Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 35 от 10.V

  • ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЛЮБИТЕЛСКА РАДИОСЛУЖБА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА С ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА ПО ЧЛ. 1А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ И НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 39, АЛ. 6, Т. 2 И ЧЛ. 40А, АЛ. 3А ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (ДВ, БР. 34 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕД Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В УКРАЙНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ (ДВ, БР. 111 ОТ 2021 Г.) И ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ (ДВ, БР. 111 ОТ 2021 Г.) И ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА Виж повече