Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 31 от 19.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 13 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМП Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 13 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 110 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА НАМАЛЕНИЕТО В ПРИХОДИТЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2022 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПРОГРАМИСТ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ" Виж повече