Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 33 от 29.IV

  • РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 19 АПРИЛ 2022 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 14 ОТ 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 21 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СУБСИДИРА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, И ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ Н Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ОТ 2004 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ СТАТИСТИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА КОДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО, И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ДВ, БР. 111 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-11 ОТ 19 АПРИЛ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 8843 ОТ 23 ЮЛИ 2021 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1917 ОТ 2021 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 3618 ОТ 15 АПРИЛ 2022 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 536 ОТ 2022 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2022 Г.) Виж повече