Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 4.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 26 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОФИС-СЕКРЕТАР" Виж повече
  • УКАЗ № 49 ОТ 01.02.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯЦИТЕ, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, НА 3 ЮЛИ 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-21-1 ОТ 27 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ПОСТАВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ КУРОРТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА СЕЛИЩНИ ОБРАЗУВАНИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗН Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ДВ, БР. 23 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 1999 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО (ДВ, БР. 19 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № ЗМФ-44 ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СПИСЪК НА ОБЩИНИ С БЕЗРАБОТИЦА СЪС ИЛИ НАД 25 НА СТО ПО-ВИСОКА ОТ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА ЗА 2021 ГОДИНА Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-1 ОТ 21 ЯНУАРИ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
Промени настройката на бисквитките