Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 13.V

  • НАРЕДБА ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОБМЕНА НА ДОКУМЕНТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДЕЛАТА НА ТЪРГОВЦИТЕ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 19 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ КЪМ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2012 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР Виж повече