Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 8.IV

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-243 от 22 март 2022 г.

На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и предложение на „Асоциация на парковете в България“ с вх. № 15-00-25 от 17.05.2021 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с цел опазване на характерни скални образувания – забележителен обект на неживата природа:

1. Обявявам защитена територия – Природна забележителност „Черните скали“, в землището на с. Орешник, община Тополовград, област Хасково, с обща площ 68,250 дка.

2. Природна забележителност „Черните скали“ включва поземлени имоти с идентификатори 53802.29.367 и 53802.29.368 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Орешник, община Тополовград, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-662 от 9.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с обща площ 68,250 дка.

3. Режими на дейности в границата на природната забележителност:

3.1. Забранява се:

3.1.1. промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;

3.1.2. строителство, включително и прокарване на нови пътища;

3.1.3. поставяне на преместваеми обекти, с изключение на случаите по т. 3.2;

3.1.4. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3.1.5. нарушаване целостта на скалните образувания и всякакви други дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност.

3.2. Допуска се:

3.2.1. поставяне на преместваеми обекти, които са за нуждите на управление на защитената територия;

3.2.2. поставяне на архитектурни елементи, които са за нуждите на управление на защитената територия.

4. След влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в КККР на землището на с. Орешник, община Тополовград, област Хасково.

5. Природната забележителност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Б. Сандов

2174

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-28 от 29 март 2022 г.

Със Заповед № РД-02-15-140 от 27.10.2014 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на Република България – за част от общата дължина на газопровода на територията на област Кърджали, общини Кирково, Джебел, Момчилград и Кърджали, с изключение на следните участъци: от км 9+676.31 до км 9+947.48 в община Кирково, от км 16+302.22 до км 17+891.33 в община Кирково, от км 18+557.11 до км 19+051.31 в община Кирково, от км 42+492.59 до км 43+710.69 в община Кърджали. Във връзка с осигуряване на нормативно изискващите се отстояния от газопровода до републикански път I-5 се налага изменение на действащия ПУП – ПП за обекта.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6, ал. 13, т. 2, буква „б“ и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); заявление с вх. № АУ14-6/30.12.2021 г., допълнено с писма вх. № АУ14-6(1)/26.01.2022 г. и № АУ10-10(11)/7.03.2022 г. от „Ай Си Джи Би“ – АД; Заповед № РД-02-15-99 от 4.10.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ и влязла в сила на 29.10.2021 г.; съобщаване на проекта на ПУП – ПП в бр. 99 от 26.11.2021 г. на „Държавен вестник“; писма изх. № 26-00-803/29.12.2021 г. и № 26-00-796/1.12.2021 г. от Община Кирково; писмо изх. № ОВОС-34/2.03.2022 г. от Министерството на околната среда и водите; становище изх. № 33-НН-1396/18.11.2021 г. на Министерството на културата; писмо № 66-4384/19.11.2021 г. от Министерството на земеделието, храните и горите; писмо изх. № 21-изх-8219-01/3.11.2021 г. от „Южноцентрално държавно предприятие“; становище рег. № 1983пс-40, екз. № 2/9.11.2021 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; писмо рег. № 11-00-378/16.11.2021 г. на Министерството на отбраната; писмо рег. № 578500-9465, екз. № 2/22.11.2021 г. от Министерството на вътрешните работи (МВР), дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“; писмо рег. № 328200-20621, екз. № 2/4.11.2021 г. от Главна дирекция „Гранична полиция“, МВР; писмо изх. № Е-26-А-434/5.11.2021 г. от Министерството на енергетиката; писмо изх. № 307/8.11.2021 г. от „Геозащита“ – ЕООД – клон Перник; Здравно заключение № РД-259-136/22.11.2021 г. за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план на директора на Регионална здравна инспекция – Кърджали; писмо изх. № 26-1317-3/15.11.2021 г. от „Национална електрическа компания“ – ЕАД; писмо изх. № ЦУ-ЕСО-8588 1/23.11.2021 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх. № 51944/11.11.2021 г. от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Клиентски енергоцентър Златоград; писмо изх. № БТГ-24-00-2604(1)/4.11.2021 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ЖИ-46344/15.11.2021 г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № 53-00-13663/21.12.2021 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо изх. № ПУ-07-66(1)/10.11.2021 г. от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“; писмо изх. № АД-1314/2.11.2021 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Хасково; писмо изх. № 26-00-574/17.11.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кърджали; съгласувателно писмо с рег. № ДАЕУ-18266/5.11.2021 г. от Държавна агенция „Електронно управление“; съгласувателно становище рег. индекс 95-Г-98/19.11.2021 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, офис Стара Загора; писмо изх. № 4000/18.11.2021 г. от „А1 България“ – ЕАД, София; писмо изх. № TI 49530/4.11.2021 г. от „Цетин България“ – ЕАД; писмо рег. № 24-00-351/8.11.2021 г. от „Булгартел“ – АД; писмо изх. № 05-19(3)/31.01.2022 г. от Агенцията по геодезия, картография и кадастър; протоколи № УТАТУ-01-02-02/31.01.2022 г. и УТАТУ-01-02-04/24.03.2022 г. от заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика; решения на Министерския съвет № 615 от 14.07.2009 г. и № 452 от 7.06.2012 г., с които междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на Република България е обявена за обект с национално значение и за национален обект, и Заповед № РД-02-15-16 от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ от км 21+213.01 до км 21+471.59 (нов 21+479.19), на територията на с. Брегово и с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Кърджали, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството в 14-дневен срок от обнародването й.

За министър: Ст. Аспарухов

2217

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-10 от 14 март 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-1519-6.01.2022 г., вх. № 09-1526-6.01.2022 г., вх. № 09-1532-6.01.2022 г., вх. № 09-1540-6.01.2022 г., вх. № 09-1543-6.01.2022 г. и вх. № 09-1544-6.01.2022 г. от СГКК – Монтана, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Благово, EKATTE 04251, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-493 от 16.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04251.28.106: площ: 1052 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04251.21.2: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 2266 кв. м, площ след промяната: 2253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.21.66: нива, собственост на Натан – Тайг, площ преди промяната: 2120 кв. м, площ след промяната: 2052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.21.67: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2939 кв. м, площ след промяната: 2870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.21.73: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2611 кв. м, площ след промяната: 2398 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.21.81: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7266 кв. м, площ след промяната: 6575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.21.82: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.22.20: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2225 кв. м, площ след промяната: 2220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.28.16: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 7944 кв. м, площ след промяната: 7006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.29.32: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 18 355 кв. м, площ след промяната: 17 791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.34.64: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1480 кв. м, площ след промяната: 1369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.45.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1132 кв. м, площ след промяната: 931 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.45.12: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2418 кв. м, площ след промяната: 2210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.45.13: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1475 кв. м, площ след промяната: 1461 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.49.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2411 кв. м, площ след промяната: 2395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.55.100: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 4543 кв. м, площ след промяната: 4524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.56.1: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.57.67: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 548 кв. м, площ след промяната: 523 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.75.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 707 кв. м, площ след промяната: 637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.75.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.75.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 108 кв. м, площ след промяната: 36 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.75.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 475 кв. м, площ след промяната: 413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.79.10: за стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 8556 кв. м, площ след промяната: 8518 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.106.31: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 10 985 кв. м, площ след промяната: 10 612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.106.45: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2940 кв. м, площ след промяната: 2858 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.107.9: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 8946 кв. м, площ след промяната: 8572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.108.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2567 кв. м, площ след промяната: 2533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.108.2: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 8252 кв. м, площ след промяната: 8157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.108.33: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 3196 кв. м, площ след промяната: 3107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.108.48: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8200 кв. м, площ след промяната: 7929 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.108.49: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 8026 кв. м, площ след промяната: 7453 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04251.109.78: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 21 840 кв. м, площ след промяната: 21 614 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 04251.21.76: площ: 3533 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

II. С. Долно Белотинци, EKATTE 03736, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-83 от 12.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03736.800.878: площ: 147 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.879: площ: 295 кв. м, за местен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.880: площ: 1706 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.881: площ: 143 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03736.800.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 716 кв. м, площ след промяната: 663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.74: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 53 кв. м, площ след промяната: 39 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.77: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 30 кв. м, площ след промяната: 23 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.78: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1061 кв. м, площ след промяната: 1027 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.79: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.80: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 6990 кв. м, площ след промяната: 6552 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.81: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 253 кв. м, площ след промяната: 49 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.83: за друг вид застрояване, неустановен собственик, площ преди промяната: 1137 кв. м, площ след промяната: 1835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.101: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 14 344 кв. м, площ след промяната: 7140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.102: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 528 кв. м, площ след промяната: 211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.109: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3013 кв. м, площ след промяната: 376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.110: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1261 кв. м, площ след промяната: 372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.168: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1438 кв. м, площ след промяната: 1361 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.198: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 58 358 кв. м, площ след промяната: 58 207 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.199: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1556 кв. м, площ след промяната: 1436 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.202: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1510 кв. м, площ след промяната: 1499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.203: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 16 063 кв. м, площ след промяната: 16 054 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.217: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 554 кв. м, площ след промяната: 417 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.366: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4488 кв. м, площ след промяната: 2830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.411: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 703 кв. м, площ след промяната: 396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.440: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 562 кв. м, площ след промяната: 145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.537: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2170 кв. м, площ след промяната: 2017 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.561: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 11 304 кв. м, площ след промяната: 11 072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.619: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2900 кв. м, площ след промяната: 2871 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.640: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 58 089 кв. м, площ след промяната: 58 052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.649: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3084 кв. м, площ след промяната: 3060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.703: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1656 кв. м, площ след промяната: 261 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.710: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3054 кв. м, площ след промяната: 2801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.712: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 8704 кв. м, площ след промяната: 8683 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.734: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 13 668 кв. м, площ след промяната: 13 368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.743: друг вид земеделска земя, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 447 кв. м, площ след промяната: 446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.744: друг вид земеделска земя, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2792 кв. м, площ след промяната: 2782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.746: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 747 кв. м, площ след промяната: 714 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.849: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 496 кв. м, площ след промяната: 491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.850: друг вид земеделска земя, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3446 кв. м, площ след промяната: 3277 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.857: пасище, собственост на „Органик БГ“ – ЕООД, площ преди промяната: 1469 кв. м, площ след промяната: 1390 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.858: за друг вид производствен, складов обект, собственост на „Органик БГ“ – ЕООД, площ преди промяната: 790 кв. м, площ след промяната: 636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.859: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 2372 кв. м, площ след промяната: 2364 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.870: за местен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1706 кв. м, площ след промяната: 875 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.800.873: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 844 кв. м, площ след промяната: 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.915.229: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 6645 кв. м, площ след промяната: 6604 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.915.230: за местен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 9806 кв. м, площ след промяната: 9707 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.925.429: друг вид земеделска земя, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 14 089 кв. м, площ след промяната: 13 741 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.951.5: нискостъблена гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 22 765 кв. м, площ след промяната: 22 738 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.954.2: иглолистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6000 кв. м, площ след промяната: 5672 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.954.3: иглолистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2700 кв. м, площ след промяната: 2682 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.954.5: иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 6889 кв. м, площ след промяната: 6694 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03736.954.6: иглолистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2690 кв. м, площ след промяната: 2659 кв. м.

III. С. Студено буче, EKATTE 70113, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 1.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 70113.18.37: площ: 232 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70113.18.38: площ: 2775 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70113.37.38: площ: 1846 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 70113.14.16: дере, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 14 685 кв. м, площ след промяната: 14 668 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.14.20: дере, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1001 кв. м, площ след промяната: 776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.17.6: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 288 184 кв. м, площ след промяната: 288 070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.18.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 934 кв. м, площ след промяната: 847 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.18.29: за друг вид застрояване, собственост на Кметство с. Студено буче, площ преди промяната: 1115 кв. м, площ след промяната: 1030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.23.23: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 658 кв. м, площ след промяната: 656 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.37.24: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 32 856 кв. м, площ след промяната: 25 157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.47.28: за местен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 3818 кв. м, площ след промяната: 3656 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.48.2: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 868 кв. м, площ след промяната: 1465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.48.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 546 кв. м, площ след промяната: 545 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.48.17: нива, собственост на „Мек Балкан“ – ЕООД, площ: 1769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.48.19: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1315 кв. м, площ след промяната: 1471 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.48.49: нива, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 8333 кв. м, площ след промяната: 8042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.209.3: пасище, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1304 кв. м, площ след промяната: 454 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70113.209.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана, площ преди промяната: 1313 кв. м, площ след промяната: 1761 кв. м.

IV. С. Горно Озирово, EKATTE 16866, община Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1829 от 8.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 16866.86.11: площ: 4403 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 16866.86.12: площ: 5714 кв. м, пасище, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 16866.30.131: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 21 151 кв. м, площ след промяната: 20 701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16866.39.3: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1598 кв. м, площ след промяната: 664 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16866.39.22: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3950 кв. м, площ след промяната: 3303 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16866.39.45: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 2012 кв. м, площ след промяната: 754 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16866.96.130: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16866.96.131: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3349 кв. м, площ след промяната: 3286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16866.127.137: за местен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 35 582 кв. м, площ след промяната: 30 024 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 16866.39.46: площ: 1000 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16866.85.1: площ: 7959 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

V. С. Долно Озирово, EKATTE 22747, община Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1831 от 8.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 22747.13.102: площ: 12 793 кв. м, за местен път, собственост на Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22747.15.142: площ: 129 кв. м, водно течение, река, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22747.15.143: площ: 396 кв. м, водно течение, река, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22747.15.144: площ: 1476 кв. м, водно течение, река, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22747.38.104: площ: 41 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22747.38.105: площ: 19 981 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.204: площ: 173 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.205: площ: 215 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.206: площ: 132 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.207: площ: 213 кв. м, нива, собственост на Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.208: площ: 2622 кв. м, нива, собственост на Община Вършец.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 22747.13.7: друг вид земеделска земя, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 6109 кв. м, площ след промяната: 1549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.13.17: за местен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 60 600 кв. м, площ след промяната: 46 072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.38.3: друг вид земеделска земя, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3477 кв. м, площ след промяната: 1876 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.38.6: друг вид земеделска земя, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 778 кв. м, площ след промяната: 101 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.1: друг вид земеделска земя, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3102 кв. м, площ след промяната: 252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.91: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 701 кв. м, площ след промяната: 618 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.34: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 4212 кв. м, площ след промяната: 4195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.52: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 55 500 кв. м, площ след промяната: 55 463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.82: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ след промяната: 13 315 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.200: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 127 кв. м, площ след промяната: 49 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.203: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 30 616 кв. м, площ след промяната: 28 936 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.76.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 1949 кв. м, площ след промяната: 1262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.76.2: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 1882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.76.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 968 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.77.1: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след промяната: 378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.77.2: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 938 кв. м, площ след промяната: 137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.77.18: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 150 621 кв. м, площ след промяната: 141 499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.1: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3730 кв. м, площ след промяната: 3589 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.2: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 2229 кв. м, площ след промяната: 102 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.3: гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1498 кв. м, площ след промяната: 1368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.4: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след промяната: 1463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.5: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3049 кв. м, площ след промяната: 1807 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.7: нива, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 1819 кв. м, площ след промяната: 1605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1199 кв. м, площ след промяната: 1044 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1399 кв. м, площ след промяната: 1166 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.11: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4201 кв. м, площ след промяната: 3416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.13: нива, собственост на X.X.X.X., площ преди промяната: 1888 кв. м, площ след промяната: 1337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.99: за местен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 2910 кв. м, площ след промяната: 2276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22747.93.100: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 371 кв. м, площ след промяната: 90 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 22747.13.6: площ: 1038 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22747.13.101: площ: 1536 кв. м, за местен път, собственост на Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22747.38.21: площ: 3396 кв. м, за местен път, собственост на Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22747.38.103: площ: 308 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22747.47.1: площ: 2685 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22747.47.15: площ: 1264 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.33: площ: 34 829 кв. м, нива, собственост на Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.97: площ: 15 111 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на държавата – МО;

поземлен имот с идентификатор 22747.65.114: площ: 224 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вършец.

VI. С. Стояново, EKATTE 69537, община Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1828 от 8.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 69537.14.89: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 48 952 кв. м, площ след промяната: 44 576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69537.27.44: пасище, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 3465 кв. м, площ след промяната: 2633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69537.27.58: ливада, собственост на Община Вършец, площ преди промяната: 33 556 кв. м, площ след промяната: 33 357 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

2135

 

ЗАПОВЕД № КД-14-11 от 22 март 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-12136-26.01.2021 г. от СГКК – Софийска област, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. Гр. Долна баня, EKATTE 22006, община Долна баня, одобрени със Заповед № РД-18-69 от 13.07.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 22006.6.28: площ: 4 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.779: площ: 101 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.780: площ: 40 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.780: площ: 248 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.781: площ: 119 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.782: площ: 393 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.783: площ: 40 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.38.30: площ: 269 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.38.32: площ: 26 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.56.71: площ: 158 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.57.15: площ: 71 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.62.16: площ: 43 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.63.81: площ: 14 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.66.51: площ: 10 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.71.47: площ: 99 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.44: площ: 42 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.45: площ: 37 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.46: площ: 395 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 22006.126.2: площ: 1307 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 22006.153.61: площ: 134 кв. м, нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 22006.6.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 737 кв. м, площ след промяната: 699 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.6.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1682 кв. м, площ след промяната: 1679 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.6.26: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2192 кв. м, площ след промяната: 2152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.6.27: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2192 кв. м, площ след промяната: 2190 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.10: ливада, собственост на X.X.X., площ: 2289 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 800 кв. м, площ след промяната: 794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 714 кв. м, площ след промяната: 713 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2130 кв. м, площ след промяната: 2117 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3110 кв. м, площ след промяната: 3106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.31: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 2817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.32: ливада, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3211 кв. м, площ след промяната: 3203 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.33: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 1990 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.549: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 19 964 кв. м, площ след промяната: 20 023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.773: напоителен канал, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 4049 кв. м, площ след промяната: 4047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.10.30: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 1745 кв. м, площ след промяната: 1830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.10.36: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 706 кв. м, площ след промяната: 13 704 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.10.37: друг вид земеделска земя, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 1041 кв. м, площ след промяната: 1371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.31: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 395 кв. м, площ след промяната: 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.32: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 219 кв. м, площ след промяната: 271 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.33: неизползвана нива (угар, орница), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 559 кв. м, площ след промяната: 551 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.43: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 364 кв. м, площ след промяната: 363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.44: пасище, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 7162 кв. м, площ след промяната: 8025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.14.45: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 731 кв. м, площ след промяната: 768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.38.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1925 кв. м, площ след промяната: 1735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.38.25: нива, собственост на „Силвекс“ – ООД, площ преди промяната: 3628 кв. м, площ след промяната: 2760 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.57.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9776 кв. м, площ след промяната: 9570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.57.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 268 кв. м, площ след промяната: 234 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.58.1: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1843 кв. м, площ след промяната: 1814 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.58.4: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 1961 кв. м, площ след промяната: 1949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.58.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1884 кв. м, площ след промяната: 1874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.58.32: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 1156 кв. м, площ след промяната: 1171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.62.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1710 кв. м, площ след промяната: 1676 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.62.3: ливада, собственост на X.X.X., площ: 1142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.62.14: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 5407 кв. м, площ след промяната: 5485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.63.1: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 804 кв. м, площ след промяната: 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.63.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1035 кв. м, площ след промяната: 1020 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.63.3: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 494 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.63.4: нива, собственост на „Интерстрой-2004“ – ЕООД, площ преди промяната: 1021 кв. м, площ след промяната: 1012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.63.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 487 кв. м, площ след промяната: 307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.63.73: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 643 кв. м, площ след промяната: 642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.70.2: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 333 кв. м, площ след промяната: 338 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.70.3: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 245 кв. м, площ след промяната: 257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.70.4: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 139 кв. м, площ след промяната: 222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.70.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2017 кв. м, площ след промяната: 2016 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.71.1: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3472 кв. м, площ след промяната: 3469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.76.30: друг вид земеделска земя, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 94 кв. м, площ след промяната: 36 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2445 кв. м, площ след промяната: 2418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3206 кв. м, площ след промяната: 3162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.35: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 581 кв. м, площ след промяната: 575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.36: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 325 кв. м, площ след промяната: 300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.37: нива, собственост на Община Долна баня, площ: 789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.41: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 14 726 кв. м, площ след промяната: 1096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.125.1: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 413 103 кв. м, площ след промяната: 413 042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.126.1: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 73 750 кв. м, площ след промяната: 65 485 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.136.23: ниско застрояване (до 10 m), собственост на ЕТ „Ивена Комерс – X.X.“, площ преди промяната: 10 595 кв. м, площ след промяната: 8978 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.136.26: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 158 138 кв. м, площ след промяната: 12 082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.136.28: дере, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 128 368 кв. м, площ след промяната: 121 135 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.145.1: за местен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 62 741 кв. м, площ след промяната: 61 800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.151.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2605 кв. м, площ след промяната: 1848 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.151.121: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 5606 кв. м, площ след промяната: 5575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.152.58: овраг, промойна, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 29 940 кв. м, площ след промяната: 29 963 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.153.1: ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 2470 кв. м, площ след промяната: 2077 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.153.6: ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 3370 кв. м, площ след промяната: 3563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.153.52: нива, собственост на „Ресурс Фонд“ – ЕООД, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2973 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.153.54: нива, собственост на „Ресурс Фонд“ – ЕООД, площ преди промяната: 4657 кв. м, площ след промяната: 4640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.165.45: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 7798 кв. м, площ след промяната: 7805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.165.46: пасище, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 3591 кв. м, площ след промяната: 3612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.171.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5002 кв. м, площ след промяната: 4881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.171.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5354 кв. м, площ след промяната: 5142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.171.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след промяната: 2632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.171.23: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 401 кв. м, площ след промяната: 389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.171.24: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 394 кв. м, площ след промяната: 388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.171.26: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5003 кв. м, площ след промяната: 4874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.171.28: дере, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 19 676 кв. м, площ след промяната: 19 658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.176.776: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 89 220 кв. м, площ след промяната: 89 023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.178.16: широколистна гора, собственост на „Голф и СПА Комплекс Ибър 2“ – ЕАД, площ преди промяната: 165 609 кв. м, площ след промяната: 165 610 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.182.1: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 23 511 кв. м, площ след промяната: 23 513 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.185.1: за местен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 30 298 кв. м, площ след промяната: 30 409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.186.3: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 66 486 кв. м, площ след промяната: 66 139 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.187.1: дере, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 35 918 кв. м, площ след промяната: 35 928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.188.1: овраг, промойна, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 91 247 кв. м, площ след промяната: 91 610 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 019 кв. м, площ след промяната: 14 016 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 22006.38.21: площ: 543 кв. м, нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22006.136.27: площ: 27 812 кв. м, за база за селскостопанска или горскостопанска техника, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.30: площ: 9988 кв. м, комплексно застрояване, собственост на „България Портфолиос“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 22006.9.29: площ: 491 кв. м, комплексно застрояване, собственост на „България Портфолиос“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 22006.84.25: площ: 4682 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22006.63.80: площ: 95 кв. м, нива, няма данни за собственост.

II. Свети Спас, EKATTE 87816, община Долна баня, одобрени със заповеди № РД-18-68 от 13.07.2016 г. и № РД-18-9 от 1.02.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 87816.5.458: площ: 14 762 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.43.320: площ: 19 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.43.325: площ: 77 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.95.9: площ: 267 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.96.3: площ: 39 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.97.17: площ: 648 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.97.18: площ: 306 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.162.73: площ: 815 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.198: площ: 418 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.199: площ: 1823 кв. м, за курортен хотел, почивен дом, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 87816.5.252: ливада, собственост на X.X. Х. Попов, площ преди промяната: 13 216 кв. м, площ след промяната: 13 192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.254: за местен път, собственост на Община Самоков, площ преди промяната: 1163 кв. м, площ след промяната: 44 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.257: за местен път, собственост на Община Самоков, площ преди промяната: 1608 кв. м, площ след промяната: 358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.260: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1474 кв. м, площ след промяната: 43 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.261: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2403 кв. м, площ след промяната: 156 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.262: ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3920 кв. м, площ след промяната: 2273 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.424: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6797 кв. м, площ след промяната: 6624 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.425: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 309 кв. м, площ след промяната: 11 079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.428: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5264 кв. м, площ след промяната: 317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.454: ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 59 775 кв. м, площ след промяната: 8562 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.43.147: ливада, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 12 738 кв. м, площ след промяната: 1868 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.43.157: ливада, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 754 кв. м, площ след промяната: 69 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.43.317: ливада, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 1772 кв. м, площ след промяната: 872 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.43.323: за местен път, собственост на Община Самоков, площ преди промяната: 253 кв. м, площ след промяната: 57 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.95.5: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 1928 кв. м, площ след промяната: 1132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.96.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 111 кв. м, площ след промяната: 109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.96.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 100 кв. м, площ след промяната: 17 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.97.1: нива, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 2521 кв. м, площ след промяната: 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.97.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3396 кв. м, площ след промяната: 3365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.97.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7498 кв. м, площ след промяната: 7235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.97.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1764 кв. м, площ след промяната: 1171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.97.10: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1092 кв. м, площ след промяната: 1017 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.98.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5642 кв. м, площ след промяната: 5537 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.98.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 989 кв. м, площ след промяната: 12 928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.98.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5703 кв. м, площ след промяната: 4946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.98.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3606 кв. м, площ след промяната: 2896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.98.11: за друг вид застрояване, собственост на „ГЛОУБЪЛ ТЕХНОЛЪДЖИС“ – ЕООД, площ преди промяната: 7099 кв. м, площ след промяната: 6131 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.98.17: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2563 кв. м, площ след промяната: 2410 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.98.18: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2564 кв. м, площ след промяната: 2423 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.99.1: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6482 кв. м, площ след промяната: 6150 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.99.3: ливада, собственост на „Вива Дистрибюшънс“ – ООД, площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след промяната: 2717 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.99.4: ливада, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 607 кв. м, площ след промяната: 536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.99.6: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 157 кв. м, площ след промяната: 67 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.99.9: ниско застрояване (до 10 m), собственост на „Т Анд Р Болкан Голф“ – ООД, площ преди промяната: 8726 кв. м, площ след промяната: 7948 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.99.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1401 кв. м, площ след промяната: 1357 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.160.104: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 2896 кв. м, площ след промяната: 2895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.161.111: водно течение, река, собственост на МОСВ, площ преди промяната: 57 545 кв. м, площ след промяната: 57 116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.162.70: нива, собственост на Аси и Сие Методи, площ преди промяната: 1270 кв. м, площ след промяната: 1268 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.162.72: за местен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 18 092 кв. м, площ след промяната: 17 130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.39: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 19 306 кв. м, площ след промяната: 19 048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.60: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 15 551 кв. м, площ след промяната: 16 298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.61: широколистна гора, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 18 552 кв. м, площ след промяната: 18 010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.64: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната: 1700 кв. м, площ след промяната: 1995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.65: широколистна гора, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 1484 кв. м, площ след промяната: 1153 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.104: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня, площ преди промяната: 100 кв. м, площ след промяната: 74 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.107: за местен път, няма данни за собственост, площ преди промяната: 4466 кв. м, площ след промяната: 5282 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.196: за курортен хотел, почивен дом, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 41 517 кв. м, площ след промяната: 38 180 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 87816.5.256: площ: 8797 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.258: площ: 4438 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.259: площ: 1092 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87816.5.429: площ: 3586 кв. м, нива, собственост на Георги Вл. Торошанов;

поземлен имот с идентификатор 87816.43.316: площ: 1516 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87816.97.8: площ: 274 кв. м, нива, собственост на Община Долна баня;

поземлен имот с идентификатор 87816.99.7: площ: 66 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.42: площ: 1808 кв. м, нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.43: площ: 1290 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.66: площ: 22 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Долна баня;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.195: площ: 14 283 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87816.179.197: площ: 15 001 кв. м, за стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

За изпълнителен директор: В. Тодорова

2140

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1824 от 30 март 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6787 от 30.03.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на Софийска област, представляващ: IV етаж със застроена площ 243,21 кв. м от четириетажна масивна сграда, построена върху УПИ I – „За административен и търговски комплекс“, кв. 105А, заедно с 26,78 % идеални части от общите части на сградата, намираща се на ул. Цар Симеон № 11, гр. Своге, община Своге, Софийска област.

Изпълнителен директор: П. Александрова

2208

РЕШЕНИЕ № 1825 от 30 март 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6788 от 30.03.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Пловдив, представляващ: поземлен имот с идентификатор 06505.501.103, с площ 1007 кв. м, намиращ се на ул. Васил Левски № 33, с. Брестовица, община „Родопи“, област Пловдив, ведно с построените в него сграда с идентификатор 06505.501.103.1, със застроена площ 101 кв. м и сграда с идентификатор 06505.501.103.2, със застроена площ 118 кв. м.

Изпълнителен директор: П. Александрова

2209

 

РЕШЕНИЕ № 1826 от 30 март 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6789 от 30.03.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Велико Търново, представляващ: поземлен имот с идентификатор 44046.200.175, с площ 5969 кв. м, намиращ се в с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново, заедно с построените в него сгради с идентификатори: 44046.200.175.1, 44046.200.175.2, 44046.200.175.3 и 44046.200.175.4.

Изпълнителен директор: П. Александрова

2210

 

РЕШЕНИЕ № 1827 от 30 март 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6790 от 30.03.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.518.91, с площ 3444 кв. м, намиращ се на ул. Ямболен, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

Изпълнителен директор: П. Александрова

2211

 

РЕШЕНИЕ № 3773-П от 30 март 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1739 от 10.04.2019 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 34 от 2019 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 6783 от 30.03.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.1507.835, с площ 202 кв. м, намиращ се на ул. Граф Игнатиев № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3, със застроена площ 153 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 940 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 60 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 180 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

2212

 

РЕШЕНИЕ № 3774-П от 30 март 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1785 от 29.09.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 87 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 6784 от 30.03.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.113, с площ 2947 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 545 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 40 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 10 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

2213

 

РЕШЕНИЕ № 3775-П от 30 март 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1515 от 21.11.2011 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 96 от 2011 г.), изменено с Решение № 1764 от 11.03.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 26 от 2020 г.), относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 6785 от 30.03.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.129, с площ 2504 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 465 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 37 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 80 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

2214

1а. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд – Сливен, за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

X.X.X., Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

Инж. X.X.X., експерт-криминалист; Почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., специалност „Право“; професионална квалификация „Юрист, експерт-криминалист“; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

Инж. X.X.X., Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., професионална квалификация „Технолог по рибовъдство и аквакултура“; специалност „Рибовъдство и аквакултура“; „Организация и управление на туристическото обслужване“; „Инструктор по стрелба с късо нарезно оръжие“; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

Д-р X.X.X., Медицина, специалист по обща медицина, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.

Д-р X.X.X., Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.

Д-р X.X.X., Медицина, Акушерство и гинекология, повреди; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р X.X.X.-X., Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р X.X.X., Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.

Д-р X.X.X., Медицина, Патологоанатомия, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.

Д-р X.X.X., Медицина, Съдебна медицина, Патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.

Д-р X.X.X., Биохимия и микробиология, вирусология, ДНК анализ, 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р к.б.н. X.X.X., биохимик – клиничен кимик, анализ на белтъци и ензими; молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство (касаеща вид експертизи – 2.6 и 2.7); 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р X.X.X., специалист по молекулярна биология, Експерт в областта на ДНК анализа при криминалистически разследвания и спорни случаи за родителски произход, 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

Д-р X.X.X., стоматолог, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; 2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X.-X., Медицина, Хигиена на детско-юношеската възраст, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Психология, 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X.-X., Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация, Мениджър в здравеопазването, Сертификат за съдебно-психологична експертиза, 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., специалност „Психология“; специализация „Приложна психология“; професионална квалификация „Магистър по психология“, 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., професионална квалификация „Психолог, психолог-консултант“, специалност „Психология“; допълнителни обучения: „Как да работим заедно. ЦНСТ – същност и функция. Видове ателиета – терапевтични и други за работа с деца. Юношество – работа с тийнейджъри. Аутизъм – работа с деца с аутизъм или от аутистичния спектър.“; „Детето и неговото тяло“; „Детето в огледалото и неговия двойник“; „Пробуждането на юношеството“; 3.2. Съдебно-психологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., професионална квалификация „Психология“; специалност „Психология“; специализация „Социална психология“; 3.2. Съдебно-психологична експертиза.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

X.X.X., Търговия и отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Икономика на промишлеността, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Финанси, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., специалност „Предачество“, квалификация „Среден техник“; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономика на труда, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Финанси и кредит, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Икономика и организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, Сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Магистър по финанси, Банки и банково дело, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономист-плановик (статистик), 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Публична администрация, Финансова и митническа администрация, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Икономика на строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Управление и планиране на народното стопанство, лиценз за оценка на недвижими имоти, Удостоверение за оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Инж. X.X.X., Икономика на търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономист-счетоводител; систем-организатор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист“, специалност „Международен туризъм“, „Външен експерт към АОП“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X.-X., Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Финансов мениджмънт, Счетоводна отчетност, Икономика на търговията, Сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стоковед, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономика на търговията, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Икономика на промишлеността, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Аграрна икономика, Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Бакалавър по стопанско управление, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., специалност „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, квалификация: „Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи“, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., специалност „Управление на бизнеса“; квалификация „Икономист-бизнес-организатор“ и правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Маркетинг“ и „Финансово-ревизионен контрол“; квалификация: „Икономист-маркетолог“ и „Финансов ревизор“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Финанси“; квалификация: „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Финанси“, квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., специалност „Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., специалност „Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност: „Финанси“; професионална квалификация: „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“; професионална квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., специалност: „Финанси“; професионална квалификация: „Икономист-банкер“, и специализация: „Банково дело“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация: „Икономист-счетоводител“, специалност: „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист по промишлеността“; специалност „Икономика на промишлеността“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация: „Икономист“; специалност: „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация: „Икономист по строителството“, специалност „Организация, планиране и управление на строителството“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Агроикономист“; специалност „Аграрна икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“, „Икономист“; специалност „Финансов контрол“; „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Организация и методология на счетоводната отчетност“; специалност „Организация и методология на счетоводната отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“, специалност „Икономическо планиране и отчитане на търговията. Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; специализация „Счетоводство“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър – икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводство и контрол, счетоводство на предприятието“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Бакалавър – икономист – индустриално производство“; специалност „Икономика на индустрията“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Бакалавър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“ и „Международни икономически отношения и митническа политика“, специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист по транспорта“, специалност „Икономика и управление на транспорта“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист-счетоводител“, специалност „Счетоводство и контрол“ и „Стопанско управление“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по икономика“, специалност „Икономика на търговията“; „Експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи“, „Финансов мениджмънт“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Проф. д-р инж. X.X.X., инженер-механик, Приложна механика, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Двигатели с вътрешно горене, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Машиностроене, Автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Д-р инж. X.X.X., Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., Двигатели с вътрешно горене, лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Двигатели с вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Съобщителна техника, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Механично уредостроене, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и приборостроенето, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Проф. д-р инж. X.X.X., Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини, Топлотехника, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Доц. д-р инж. X.X.X., Електротехника, електроника и автоматика; Безопасни и здравословни условия на труд, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., специалност: „Технология на машиностроенето“; квалификация: „Машинен инженер“, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Селскостопанска техника, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

Инж. X.X.X., Електронна техника и микроелектроника, лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Н.с. IІ ст. д-р инж. X.X.X., Технология на металите и металообработващата техника, Фрактография, Фрактодиагностика, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност: „Транспорт и енергетика“; квалификация: „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Промишлено и гражданско строителство – технология, лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Хидроенергийно строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Геодезия, фотография, картография, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Строителен инженер по технология на строителството, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Промишлено и гражданско строителство, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Строителни и специални машини (подемно-транспортни, пътни и строителни машини), 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Архитектура, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Строителство и архитектура, 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Геодезист-картограф, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., Електроинженер, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Технически университет – София, квалификация „Автотехническа експертиза“, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър инженер“; специалности: „Съдебни инженеро-технически експертизи и техническа безопасност“; „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, „Експерт-оценител на щети при пътно-транспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи“, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., Инженер-металург, специалност „Металургия на черни метали“, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., специалност: „Противопожарна техника и безопасност“, професионална квалификация: „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Доц. X.X.X., специалност: „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; квалификация „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност „Машиностроене“; професионална квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., специалност „Строителство и архитектура“; професионална квалификация: „Техник по строителство и архитектура“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност: „Автоматизация на производството“; професионална квалификация: „Електроинженер“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

Инж. X.X.X., специалност „Електроника и автоматика“; професионална квалификация „Инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация: „Военен инженер по зенитноартилерийска и радиоелектротехника“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; специалност „Транспорт и енергетика“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Строителен техник“; специалност „Строителство и архитектура“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър инженер“; специалност „Технология и управление на транспорта“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“; специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Специалист по режимите на електрическите централи“; специалност „Режим на работа на електрическите централи“; втора специалност „Електрически централи и подстанции“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер-геодезист“; специалност „Архитектура, строителство и геодезия“; допълнителна квалификация „Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X.-X., професионална квалификация „Електроинженер“; специалност „Ел. машини и апарати“ ; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., военнослужещ на редовна военна служба в РСВП – Сливен, длъжност „Старши инспектор“ в отдел „Анализ, информационно и административно обслужване“; професионална квалификация „Магистър инженер“; специалност „Технология и управление на транспорта“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., военнослужещ на редовна военна служба в РСВП – Сливен, на длъжност „Главен експерт“ в отдел „Анализ, информационно и административно обслужване“; професионална квалификация „Инженер по изчислителна техника“; специалност „Изчислителна техника“; „Организация и управление на комуникационните и информационни системи в ОТФ“; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Машинен инженер“, специалност „Технология и организация на автомобилните превози“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер по електроника и автоматика“; специалност „Електроника и автоматика“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Архитект“, специалност „Архитектура“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър по транспортно строителство“; специалност „Строителство на жп линии, пътища и мостове“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Минен инженер по маркшайдерство и геодезия“; специалност „Маркшайдерство и геодезия“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър по бизнес информатика“; специалност „Компютърна бизнес информатика“; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър – инженер по компютърни системи и технологии“; специалност „Компютърни системи и технологии“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Магистър – инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност“; специалност „Електроника и автоматика“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Бакалавър – инженер по електроника“; специалност „Електроника“; удостоверение, рег. № 27255/31.08.2018 г. на ТУ – София, за придобита професионална квалификация по Анализ на ПТП (за вещи лица), клас 5 „СИТЕ“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер по електроника и автоматика“; специалност „Радио- и телевизионна техника“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.7. Съдебно-енергийна експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър инженер“; специалност „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Маркшайдерство и геодезия“; специалност „Маркшайдерство и геодезия“; Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, вписан в регистъра на правоспособните лица; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер-геодезист“; специалност „Геодезия“; Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, вписан в регистъра на правоспособните лица; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“; специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“; допълнителна квалификация „Оценител на недвижими имоти“ съгласно сертификат за оценителска правоспособност; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Автотехническа експертиза“; специалност „Двигатели с вътрешно горене“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Машинен инженер“; специалност „Каростроене и автотранспортна техника“ и допълнителни квалификации „Експерт-оценител на МПС“; „Автоексперт-оценител“; „Умения за обслужване на клиенти при ликвидация на щети“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Инженер-геодезист“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър инженер“, специалност „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Строител на външно и вътрешно оформяне на сгради“; специалности: „Строителство и архитектура“, „Строител на облицовки и настилки“; „Съдебно-експертен инженеринг“; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

Д-р к.б.н. X.X.X., биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи, 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза; 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза; 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.

Инж. X.X.X. – професионална квалификация „Инженер-химик“; специалност „Промишлена екология“; 6.5. Съдебно-екологична експертиза.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по екология“ и „Еколог по биоразнообразие, екология и консервация“; специалност: „Екология и опазване на околната среда“, „Биоразнообразие, екология и консервация“; 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза; 6.5. Съдебно-екологична експертиза.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

X.X.X., Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътно-транспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи, 7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

Д-р X.X.X., професионална квалификация „Биохимик – клиничен химик“, специалност „Молекулярна и функционална биология“; 7.1. Съдебно-химическа експертиза; 7.2. Съдебно-физическа експертиза; 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

X.X.X., Зооинженер, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Д-р X.X.X., Ветеринарна медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

X.X.X., Агроном по растителна защита, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Растителна защита, 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

X.X.X., Агроном, Лозаро-градинар, 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

X.X.X., Ветеринарен лекар, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

X.X.X., Зооинженер, магистър, специалност „Селекция и репродукция на животните“, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X., Златарство, 9. Съдебно-изкуствоведски експертизи.

X.X.X., Изобразително изкуство, исторически и археологически съдебно-изкуствоведски експертизи; 9. Съдебно-изкуствоведски експертизи.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи; 11. Други съдебни експертизи – Патентни и авторски права.

Инж. X.X.X., специалност: „Горско стопанство“; професионална квалификация: „Инженер по горско стопанство“; 11. Други съдебни експертизи.

X.X.X., специалност „Горско стопанство“; специализация „Стопанисване на горите“; професионална квалификация „Магистър – инженер по горско стопанство“, 11. Други съдебни експертизи.

Д-р X.X.X., професионална квалификация „Биохимик – клиничен химик“, специалност „Молекулярна и функционална биология“; 11. Други съдебни експертизи: 1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; 3. Експертиза по писмени данни, касаещи т. 1 и т. 2.

Инж. X.X.X., професионална квалификация „Инженер-химик“; специалност „Промишлена екология“; 11. Други съдебни експертизи: Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки.

X.X.X., професионална квалификация „Магистър по социални дейности“; специалност „Социални дейности“; Специализация „Социална работа с деца и юноши“; 11. Други съдебни експертизи: Социални дейности, социална работа с деца и юноши.

X.X.X., професионална квалификация „Икономист – счетоводител“, специалност „Счетоводство и контрол“ и „Стопанско управление“; 11. Други съдебни експертизи: Горско стопанство.

X.X.X., професионална квалификация „Електроинженер“; специалност „Ел. машини и апарати“ и „Охрана на труда“; 11. Други съдебни експертизи: Трудови злополуки и безопасност на труда.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Сливен, за 2022 г.

Преводачи – Английски език

X.X.X., образование – висше, специалности „Право“; „Международен туризъм“; „Счетоводен и финансов мениджмънт“; сертификат английски език – С2, съгласно X.X. езикова рамка.

X.X.X., образование – висше; специалност „Английска филология“; допълнителна квалификация „Педагог“; сертификат за ниво по английски език – С2, съгласно X.X. езикова рамка.

X.X.X., образование – висше; професионална квалификация „Филолог преводач и специалист по бизнес комуникация“; специалност „Английска филология – превод и бизнес комуникация“; сертификат за ниво по английски език – С2, съгласно X.X. езикова рамка.

Преводачи – Полски език

X.X.X., Българска филология; сертификат полски език – С1, съгласно X.X. езикова рамка.

Преводачи – Сръбски език

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“; специалност „Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.

Преводачи – Хърватски език

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“; специалност „Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.

Преводачи – Словенски език

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“; професионална квалификация „Филолог, учител по български език и литература“; специалност „Славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.

2116

1б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2022 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, Административния съд – Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд

1. Клас „Криминалистични експертизи“

X.X.X., образование – висше; специалност – технология на неорганичните вещества; квалификация – инженер-химик; свидетелство за експерт-специалист; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“, видове: 7.1. Съдебно-химическа експертиза; 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

X.X.X., образование – висше; специалност – химична технология на дървесината; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“, видове: 7.1. Съдебно-химическа експертиза; 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

X.X.X., образование – висше; специалност – биология; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“, вид: 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.

X.X.X., образование – средно специално; специалност – селскостопанска техника и земеделие; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; специалност – психология; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна, 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 11. Клас „Други съдебни експертизи“ – Одорология (мирисови експертизи).

X.X.X., образование – средно; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – средно; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., образование – висше; 1. Клас „Криминалистични експертизи“, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – паталогоанатом; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.

X.X.X.-X., образование – висше, медицина, специалност – акушерство и гинекология; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.

X.X.X., образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик, диплом – кандидат на науките; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – нервни болести, призната правоспособност по клинична електромиография; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – вътрешни болести, професионални заболявания; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.

X.X.X., образование – висше, специалност – молекулярна биология, професионална квалификация – молекулярен биолог, специализация – микробиология; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека.

X.X.X., образование – висше, специалност – медицина, патологична анатомия с цитопатология, квалификация – лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по съдебна медицина; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“.

X.X.X., образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – нервни болести; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“; видове: Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 32 години; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 24 години; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – акушер-гинеколог, трудов стаж – 42 години; 2. Клас „Съдебномедицински експертизи“, видове: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Клинични и експертни области на психиатричната експертиза“; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

X.X.X., образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат – „Основи на съдебната психиатрия“; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

X.X.X., образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист по социално-икономическа информация; клас „Съдебно-икономически експертизи“.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност – съдебни експертизи; клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност – съдебни експертизи; клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

Диан Сухел Кайали, образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – счетоводство и контрол, икономист; клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността, икономист-счетоводител.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – съветник по икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – „Съдебно-счетоводен експерт – вещо лице“; „Международни счетоводни стандарти“.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат – „Международни счетоводни стандарти“.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, синдик, оценител на земеделски земи; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални отношения, експерт-счетоводител, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти; 4. Клас „Съдебно-счетоводни експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи и експерт-проверител на измами; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – застраховане и социално дело с професионална квалификация икономист-застраховател.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – бакалавър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист. 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – експерт по банки и банково дело, съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи и експерт-оценител на машини, съоръжения, активи, земеделски земи; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Елхово, образование – средно специално, техникум по икономика, специалност – икономика, квалификация – икономист-счетоводител; клас: „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – икономика на транспорта, квалификация – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – публични финанси и икономика и управление на селското стопанство, професионална квалификация – магистър по икономика, международни счетоводни стандарти, специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и процеси; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 7 г.; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж – 37 г., специализация – ИУ на селищните системи; лиценз за оценка на машини и съоръжения; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.3. Съдебно-стокова експертиза; 11. Клас „Други съдебни експертизи“ – социално-икономически експертизи.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – икономист – бизнес организатор, специализация – стопански бизнес, следдипломна квалификация по специалност – съдебно-счетоводни експертизи и квалификация съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, свидетелство за следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – международен туризъм, с професионална квалификация – магистър по туризъм“; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото производство, сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността – химия и металургия; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3.Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – търг. бизнес и посредничество, квалификация – икономист-посредник, трудов стаж – 17 г.; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация – икономист-счетоводител, втора специалност – финанси; трудов стаж – 5 г., 4 м.; месторабота – ЕТ „Бизнес консулт – X.X.“ – управител; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; трудов стаж – 5 г.; месторабота – Счетоводна къща „Фини & X.X.“ – счетоводител; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – икономист по строителството, втора специалност – съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж – 33 г.; месторабота – „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД – водещ одитор в регионален отдел „Контрол и одит“; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – специализация на финансови ревизори; трудов стаж – 40 години, като вещо лице 21 години; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – Организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността; трудов стаж – 7 години; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – стопанско управление, допълнителна квалификация – инж. „Горско стопанство“; трудов стаж – 14 години; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводство и контрол и стопанско управление; професионална квалификация – икономист; специализация – индустриален мениджмънт и предприемачество; трудов стаж – 8 години и 11 месеца; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; квалификация – икономист-счетоводител; трудов стаж – 14 години; 4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

X.X.X., образование, висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация „Оценка на недвижими имоти“; оценител на земеделски земи и трайни насаждения, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“.

X.X.X.-X., образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – транспортно строителство – пътно строителство, строителен инженер по транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – средно специално, техникум по строителство, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, строителен техник по геодезия, фотограметрия и земеустройство.

X.X.X., образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X.-X., образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – средно специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена обработка, квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

X.X.X., образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен техник; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X.-X., образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., образование – средно специално, строителен техникум, специалност – архитектурен техник.

X.X.X., образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, диплом за преквалификация – счетоводна отчетност с квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, квалификация – машинен инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер, автоексперт; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

Дикран Бохос Бохосян, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспортна техника и технологии, квалификация – машинен инженер, автотехническа експертиза; 5. Клас „Съдебна инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – полувисше; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – изчислителна техника, спец. ПС, квалификация – инженер по радиоелектроника; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи.

X.X.X., образование – висше, специалност – архитектура; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка на гори и земи в горския фонд, регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователна квалификационна степен – магистър, специалност – топло-, газоснабдяване и вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и автоексперт; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза и 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, специалност – автотранспортна и земеделска техника, професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС – кат. „С“ и „Т“; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – автом. на производството, удостоверение за повишаване на квалификацията по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ОПУС, квалификация – икономист по строителството, сертификат за оценителска правоспособност, удостоверение за оценител на земеделски земи, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – електротехника и финанси, квалификация – електроинженер с педагогическа правоспособност и икономист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – защита при аварии и бедствия; защита на националната сигурност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – електроника и автоматика; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид: 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – машиностроителни технологии и мениджмънт, професионална квалификация – машинен инженер-мениджър; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, видове: 5.1 Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебно строително-техническа експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене; с квалификация – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ; втора специалност – инструктор за обучение на водачи на МПС – категория „С“; трудов стаж – 7 години; месторабота – „Драйвкар“ – ЕООД – управител; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100388/2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – офицер от РТВ – военен инженер по РЛС и инженер радиоелектроника; трудов стаж – 14 години; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителство на жп линии, пътища и мостове; трудов стаж – 22 години; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – АСУ – експерт и ремонт на АСУ за ПВО във факултет на ПВО и КИС; с квалификация – компютърни системи и технологии; трудов стаж 11 г.; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X. – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X. – висше, специалност – транспорт и енергетика; допълнителна квалификация – автоексперт – ТУ – София; трудов стаж – 18 години; стаж като вещо лице – 5 години; 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“; видове: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

X.X.X., образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.

X.X.X., образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.

X.X.X., образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.

X.X.X., образование – висше, специалност – зоотехник, квалификация – зооинженер; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите; втора специалност – маркетинг, мениджмънт; трудов стаж – 17 г.; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“; 7.1. Съдебно-химическа експертиза.

X.X.X. – образование – висше, Биологическия факултет; специалност – молекулярна и функционална биология, месторабота – „Проген“ – ООД, София; заемана длъжност – управител и експерт; трудов стаж 24 години; трудов стаж като вещо лице – 10 години; 7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“; 7.1. Съдебно-химически експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти).

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

X.X.X., образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“, вид: 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ветеринарна медицина, трудов стаж – 28 г., месторабота ОДБХ – Ямбол, главен инспектор; 8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“, вид: 8.1. Съдебна ветеринаромедицинска експертиза.

X.X.X., образование – висше, специалност – ветеринарна медицина; професионална квалификация – ветеринарен лекар; трудов стаж – 7 години, 9 месеца и 26 дни; 8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“, вид: 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

X.X.X., образование – висше, специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 810100028/2010 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издаден от КНОБ; месторабота – ОСЗ „Тунджа“ – Ямбол – старши експерт; 10. Клас „Оценителни експертизи“.

X.X.X., образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен техник, Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100133/6.02.2012 г. за оценка на поземлени имоти в горски територии, издаден от КНОБ; 10. Клас „Оценителни експертизи“, вид: 10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии.

X.X.X.-X., образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер земеустроител, трудов стаж – 15 г., оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 820100133/6.02.2012 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, издаден от КНОБ; 10. Клас „Оценителни експертизи“, видове: 10.1. Оценка на недвижими имоти и 10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения; 10. Клас „Оценителни експертизи“, вид: 10.3. Оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, трудов стаж – 17 г., месторабота „София Франс Ауто – Сливен“ – ООД, управител; 10. Клас „Оценителни експертизи“, вид: 10.3. Оценка на машини и съоръжения.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

Ервант Гарбис Ованесян, образование – средно специално – техникум по механотехника, специалност – машинен техник, бижутерия, златарство.

X.X.X., образование – висше, специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител.

X.X.X., образование – висше, фармацевт, специалност – организация и икономика на аптечното дело.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 11. Клас „Други съдебни експертизи“ – социално-икономически експертизи.

X.X.X., образование – средно професионално – техническо училище по строителство, майсторско свидетелство от Националната занаятчийска камара за занаят – бижутерство.

X.X.X., 11. Клас „Други съдебни експертизи“; 11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 11.2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; 11.3. Експертиза по писмени данни, касаещи 11.1 и 11.2.

X.X.X., образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, магистърска програма – управление на институциите за социална работа и удостоверение за достъп до класифицирана информация; 11. Клас „Други съдебни експертизи“.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2022 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, Административния съд – Ямбол, както и за Специализирания наказателен съд

Преводачи от/на полски език

X.X.X. – сертификат за владеене на полски език – С1 съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи от/на арабски и кюрдски език

Бадри Али Шихо – роден в Аврин – Сирия, Свидетелство за завършено гимназиално образование, хуманитарен профил, преводи от арабски и кюрдски език.

Преводачи от/на турски език

X.X.X. – сертификат за владеене на турски език – С1 и С2 съгласно Общата европейска езикова рамка.

Преводачи от/на английски език

X.X.X. – висше образование, образователна степен „магистър“, Английска филология – превод и бизнес комуникации, собственик и преводач на „Арто Транслейшънс“ – ООД.

X.X.X. – висше образование „Право“ и „Международен туризъм“, средно образование – гимназия с преподаване на чужди езици – Бургас, с английски език, Сертификат за владеене на английски език № С11SR21505/13.07.2011 г., издаден от Чикаго, Илинойс.

Преводачи от/на руски език

X.X.X. – Сертификат № 044466/24.06.1988 г. за завършен курс в Беларуския технологичен институт за изучаване и преподаване на руски език.

2119

14. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Банково“ към 31.03.2022 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

52 401

Вземания от правителството

 

на Република България

0

Капиталови инвестиции и квота

 

в МВФ

2 053 035

Дълготрайни материални и

 

нематериални активи

137 378

Други активи

87 556

Депозит в управление „Емисионно“

9 168 454

Всичко активи

11 498 824

Пасиви

 

Кредити от МВФ

0

Задължения към международни

 

финансови институции

5 525 705

Други пасиви

751 740

Всичко задължения

6 277 445

Основен капитал

20 000

Резерви

5 505 053

Неразпределена печалба

-303 674

Всичко собствен капитал

5 221 379

Всичко пасиви

11 498 824

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Н. Стоянова

Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 31.03.2022 г.

Активи

Хил. лв.

Парични средства и предоставени

 

депозити в чужда валута

41 357 827

Монетарно злато и други

 

инструменти в монетарно злато

4 497 642

Инвестиции в ценни книжа

18 726 909

Всичко активи

64 582 378

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

24 562 256

Задължения към банки

23 047 941

Задължения към правителството

 

и бюджетни организации

6 269 371

Задължения към други депозанти

1 534 356

Депозит на управление „Банково“

9 168 454

Всичко пасиви

64 582 378

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

К. Христов

Т. Цветкова

2207

16. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения № 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 април 2022 г.

2204

372. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 4/2021 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Благоевград, X.X.X.-X. – адвокат от Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от пет месеца.

2262

372а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 2/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Благоевград, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от дванадесет месеца.

2263

372б. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 1/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от шест месеца.

2264

92. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220016-091-0000270/11.03.2022 г. възлага на X.X.X., идентификационен номер на ФЛ: 6909085846, адрес за кореспонденция: ул. Хаджи Димитър № 32, гр. Нова Загора, област Сливен, адрес по чл. 8 от ДОПК: ул. Хаджи Димитър № 32, гр. Нова Загора, област Сливен, административна сграда – двуетажна масивна, с частичен приземен етаж със застроена площ на призема – 88 м2, застроена площ на първи етаж – 170 м2, застроена площ на втори етаж – 131 м2, и разгъната застроена площ – 389 м2, представляваща имот с кадастрален № 76 в кв. 18 по ПУП на с. Млечино, община Ардино, област Кърджали, одобрен със Заповед № 501 от 15.11.1988 г., при граници: изток – улица; запад – улица; север – имот с кадастрален № 72, кв. 18 (цех за закуски); юг – улица. Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

2201

8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на секция „Биомониторинг и екологичен риск“ към отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“ – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail:katyageor@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1, София.

2215

3. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ като част от КПИИ по чл. 150 от с.з. за обект: „Външно кабелно електрозахранване от съществуваща разпределителна кабелна кутия РК-3 (част от мрежа ниско напрежение (НН) към трафопост (ТП № 10 Аксаково) пред УПИ VI-541, кв. 93, до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VII-2651, кв. 93, по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, и кабелно електрозахранване 0,4 kV от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ VII-2651, кв. 93, по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна“. Проектът на изработената план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към действащия план на гр. Аксаково е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изработената план-схема до кмета на община Аксаково.

2270

36а. – Община Белица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП – план за регулация и застрояване, свързан с изменение на УПИ III-510, кв. 44 по ПУП – ПР на с. Краище, община Белица, одобрен с Решение № 114 по протокол № 9 от 26.09.2011 г., на Общинския съвет – Белица, и образуване на нов УПИ ІХ-510, кв. 44 по ПУП на с. Краище, община Белица. Сьществуващият УПИ ІІІ-510, кв. 44, променя своята площ от 718 кв. м на 754 кв. м, като източната регулационна граница се премества на изток по съществуваща на място имотна граница. Предназначението на УПИ не се променя и остава „За жилищно строителство“. Новообразуваният УПИ ІХ-510, кв. 44 по ПУП на с. Краище се предвижда да бъде с площ 661 кв. м след прекратяване на съсобственост с Община Белица. Предназначението на новообразувания УПИ ІХ-510, кв. 44 по ПУП – ПРЗ на с. Краище е „За озеленяване“, което не се променя. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: ул. Георги Андрейчин № 15, Белица.

2203

1. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП 160 х 9,5 РЕ100 PN10 с дължина 115 м, преминаващ през полски път – ПИ 57491.19.573, за захранване на ПИ 57491.19.94 в м. Лахана, в землището на гр. Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 57491.19.573 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,087 дка, дължина на трасето – 115 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2273

224. – Община Русе на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 858 от 24.03.2022 г. Общинският съвет – Русе, е одобрил ПУП – изменение на действащи подробни устройствени планове за квартали: Цветница, Родина, Здравец и Възраждане, и одобряване на план-схеми на електронните мрежи за обект: „Разширение на тръбна канална мрежа на БТК – ЕАД, посредством пасивна оптична мрежа на територията на гр. Русе – квартали: Цветница, Родина, Здравец и Възраждане – етап 3“. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Русе, пред Административния съд – Русе.

2274

8. – Община Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за осигуряване на „Транспортен достъп до имот с идентификатор 68223.10.22, м. Чешмичката, от КККР на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“. Трасето на транспортния достъп засяга част от поземлен имот с идентификатор 68223.10.159 с НТП – полски път на община Сандански по КККР на с. Спатово, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

2190

3. – Община Хасково на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 577 от 25.03.2022 г. Общинският съвет – Хасково, одобрява проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т. 40, о.т. 38, о.т. 37, о.т. 63, о.т. 44 и о.т. 48, с. Долно Войводино, община Хасково. Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.

2259

13. – Община Хасково на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 576 от 25.03.2022 г. Общинският съвет – Хасково, одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот 39863.61.295, м. Черници по кадастралната карта на землище с. Криво поле, община Хасково. С плана за регулация в ПИ 39863.61.295, м. Черници, землище с. Криво поле, се проектират улици с нови осови точки от о.т. 210 до о.т. 219. Новите улици са с ширина 7 м, с два тротоара по 1 м и улично платно 5 м. Новите улици образуват нови квартали с нови номера 86, 87, 88 и 89, както следва: кв. 86 е образуван от улици с о.т. 210, 113, 211, 212 и част от западната имотна граница на ПИ с идентификатор 39863.61.295; кв. 87 е образуван от улици с о.т. 113, 216, 215, 214, 211; кв. 88 е образуван от улици с о.т. 212, 211, 213, 214, 219 и част от западната имотна граница на ПИ с идентификатор 39863.61.295; кв. 89 е образуван от улици с о.т. 219, 214, 215, 9, 217, 218 и част от южната имотна граница на ПИ с идентификатор 39863.61.295. Във всеки квартал се проектират урегулирани поземлени имоти, съобразени с построените жилищни сгради, както следва: в кв. 86: УПИ I – за озеленяване, с площ 798 кв. м; УПИ II – за жилищни нужди, с площ 971 кв. м; УПИ III – за жилищни нужди, с площ 1595 кв. м; УПИ IV – за жилищни нужди, с площ 2056 кв. м; УПИ V – за жилищни нужди, с площ 670 кв. м; в кв. 87: УПИ I – за жилищни нужди, с площ 1807 кв. м; УПИ II – за жилищни нужди, с площ 1534 кв. м; УПИ III – за жилищни нужди, с площ 1300 кв. м; в кв. 88: УПИ I – за жилищни нужди, с площ 826 кв. м; УПИ II – за жилищни нужди, с площ 1628 кв. м; УПИ III – за жилищни нужди, с площ 976 кв. м; в кв. 89: УПИ I – за жилищни нужди, с площ 1388 кв. м; УПИ II – за жилищни нужди, с площ 1061 кв. м; УПИ III – за жилищни нужди, с площ 1972 кв. м; УПИ IV – за жилищни нужди, с площ 1737 кв. м; УПИ V – за жилищни нужди, с площ 1107 кв. м. Вследствие направените проектни работи се променя северната регулационна линия на кв. 5, с. Криво поле, и съответно на УПИ I-39, кв. 5, чиято площ става 1100 кв. м. Проектните работи са отразени с червени и сини линии, надписи и щрихи в графичната част на проекта. Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.

2258

94. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод и водопроводно отклонение, захранващ „Предприятие за производство на натурални и био сертифицирани продукти“ в поземлен имот с идентификатор 87374.29.11 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност Двете могили. Трасето, обект на парцеларния план, преминава през ПИ 87374.27.67 (общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 87374.27.241 (общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 87374.28.51 (общинска частна собственост, земеделска територия, НТП – Пасище), ПИ 87374.28.217 (общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 87374.29.221 (общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 87374.29.168 (общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път) и достига до имота на възложителя – ПИ 87374.29.11. От сервитута на водопровода е засегнат и ПИ 87374.25.256 (държавна публична собственост, територия на транспорта, НТП – За път от републиканската пътна мрежа). Проектът е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2191

Административният съд – Варна, ХХVІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Добротич уинд“ – АД, Варна, ЕИК 2007734, против Решение № 60 по протокол № 4 от 30.01.2012 г. на Общинския съвет – Ветрино. По жалбата е образувано адм.д. № 382/2022 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХVІ състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.05.2022 г. от 13,30 ч. Съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия.

2234

Административният съд – Варна, ХХVІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Добротич уинд“ – АД, Варна, ЕИК 2007734, против Решение № 388 от 31.01.2022 г. на Общинския съвет – Ветрино. По жалбата е образувано адм.д. № 382/2022 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХVІ състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.05.2022 г. от 13,30 ч. Съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия.

2235

Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване по заповед с характер на жалба на областен управител на област Видин против Решение № 1, т. 2, взето с протокол № 1 от 7.01.2022 г. на Общинския съвет – Видин, с което е определена ТБО за 2022 г. за община Видин, съгласно приложение № 1, което е неразделна част от решението. Лицата, за които оспореният акт е благоприятен, могат да встъпят като страни наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 182, ал. 2 от АПК, по което е образувано адм. д. № 29/2022 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 17.05.2022 г. от 10,20 ч.

2218

Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпило оспорване срещу чл. 8 и 9 от Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България, утвърдена със Заповед № РД-02-7 от 7.04.2016 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-04-459 от 27.12.2018 г. на главния прокурор на Република България, по което е образувано адм. д. № 1406/2022 г. по описа на АССГ, II тричленен състав, насрочено за 13.05.2022 г. от 14 ч. Лицата, които имат правен интерес, могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да имат право да искат повтаряне на извършени процесуални действия, като подадат заявление до съда с приложени към него преписи за другите страни в производството.

2205

Добричкият окръжен съд съобщава на Емруллах Абай, гражданин на Република Турция, роден на 18.01.1987 г., че срещу него е заведен иск за оспорване на произход – предмет на гр.д. № 379/2021 г., и че има възможност в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението да се яви в съда, за да получи лично или чрез надлежен представител препис от искова молба с приложенията, като му указва, че ако не се яви в този срок, съдът ще му назначи особен представител.

2233

Старозагорският районен съд съобщава на Люлизен Небиа Рафши, роден на 13.08.1969 г. в Панчево, Общинско управление Войводина, гражданин на Република Сърбия, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ в канцеларията на Старозагорския районен съд, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. дело № 680/2022 г. по описа на съда, подадена от X.X.X. от Стара Загора, ул. Гео Милев № 56, с която е предявен иск по чл. 49 СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще гледа делото при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

2202

Районният съд – Тутракан, призовава Садик Зенуни, роден на 12.08.1968 г. в с. Горно Седларце, община Боговине, Северна Македония, с последен адрес Северна Македония, сега с неизвестен адрес в Република България, да се яви в съда като ответник в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 20223430100119/2022 г., заведено от X.X.X., иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът Садик Зенуни да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще му назначи особен представител.

2206

 

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 2767/2020 г. по описа на съда по предявена на 30.11.2020 г. искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с правно основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска 891 986,87 лв., за отнемане в полза на държавата на следното имущество, както следва:

І. От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 4100 лв.:

– равностойността на 100 дружествени дяла в размер 100 лв. от капитала на „Вино Ем Ви Ди 86“ – ЕООД, ЕИК 204334273;

– лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ц4“, регистрационен номер А7042ММ, № на рама – VF7LANFUC74144133, № на двигателя – NFU10FX5G2490800, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация 29.11.2005 г.Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 4000 лв.

ІІ. От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 916 586,87 лв.:

– сумата в размер 220 лв., получена от продажбата на 20 дружествени дяла от капитала на „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, ЕИК 200935223;

– сумата в размер 200 лв., получена от продажбата на 20 дружествени дяла от капитала на „МАБ – 09“ – ЕООД, ЕИК 200923071;

– сумата в размер 18 995 лв., представляваща предоставен заем от X.X.X. на „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, с ЕИК 200935223, за 2017 г.;

– сумата в размер 2565 лв., представляваща вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредитната карта, по разплащателна сметка с кредитна карта с IBAN BG03FINV915010BGN0QVIM в лв., открита на 10.02.2011 г. в „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 11 334,36 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 16 912,14 лв., представляваща вноски на каса от трето лице X.X.X. с пълномощно 2024/2013 г., по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 2280,92 лв., представляваща вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредит, по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 9731,13 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 3805 лв., представляваща вноски на каса от трето лице X.X.X. с пълномощно 2024/2013 г., по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 4812,44 лв., представляваща вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредит, по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 669,18 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от трето лице X.X.X. с пълномощно 2024/2013 г., по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 1182 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 5512,30 лв., представляваща вноски на каса от трето лице X.X.X. с пълномощно 2024/2013 г., послужила за плащане на погасителните вноски по кредит, по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 82 лв., представляваща превод от трето лице, по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 4949,33 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса от трето лице X.X.X. с пълномощно 2024/2013 г., по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 275 лв., представляваща превод от трето лице, по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 4194,36 лв., представляваща преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 7615,40 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в лв., открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 1583,74 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG90STSA93000020900806, представляваща вноски на каса по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с кредитна карта с IBAN BG16STSA93000021599374, открита на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 4852,55 лв., представляваща погасителни вноски по кредитната карта, по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с кредитна карта с IBAN BG16STSA93000021599374, открита на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 50 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG58STSA93000021591731, представляваща погасителните вноски по кредитната карта, по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с кредитна карта с IBAN BG16STSA93000021599374, открита на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в общ размер 1033,11 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG90STSA93000020900806, представляваща погасителни вноски по кредитната карта, по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с кредитна карта с IBAN BG29STSA93000023914045 в лв., открита на 4.10.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 4550 лв., представляваща погасителни вноски по кредитната карта, по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с кредитна карта с IBAN BG29STSA93000023914045 в лв., открита на 4.10.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 4,08 евро с левова равностойност 7,98 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG90STSA93000020900806, представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в евро с IBAN BG40STSA93000025766935, открита на 11.12.2018 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 12 473,24 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по основна сметка модула безком. пл. с IBAN BG73UNCR70001522150013 в лв., открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в общ размер 58,64 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG87UNCR70001522562302, представляваща вноски на каса по основна сметка модула безком. пл. с IBAN BG73UNCR70001522150013 в лв., открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в общ размер 37,11 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG13UNCR70001520614904, представляваща вноски на каса по основна сметка модула безком. пл. с IBAN BG73UNCR70001522150013 в лв., открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер на 10 322 лв., представляваща погасителни вноски по кредитната карта, погасителна сметка с кредитна карта VISA Classic с IBAN BG13UNCR70001520614904 в лв., открита на 5.06.2012 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 7935 лв., представляваща погасителни вноски по кредитната карта по погасителна сметка с кредитна карта VISA Classic с IBAN BG87UNCR70001522562302 в лв., открита на 11.03.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 205,71 лв., представляваща платена щета по сключена застраховка от ЗАД „Алианц България Живот“ – АД;

– сумата в размер 462 164,23 лв., представляваща парични вноски от X.X.X. във „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, с ЕИК 200935223 за периода от 2010 г. до 2015 г.;

– сумата в размер 287 278 лв., представляваща част от направените парични вноски от X.X.X. във „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, с ЕИК 200935223 през 2016 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 19.07.2022 г. от 10 ч. В двумесечен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд в настоящото дело.

2103

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че по гр. д. № 1747/2020 г. по описа на съда е постъпило искане с вх. № 18025/20.07.2020 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, действаща чрез председателя X.X.X., и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против X.X.X. с ЕГН ********** и постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Младост“, ул. Георги Черкелов № 18, ет. 4, ап. 31, и X.X.X. с ЕГН ********** и постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Младост“, ул. Георги Черкелов № 18, ет. 4, ап. 31, с което е предявен иск с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска 160 184,15 лв.

Ищецът е заявил петитум, с който на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ съдът да постанови решение, с което да се отнеме в полза на държавата имущество на стойност 160 184,15 лв. от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Младост“, ул. Георги Черкелов № 18, ет. 4, ап. 31, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Младост“, ул. Георги Черкелов № 18, ет. 4, ап. 31, както следва:

Отнеме на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника X.X.X., ЕГН **********, недвижим имот с цена на иска 5300 лв., а именно:

1. Недвижим имот, намиращ се във Варна, район „Младост“, с.о. Пчелина, ул. Георги Черкелов № 18, представляващ 11,33 кв. м ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 10135.3506.468 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-64 от 16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-03-85 от 8.01.2014 г. на началника на СГКК, намиращ се във Варна, район „Младост“, с.о. Пчелина, ул. Георги Черкелов № 18, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор 10135.3511.485, 10135.3521.1, номер по предходен план: 468, при съседи: 10135.3506.464, 10135.3506.1591, 10135.3506.1590, 10135.3506.1117, 10135.3506.467, 10135.3506.1678, 10135.3506.1652, 10135.3506.469, 10135.3506.1055, които идеални части по одобрен инвестиционен проект са индивидуализирани и ще се ползват от купувача като паркомясто № 2, разположено във вътрешния двор на жилищната сграда, при граници съгласно архитектурен проект-ситуация: паркомясто № 1, вътрешен двор, паркомясто № 3, вътрешен двор.

2. Мотопед „Сузуки АИ 50“, рег. № ТХ2643М, дата на първоначална регистрация – 23.10.1997 г., рама номер: VTTAA911E00100487, двигател: A183100362.

Отнеме на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответниците X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, недвижим имот с цена на иска 5500 лв., а именно:

1. Недвижим имот, намиращ се във Варна, район „Младост“, местност Пчелина № 468, представляващо паркомясто № 1, разпределено за ползване към апартамент № 31, намиращо се във вътрешния двор по проекта на построената в този имот жилищна сграда, с площ 11,30 кв. м от поземления имот, при граници: паркомясто № 2 и от три страни вътрешен двор, както и 51,31 кв. м ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 10135.3506.468, целият с площ 1873 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор 10135.3511.485, 2 10135.3521.1, номер по предходен план: 468, при съседи: 10135.3506.464, 10135.3506.1591, 10135.3506.1590, 10135.3506.1117, 10135.3506.467, 10135.3506.1678, 10135.3506.1652, 10135.3506.469 и 10135.3506.1055.

Отнеме на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от ответниците X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, недвижим имот с цена на иска 100 000 лв., а именно:

1. Недвижим имот, намиращ се във Варна, местност Пчелина № 468, ет. 4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3506.468.3.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-64 от 16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ апартамент № 31, със застроена площ 91,85 кв. м, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 10135.3506.468.3.32 и 10135.3506.468.3.33, под обекта – 10135.3506.468.3.25, 10135.3506.468.3.23 и 10135.3506.468.3.24, над обекта – няма, при граници по документ за собственост: вътрешен двор, вътрешен двор, ап. № 32, вътрешен двор, както и 14,22 кв. м ид. ч. от общите части на сграда № 3 и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот с идентификатор 10135.3506.468. Данъчна оценка на имота в размер 42 139,20 лв.

Отнеме на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, имущество с цена на иска 5000 лв., а именно:

1. Лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х5“, рег. № В7117ВМ, дата на първоначална регистрация – 7.11.2002 г., рама номер: WBAFB91040LN74507, двигател: 52202820468S1.

Отнеме на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника X.X.X., ЕГН **********, стойността на отчужденото имущество с цена на иска 38 452,71 лв., а именно:

1. сумата в размер 6000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „330 И“, рег. № ТХ0222ХН, дата на първоначална регистрация – 15.09.2002 г., рама номер: WBAEV51030KM66445, двигател: 35602789306S3;

2. сумата в размер 300 лв., представляваща стойността на лек автомобил марка „БМВ“, модел „3 ЕР Реихе“, рег. № В3031НТ, дата на първоначална регистрация – 20.06.2012 г., рама номер: WBAKF51060E488826, двигател: 11308184N53B30A, към датата на бракуване;

3. сумата в размер 300 лв., представляваща стойността на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № В5478РТ, дата на първоначална регистрация – 30.07.1991 г., рама номер: WVWZZZ1GZMW807764, двигател: PF207154, към датата на бракуване;

4. сумата в размер 6500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № ТХ8881АМ, дата на първоначална регистрация – 2.06.2009 г., рама номер: WVWZZZ1KZ9W566178, двигател: CBA467952;

5. сумата в размер 900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № В2220ВТ, дата на първоначална регистрация – 16.07.1999 г., рама номер: WAUZZZ8DZYA002457, двигател: AFN948365;

6. сумата в размер 9500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „7 ЕР Реихе“, рег. № В7117СА, дата на първоначална регистрация – 19.06.2006 г., рама номер: WBAHL81000DH78119, двигател: 41222;

7. сумата в размер 4518,19 лв., представляваща непреобразувани вноски по разплащателна сметка в евро с IBAN: BG61 UNCR 7000 1522 4720 75, в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

8. сумата в размер 1233,10 лв., представляваща непреобразувани вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG90 STSA 9300 0021 2302 18, в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

9. Сумата в размер 1065,61 лв., представляваща непреобразувани вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG90 STSA 9300 0021 2302 18, в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

10. сумата в размер 287,22 лв., представляваща непреобразувани получени печалби от залагания по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG90 STSA 9300 0021 2302 18, в „Банка – ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

11. Сумата в размер 7848,59 лв., представляваща непреобразувани вноски по разплащателна сметка в евро с IBAN: BG43 STSA 9300 0022 0454 76, в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Отнеме на основание чл. 151 във връзка с чл. 144, чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника X.X.X., ЕГН **********, стойността на отчужденото имущество с цена на иска 800 лв., а именно:

1. Сумата в размер 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, рег. № ТХ8858ХН, дата на първоначална регистрация – 27.01.1999 г., рама номер: WF0AXXGAJAWR09919, двигател: DHBWR09919.

Отнеме на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, стойността на отчужденото имущество с цена на иска 5131,44 лв., в т. ч.:

1. сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 ЦИ“, рег. № ТХ2220АМ, дата на първоначална регистрация – 24.08.2001 г., рама номер: WBABN11070JV52083, двигател: 226S132131955;

2. сумата в размер 631,44 лв., представляваща погасителни вноски по кредит 4, отпуснат съгласно Договор № 7402618748 от 15.05.2012 г. от „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 5.10.2022 г. от 16,30 ч.

Указва на заинтересованите лица, че в срок до приключване на първото по делото съдебно заседание могат да предявят своите претенции върху имуществото.

2121

Разградският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 21/2022 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Разград, община Разград, област Разград, ул. Черна № 40, с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и цена на иска в размер на 189 728,83 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 84 000 лв., в т.ч.:

1/2 ид. ч. от недвижим имот, намиращ се в Разград, община Разград, област Разград, ул. Черна № 40: 1/2 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 61710.502.5069, с площ 284 кв. м, при съседи: ПИ 61710.502.7147, ПИ 61710.502.5070, ПИ 61710.502.468 и ПИ 61710.502.7148, заедно с построените в имота: едноетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 61710.502.5069.3, със застроена площ 34 кв. м, построена в югоизточната част на имота, и хангар, гараж с идентификатор № 61710.502.5069.4, със застроена площ 25 кв. м, построен в североизточната част на имота, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 166, том ІІІ, рег. № 7950, дело № 440 от 7.11.2017 г. (акт № 176, том 14, дело № 2934/2017 г. на СВ – Разград), собственост на X.X.X., ЕГН **********, с пазарна стойност към настоящия момент – 14 000 лв.

Лек автомобил „БМВ М6“ с рег. РР 8412 ВК, дата на първоначална регистрация 19.04.2013 г., рама № WBS6C91030DV73061, двигател № 20010445, придобит на 17.07.2018 г., собственост на X.X.X., ЕГН **********, с пазарна стойност към настоящия момент – 70 000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 2500 лв., в т.ч.:

Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. РР 8384 ВС, дата на първоначална регистрация 2.01.2002 г., рама № WVWZZZ1JZ2B082168, без № на двигател, придобит на 15.12.2016 г., собственост на X.X.X., ЕГН **********, с пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 510 лв., в т.ч.:

Парични средства на стойност 510 лв., в т.ч.: 1 бр. банкнота с номинал 100 лв., със сериен номер АБ5017516; 7 бр. банкноти с номинал 50 лв., със следните серийни номера: БИ8860467; БМ5530416; БП1825997; БУ7142744; БО2427482; БЕ4045218; БО6275063; 6 бр. банкноти с номинал 10 лв., със следните серийни номера: БР7665945; БХ2995508; БХ5002350; БФ7667748; БС1490987; БТ3414036, собственост на X.X.X., ЕГН **********, доброволно предадени на 13.05.2020 г. по досъдебно производство № 3/2020 г. по описа на Сектор „Борба с организираната престъпност“ – Русе, Разград, прокурорска преписка № 364/2020 г. по описа на Окръжната прокуратура – Разград, съхранени в банков трезор на „Централна кооперативна банка“ – АД, на името на Окръжната прокуратура – Разград.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 149, чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 16 000 лв. в т.ч.:

Сумата в размер на 14 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 645 ЦИ“ с рег. РР 4337 ВК, дата на първоначална регистрация 23.01.2004 г., рама № WBAEH71020B291589, двигател № N62B44A52693169, придобит на 26.06.2017 г. и отчужден на 23.01.2018 г.

Сумата в размер на 2000 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Субару Импреза“ с рег. РР 4253 ВК, дата на първоначална регистрация 15.06.2000 г., рама № GC8002903, двигател № 708232, придобит на 14.12.2017 г. и отчужден на 18.04.2018 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 86 718,83 лв., в т.ч.:

Сумата в размер на 19 580 лв., левовата равностойност на 10 000 евро, представляваща възстановена сума по предоставен заем на X.X.X. на 9.08.2019 г.

Сумата в размер на 5444,62 лв., левовата равностойност на 2800 евро, представляваща получени лихви по предоставен заем на X.X.X. на 9.08.2019 г.

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. РР 3637 ВА, дата на първоначална регистрация 10.11.2000 г., рама № WVWZZZ1JZ1D376758, двигател № ASV125642, придобит на 24.06.2013 г. и отчужден на 12.05.2017 г.

Сумата в размер на 6445 лв., представляваща постъпили суми от трети лица през периода от 6.08.2012 г. до 4.11.2015 г. по разплащателна сметка в левове № BG92 BPBI 7949 1070 8550 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 1000 лв., представляваща непреобразуваната част от получена сума от трето лице на 15.06.2018 г. по разплащателна сметка в левове № BG65 BPBI 7949 1070 8550 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 2250 лв., представляваща вноски през периода от 11.03.2019 г. до 7.10.2019 г. по сметка за електронни пари в левове № BG49 INTF 4001 7148 9023 58, издадена от „Айкарт“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 400 лв., представляваща получена сума от трето лице на 4.05.2020 г. по сметка за електронни пари в левове № BG49 INTF 4001 7148 9023 58, издадена от ,Айкарт“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 705,54 лв., представляваща получена на 18.05.2017 г. от X.X.X., ЕГН **********, сума от трето лице чрез „Изипей“ – АД.

Сумата в размер на 6212,27 лв., представляваща непреобразуваната част от получени през периода от 14.08.2012 г. до 20.10.2017 г. от X.X.X., ЕГН **********, суми от трети лица чрез Western Union.

Сумата в размер на 41 681,40 лв., представляваща непреобразуваната част от вложени и получени през периода от 15.09.2016 г. до 6.09.2018 г. от X.X.X., ЕГН **********, средства за търговия с криптирана валута.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 5.07.2022 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

2229

Бургаският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава кредиторите на „Еврокапитал – България“ – ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 130487974, със седалище и адрес на управление община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Александровска № 21, ет. Е, да се явят на 18.04.2022 г. в 12,45 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 35/2022 г. по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането на Националната агенция за приходите чрез пълномощника й гл. юрисконсулт X.X.-Бъчварова за отмяна на решенията, приети на събрание на кредиторите, проведено на 4.02.2022 г. по т.д. (несъстоятелност) № 354/2018 г. по описа на ОСБс.

2241

Великотърновският окръжен съд обявява, че в съда е образувано ч.т.д. № 44/2022 г. по молба от 30.03.2022 г. на Националната агенция за приходите, София, с искане за отмяна на решение, взето на събрание на кредиторите на „Матеко“ – АД, в несъстоятелност, проведено на 23.03.2022 г. по т.д. (нес.) № 1013/2012 г. по описа на ВТОС. Великотърновският окръжен съд обявява, че делото е насрочено за 14.04.2022 г. от 14 ч.

2243

Врачанският окръжен съд с определение № 152 от 1.04.2022 г. по ч.т.д. № 2022140090067 призовава кредиторите на „Вагоно-ремонтен завод – Левски“ – АД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ж.к. Хранително-вкусова зона, завод „Мебел“, административна сграда, ет. 1, офис 3, с ЕИК 114504723 – АД (н), да присъстват в насроченото съдебно заседание на 28.04.2022 г. от 13 ч. за разглеждане молбата на Националната агенция за приходите, София, за отмяна на решение на събрание на кредиторите от 1.03.2022 г. по т.д. № 34/2017 г. по описа на Окръжния съд – Враца.

2232

Софийският градски съд, търговско отделение, 6-11 състав, т.д. № 71/2022 г., на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от събрание на кредиторите на „СП Кънстракшън“ – ЕООД (н), ЕИК 130572061, по т.д. № 7173/2014 г. по описа на СГС, ТО, 6-13 състав, да се явят в открито съдебно заседание на 25.05.2022 г. от 14,15 ч. по т.д. № 71/2022 г. на 6-11 състав, ТО, СГС, образувано по искането на кредитора Национална агенция по приходите, на основание чл. 679 ТЗ за отмяна на решение на кредиторите на „СП Кънстракшън“ – ЕООД, ЕИК 130572061. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, София, бул. Витоша № 2.

2242

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на ВиК операторите в Република България“ (СВиКОРБ) на основание чл. 17, ал. 2 и 4 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 10.05.2022 г. от 15 ч. в с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора, СПА Хотел Калиста, конферентна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на управителния съвет за дейността на „Съюз на ВиК операторите в Република България“ за 2021 г.; 2. доклад на контролния съвет относно годишния счетоводен отчет за 2021 г. на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на председателя и членовете на управителния съвет за дейността им в периода 1.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; 4. избор на председател на „Съюз на ВиК операторите в Република България“; 5. избор на управителен съвет; 6. избор на контролен съвет; 7. определяне размера на членския внос за 2022 г.; 8. изменение в устава на СВиКОРБ; 9. разни. Канят се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на отчетно-изборното събрание. При липса на кворум на основание чл. 17, ал. 5 от устава на „Съюза на ВиК операторите в Република България“ събранието ще се отложи с един час по-късно – 16 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, колкото и членове да се явят. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото отчетно-изборно събрание, са на разположение на членовете в седалището на СВиКОРБ.

2216

53. – Управителният съвет на Съюза на архитектите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 61 от устава на САБ свиква Тридесет и трето редовно годишно общо събрание на Съюза на архитектите в България – юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, на 14.05.2022 г. в 10 ч. в зала „Европа“, Парк-хотел „Москва“, София, ул. Незабравка № 25, при следния дневен ред: 1. откриване на общото събрание, избор на работни органи и приемане на дневния ред; 2. информация на председателя на УС на САБ за дейността на сдружението през 2021 г., вкл. дискусия по доклада; 3. финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.; 4. приемане на рамков бюджет на САБ за 2022 г.; 5. приемане решения на общото събрание по т. 4 от дневния ред и такива съгласно изискванията на чл. 63 от устава на САБ. Регистрацията на делегатите на ОС ще се извърши на датата на провеждане на ОС пред зала „Европа“ от 9 до 10 ч. на 14.05.2022 г. срещу лична карта и протоколи от общи събрания на дружествата при случаите на чл. 60, ал. 5 от устава на САБ.

2221

1. – Управителният съвет на „X.X. спортен кон“ (АБСК) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 3 от устава на АБСК свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 17.05.2022 г. от 13 ч. в София, стадион „X.X.“, пресцентър „България“, при следния дневен ред: 1. приемане на ГФО и доклад за дейността за 2021 г.; проекторешение: ОС приема ГФО и доклада; 2. освобождаване на УС от длъжност и отговорност поради изтекъл мандат; проекторешение: ОС освобождава УС; 3. определяне броя на членовете на УС и избор на нов УС; проекторешение: ОС определя УС да се състои от 5 членове и избира нов УС по предложение на членовете на АБСК; 4. приемане на промени в устава; проектоешение: ОС приема промени в устава по предложение на членовете на АБСК; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2245

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб НЕО“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 4 от устава по своя инициатива свиква общо събрание на сдружението на 7.06.2022 г. в 9 ч. в София, район „Люлин“, бул. Джавахарлал Неру № 6, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове на управителния орган; 2. избиране на нови членове на управителния орган. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място, със същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

2228

6. – Управителният съвет на сдружение „Съюз на туристическия бизнес – Банско“, Банско, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.05.2022 г. в 18 ч. в конферентната зала на хотел „Уелнес хотел България“ – Банско, ул. Христо Матов № 2 – 4, при следния дневен ред: 1. представяне и приемане на отчет за дейността на управителния съвет на сдружението за 2021 г.; 2. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 3. избиране на нов състав на управителния съвет и председател на сдружението; 4. вземане на решения за промяна на реда за свикване и провеждане на общото събрание; 5. приемане на нов устав на сдружението, в който са отразени направените промени.

2231

1. – Управителният съвет на сдружение „Надежда и милосърдие – 2006“ – Дупница, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 17.05.2022 г. от 17,30 ч. в Дупница, сградата на старата поликлиника, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението; 2. приемане на финансов отчет на сдружението; 3. разни.

2240

Промени настройката на бисквитките