Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 30 от 15.IV

  • НАРЕДБА № 5 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КАМЕРИЕР" Виж повече
  • НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 5 АПРИЛ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА КОМБИНИРАНО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ ПО ЧЛ. 50, АЛ. 1 И НА КЛИМАТИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ПО ЧЛ. 51, АЛ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 30.08.2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 12 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. (ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2025 Г.(Одобрена с Решение № 155 от 18 март 2022 г. на Министерс Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-14-28 ОТ 6 АПРИЛ 2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ, В КОИТО ЗА 2021 Г. РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА Е РАВНО ИЛИ ПО-ВИСОКО ОТ СРЕДНОТО ЗА СТРАНАТА Виж повече
  • СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2022 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 2 ОТ 29.06.2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-7 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-8 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече