Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 32 от 26.IV

  • НАРЕДБА № 7 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА МЕТОДИКИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ЦЕЛ, ВЪВЕЖДАНЕТО НА СХЕМА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 18 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА МЕТОДИКИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ЦЕЛ, ВЪВЕЖДАНЕТО НА СХЕМА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ И РАЗПРЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 19 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 116 ОТ 14.04.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА КАТЕРИНА САКЕЛАРОПУЛУ - ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА Виж повече
  • УКАЗ № 119 ОТ 15.04.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АВГУСТИНА КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА-КАРАБАШЕВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Виж повече
  • УКАЗ № 120 ОТ 15.04.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. САРАЕВО Виж повече
  • УКАЗ № 121 ОТ 20.04.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 122 ОТ 20.04.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО Виж повече
  • УКАЗ № 123 ОТ 20.04.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Виж повече