Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 34 от 3.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 26 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 29 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДВ, БР. 44 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 79 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ (Приети с Резолюция FAL.7(29) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 10 януари 2002 г. В сила за Република България от Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ(Приети с Резолюция FAL.10(35) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 16 януари 2009 г. В сила за Република България от 15 май Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И НА МАКСИМАЛНИТЕ З Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ (Приети с Резолюция FAL.6(27) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 9 септември 1999 г. В сила за Република България от 1 яну Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МОРСКО КОРАБОПЛАВАНЕ(Приети с Резолюция FAL.8(32) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 7 юли 2005 г. В сила за Република България от 1 ноември 20 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 27 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. Виж повече