Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 27 от 5.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 31 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 1 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ (ДВ, БР. 41 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 31 МАРТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 НОЕМВРИ 2021 Г. ДО 28 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА № 50 ОТ 30 МАРТ 2022 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ, ЛИКВИДНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАДЗОР ЗА СПАЗВАНЕТО ИМ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 1 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 1 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" (ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-5 ОТ 23 МАРТ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-6 ОТ 25 МАРТ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече