, 1909/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2078/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Петър Парчевич 30, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X. и X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 2521/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5126/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Многопрофилна болница за активно лечение „Пулс“ – АД, чрез адвокат X.X., Благоевград, пл. Георги Измирлиев 15, офис 5, срещу Национална здравноосигурителна каса чрез РЗОК – Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9, Благоевград.

Първо търговско отделение, 65/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 336/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от ЗД „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2, ап. 6; X.X.X., баща и законен представител на X.X.X., чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2, ап. 6.

Първо търговско отделение, 377/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 316/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, чрез адвокат X.X., Пловдив, пл. Кочо Честименски 2Б, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Цоко Каблешков 19, ет. 2, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Цоко Каблешков 19, ет. 2, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Цоко Каблешков 19, ет. 2, офис 2, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Детелин войвода 3, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Детелин войвода 3, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Детелин войвода 3, ет. 1, ап. 1.

Първо търговско отделение, 496/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 307/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Освободител 14, ет. 5, срещу ЗАД „ОЗК Застраховане“ – АД, София, ул. Света София 7, ет. 5.

Първо търговско отделение, 571/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1865/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Бети – 09“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 2, ет. 1, офис 3, срещу „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X.X. и X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10, и трета страна „Евробилд 2003“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез синдика X.X.X., София, ж.к. Иван Вазов, ул. Краище, бл. 26, вх. В, ет. 4, ап. 50; „Балкан Ерма“ – ЕООД, Перник, ул. Кракра, бл. 52, вх. А, ет. 2, ап. 3.

НА 15.03.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 2741/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 445/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Брацигово, ул. Панагюрище 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Славянска 38, ет. 1, ап. 1.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 2419/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6382/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Етажната собственост на бул. Витоша № 39 чрез адвокат X.X.X., София, ул. Позитано 24, ет. 2, срещу Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3.

Второ гражданско отделение, трети състав, 2447/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1271/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Разлог, ул. Яне Сандански 32; X.X.X. чрез адвокат X.X., Разлог, ул. Яне Сандански 34, офис 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., Разлог, ул. Яне Сандански 34, офис 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разлог, ул. Хан Крум 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разлог, ул. Бяла река 4б; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разлог, ул. Бяла река 4б; X.X.X., с. Бабяк, община Белица; X.X.X., с. Бабяк, община Белица.

Второ гражданско отделение, трети състав, 2603/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 982/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12; X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12, срещу X.X.X., Благоевград, ул. Менча Кърничева 1, ет. 2, ап. 9; X.X.X., Благоевград, ул. Менча Кърничева 1, ет. 2, ап. 9.

Второ гражданско отделение, трети състав, 3072/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2058/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, ет. 4, офис 404, Делови център; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, ет. 4, офис 404, Делови център; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, ет. 4, офис 404, Делови център; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 28, ет. 3, офис 14, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Белград 12, ет. 4, офис 44; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Белград 12, ет. 4, офис 44.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4006/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5517/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община, с адрес за съобщения София, ж.к. Люлин, бул. Захари Стоянов 15, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, Търговски дом, вх. Г, ет. 1, кантора 145; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, Търговски дом, вх. Г, ет. 1, кантора 145.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4015/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 278/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Хамза Сюлейман Мехмед чрез адвокат X.X., Айтос, ул. Станционна 56; Лейля Али Мехмед чрез адвокат X.X., Айтос, ул. Станционна 56; Али Хамза Сюлейман чрез адвокат X.X., Айтос, ул. Станционна 56, срещу Исмаил Сюлейман Мехмед чрез адвокат X.X., Айтос, ул. Цар Освободител 9.

НА 16.03.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, първи състав, 2861/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 37/2021 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Димитър Наумов 70, ет. 2, офис Е; X.X.X. чрез законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Димитър Наумов 70, ет. 1, офис Е; X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Димитър Наумов 70, ет. 1, офис Е, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2.

Първо гражданско отделение, първи състав, 3042/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 483/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Гороцветна 23.

Първо гражданско отделение, първи състав, 4096/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9173/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Света София 8, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Света София 8, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Света София 8, ет. 4, срещу Столична община, София, ул. Московска 33.

Първо гражданско отделение, първи състав, 4174/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 246/2021 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Райко Даскалов 12, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Фердинанд 4.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, втори състав, 3209/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 62/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Община Крумовград чрез адвокат Муса Юсуф Сеидахмед, Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 21, ет. 1, офис 3, срещу „БКС“ – ЕООД, Крумовград, чрез адвокат X.X., Кърджали, бул. Беломорски, бл. Арда, вх. Б, ап. 19.

НА 17.03.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори състав, 2065/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3069/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, кв. Лозенец, ул. Развигор 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Алабин 42, ап. 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Алабин 42, ап. 10.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2880/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 963/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, бул. България 142, вх. А, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, бул. България 142, вх. А, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5.

Първо гражданско отделение, втори състав, 3261/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 67/2021 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Потребителна кооперация „Братство“ чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Луковит, ул. Г. С. Раковски 2А.

НА 21.03.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1001/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 394/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Алпенринд“ Гмбх чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4, срещу „Харис Транс“ – ЕООД, Благоевград, ул. Сергей Румянцев 3, ет. 1.

Първо търговско отделение, 1506/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 497/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Ал. Стамболийски 239, вх. Б, ет. 7, офис 705, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 56/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 361/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 8, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 3, офис 19; X.X.X., Плевен, ул. Тулча 17, ет. 3, ап. 6.

Първо търговско отделение, 383/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 349/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Емне Шевкет Мемиш чрез адвокат X.X., София, ул. Ген. Гурко 27, вх. Б, ет. 1, ап. 2; X.X.X. чрез законния си представител Емне Шевкет Мемиш чрез адвокат X.X., София, ул. Ген. Гурко 27, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Гаранционен фонд чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 16, и трета страна ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2, и страна дирекция „Социално подпомагане“, Казанлък, ул. Княз Ал. Батенберг 4.

Първо търговско отделение, 425/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 144/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Многопрофилна болница за активно лечение „Бургасмед“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1; НЗОК, София, ул. Кричим 1.

Първо търговско отделение, 450/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2408/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Али Реджеб Ибрям чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.

Първо търговско отделение, 599/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2296/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Еврометал Строй“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 7, ет. 4, офис 14, срещу „Промишлено строителство – Холдинг“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 78, ет. 2, ап. 5; X.X.X. – синдик на „Промишлено строителство – Холдинг“ – ЕАД, Плевен, пл. Възраждане 5, ет. 3, ап. 13.

НА 21.03.2022 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 1968/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 224/2021 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Братя Миладинови 53, ет. 1, офис 2, срещу Бюджетно звено „Заведения за социални услуги“, представлявано от кмета на община Благоевград, чрез главен юрисконсулт Колчагова, Благоевград, пл. Георги Измирлиев-Македонче 1.

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 2681/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1597/2020 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от „Първа инвестиционна банка“ – АД, чрез юристконсулт X.X., Пловдив, бул. Марица 95, „ПИБ“ – АД – клон Пловдив, срещу X.X.X. чрез особен представител X.X.X., Казанлък, ул. П. Р. Славейков 5.

НА 22.03.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 522/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 353/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 3, офис 9, срещу Гаранционен фонд чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 16.

НА 23.03.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 269/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 966/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Веслец 6, ет. 3, ап. 8, срещу „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. X.X.X. 68.

Второ търговско отделение, 311/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 77/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Закия Халаф Мохамед чрез адвокат X.X., София, ул. Рила 10, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А.

Второ търговско отделение, 328/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5983/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бистрица 9, офис 4, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А.

Второ търговско отделение, 350/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1744/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Княз Ал. Дондуков 57А, ап. 24, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.

Второ търговско отделение, 531/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 578/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Застрахователно дружество „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат М. Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4.

Второ търговско отделение, 617/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2361/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Солсбор – Г.К.К.“ – ЕООД, с управител X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 2, ет. 3, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 29, вх. А, ет. 4 – 6.

Второ търговско отделение, 647/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4862/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А.

НА 24.03.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 378/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3960/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Риск инженеринг-Д“ – ЕООД (в несъстоятелност), със синдик X.X.X., София, ул. Позитано 32, ет. 2, ап. 4, срещу „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X.X. и X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 408/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2132/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, с изпълнителни директори X.X.X. и X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Джеймс Баучер 87, срещу X.X.X., Видин, ж.к. Петко Каравелов, бл. 7, ет. 4, ап. 11.

Първо търговско отделение, 418/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 161/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. П. Парчевич 27, срещу НЗОК, София, ул. Кричим 1.

НА 28.03.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2015/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1296/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Инвест Мениджмънт“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Кюстендил 23, ет. 2, офис 4, срещу X.X.X. и X.X.X. – синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

НА 29.03.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, трети състав, 1945/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 376/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, район „Владислав Варненчик“, бул. Янош Хунияди 9, срещу „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, София, бул. Никола Вапцаров 55.

НА 29.03.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 917/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2327/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ X.X.X. с фирма „Орхидея – сем. Георгиеви – X.X.“ чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 239, вх. Б, офисна част на сградата, ет. 7, офис 705, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X. и X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10.

Второ търговско отделение, 1824/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5834/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Химимпорт“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Позитано 9Б, ет. 3, офис 8, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X.X. и X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10, и трета страна Кооперация „Централен кооперативен съюз“ чрез адвокат X.X., София, ул. Св. св. Кирил и Методий 84, ет. 4.

Второ търговско отделение, 2130/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 213/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Агенция за публичните предприятия и контрол с изпълнителен директор X.X., София, ул. Врабча 23, срещу „Гарант-М 98“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 1, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.-Мичева, Пловдив, бул. Шести септември 188, ет. 1.

Второ търговско отделение, 92/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1464/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 9А, ет. 4, офис 14, срещу „Медекс“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Македония 6, ет. 4/5.

Второ търговско отделение, 550/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2284/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Банат 11.13, офис 5, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2.

Второ търговско отделение, 597/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1466/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Самоков 15, ет. 10, ап. 52, срещу Застрахователно дружество „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.

НА 30.03.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, първи състав, 3452/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 324/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Околовръстен път 260, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, ап. 7.

Трето гражданско отделение, първи състав, 2027/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2058/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Александър Малинов 23, ет. 2, офис 76, срещу Агенция за социално подпомагане, София, ул. Триадица 2.

Трето гражданско отделение, пети състав, 2161/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 47/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Христаки Павлович 15, ет. 1, ап. 1-Б, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Шейново 50, ет. 3.

Трето гражданско отделение, пети състав, 2372/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3610/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Столична община, София, ул. Московска 33, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Красно село, бл. 189, вх. Б, ап. 11.

Трето гражданско отделение, пети състав, 2388/2021, по жалба срещу решението по гр. дело 2635/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Сдружение „Съюз на българските автомобилисти“ чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 150, бл. 70, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 14, ет. 1, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 14, ет. 1, ап. 5.

Трето гражданско отделение, пети състав, 2700/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3408/2020 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Захари Княжески 73, ет. 1, ап. 1, срещу „Булсатком“ – ЕАД, София, ул. Магнаурска школа 15, ет. 4.

Трето гражданско отделение, пети състав, 2784/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1427/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Кметство с. Бабяк чрез адвокат X.X., Разлог, ул. Яне Сандански 34, срещу Емине Усаин Сирак, с. Бабяк, община Белица, област Благоевград.

НА 31.03.2022 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 2165/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2113/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Петко Каравелов 26, ет. 2, ап. 11, срещу „Луксъри ливинг“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Янко Сакъзов 1, ет. 1, ап. 4.

НА 31.03.2022 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 1435/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3863/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 2, срещу Национална гимназия за древни езици и култури чрез адвокат X.X.X., София, бул. Княз Ал. Дондуков 11, ет. 6, офис 603.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 2092/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5186/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 5, ет. 2, ап. 12, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 2481/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2491/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго Про Продажби“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс – Г, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 38В, ет. 2.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 2601/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 14/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, Делови център – Пловдив, ет. 6, офис 606.

231

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, с което се оспорва Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет – Приморско, само в частта относно цитираните норми на чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл. 12, ал. 2 като приети при пренебрегване рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, респективно на чл. 8 от Закона за нормативните актове. По оспорването е образувано адм. д. № 38/2022 г.

329

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 540/2021 г. по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, с който се оспорват разпоредбите на чл. 17, чл. 18 и чл. 63, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 129 по протокол № 12 от 28.05.2020 г. на Общинския съвет – с. Медковец. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Медковец, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 540/2021 г. е насрочено за 11.02.2022 г. от 10,15 ч.

389

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е образувано адм. дело № 47/2022 г. на АССО, 7 състав, по протест на X.X. – прокурор в Софийската окръжна прокуратура, с който се оспорват като незаконосъобразни чл. 19, чл. 20, чл. 66, ал. 1 в частта „подпомаган от председателски съвет“, чл. 66, ал. 4 и чл. 126, ал. 1 в частта „по предложение на председателския съвет“ от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5 от 16.11.2015 г., изменен и допълнен с Решение № 98 от 28.01.2016 г., изменен с Решение № 704, взето с протокол № 42 от 13.04.2018 г., и Решение № 780, взето с протокол № 46 от 28.06.2018 г., изменен и допълнен с Решение № 104 от 5.03.2020 г. на Общинския съвет – Костинброд, поради материалноправна незаконосъобразност по смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК. Делото е насрочено за 16.03.2022 г. от 10 ч.

392

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е образувано адм.д. № 1232/2021 г. по протест на прокурор при Софийската окръжна прокуратура, с който се претендира отмяната като незаконосъобразни на разпоредбите на чл. 21, чл. 22, чл. 35, ал. 1, чл. 65, ал. 3, чл. 159, ал. 3 в частта „председателският съвет“ и чл. 169, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Копривщица, приет с Решение № 14 по протокол № 4 от 16.12.2019 г. на същия ОбС. Делото е насрочено за 2.03.2022 г. от 10,30 ч. със страни в производството: оспорващ – Софийската окръжна прокуратура, и ответник – Общинският съвет – Копривщица.

423

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Хасково, срещу чл. 4, ал. 2, чл. 17, чл. 18 и чл. 63, ал. 2 и 5 в частта „председателски съвет“ от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – с. Минерални бани, приет с Решение № 407 от 15.07.2010 г. на Общинския съвет – с. Минерални бани, по който е образувано адм. д. № 17/2022 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 9.03.2022 г. от 10,30 ч.

424

Казанлъшкият районен съд съобщава на Микаела Биргита Георгине Паавола, гражданка на Република Финландия, без адресна регистрация в страната и с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на съда в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съдебни книжа от X.X.X. – ищец по гр. д. № 3673/2021 г. по описа на РС – Казанлък, с правно основание чл. 49 СК. Указва на Микаела Биргита Георгине Паавола, че ако не се яви в този срок, делото ще бъде разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

350

Софийският районен съд, III гр. отделение, 86 състав, призовава X.X.X., роден на 3.07.1981 г., гражданин на САЩ, без регистрация и постоянен адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр. д. № 52772/2021 г. по описа на Софийския районен съд, ГО, 86 състав, да се яви в двуседмичен срок считано от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ в съда за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея, предявена от X.X.X.-X., както и да посочи съдебен адрес в страната. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на заинтересованата страна ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

395

Софийският районен съд призовава Теодорос Маврогенис, роден на 1.09.1961 г., без регистрация и постоянен адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр. дело № 59595/2018 г. по описа на Софийския районен съд, 145 състав, да се яви в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ в съда за получаване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявена от X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., всички чрез адв. X.X., искова молба с вх. № 2025300/11.09.2018 г. по описа на СРС, 145 състав, както и да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

396

Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Мбаке Диало, роден на 10.06.1987 г. в Сенегал, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 84 състав, по гр.д. № 47795/2021 г., София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис от искова молба и приложенията, подадена от X.X.X. от София с правна квалификация чл. 132, ал. 1, т. 2 СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител.

402

Софийският районен съд, ГО, 87 състав, съобщава, че ч.гр.д. № 30532/2021 г. е образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя Артур Марсел Й. Росийл като наследник (син) на Лийве Йо А Вандоорне, родена на 24.05.1977 г. в гр. Руселаре, Белгия, починала на 26.11.2015 г. в гр. Мейсе, Белгия. Софийският районен съд указва на бенефициерите възможността им в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени становища по искането.

403

Софийският районен съд, IIІ гражданско отделение, 158 състав, уведомява Анис Самих Ел-Сааби, роден на 5.04.1955 г., че е образувано гр. д. № 15939/2021 г. по молба от X.X.X., ЕГН **********, с искане за упражняване на родителски права, разрешаване за заместване на съгласие за изваждане на задгранични паспорти и за извеждане извън страната на децата Петър Анис Ел-Сааби и Николина Анис Ел-Сааби.

404

Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Райханул МД Алам, роден на 7.09.1991 г., гражданин на Бангладеш, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 84 състав, по гр.д. № 33849/2021 г., София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис от искова молба и приложенията, подадена от Дирекция „Социално подпомагане“ – Люлин, с правна квалификация чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗЗДт. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител.

405

Софийският районен съд, ІІ ГО, 164 състав, призовава X.X.X., без настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда, за да получи съответен препис от исковата молба и приложенията към нея, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, по която искова молба е образувано гр.д. № 57900/2021 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 164 състав. Предупреждава призованото лице, че ако въпреки публикацията не се яви в съда в посочения срок, ще му бъде назначен особен представител.

406

Софийският районен съд, гражданска колегия, II гражданско отделение, призовава X.X.X. с постоянен адрес София, ул. Свети X.X. № 56Б, вх. А, ет. 2, ап. 3, да се яви в съда на 21.04.2022 г. в 14 ч. в сградата на Софийския районен съд, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15, за разглеждане на гр. д. № 8077/1996 г. по описа на Софийския районен съд, 55 състав, образувано по иск за делба, по което същият е ответник.

407

Софийският районен съд, гражданска колегия, ІІ гражданско отделение, призовава X.X.X., роден 1932 г., без данни за вписан постоянен и настоящ адрес, да се яви в съда на 21.04.2022 г. в 14 ч. в сградата на Софийския районен съд, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15, за разглеждане на гр. д. № 8077/1996 г. по описа на Софийския районен съд, 55 състав, образувано по иск за делба, по което същият е ответник.

408

Софийският районен съд, гражданска колегия, ІІ гражданско отделение, призовава X.X.X. с постоянен адрес София, ул. Софийски герой, бл. 117, вх. Б, ет. 7, ап. 45, да се яви в съда на 21.04.2022 г. в 14 ч. в сградата на Софийския районен съд, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 15, за разглеждане на гр. д. № 8077/1996 г. по описа на Софийския районен съд, 55 състав, образувано по иск за делба, по което същата е ответник.

409

 

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 76 от ЗОПДНПИ (отм.) уведомява заинтересованите страни по гр. дело № 108/2015 г., насрочено за 20.04.2022 г. от 10,30 ч. в Кюстендил, че делото е образувано на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) и Решение № 573 от 12.11.2014 г. на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), БУЛСТАТ 131463734, срещу следните лица: X.X.X. с ЕГН **********, X.X.X. с ЕГН ********** и Анна-X.X.X. с ЕГН **********, всички с постоянен адрес: Кюстендил, ул. Свети Георги № 9, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 514 990,53 лв., както следва:

Поземлен имот, представляващ нива с площ 0,903 дка, имот № 011016, в землището на с. Жабокрът, област Кюстендил, в м. Ливадите, с ЕКАТТЕ 29026, пета категория, при граници и съседи: имот № 011015 – нива на наследниците на X.X.X.; имот № 011035 – нива, стопанисвана от общината; кад. № 000025 – полски път, и имот № 011017 – нива на X.X.X.; самостоятелен обект, представляващ жилище – апартамент № 7, с идентификатор 41112.504.1300.2.4, намиращ се в Кюстендил, ул. Свети Георги № 9, вх. Б, със застроена площ 56,69 кв. м, на втори жилищен етаж, в масивна жилищна сграда с офиси и магазини, построена в УПИ XІ, планоснимачен номер 898, в кв. № 270 по плана на Кюстендил, утвърден със Заповед № 925 от 2.06.1993 г., състоящ се от две стаи, кухня, антре, едно сервизно помещение и една тераса, ведно с избено помещение № 7, с полезна площ 6 кв. м, както и 4,42% ид. ч. от общите части на сградата и също толкова от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: апартамент № 6 и апартамент № 8, и съседи на избеното помещение – мазе № 6 и мазе № 8, както и гараж – паркомясто № 7, с идентификатор 41112.504.1300.2.5, с площ 15 кв. м, намиращо се в подземен гараж на същата сграда, ведно с 5,9% ид. ч. от общите части на сградата и също толкова от правото на строеж върху мястото, при съседи на поземления имот: ул. Елин Пелин, УПИ І-899, УПИ IX-900, УПИ XVIІІ-896, УПИ XXIV-897, както и сумите по следните банкови сметки: сметка BG 74UNCR 7630 1023 2976 92 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд съгласно разпоредбата на чл. 446 от ГПК; сметка BG 43UNCR 7000 4520 1919 24 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.; разплащателна сметка № 3208523 в Банка ДСК с титуляр X.X.X.; разплащателна сметка № 10281969 в Банка ДСК с титуляр X.X.X., с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд съгласно условията на разпоредбата на чл. 446 от ГПК; спестовен влог № 11729540 в Банка ДСК с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 3193497 в Банка ДСК с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 16481030 в Банка ДСК с титуляр X.X.X.; разплащателна сметка № 16259708 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд съгласно условията на разпоредбата на чл. 446 от ГПК; разплащателна сметка № 16259848 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд съгласно условията на разпоредбата на чл. 446 от ГПК; разплащателна сметка № 16259725 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; разплащателна сметка № 20715936 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; спестовен влог № 16259847 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 3193258 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 16284787 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 16333306 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 16351127 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 16467723 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 16687458 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 17044998 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 17136364 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 17136364 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 17289213 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 17413755 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 17776230 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 17997675 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 18114305 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; срочен депозит № 18600634 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.; BG 70 UNCR 7630 1023 2988 31 в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.; сметка BG 40 FINV 9150 1014 8857 68 в „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X.; сметка BG 18 BUIB78374458072601 в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.; спестовен влог № 2881031 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Анна-X.X.X..

Заинтересованите лица могат в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ да предявят своите претенции върху имуществото.

359

Шуменският окръжен съд на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 20/2020 г. по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: гр. Шумен, област Шумен, ул. Сан Стефано № 44, ет. 1, с което на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 4 от 8.01.2020 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 890 709,72 лв.:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– 7/10 идеални части от апартамент № 23, намиращ се на четвърти етаж във вход 3 на жилищен блок „Витоша“, построен в УПИ І-9780 в кв. 364, бивш държавен парцел IX в кв. 349 по плана на гр. Шумен, със ЗП на апартамента 68,19 кв. м, при граници: изток – стълбище и ап. 24, запад – ап. 22, север – двор, юг – ул. Родопи, гоpе – пети етаж, долу – трети етаж, ведно с избено помещение № 2-В със застроена площ 10,27 кв. м при граници: изток – общ коридор и изба 1-В, запад – изба 9-А, север – двор, юг – изба 3-В, горе – първи етаж, долу – земя, ведно с 3142/100000 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, а по кадастралната карта на гр. Шумен имотът представлява самостоятелен обект с идентификатор № 83510.668.60.3.23 в сграда с идентификатор 83510.668.60.3 в поземлен имот с идентификатор № 83510.668.60, с предназначение – жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – № 83510.668.60.3.22, № 83510.668.60.3.24, под обекта – № 83510.668.60.3.17, над обекта – № 83510.668.60.29, и 2199/100000 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Пазарната стойност на 7/10 от недвижимия имот към настоящия момент е 33 000 лв.

– Апартамент № 37 с идентификатор 83510.656.1.10.37 на 7 етаж в жилищна сграда ЕЖБ-3 – сграда № 10, построена върху ПИ с идентификатор № 83510.656.1 в кв. 641 в урбанизирана територия гр. Шумен, община Шумен, ул. Северна № 8, със застроена площ 64,42 кв. м, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, избено помещение № 21 и с 0,996% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи: за апартамента: на същия етаж: 83510.656.1.10.36, под обекта: 83510.656.1.10.34, за избеното помещение: изток – общо стълбище, запад и юг – общ коридор, север – изба – 20, отгоре – първи етаж, отдолу – земя. Пазарна стойност към настоящия момент – 25 000 лв.

– Апартамент № 31, вход 2, етаж 3, ЕЖБ – 363, на ул. Лозенград № 1, в УПИ I от кв. 363 по плана на гр. Шумен, община Шумен, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, с обща застроена площ 76,67 кв. м, заедно с изба № 25 с площ 5,75 кв. м, както и 1202/100000 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници за апартамента: изток – дворно място, запад – дворно място, север – ап. 32, юг – стълбище и ап. 30, отгоре – четвърти жилищен етаж, и отдолу – втори жилищен етаж; на избата: изток – общ коридор, запад – дворно място, север – изба № 26, юг – общо помещение, отгоре – първи жилищен етаж, отдолу – земя, като имотът съгласно кадастралната карта на гр. Шумен представлява самостоятелен обект с идентификатор 83510.668.69.11.31, разположен в сграда с идентификатор 83510.668.69.11, намираща се в поземлен имот с идентификатор 83510.668.69, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 83510.668.69.11.30; 83510.668.69.11.32; под обекта: 83510.668.69.11.18, и над обекта: 83510.668.69.11.44. Пазарна стойност към настоящия момент – 40 000 лв.

– 9/40 идеални части от апартамент № 6 с идентификатор 83510.664.432.2.6, намиращ се на трети жилищен етаж на построената жилищна сграда от ЖСК „Искър“, Шумен, на ул. Алеко Константинов № 8, която жилищна сграда е построена върху държавна земя, съставляваща парцел 14 – ЖС от кв. 141 по плана на гр. Шумен, община Шумен. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.664.432, при граници на парцела: от изток – парцел Х-3280 и парцел XII-3279, от запад – ул. Алеко Константинов, от север – парцел І-3282, и от юг – ул. Сабин, със застроена площ 97,02 кв. м, при граници: от изток – апартамент № 5 и ул. Сабин, от запад – ул. Ал. Константинов, от север – стълбище, от юг – ул. Сабин, отгоре – четвърти жилищен етаж, отдолу – втори жилищен етаж, граници по кадастрална схема № 9895/18.08.2013 г. – на същия етаж: 83510.664.432.2.5, 83510.664.432.2.17, под обекта: 83510.664.432.2.24, над обекта: 83510.664.432.2.8, заедно с избено помещение № 6 със застроена площ 5,51 кв. м, при граници: от изток – коридор, от запад – ул. Ал. Константинов, от север – изба № 5, от юг – маза № 7, отдолу – плоча над втори етаж мази, и отгоре – първи жилищен етаж, заедно с таванско помещение под № 6 със застроена площ 7,47 кв. м, при граници: от изток – коридор, от запад – ул. Ал. Константинов, от север – ЖСК „Ропотамо“, от юг – асансьорно помещение, отдолу – осми жилищен етаж, и отгоре – покрив, заедно със 7145/100000 идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж. Пазарна стойност на идеалните части от имота към настоящия момент – 20 000 лв.

– Самостоятелен обект с идентификатор № 83510.671.199.4.1 по действащата кадастрална карта на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, с площ 56 кв. м, намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.671.199, с административен адрес на имота гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, бул. Велики Преслав № 52, ет. 1, ап. 1, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, апартамент 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 83510.671.199.4.7, който имот съгласно представения документ за собственост представлява: апартамент № 1 от ж. бл. Квартал 301 – Б, със застроена площ 56 кв. м, съгласно обяснителна записка от 28.12.2010 г. на независим оценител с pег. № 100100572/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, при граници: от изток – дворно място, от запад – бул. Иван Рилски, от север – дворно място, от юг – стълбище и общ коридор, отгоре – първи жилищен етаж, отдолу – избени помещения, заедно с таванско помещение № 6 с площ 10 кв. м, съгласно обяснителна записка от 28.12.2010 г. на независим оценител с рег. № 100100572/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, при граници: от изток – дворно място, от запад – общ коридор, от север – стълбище, от юг – таванско помещение № 8, отгоре – покривна плоча, отдолу – трети жилищен етаж, и избено помещение № 5 с площ 8 кв. м, съгласно обяснителна записка от 28.12.2010 г. на независим оценител с pег. № 100100572/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, при граници: от изток – общ коридор, от запад – бул. Иван Рилски, от север – общо помещение за колички, от юг – избено помещение 6, отгоре – партерен етаж, отдолу – земя, както и заедно с 3473/100000 идеални части от общите части на сградата, построена в терен, съставляващ държавен парцел XV, в кв. 301 по плана на Коларовград, заедно с правото на строеж върху държавна земя по утвърдената документация на този блок. Пазарна стойност към настоящия момент – 65 000 лв.

– Дворно място – поземлен имот с идентификатор № 47161.501.338 с площ 824 кв. м в урбанизирана територия с. Мараш, община Шумен, област Шумен, ул. Хан Аспарух № 8, с номер по предходен план УПИ IX-338 в кв. 28, при съседи: 47161.501.340, 47161.501.339, 47161.501.633, 47161.501.337, 47161.501.342, заедно с построените в имота: 1. сграда с идентификатор № 47161.501.338.1 с площ 85 кв. м, брой етажи – един, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; 2. сграда с идентификатор № 47161.501.338.4 с площ 44 кв. м, брой етажи – един, предназначение: хангар, депо, гараж; ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения по гореописания имот. Пазарна стойност към настоящия момент – 35 000 лв.

– Празно дворно място 1360 кв. м, за което по плана на с. Мараш, община Шумен, е отреден парцел XII-379 в кв. 35, при граници на имота – улица, парцел Х-379, парцел V-270, парцел VII-268, парцел XI-267 и парцел ІХ – общински в кв., а по скица от СГКК – Шумен, представлява поземлен имот с идентификатор 47161.501.546, с площ 1466 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 47161.501.640, 47161.501.500, 47161.501.267, 47161.501.266, 47161.501.268, 47161.501.270, 47161.501.379. Пазарна стойност към настоящия момент – 10 000 лв.

– Кирпичена къща от две стаи, нова тухлена постройка към къщата, дам, навес и плевня, заедно с дворното място, в което са построени, съставляващо: парцел № VIII-245 от 870 кв. м и парцел IX-245 от 1060 кв. м в кв. 9 по плана на с. Мараш, община Шумен, ул. Георги Бенковски № 3, при граници: улица, парцели № VII-246, ІІІ-244, ІІ-243, Х-240 и 241 (по нотариален акт), а по скица от СГКК – Шумен, представлява поземлен имот с идентификатор 47161.501.245 с площ 2023 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 245, кв. 41, парцел: VIII, IX, при съседи: 47161.501.240, 47161.501.639, 47161.501.246, 47161.501.244, 47161.501.243, 47161.501.241, заедно с построените в него: постройка на допълващото застрояване с идентификатор 47161.501.245.1, на един етаж, с площ 19 кв. м; жилищна сграда, еднофамилна, с идентификатор 47161.501.245.2, на един етаж, с площ 53 кв. м; жилищна сграда, еднофамилна, с идентификатор 47161.501.245.3, на един етаж, с площ 33 кв. м; селскостопанска сграда с идентификатор 47161.501.245.4, на един етаж, с площ 48 кв. м; селскостопанска сграда с идентификатор 47161.501.245.5, на един етаж, с площ 50 кв. м. Пазарна стойност към настоящия момент – 22 000 лв.

– Недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, община Каспичан, област Шумен, а именно: 1. нива с площ 15,003 дка, намираща се в м. Кор баир, четвърта категория земеделска земя, представляваща имот с № 027105 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имоти с № 027086, 000909, 027029, 000345 и 027032; 2. земеделска земя – друга селскостопанска територия с площ 29,230 дка, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 000315 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имоти с № 039027, 039026, 000908, 039011, 039001, 000322, 000314, 000338 и 000316, и 3. земеделска земя – храсти, с площ 11,192 дка, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 000316 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имоти с № 039027, 000315, 000338, 039031 и 039030. Пазарна стойност към настоящия момент: за нива с площ 15,003 дка, намираща се в м. Кор баир, четвърта категория земеделска земя, представляваща имот с № 027105 – 10 000 лв.; за земеделска земя – друга селскостопанска територия с площ 29,230 дка, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 000315 – 6000 лв.; за земеделска земя – храсти, с площ 11,192 дка, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 000316 – 2000 лв.

– Ателие № 12, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастралната карта на гр. Шумен 83510.664.665.1.16, намиращо се в сграда № 1 – „Сграда с ателиета, офис, кафе-бар, магазин за промишлени стоки и магазин за хранителни стоки“, със степен на завършеност 95 %, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.664.665, с адрес – Шумен, ул. Александър Пушкин, ет. 4, ателие № 12, с площ 65,35 кв. м, на едно ниво, с предназначение – ателие за творческа дейност, при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 83510.664.665.1.15, под обекта – 83510.664.665.1.4, 83510.664.665.1.1, 83510.664.665.1.3, над обекта – няма, заедно с 5,0910 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 11,92 кв. м, заедно с правото на строеж върху 77,27 кв. м върху поземления имот с идентификатор 83510.664.665, целият с площ 915 кв. м, заедно с прилежащата към обекта тераса, заедно с учреденото му право на строеж (надстрояване) върху прилежащата към този обект тераса с площ 42,49 кв. м съгласно одобрен архитектурен проект – обемът на правото на строеж обхваща извършване на строително-монтажни работи, свързани с изграждане на леко покритие и остъкляване с леки материали и демонтируеми фасадни плоскости, без извършване на строително-монтажни работи, които засягат конструкцията на сградата и натоварването върху нея. Пазарна стойност към настоящия момент – 50 000 лв.

– Недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, община Каспичан, област Шумен, а именно: 1. нива с площ 4,363 дка, намираща се в м. Кор баир, четвърта категория земеделска земя, представляваща имот с № 027101 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 027102 – нива, имот с № 027034 – нива, имот с № 000909 – полски път, и имот с № 027087 – нива; имотът е образуван от имот № 027033, ведно с всички приращения и подобрения в имота; 2. изоставена нива с площ 2,199 дка, намираща с в м. Новите лозя, осма категория земеделска земя, представляваща имот с № 025444 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 025445 – изоставена нива, имот с № 000905 – нива, и имот с № 025410 – изоставена нива, ведно с всички приращения и подобрения в имота; 3. нива с площ 3,200 дка, намираща се в м. Кор баир, трета категория земеделска земя, представляваща имот с № 027024 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 000350 – пасище, мера, имот с № 000361 – полски път, имот с № 027023 – нива, и имот с № 000352 – полски път, ведно с всички приращения и подобрения в имота; 4. нива с площ 4,994 дка, намираща се в м. Кор баир, четвърта категория земеделска земя, представляваща имот с № 027087 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 000350 – пасище, мера, имот с № 027086 – нива, имот с № 027032 – нива, и имот с № 027102 – нива, имот с № 027101 – нива, и имот с № 000909 – полски път; имотът е образуван от имот № 027031, ведно с всички приращения и подобрения в имота; 5. нива с площ 4,401 дка, намираща се в м. Алишев гечит, четвърта категория земеделска земя, представляваща имот с № 029050 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 029051 – нива, имот с № 029007 – нива, имот с № 029008 – нива, имот с № 029049 – нива, и имот с № 000918 – полски път, ведно с всички приращения и подобрения в имота; 6. изоставена нива с площ 3,201 дка, намираща се в м. Долене, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 034004 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 034003 – изоставена нива, имот с № 000132 – полски път, имот с № 034005 – изоставена нива, имот с № 034007 – изоставена нива, и имот с № 034008 – изоставена нива, ведно с всички приращения и подобрения в имота; 7. изоставена нива с площ 3,300 дка, намираща се в м. Долене, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 034005 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 034004 – изоставена нива, имот с № 000132 – полски път, имот с № 034006 – изоставена нива, и имот с № 034007 – изоставена нива, ведно с всички приращения и подобрения в имота; 8. изоставена нива с площ 2,199 дка, намираща се в м. Долене, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 034099 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 034003 – изоставена нива, имот с № 000132 – полски път, имот с № 034011 – изоставена нива, имот с № 034012 – изоставена нива, и имот с № 034097 – изоставена нива, ведно с всички приращения и подобрения в имота; 9. използваема ливада с площ 2,199 дка, намираща се в м. Братовец, трета категория земеделска земя, представляваща имот с № 042004 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 042003 – използваема ливада, имот с № 000220 – друго водно течение, имот с № 042005 – използваема ливада, и имот с № 00231 – полски път; върху имота има следните ограничения: електропровод 20 kV, на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, ведно с всички приращения и подобрения в имота; 10. изоставена нива с площ 5,970 дка, намираща се в м. Ешил тепе, трета категория земеделска земя, представляваща имот с № 065104 по плана за земеразделяне, при граници на имота: имот с № 065103 – нива, имот с № 065029 – нива, имот с № 065044 – нива, имот с № 065043 – нива, и имот с № 065031 – нива, имотът е образуван от имот № 065030; право на преминаване през имот № 065103, ведно с всички приращения и подобрения в имота. Пазарна стойност към настоящия момент: за нива с площ 4,363 дка, намираща се в м. Кор баир, четвърта категория земеделска земя, представляваща имот с № 027101 – 3000 лв.; за изоставена нива с площ 2,199 дка, намираща се в м. Новите лозя, осма категория земеделска земя, представляваща имот с № 025444 – 300 лв.; за нива с площ 3,200 дка, намираща се в м. Кор баир, трета категория земеделска земя, представляваща имот с № 027024 – 2000 лв.; за нива с площ 4,994 дка, намираща се в м. Кор баир, четвърта категория земеделска земя, представляваща имот с № 027087 – 3000 лв.; за нива с площ 4,401 дка, намираща се в м. Алишев гечит, четвърта категория земеделска земя, представляваща имот с № 029050 – 2500 лв.; за изоставена нива с площ 3,201 дка, намираща се в м. Долене, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 034004 – 300 лв.; за изоставена нива с площ 3,300 дка, намираща се в м. Долене, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 034005 – 300 лв.; за изоставена нива с площ 2,199 дка, намираща се в м. Долене, шеста категория земеделска земя, представляваща имот с № 034099 – 200 лв.; за използваема ливада с площ 2,199 дка, намираща се в м. Братовец, трета категория земеделска земя, представляваща имот с № 042004 – 1000 лв.; за изоставена нива с площ 5,970 дка, намираща се в м. Ешил тепе, трета категория земеделска земя, представляваща имот с № 065104 – 3500 лв.; за поземлен имот с идентификатор № 52009.132.360 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, м. Пазар йолу, с площ 27 674 кв. м, с трайно предназначение на територията – земеделска; с начин на трайно ползване – пасище, категория на земята при неполивни условия – пета. Пазарна стойност към настоящия момент – 3500 лв.

– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, pег. № Н 3483 ВА, рама WF1357Y0515687284, дата на първа регистрация – 12.12.1996 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 200 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОННИ от X.X.X.:

– сумата в размер 40 000 лв., представляваща получена сума от продажбата на недвижимия имот, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 112, том II, pег. № 4067, дело № 225 от 28.04.2010 г. (вх. рег. № 1749 от 28.04.2010 г., акт № 168, том 4, дело № 844/2010 г. при СВ – Шумен), непреобразувана в друго имущество;

– сумата в размер 11 032 лв., представляваща непреобразуваната получена сума от продажбата на недвижимия имот с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141, том I, pег. № 2686, дело № 141 от 23.04.2014 г. (вх. рег. № 8200 от 23.04.2014 г., акт № 117, том XX, дело № 4125/2010 г. при СВ – Варна);

– сумата в размер 40 100 лв., представляваща получената сума от продажбата на недвижимия имот с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 127, том V, pег. № 8440, дело № 728 от 23.07.2013 г. (вх. рег. № 5317 от 23.07.2013 г., акт № 133, том 15, дело № 2605/2013 г. при СВ – Шумен), непреобразувана в друго имущество;

– сумата в размер 35 100 лв., представляваща получената сума от продажбата на недвижимия имот с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 72, том VI, pег. № 8189, дело № 835 от 7.08.2014 г. (вх. рег. № 5577 от 7.08.2014 г., акт № 112, том 15, дело № 2900/2014 г. при СВ – Шумен), непреобразувана в друго имущество;

– сумата в размер 8000 лв., представляваща платената сума по предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот от 2.06.2014 г.;

– сумата в размер 7212,76 лв., представляваща получената сума от продажбата на недвижимия имот с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 48, том X, pег. № 13212, дело № 1315 от 19.12.2016 г. (вх. рег. № 9305 от 19.12.2016 г., акт № 43, том 25, дело № 5007/2016 г. при СВ – Шумен);

– сумата в размер 5000 лв., представляваща получената сума от продажбата на недвижимия имот с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том II, pег. № 4465, дело № 198 от 1.06.2018 г. (вх. рег. № 3226 от 1.06.2018 г., акт № 72, том 9, дело № 1727/2018 г. при СВ – Шумен);

– сумата в размер 2000 лв., представляваща получена сума от продажбата на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, pег. № Н 6793 ВК;

– сумата в размер 3000 лв., представляваща получена сума от продажбата на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Рав 4“, pег. № Н 9743 АН;

– сумата в размер 11 000 лв., представляваща получена сума от продажбата на лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, рег. № Н 0859 ВН;

– сумата в размер 3599,63 лв., представляваща изплатени суми по вземането на X.X., произтичащо от договор за цесия от 12.12.2009 г. с длъжници X.X.X. и X.X.X.;

– сумата в размер 18 000 лв., представляваща предоставен от X.X. заем на X.X.X. и X.X.X. съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 1, том I, pег. № 16, дело № 1 от 11.01.2010 г. (вх. рег. № 305 от 11.01.2010 г., акт № 12, том I, дело № 145/2010 г. при СВ – Варна), върнат съгласно декларация – съгласие № 70, том II, рег. № 3457/7.06.2013 г., вписана на 7.06.2013 г., вх. pег. № 12067 при СВ – Варна;

– сумата в размер 34 230 лв., представляваща част от върнат заем и изплатени неустойки по заема, предоставен на X.X.X., преобразувана във вноска по банкова сметка BG95 PIRB 7345 1600 8786 22 на „Кредит“ – ЕООД;

– сумата в размер 9600 лв., представляваща част от върнат заем и изплатени неустойки по заема, предоставен на X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сумата в размер 20 000 лв., представляваща предоставен от X.X. заем на X.X.X. и X.X.X. съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 82, том I, pег. № 1870, дело № 69 от 15.04.2010 г. (вх. рег. № 6227 от 16.04.2010 г., акт № 21, том III, дело № 3311/2010 г. при СВ – Варна), върнат съгласно декларация – съгласие, вписана на 7.06.2013 г., вх. pег. № 12307/7.06.2013 г. при СВ – Варна;

– сумата в размер 13 000 лв., представляваща предоставен от X.X. заем на X.X.X. и X.X.X. съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 168, том I, pег. № 3262, дело № 137 от 15.06.2010 г. (вх. рег. № 10818 от 15.06.2010 г., акт № 200, том IV, дело № 6095/2010 г. при СВ – Варна), върнат съгласно декларация – съгласие, вписана на 7.06.2013 г., вх. pег. № 12306/7.06.2013 г. при СВ – Варна;

– сумата в размер 6962,02 лв., представляваща върнат заем, предоставен от X.X. на X.X.X. съгласно договор за заем от 29.04.2011 г.;

– сумата в размер 587,98 лв., представляваща невъзстановения заем, предоставен от X.X. на X.X.X. съгласно договор за заем от 29.04.2011 г.;

– сумата в размер 33 000 лв., представляваща предоставен заем от X.X. на X.X.X. съгласно нотариален акт за договорна ипотека № 34, том IV, pег. № 6145, дело № 472 от 14.08.2017 г. (вх. рег. № 5523 от 14.08.2017 г., акт № 60, том 2, дело № 2789/2017 г. при СВ – Шумен);

– сумата в размер 21 101,67 лв., представляваща върнат заем, предоставен от X.X. на X.X.X. съгласно нотариално заверен договор за заем 13808/16.11.2009 г.;

– сумата в размер 4526,32 лв., представляваща изплатена неустойка по придобито вземане от X.X. с длъжник „ДЪБ 98“ – ООД, съгласно договор за цесия от 10.10.2011 г., непреобразувана в друго имущество;

– сумата в размер 8000 лв., представляваща част от изплатена сума по запис на заповед, издаден на 8.03.2010 г., с длъжник X.X.X.;

– сумата в размер 3040 лв., представляваща част от изплатена сума по запис на заповед, издаден на 8.03.2010 г., с длъжник X.X.X.;

– сумата в размер 3930 лв., представляваща част от върнат заем от X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сумата в размер 4758,51 лв., представляваща получени суми от X.X. чрез системите Western Union и Money Gram от трети лица през 2010 г.;

– сумата в размер 5476,34 лв., представляваща получени суми от X.X. чрез системите Western Union и Money Gram от трети лица през 2011 г.;

– сумата в размер 4948,21 лв., представляваща получени суми от X.X. чрез системите Western Union и Money Gram от трети лица през 2012 г.;

– сумата в размер 583,76 лв., представляваща получена сума чрез системата за международни преводи Money Gram през 2014 г. от трето лице X.X.;

– сумата в размер 2420 лв., представляваща направена вноска по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 84 IABG 7477 10 00845300;

– сумата в размер 34 911,83 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2010 г.;

– сумата в размер 17 576,23 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2011 г.;

– сумата в размер 426,55 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2012 г.;

– сумата в размер 4968,83 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2013 г.;

– сумата в размер 44 000 лв., представляваща направена вноска по спестовна сметка в левове BG41 PIRB 7345 4604 6085 60 през 2013 г.;

– сумата в размер 323,52 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 70 PRCB 9230 1031 2035 15 през 2012 г.;

– сумата в размер 124,93 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 70 PRCB 9230 1031 2035 15 през 2014 г.;

– сумата в размер 7657,15 лв., представляваща направени вноски по спестовен влог в евро BG43 PIRB 7345 4601 7709 83 през 2017 г.;

– сумата в размер 15 646 лв., представляваща направена вноска по спестовен влог в евро BG43 PIRB 7345 4601 7709 83 през 2013 г.;

– сумата в размер 545 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2011 г. от трето лице X.X.X.;

– сумата в размер 2540 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2012 г. от трети лица;

– сумата в размер 300 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2013 г. от трето лице X.X.X.;

– сумата в размер 9510 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2014 г. от трето лице X.X.X.;

– сумата в размер 3500 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2014 г.;

– сумата в размер 1050 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2015 г. от трето лице X.X.X.;

– сумата в размер 350 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка – ФЛ в BGN: BG37 BUIN 9561 1000 1004 95 през 2015 г. от трето лице X.X.X.;

– сумата в размер 782,33 лв., представляваща направена вноска по банкова сметка в евро IBAN: BG27 CRBA 9898 0010 0001 74 от трето лице;

– сумата в размер 336,94 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG 70 PRCB 9230 1031 2035 15 през 2016 г. от трето лице;

– сумата в размер 7089,88 лв., представляваща получени суми по спестовен влог в евро BG43 PIRB 7345 4601 7709 83 през 2016 г. от трето лице X.X.;

– сумата в размер 11 353,59 лв., представляваща получени суми по спестовен влог в евро BG43 PIRB 7345 4601 7709 83 през 2017 г. от трето лице X.X.;

– сумата в размер 2542,35 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредит през 2010 г.;

– сумата в размер 5470,96 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредит през 2011 г.;

– сумата в размер 14 252,40 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредит през 2012 г.;

– сумата в размер 4442,03 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредит през 2013 г.;

– сумата в размер 1500 лв., представляваща направена вноска за допълване на капитала на „Имоти Темида“ – ЕООД, ЕИК 127588148;

– сумата в размер 1500 лв., представляваща направена вноска за допълване на капитала на „Ботев Кар“ – ЕООД, ЕИК 127588155.

Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в първото заседание по делото, насрочено за 28.04.2022 г. от 14,30 ч.

238

Софийският градски съд с решение от 23.12.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 9446/2007 г. на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, приети на Националното събрание на партията от 9.10.2021 г., както следва: председател на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ – X.X.X.; Изпълнителен съвет на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за срок от 4 (четири) години в състав: X.X.X. – председател; X.X.X. – заместник-председател; X.X.X. – заместник-председател; X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; Контролен съвет на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

400

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС – РБ) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от устава свиква общо събрание на 17.03.2022 г. от 15,30 ч. в заседателната зала на хотел „Империал“ – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2021 г.; 2. отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2021 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.; 4. приемане бюджета на НАПОС – РБ за 2022 г.; 5. промени в устава на НАПОС – РБ; 6. попълване състава на УС на НАПОС – РБ; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от устава на НАПОС – РБ общото събрание ще се проведе от 16,30 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

393

2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб – Левски – 2000“ – Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква общо събрание на 21.03.2022 г. от 10 ч. в Русе, кв. Долапите, ул. Стремление № 58, при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет на сдружението; 2. промени в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

394

1. – Управителният съвет на Футболен клуб „Дъбрава“, с. Осеновец, област Шумен, на основание чл. 37, ал. 5 от устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и протоколно решение № 1 от 10.01.2022 г. свиква редовно общо събрание на 15.03.2022 г. от 17 ч. в залата на читалище „Светлина 2007“, с. Осеновец, при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. избор на управителен съвет; 3. обсъждане на текущи спортно-технически, финансови и административни въпроси и вземане на решения във връзка с тях; 4. приемане на нови членове; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

357