Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 13.V

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-343 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии във връзка с извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Момата“ в землището на с. Широка лъка, община Смолян, област Смолян, обявена със Заповед № 535 от 25.09.1978 г. на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 86 от 1978 г.) от 0,4 ха на 15,760 дка.

2. В границата на природна забележителност „Момата“, определена със заповедта по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 83274.842.10 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Широка лъка, ЕКАТТЕ 83274, община Смолян, област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-5 от 7.02.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 15,760 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност „Момата“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и РИОСВ – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Б. Сандов

2809

 

ЗАПОВЕД № РД-344 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии във връзка с извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Скално образувание „Сарийска чука – „Главата“ в землището на с. Широка лъка, община Смолян, област Смолян, обявена със Заповед № 535 от 25.09.1978 г. на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 86 от 1978 г.) от 0,2 ха на 2,154 дка.

2. В границата на природна забележителност „Скално образувание „Сарийска чука – „Главата“, определена със заповедта по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 83274.843.35 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Широка лъка, ЕКАТТЕ 83274, община Смолян, област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-5 от 7.02.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 2,154 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност „Скално образувание „Сарийска чука – „Главата“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и РИОСВ – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Б. Сандов

2810

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-54 от 27 април 2022 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Надзорният съвет реши:

1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“.

2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18-годишна възраст в извънболничната помощ“.

3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на активен ювенилен артрит с биологични антиревматични лекарствени продукти под 18-годишна възраст в извънболничната помощ“.

4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“.

5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ“.

6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ“.

Председател на Надзорния съвет: В. Пандов

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

2751

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 109 от 25 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1., т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.58.37, местност Баларбаши-БЛ.2 по кадастралната карта на Благоевград, с цел промяна на конкретното предназначение на имота от „за обществено обслужване“ в „за жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона – Жм1;

Височина на застрояване – до 8,00 м;

Максимална стойност на Кинт. – 0,9;

Плътност на застрояване – максимум 40 %;

Минимална озеленена площ – 40 %.

Председател: Р. Тасков

2825

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 942 от 28 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Великотърновският общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен УПИ III, отреден „за мотел с рехабилитационен център за фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на с. Вонеща вода“ – собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на общинския съвет.

3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от общинския съвет.

Председател: В. Спирдонов

2790

 

РЕШЕНИЕ № 943 от 28 април 2022 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 858 от 24.02.2022 г. (ДВ, бр. 20 от 2022 г.) Великотърновският общински съвет, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 200 390 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ XII-66 – „за училище“, от кв. 11 по плана на с. Миндя, заедно с построените в него сгради“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 1100 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община Велико Търново всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 60 117 лв. Депозитът се внася по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена заедно с дължимия ДДС и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца считано от предходната вноска по разсроченото плащане. Стойността на дължимия данък върху добавената стойност съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС е дължима при сключване на договора.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Общинския съвет – Велико Търново.

Председател: В. Спирдонов

2791

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 40 от 28 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин – за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта на гр. Видин, местност Шуговец, от територия, отредена за „Обработваеми земеделски земи“, в територия с ново предназначение за „Предимно производствени дейности с преобладаващо складови функции“.

Председател: Г. Велков

2766

 

ОБЩИНА ИХТИМАН

РЕШЕНИЕ № 477 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Ихтиман, реши:

1. Открива процедура по приватизация на 100 броя дялове, собственост на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100 % от дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД, ЕИК 832048228.

2. Определя начин на приватизация: публичен търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена – 180 000 лв.

4. Определя стъпка на наддаване в размер 1 % или 1800 лв. без вкл. ДДС.

5. Определя депозит за участие в публичния търг с явно наддаване, внесен на името на съответния кандидат, в размер 5 % или 9000 лв. с краен срок за внасяне 16 ч. на 25.05.2022 г.

6. Тръжната документация може да бъде закупена от общинската администрация – Ихтиман, на адрес: ул. Цар Освободител № 123, Ихтиман, за цена в размер 20 лв.

7. Тръжната документация може да бъде закупена в срок до 16 ч. на 25.05.2022 г.

8. Предложения за участие в търга могат да се подават в срок до 25.05.2022 г., 16 ч.

9. Публичният търг с явно наддаване за приватизация на 100 броя дялове, собственост на Община Ихтиман, представляващи 100 % от дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД, ЕИК 832048228, ще се проведе на адрес: ул. Цар Освободител № 123, Ихтиман, на 26.05.2022 г. с начален час 10 ч.

10. Утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на 100 броя дялове, собственост на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100 % от дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД, ЕИК 832048228.

11. Възлага на кмета на община Ихтиман да определи комисия за провеждане на публичния търг с явно наддаване в състав от трима членове, поне един от които е правоспособен юрист, да определи нейния председател и членове, включително резервни членове.

12. Възлага на кмета на община Ихтиман да изготви всички необходими документи по провеждането на търг с явно наддаване, както и да сключи договор с определения за спечелил кандидат с предложения проект на договор за приватизация.

Председател: Н. Начев

2767

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 870 от 31 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и ал. 3, чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ХI-661.760 в кв. 71 за промяна на вида територия от „Жилищна устройствена зона – Жс“ в „Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона“.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

2757

 

РЕШЕНИЕ № 871 от 31 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и ал. 3, чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общия устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ Х-661.1211, 1212 в кв. 99 по плана на гр. Плевен за промяна на вида територия от „Жилищна устройствена зона – Жм“ в устройствена зона от тип „Жилищна устройствена зона – Жг“ с преобладаващо застрояване с голяма височина и плътност.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

2758

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № 22ОА-765 от 15 април 2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 24, ал. 10, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Решение № 95, взето с протокол № 6 от 24.03.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, като се взе предвид необходимостта от оптимизиране на структурата на ДГ „Чайка“ и с оглед удовлетворяване нарасналата нужда от места в детските градини и интереса на децата и техните семейства нареждам:

I. 1. Извършвам оптимизация на структурата на ДГ „Чайка“ с официален адрес: Пловдив, ул. Славянска № 57, както следва:

2. Считано от 15.09.2022 г. закривам сградата – втори адрес към ДГ „Чайка“, намиращ се в Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев № 45.

3. За началото на учебната 2022/2023 година откривам сграда – втори адрес към ДГ „Чайка“, намиращ се в Пловдив, ул. Богомил № 75А, с капацитет от четири целодневни групи за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас при съблюдаване на приложимите държавни образователни стандарти.

4. Пренасочвам децата, обучаващи се в закритата сграда по т. 2, в новооткрития втори адрес към ДГ „Чайка“, намиращ се в Пловдив, ул. Богомил № 75А.

5. Да се запазят трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата сграда към ДГ „Чайка“, като същите няма да бъдат прекратени, а бъде изменено само работното място на служителите и те бъдат пренасочени към новооткритата сграда към детското заведение на ул. Богомил № 75А.

6. Да бъдат осигурени необходимите средства за финансовото обезпечаване за издръжката на новооткритите групи в детската градина и средства за заплати и осигурителни вноски от Община Пловдив като финансиращ орган.

II. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на X.X. – зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“, и X.X., зам.-кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики“.

III. Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

IV. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив.

Кмет: Здр. Димитров

2793

 

ОБЩИНА С. БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № 320 от 24 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Борован, реши:

1. Одобрява окончателния проект на общ устройствен план на община Борован заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане.

2. Възлага на кмета на община Борован да представя ежегодно за приемане от Общинския съвет – Борован, доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Борован в неговия обхват и предложение за измененията му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Председател: П. Станев

2786

8. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № РС-17 от 28.04.2022 г. е поправена очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж № РС-30 от 17.04.2019 г. (ДВ, бр. 33 от 2019 г.) за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до пресичането с Път III-307, подучастък от км 94+960 до км 96+600, като в диспозитива му се добави: „За възложител на реконструкцията на електропроводи да се счита и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.“ На основание чл. 62, ал. 2 от АПК заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

2797

22. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издал Заповед № РД-02-15-49 от 3.05.2022 г., с която се прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № АУ 22-11/21.03.2022 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за одобряване на технически проект и за издаване на разрешение за строеж за обект: „Модернизация на Тягова подстанция Враца, прилежащите й секционни постове Моравица и Криводол, подмяна на гаровите разединители на спирка Моравица, гари Руска Бяла, Враца, Бели Извор и Криводол с изграждане и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“, Етап I: „Модернизация на Тягова подстанция Враца и прилежащия й секционен пост Моравица и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“, с местонахождение зоната на отчуждение на железопътната инфраструктура на териториите на гр. Враца, община Враца, област Враца, и с. Моравица, община Мездра, област Враца. На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от АПК чрез МРРБ до Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

2796

25. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издал Заповед № РД-02-15-48 от 3.05.2022 г., с която се прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № АУ 25-4/16.03.2022 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за одобряване на технически проект и за издаване на заповед за допълване на Разрешение за строеж № РС-71/6.10.2021 г. за обект: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, по пет обособени позиции, Обособена позиция 4: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлеза на км 244+066 (стар км 244+619) и на км 247+580 (стар км 248+202) в междугарието Черноград – Айтос, с въведени етапи: Етап 1: Нов пътен надлез на км 244+066 (стар км 244+619); Етап 2: Нов пътен надлез на км 247+580 (стар км 248+202) с въвеждане на нов Етап 3: Пресичане на въздушна линия ниско напрежение с пътен надлез на км 247+580 (стар км 248+202), с местонахождение с. Тополица, община Айтос, област Бургас. На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от АПК чрез МРРБ до Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

2795

17. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С222225-091-0000279/14.03.2022 г. възлага на „Пи енд Ай Холд“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 206726351, адрес за кореспонденция: гр. Варна, Западна промишлена зона, Печатница „Изток“, представлявано от X.X.X., следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10135.4510.470, с площ 22 207 кв. м, намиращ се в гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, Западна промишлена зона, с граници на имота, както следва: 10135.4510.1119, 10135.4510.472, 10135.4510.473, 10135.4510.491, 10135.4510.471, 10135.4510.49, 10135.4510.26, 10135.4510.25, ведно с построените върху имота сгради: 1. помпена станция с идентификатор 10135.4510.470.4, с резервоар за противопожарни и питейни нужди, с площ 219 кв. м; 2. административна сграда с идентификатор 10135.4510.470.2 на 3 нива, с площ 1407 кв. м; 3. промишлена сграда с идентификатор 10135.4510.470.3 – производствен корпус с площ 5820 кв. м.

2783

49. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, офис Видин, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С220005-091-0000333/25.03.2022 г. възлага на „Ню ком инвестмънт“ – ЕООД, ЕИК 206390114, с постоянен адрес: Видин, ул. Цар Асен I № 14, вх. Б, ап. 4, представлявано от X.X.X., следните недвижими имоти: 1. земеделска земя – нива с ЕКАТТЕ 73612, пл. № 106015, пета категория, площ 1100 кв. м, намираща се в с. Търговище, община Чупрене, област Видин – местността Дешковец, съгласно скица от АГКК, с номер 15-824223-9.09.2020 г., за сумата 901 лв.; 2. земеделска земя – нива с ЕКАТТЕ 73612, категория пета, пл. № 108006, площ 4703 кв. м, намираща се в с. Търговище, община Чупрене, област Видин – местността Дешковец, съгласно скица от АГКК, с номер 15-702550-2.08.2019 г., за сумата 1805 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

2755

53. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С220016-091-0000268/11.03.2022 г. и № С220016-091-0000269/11.03.2022 г., възлага на „Химел инженеринг“ – ЕООД, идентификационен номер на ЮЛ 103831766, адрес за коресподенция: ул. Цар Иван Срацимир № 2, ет. 4, гр. Варна, област Варна, адрес по чл. 8 от ДОПК: ул. Цар Иван Срацимир № 2, ет. 4, гр. Варна, област Варна: 1. търговски обект – „Магазин с пивница“, едноетажна масивна сграда със застроена площ 196 м2, представляваща имот с кадастрален № 6, кв. 5, и търговски обект – „Хранителен магазин“, едноетажна масивна сграда със застроена площ 103 м2 ведно с прилежащия терен към двете сгради с обща площ 1060 м2 в кв. 5 по ПУП на с. Брезен, община Ардино, област Кърджали, изготвен през 1990 г., при граници на имота: север – улица; изток – земеделски земи; юг – земеделски земи; запад – улица и ПИ на Назми Емурла; 2. УПИ (парцел) VII-73, кв. 9 с площ 1330 м2 по ПУП на с. Чернигово, община Ардино, област Кърджали, изготвен през 1984 г., ведно с изградения в него търговски обект – „Смесен магазин“, едноетажна масивна сграда със застроена площ 157 м2, при граници на имота: изток – улица; запад – УПИ V и УПИ VIII от кв. 9; север – УПИ VI от кв. 9; юг – улица. Имотите се продават такива, каквито са в момента на продажбата и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупените имоти. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

2784

36. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на две академични длъжности доцент – висше училище в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научните специалности, както следва: „Военна токсикология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на катедра „Медицина на бедствените ситуации“, и „Гастроентерология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на катедра „Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология“ на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията към участника в конкурса и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: служба „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 9225130.

2768

850. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Земна основа, фундиране и подземно строителство“ за нуждите на катедра „Геотехника“ – един, със срок 3 месеца; доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (моделиране) за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ – един, със срок 3 месеца; доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за нуждите на катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, сграда ректорат, София, бул. Христо Смирненски № 1, тел. 02/866-90-54.

2762

57. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурси за: доценти по: 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Електротехника) – един; 5.9. Металургия (Металургия на черните метали) – един; 5.13. Общо инженерство (Системи и устройства за опазване на околната среда) – един на половин щат; професори по: 5.1. Машинно инженерство (Приложна механика (включително трибология) – един, 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел.: 02/81 63 120 и 81 63 136.

2773

262. – Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява следните конкурси за заемане на академични длъжности: в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки: доцент – професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Маркетинг (анализ на маркетингово съдържание)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, за нуждите на катедра „Маркетинг“ към Икономическия университет – Варна; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки: главен асистент – професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Маркетинг (анализи на потребителско поведение)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, за нуждите на катедра „Маркетинг“ към Икономическия университет – Варна; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки: главен асистент – професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление (Туризъм – Анимация в туризма)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, за нуждите на катедра „Туризъм“ при Колежа по туризъм към Икономическия университет – Варна. За информация и документи – отдел „НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813, nidd@ue-varna.bg.

2771

89. – Медицинският институт на МВР, София, на основание Заповед № 1589 от 4.05.2022 г. на директора на МИ – МВР, обявява конкурс за заемане по трудово правоотношение на академична длъжност доцент по научната специалност „Обща хирургия“, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина в Клиника по обща, коремна и съдова хирургия – Хирургичен профил към сектор „Болнична помощ“ на Многопрофилна болница за активно лечение – Централна клинична база в София към Лечебни заведения за болнична помощ при Медицинския институт на МВР, със срок за подаване на документите 2 месеца считано от деня след датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Подробна информация за конкурса, за необходимите изисквания и документи за участие се съдържа в съответната заповед на директора на МИ – МВР, и може да се получи, както и да се подават документи за участие в сектор ЧРКАО при МИ – МВР, в София 1606, бул. Ген. Скобелев № 79, всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. и от 13 до 16 ч., тел. за контакт – 02/9821460, 02/9821596.

2774

89а. – Медицинският институт на МВР, София, на основание Заповед № 1591 от 4.05.2022 г. на директора на МИ – МВР, обявява конкурс за заемане по трудово правоотношение на академична длъжност професор по научната специалност „Оториноларингология“, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна област „Медицински науки“, в Клиника по ушно-носно-гърлени болести – Хирургичен профил към сектор „Болнична помощ“ на Многопрофилна болница за активно лечение – Централна клинична база в София към Лечебни заведения за болнична помощ при Медицинския институт на МВР, със срок за подаване на документите 2 месеца, считано от деня след датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Подробна информация за конкурса и за необходимите изисквания и документи за участие се съдържа в съответната заповед на директора на МИ – МВР, и може да се получи, както и да се подават документи за участие в сектор „ЧРКАО“ при МИ – МВР, в София 1606, бул. Ген. Скобелев № 79, всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. и от 13 до 16 ч., тел. за контакт – 02/9821460, 02/9821596.

2775

219. – Институтът по невробиология при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент – един, научна специалност „Психофизиология“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Информация и подаване на документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая № 213, тел. 02/979-2151.

2819

87. – Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент – един, и доцент – един, в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Генетика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ЦА на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

2812

8. – Националният природонаучен музей при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Зоология“ (шифър 10602), за нуждите на отдел „Безгръбначни животни“ (област арахнология). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на Националния природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител № 1, 1000 София.

2794

60. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура в обхват на улица от о.т. 304-о.т. 311, УПИ I-9534, 9535, 9828 – за жилищно строителство, УПИ II-9828 – за жилищно строителство, кв. 12, УПИ II-9856 – за ТП, УПИ III-9828 – за жилищно строителство и оо, УПИ XV-1137 – за жилища, магазини и офиси, кв. 12-А, м. НПЗ „Изток“ – м. Къро, район „Младост“ – СО. Проектите са изложени в Район „Младост“ – СО. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Младост“.

2789

2. – Община Айтос на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 411 от 19.04.2022 г. на Общинския съвет – Айтос, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелна линия 20 kV от П/С „Айтос“ до СРС стълб 103 А на ВЛ „Пролет“ (SAP 4500351123)“. Трасето на подземния кабел 20 kV преминава през имоти – общинска и държавна собственост, в землищата на с. Караново, община Айтос, с. Пирне, община Айтос, и на гр. Айтос. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде оспорено от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2838

244. – Община Аксаково на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 39.21 от 27.04.2022 г. Общинският съвет – Аксаково, е одобрил изменението на действащия регулационен план на с. Долище, община Аксаково, в частта му за УПИ I-85, кв. 7а и част от алея, граничеща с него, по плана на с. Долище, община Аксаково, при което кв. 7 и 7а се обединяват в нов кв. 7 така, както е указано с червени, сини, черни и зелени линии, надписи и щрихи на ситуацията в представляващия неразделна част от решението ПУП – ПР. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.

2828

2. – Община Ардино на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 369 от 26.04.2022 г. на Общинския съвет – Ардино, е одобрен проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) на кв. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79 по ПУП на кв. Къпина, гр. Ардино, община Ардино, област Кърджали, с които се обособяват нови обслужващи улици, нови незастроени урегулирани поземлени имоти и нови урегулирани поземлени имоти – парцели, които представляват прилежащи терени към вече построени сгради. С проекта се променят номерата и конфигурациите на съществуващите парцели и квартали. ПУП – ПРЗ е изложен в сградата на общината в отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ при общинската администрация – Ардино, стая № 7. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Кърджали, чрез Общинския съвет – Ардино.

2759

72. – Община Батак на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 298 от 31.03.2022 г., взето с протокол № 22, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелен ел. провод 20 kV от кабелна муфа, местност Караджа дере, до подстанция „Широка поляна“ в землището на гр. Батак, област Пазарджик“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2829

18. – Община Благоевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 101 по протокол № 5 от 25.03.2022 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел 20 kV за външно ел. захранване на имот с идентификатор 04279.38.65 в местността Кури дере-Ш.22 по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.38.51 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

2826

7. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 2 от 28.04.2022 г. на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство на обект „Модернизиране и разширение на радиорелейната мрежа на ДП „РВД“, подобект „Радиорелеен възел „ЛЦ на ОВД Бургас“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2785

7. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за отвеждащ канал в обхвата на ПИ с идентификатори № 10553.159.1, 10553.159.10 и 10553.159.11 по КККР на с. Велчево, община Велико Търново, с цел създаване на устройствена основа за промяна предназначението на ПИ с идентификатори № 10553.159.1 и 10553.159.10 и за изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ в Къпиновски манастир. Проектът се намира в общинската администрация, стая № 520. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Велико Търново в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2815

8. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване в обхвата на УПИ ХІІІ-32 и УПИ ХІV-33 от кв. 5, УПИ VІІІ-32 и УПИ ХХІІ-33 от кв. 6 и улица с о.т. 18-19-21-20 по ПУП на с. Миндя, община Велико Търново, с цел създаване на нов УПИ ХV-32, кв. 5 по ПУП на с. Миндя по имотните граници на ПИ № 32 по плана на с. Миндя и нов УПИ ХVІ-33, кв. 5 по имотните граници на ПИ № 33 по плана на с. Миндя за частта от имота, която е в регулация, при което се заличава част от нереализирана улица между о.т. 18-19-21-20 и се създава нова обслужваща улица с ширина 3,50 м за сметка на ПИ № 32 и нова о.т. 19а. За всеки от новообразуваните УПИ ХV-32 и УПИ ХVІ-33 от кв. 5 по ПУП на с. Миндя се определя режим на устройство и застрояване в съответствие с устройствената зона „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност“. Проектът се намира в общинската администрация, стая № 520. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Велико Търново в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2816

7. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ I – „за КЖС“, кв. 547, УПИ I – „за КЖС“, в кв. 548 и улица от о.т. Р244 до о.т. Р248, ж.к. Русия 1, гр. Добрич. Плановете са изложени в Община Добрич – Център за услуги и информация, от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до община Добрич.

2830

3. – Община Дългопол, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 37-14 от 15.04.2021 г. на Общинския съвет – Дългопол, е одобрен ПУП – парцеларен план за „МКРУ 20 kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20 kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4 kV 2х1000 kVA, оборудвано с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20 kV от МКРУ до БКТП“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, чрез кмета на община Дългопол в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2776

1. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 320/28/12 по протокол № 28 от 14.04.2022 г. на ОбС – Елхово, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура на трасе за транспортен достъп до УПИ І-148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175 – общинска собственост, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, по КККР на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез ОбС – Елхово, пред Административния съд – Ямбол.

2764

6. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 320/28/12 по протокол № 28 от 14.04.2022 г. на ОбС – Елхово, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура на трасе за транспортен достъп до УПИ І-148.40, масив 148 през поземлен имот с идентификатор 43459.148.175 – общинска собственост, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път по КККР на с. Лесово, община Елхово, област Ямбол. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез ОбС – Елхово, пред Административния съд – Ямбол.

2821

42. – Община Ивайловград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 46 от 21.04.2022 г. на Общинския съвет – Ивайловград, е одобрен изготвеният проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Довеждащ водопровод до „Антична вила „Армира“, община Ивайловград, за поземлени имоти с № 32024.37.711, 32024.37.503, 32024.141.556, 32024.53.588, 32024.53.29 до границата на ПИ 32024.53.678 по кадастралната карта на землището на Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Ивайловград пред Административния съд – Хасково, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2822

2. – Община Искър на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП – ПП) за част от концесионна територия на находище „Феникс“ – Етап 1 – ПИ с идентификатори: 145.380, 145.385, 145.387, 145.389, 145.446, 145.447, 145.589, и части от ПИ с идентификатори: 145.379, 145.388, 145.390, 145.391, 145.468, 145.469, 145.577, 145.623, 251.1, в землището на гр. Искър – ЕКАТТЕ 55782, област Плевен, за обект: „Ел. трасе на кабел 20 kV от съществуващ стълб от ВЛ 20 kV „ЗНО“ до нов трафопост“. Проектната документация се намира в стая 212 на Община Искър. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2798

76. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Къщи за гости – 4 бр.“ в УПИ 010022 – жилищно застрояване (ПИ с идентификатор по КККР 87179.10.22), м. Кара Мандра, землище с. Яврово, община Куклен“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

2836

77. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Парцеларен план за пътна връзка до УПИ І-10.535 – за складова и производствена дейност, м. Михов орех, землище гр. Куклен, община Куклен“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

2835

78. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Парцеларен план за промяна предназначението на ПИ 7.309 от кадастралната карта на землище с. Руен, община Куклен, по обект: „Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ 281, 212, 217 – жилищно застрояване и обществено обслужване, идентичен с ПИ 63238.7.306 от кадастралната карта на землище с. Руен, община Куклен, м. Ветряк“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

2834

388. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и 3 от ЗОС и чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 48, протокол № 3 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 31.03.2022 г., е одобрен проект за изменението на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) на урегулиран поземлен имот УПИ І, кв. 247 по плана на „Централна градска част“, гр. Кърджали. Дава съгласие за промяна на статута на новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ и УПИ ІІІ с отреждане за трафопост от публична общинска собственост в частна общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на Община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2840

388а. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 49, протокол № 3 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 31.03.2022 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – специализирана план-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване през имоти 40909.116.183, 40909.116.181, 40909.116.165 и 40909.116.121 за нови жилищни сгради в поземлени имоти 40909.116.169 и 40909.116.70 в кв. 133, ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на Община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2841

388б. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 50, протокол № 3 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 31.03.2022 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – специализирана план-схема за обект: „Изместване на ВЛ НН, изв. 1, ТП 1 „Горна Гледка“ в участъка между Ст. 9 и Ст. 11, преминаваща през УПИ ХІV-193, кв. 13 по плана на кв. „Горна Гледка“, гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на Община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2842

388в. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 65, протокол № 3 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 31.03.2022 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – специализирана план-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване през поземлени имоти 40909.106.625, 40909.106.469, 40909.106.186, 40909.106.445 и 40909.106.488 за нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.106.677, кв. 90, район „Пазара“, гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на Община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2843

22. – Община Перник на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Изместване на участък от газопроводно отклонение за гр. Перник“ – елемент на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, разположен на територията на община Перник, в землищата на с. Големо Бучино и гр. Перник. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

2792

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлени имоти с идентификатори 24935.504.1, 24935.504.2, 24935.504.3, 24935.504.4, м. Долни ливади, в землището на с. Дисевица, община Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може да бъде прегледан в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала „X.X.“.

2756

85. – Община Радомир на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за кв. 194, 195 и 209 по действащия регулационен план на гр. Радомир, област Перник. С проекта се предвижда изменение на урегулираните поземлени имоти в цитираните квартали, така че регулационните линии да минат по имотните граници от КККР на гр. Радомир и да бъде образуван нов УПИ IV-21, кв. 195. За всички УПИ – предмет на изменението, се променя предназначението в съответствие с ОУП на община Радомир (зона Смф), като с изключение на УПИ IV-21, кв. 195, предназначението ще бъде „за жилища за временно обитаване“, а за УПИ ІІІ-12, кв. 195 – „за декоративен разсадник и градински център“. За останалите УПИ предназначението е „за безвредни промишлени производства, складове и търговия“. Улицата между о.т. 823-825-826 се премахва, а улицата в участъка между о.т. 822-823 се изменя, като става без изход с уширение в края. За обслужване на УПИ XVII-5 се предвижда тупик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2827

2. – Община Раковски на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че по Заявление на „Крайс Инженеринг“ – ЕООД, е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за подземно кабелно трасе 20 kV с обща дължина 242 м, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 48948.103.6, 48948.77.34 и 48948.108.53 по КККР на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив – общинска пътна мрежа. Проектът е допуснат с Решение № 475, взето с протокол № 29 от 16.12.2021 г. от заседание на ОбС – Раковски. Парцеларният план засяга поземлени имоти с идентификатори: 48948.103.6 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, 48948.77.34 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, 48948.108.53 с НТП – за местен път по КККР на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив – общинска собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на ПУП – ПП в общината, стая № 2, ет. 1 (техническа служба), и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация – гр. Раковски.

2813

3. – Община Раковски на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че по заявление от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за кабелна линия 1 kV, преминаващо през 70010.0.42 с НТП – за път от републиканската пътна мрежа, на 0,6 м от имотните граници, за електрозахранване на „работилница, склад и кладенец“ в поземлен имот № 70010.092073, за който е образуван УПИ 092073 – обществено и делово обслужване и жилищна сграда, намиращ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ 70010, община Раковски, област Пловдив, местност Топ Кория, допуснат с Решение № 296, взето с протокол № 19 от 31.03.2021 г. на ОбС – Раковски. Парцеларният план засяга поземлени имоти № 70010.092073 (УПИ 092073 – обществено и делово обслужване и жилищна сграда) и № 70010.0.42 с НТП – за път от републиканската пътна мрежа, държавна частна собственост – Министерство на транспорта, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на ПУП – ПП в общината, стая № 2, ет. 1 (техническа служба), и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация – гр. Раковски.

2814

94. – Община Сандански, област Благоевград, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за ПНИ/план за новообразуваните имоти и регистъра към него за земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, и помощен план за поземлен имот с идентификатор 20780.32.1 (032001 по КВС) в местност Дренковец, землище на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград; ПНИ е представен на цифров и графичен носител съгласно указанията за прилагане на § 4; регистър на собствениците от ПНИ. Съгласно чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация чрез общинската администрация – Сандански, до областния управител на област с административен център Благоевград.

2823

52. – Община Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 65365.24.624, № 65365.43.208, № 65365.43.201, № 65365.43.203 и № 65365.43.1205 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изп. директор на АГКК, третиращ изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за учредяване на сервитут на довеждащ колектор с дължина 484 м до съществуващ външен колектор – гр. Сапарева баня, с площ на засегнатите от сервитута имоти, както следва: дължина на трасето през поземлен имот с идентификатор № 65365.24.624 – 246,46 м, и площ на ограничения в ползването – 1473 кв. м; дължина на трасето през поземлен имот с идентификатор № 65365.43.208 – 63,73 м, и площ на ограничения в ползването – 383 кв. м; дължина на трасето през поземлен имот с идентификатор № 65365.43.201 – 47,11 м, и площ на ограничения в ползването – 292 кв. м; дължина на трасето през поземлен имот с идентификатор № 65365.43.203 – 120,45 м, и площ на ограничения в ползването – 703 кв. м; дължина на трасето през поземлен имот с идентификатор № 65365.43.1205 – 6,30 м, и площ на ограничения в ползването – 60 кв. м, с възложител Община Сапарева баня. Проектът е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол по строителството и проекти“ при Община Сапарева баня – ул. Германея № 1, ет. 3, гр. Сапарева баня. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да разгледат проекта и ако имат основания, да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.

2761

96. – Община Ябланица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 325 от протокол № 32 от 28.04.2022 г. на Общинския съвет – Ябланица, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за кв. 17, 18 и 19, жилищна зона „Слънчев край“, гр. Ябланица, община Ябланица. Проектиране и осигуряване на нова улица за достъп до урегулирани поземлени имоти в кв. 17, 18 и 19, жилищна зона „Слънчев край“ от о.т. 72, премахване на съществуващите проектни участъци между о.т. 72 и о.т. 73 и между о.т. 75 и о.т. 76 поради невъзможността за изпълнението им заради голямата денивелация на терена и неправилното им ориентиране спрямо съществуващите хоризонтали. Запазват се участъци между о.т. 74 и о.т. 75, както и между о.т. 73 и о.т. 76. На мястото на УПИ І-899 и УПИ ІІ-898 се одобряват проектираните нови 2 уширения за осигуряване на обръщане на автомобилите в обратна посока. Проектът е изложен в стая № 106 в сградата на Община Ябланица. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ябланица до Административния съд – Ловеч.

2824

136. – Община с. Опан, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) извън границите на урбанизираните територии за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване на преместваем обект „Метален контейнер – фургон“ в ПИ 53576.107.3 по КККР на с. Опан, област Стара Загора. Предвижда се новата кабелна линия да бъде с дължина около 300 л. м и да започва от съществуващ трафопост в ПИ 53576.108.125 и да завършва до имота на възложителя – ПИ 53576.107.3 по КККР на с. Опан, община Опан. Трасето на кабела преминава през поземлени имоти: ПИ 53576.108.125, ПИ 53576.108.115, ПИ 53576.108.524, ПИ 53576.107.112, ПИ 53576.107.137 по КККР на с. Опан, община Опан, област Стара Загора, собственост на Община Опан, област Стара Загора. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация – с. Опан, област Стара Загора.

2760

Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор на Окръжната прокуратура – Разград, против разпоредбите на чл. 4, т. 2, 5, 6 и 8, чл. 74, 75, 105 и 106 от Наредба № 25 на Общинския съвет – Разград, за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в община Разград, по който е образувано адм. д. № 78/2022 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 7.06.2022 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.

2864

Районният съд – Варна, гражданска колегия, 30 състав, призовава X.X.X. Мохамед, роден на 9.05.1982 г. в гр. Дакахлия, Египет, гражданин на Египет, с неизвестен адрес, който в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Варна, ХХХ състав, като ответник по гр. дело № 5056/2020 г. за връчване на съдебните книжа по гр. дело № 5056/2020 г. на ВРС, образувано по искова молба с правно основание чл. 59, ал. 9 във връзка с чл. 150 и чл. 124, ал. 2 от СК от X.X.X., ЕГН **********. Указва на Ибрахим Мохамед Абду Мохамед, роден на 9.05.1982 г. в гр. Дакахлия, Египет, гражданин на Египет, че при неявяване за получаване на книжата ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

2811

Районният съд – Варна, 16 състав, призовава ответника X.X.X., роден на 25.09.1948 г. в гр. Москва, гражданин на Руска федерация, БУЛСТАТ 175614974, с постоянен адрес: Варна, п.к. 9010, район „Приморски“, ж.к. Бриз, ул. 106-а, сутерен № 20, вх. 1, ап. 1, да се яви в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Варна, 16 състав, за да получи книжата и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК по гр. дело № 5143/2021 г., заведено от Етажната собственост на хотел „Палм Бийч“, тяло „А“, на адрес: Варна, район „Приморски“, к.к. Златни пясъци, хотел „Палм Бийч“, представлявана от председателя на управителния съвет X.X.X., гражданин на Руска федерация, роден на 3.11.1969 г. в СССР, Алтайски край, притежаващ паспорт № 720991980, издаден от ФМС 77438 на 3.09.2012 г., валиден до 3.09.2022 г., по иск с правно основание чл. 48, ал. 8 във връзка с чл. 51, ал. 1 ЗУЕС. Указва на лицето, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

2862

Районният съд – Варна, 42 състав, призовава ответника X.X.X., притежаваща паспорт серия 71, № 4652759, издаден на 27.05.2011 г. от ФМС 40001, с постоянен адрес: Руска федерация, гр. Калуга, ул. Дер. Жельобино, дом № 10, и адрес по чл. 38 от ГПК: Варна, ул. Чинар № 4, да се яви в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Варна, 42 състав, за да получи книжата и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК по гр. дело № 18342/2021 г., заведено от Наталия Барбарошие, ЕГН **********, по иск с правно основание чл. 439 ГПК. Указва на лицето, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще му бъде назначено особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

2863

Районният съд – Велинград, съобщава на Сайман Марк Боуден, роден на 24.05.1976 г. във Великобритания – гражданин на Великобритания, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея в превод на английски език за писмен отговор в едномесечен срок на основание чл. 131, ал. 2 и 3 от ГПК, като се укаже за възможността да ползва правна помощ и че ако въпреки публикацията не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът ще му назначи особен представител на разноски на ищеца като ответник по гр. дело № 39/2022 г. с предмет на делото чл. 49 от СК, заведено от X.X.X.-X. с адрес: Велинград, бул. Съединение № 168.

2861

Районният съд – Русе, VІІ гр. състав, уведомява лицето Левент Хош, гражданин на Република Турция, роден на 16.06.1978 г., че в двуседмичен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Районния съд – Русе, ул. Александровска № 57, в качеството на ответник по гр.д. № 1421/2022 г. на Районния съд – Русе, за да получи препис от исковата молба, подадена от Шенай Исмет Хош, заедно с приложените към нея писмени доказателства и разпореждане по чл. 131 ГПК. Ако в указания срок ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията или не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като ще му бъде назначен особен представител.

2837

 

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр.д. № 76/2022 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Варна, и ответници – 1. X.X.X. с адрес: Варна, кв. Св. X.X. № 57, вх. В, ет. 2, ап. 21; 2. X.X.X. с адрес: Варна, ж.к. Трошево № 57, вх. В, ет. 2, ап. 21, и 3. „ТИК 01“ – ЕООД, с ЕИК 204173051, представлявано от управителя X.X.X., със седалище и адрес на управление: Варна, ж.к. Трошево № 57, вх. В, ет. 2, ап. 21.

Исковата молба е с правно основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ и с цена на иска 433 456,24 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното, попадащо в патримониума на ответниците, имущество:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер на 219 000 лв., в т.ч.:

Новообразуван недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2515.4061 с площ 793 кв. м, при граници: ПИ 2515.9540, 2515.433, 2515.3975, 2515.430, 2515.9538, идентичен с УПИ І-4054, кв. 31 по плана на с.о. „Ален мак“, район „Приморски“, на гр. Варна, образуван от: дворно място с идентификатор № 10135.2515.434, намиращо се във Варна, община Варна, област Варна, селищно образувание „Ален мак“, представляващо поземлен имот № 434, кадастрален район 515 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Ален мак“, ведно с построената в него жилищна сграда с идентификатор № 10135.2515.434.4, със застроена площ 85 кв. м и РЗП 259 кв. м, придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от 26.09.2016 г. (вх. рег. № 29614/17.11.2016 г., акт № 51, том LXXIX, дело № 3947/2016 г. на СВ – Варна), и поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3084, намиращ се във Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“, п.к. 9000, с.о. „Ален мак“, целият с площ 286 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), с номер по предходен план № 515384, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 100, том I, pег. № 2519, дело № 84 от 25.08.2017 г. (вх. pег. № 22953, акт № 180, том LIV, дело № 11729/2017 г. на СВ – Варна). Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 105 000 лв.

4/5 идеални части от следния недвижим имот: търговски обект – магазин със застроена площ 88,98 кв. м, намиращ се в Балчик, община Балчик, област Добрич, ж.к. Балик № 22, на партерен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02508.76.18.5.52, разположен в сграда № 5 в поземлен имот с идентификатор № 02508.76.18, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, където е построена сградата, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 100, том I, pег. № 552, дело № 78 от 22.02.2019 г. (вх. рег. № 308, акт № 149, том I, дело № 136/2019 г. на СВ – Балчик). Пазарната стойност на 4/5 ид.ч. от имота към настоящия момент е в размер на 52 000 лв.

1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор № 02676.501.877 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: Банско, ул. Радан Тотев № 7, площ 507 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 877, кв. 21, парцел XI, съседи: 02676.501.878, 02676.501.4118, 02676.501.2445, 02676.501.880, 02676.501.881, 02676.501.882, 02676.501.876, а съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот № 186, том I, pег. № 1704, дело № 171 от 2006 г. на нотариус X.X., вписан под акт № 99, том 10, дело № 2034/2006 г. с вх. № 2243/5.05.2006 г. в Службата по вписванията – Разлог, представляващ урегулиран поземлен имот XI, планоснимачен № 877 в кв. 21 по плана на гр. Банско, целият с площ 448 кв. м, при съседи по скица: УПИ XII, пл. № 876, улица и УПИ X, пл. № 878, всички в кв. 21, а по нот. акт: № 23, том I, дело № 633/1979 г. – X.X., X.X., X.X. и улица, и сграда с идентификатор 02676.501.877.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: Банско, ул. Радан Тотев № 7, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.877 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: Банско, ул. Радан Тотев № 7, ет. 1, адрес на имота: Банско, п.к. 2770, ул. Радан Тотев № 7, площ 507 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 877, кв. 21, парцел XI, съседи: 02676.501.878, 02676.501.4118, 02676.501.2445, 02676.501.880, 02676.501.881, 02676.501.882, 02676.501.876, застроена площ: 24 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, придобити с постановление № 230 за възлагане на недвижим имот от 24.02.2016 г. на ЧСИ X.X. с район на действие – Окръжен съд – Благоевград, рeг. № 702, и адрес: Разлог, област Благоевград, ул. Бяла река № 14. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 15 000 лв.

19/24 идеални части от недвижимия имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.877.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: Банско, ул. Радан Тотев № 7, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.877, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 112 кв. м, ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 02676.501.877.1.2; стар идентификатор: няма, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 17434/19.10.2010 г., издадена от СГКК – Благоевград, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 61, том VI, pег. № 7094, дело № 1019 от 2007 г. на нотариус X.X., вписан под акт № 24, том IV, дело № 6655/2007 г. в Службата по вписванията – Разлог, представляващ първи етаж от двуетажна масивна сграда, построена върху урегулиран поземлен имот XI, планоснимачен № 877 в кв. 21 по плана на гр. Банско, целият с площ 488 кв. м, при съседи по скица: УПИ XII, пл. № 876, улица и УПИ X, пл. № 878, всички в кв. 21, а по нот. акт № 23, том I, дело № 633/1979 г. – X.X., X.X., X.X. и улица, придобит с постановление № 57515 за възлагане на недвижим имот от 7.09.2017 г. на ЧСИ X.X. с район на действие – Окръжен съд – Благоевград, рeг. № 702 и адрес: Разлог, област Благоевград, ул. Бяла река № 14. Пазарната стойност на 19/24 идеални части от недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 32 000 лв.

Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц Елизе“, pег. № В 6652 ВР, рама № VF7DD9HP0EJ706511, двигател № 10JBFM0106545. Пазарната стойност на МПС към настоящия момент е в размер на 6500 лв.

Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц Елизе“, pег. № В 6653 ВР, рама № VF7DD9HP0EJ823125, двигател № 10JBFM0142342. Пазарната стойност на МПС към настоящия момент е в размер на 8500 лв.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от „ТИК 01“ – ЕООД, ЕИК 204173051 с цена на иска в размер на 82 000 лв., в т.ч.:

Недвижими имоти, намиращи се в сграда 1 с идентификатор 02676.88.1.1 от комплекс „Браска“ в гр. Банско, въведен в експлоатация съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 55/16.09.2009 г., издадено от главния архитект на Община Банско, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 02676.88.1, Банско, община Банско, област Благоевград, който имот по документ за собственост е с номер 088011 по кадастралната карта на гр. Банско, местност Гуровица, с площ 0,593 дка, в който поземлен имот е изградена жилищна сграда с магазини с разгърната застроена площ 917,80 кв. м, като продаваните недвижими имоти представляват самостоятелни обекти в сградата, а именно:

1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.88.1.1.3, намиращ се в Банско, община Банско, област Благоевград, с адрес на самостоятелния обект: Банско, п.к. 2770, м. Гуровица, ет. 1, ап. 5, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.88.1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 73,60 кв. м, с прилежащи части 9,173%, равняващи се на 9,17 кв. м, с обща РЗП 82,77 кв. м, а по описание съгласно архитектурен проект: апартамент № 5, целият със застроена площ 73,60 кв. м, на кота + 2,90 м, разположен на първи етаж от комплекс „Браска“, заедно с 9,17 %, равняващи се на 9,17 кв. м;

2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.88.1.1.9, намиращ се в Банско, община Банско, област Благоевград, с адрес на самостоятелния обект: Банско, п.к. 2770, м. Гуровица, ет. 1, ап. 11, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.88.1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 73,60 кв. м, с прилежащи части 9,173%, равняващи се на 9,17 кв. м, с обща РЗП 82,77 кв. м, а по описание съгласно архитектурен проект: апартамент № 11, целият със застроена площ 73,60 кв. м, на кота + 8,70 м, разположен на първи етаж от комплекс „Браска“, заедно с 9,17%, равняващи се на 9,17 кв. м, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 107, том ІІ, pег. № 2366, дело № 276 от 10.08.2016 г. (вх. рег. № 3253/10.08.2016 г., акт № 188, том IX, дело № 1167/2016 г. при СВ – Разлог) от „ТИК 01“ – ЕООД.

Пазарната стойност на недвижим имот т. 1 към настоящия момент е в размер на 41 000 лв. Пазарната стойност на недвижим имот т. 2 към настоящия момент е в размер на 41 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер на 92 956,24 лв., в т.ч.:

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща върнатия на 4.11.2017 г. заем на X.X..

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща върнатия на 29.11.2017 г. заем на X.X..

Сумата в размер на 6956,24 лв., представляваща върнати през 2018 г. непреобразуваната част от допълнителни парични вноски от X.X. в „ТИК 01“ – ЕООД, ЕИК 204173051, внесени през 2016 г.

Сумата в размер на 66 000 лв., представляваща върнати през 2018 г. допълнителни парични вноски от X.X. в „ТИК 01“ – ЕООД, ЕИК 204173051, внесени през 2017 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер на 34 500 лв., в т.ч.:

Сумата в размер на 14 100 лв., представляваща част от направени вноски по разплащателна сметка IBAN BG 52 СЕСВ 9790 1038 7576 00 BGN през 2015 г., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 5000 лв., представляваща част от направени вноски по разплащателна сметка IBAN BG 52 СЕСВ 9790 1038 7576 00 BGN през 2016 г., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 5000 лв., представляваща върнат от „Фармакол“ – ЕООД, заем, предоставен от X.X. през 2016 г., непреобразувана в друго имущество.

Сумата в размер на 10 400 лв., представляваща получен наем за недвижим имот, придобит по неустановен законен източник на средства.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер на 5000 лв., в т.ч.:

Сумата в размер на 5000 лв., представляваща допълнителни парични вноски от X.X. в „Трифарм“ – ЕООД, ЕИК 204868470 през 2017 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.09.2022 г. от 13,30 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат да представят своите претенции върху имуществото на ответника.

2845

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр.д. № 112/2022 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Благоевград, и ответник X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кресна, ул. Вардар № 46, и „Янко Карс“ – ЕООД, ЕИК 206438616, със седалище и адрес на управление – гр. Кресна, област Благоевград, представлявано от управителя X.X.X. с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска 195 109,35 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника имущество:

На основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата имущество от X.X.X. с ЕГН **********, постоянен адрес: гр. Кресна, ул. Вардар № 46, и „Янко Карс“ – ЕООД, ЕИК 206438616, със седалище и адрес на управление – гр. Кресна, област Благоевград, представлявано от управителя си – X.X., ЕГН **********, с цена на иска 195 109,35 лв., от които 185 109,35 лв. от X.X.X. с ЕГН **********, и 10 000 лв. от „Янко Карс“ – ЕООД, ЕИК 206438616, като бъде поискано отнемане в полза на държавата на следното незаконно придобито имущество:

Цената на иска спрямо X.X.X. е в размер 185 109,35 лв. и е формирана, както следва:

На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X. в размер 25 192,38 лв.:

сумата в размер 15 420 лв., представляваща обща стойност на иззетите парични средства в левове, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.;

сумата в размер 4895 евро с левова равностойност 9573,78 лв., представляваща обща стойност на иззетите парични средства в евро, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.;

сумата в размер 20 паунда с левова равностойност 129,48 лв., представляваща обща стойност на иззетите парични средства в британски паунда, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.;

сумата в размер 20 щатски долара с левова равностойност 69,12 лв., представляваща обща стойност на иззетите парични средства в щатски долари, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X. в размер 154 116,97 лв.:

сумата в размер 100 000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на апартамент № 31, намиращ се в София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, трета част, в жилищна сграда на блок № 344, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X., тъй като не са установени законни източници на средства, послужили за придобиването му;

сумата в размер 2800 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „318“, рама WBAAL31070AY0056, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X., тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му;

сумата в размер 300 лв., представляваща направена парична вноска през 2013 г. от X.X. по лична банкова сметка с IBAN № BG65 UNCR 7000 1520 8876 05, открита в „Райфайзенбанк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X., тъй като не са установени законни източници на средства за извършената вноска;

сумата в размер 50 000 лв., представляваща върнат заем на X.X. от X.X. през 2017 г. по банкова сметка с IBAN № BG71 UNCR 7000 1523 1402 25, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставяне на заема от страна на X.X. на X.X.;

сумата в размер 1016,97 лв., представляваща извършени преводи чрез Western Union от X.X., подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X., тъй като не са установени законни източници на средства за извършване на преводите.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X. в размер 5800 лв.:

лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, pег. № Е 4062 КТ, дата на първа регистрация: 29.03.2002 г., рама WDB2030061A336787, двигател – без номер, цвят – светлосив металик, подлежащ на отнемане в полза на държавата от X.X., тъй като не са установени законни източници на средства, послужили за придобиването на лекия автомобил; пазарната стойност към настоящия момент е в размер 4000 лв.;

лек автомобил марка „Рено“, модел „Метан“, pег. № Е 8887 КА, дата на първа регистрация: 26.05.1999 г., рама VF1DA0NM519362337, двигател F9Q736C000107, цвят – син металик, подлежащ на отнемане в полза на държавата от X.X., тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му; пазарната стойност към настоящия момент е в размер 1800 лв.

Цената на иска спрямо „Янко Карс“ – ЕООД, ЕИК 206438616, е в размер 10 000 лв. и е формирана на основание чл. 145 от ЗПКОНПИ:

Специализиран автомобил марка „Ивеко Дейли 308“, pег. № Е 0708 МК, дата на първа регистрация: 8.10.2003 г., рама ZCFC3574005441333, двигател № 0060835, цвят – бял, подлежащ на отнемане в полза на държавата от „Янко Карс“ – ЕООД, ЕИК 2064438616, тъй като към момента на придобиване X.X. не е разполагал със законни източници на средства.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.09.2022 г. от 15,30 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат да представят своите претенции върху имуществото на ответника.

2860

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 146/2022 г. по описа на съда по предявена на 31.01.2022 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска 146 969,77 лв., за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 260 от 26.01.2022 г. на КПКОНПИ се иска да се постанови решение, с което да се отнеме в полза на държавата следното имущество от X.X.X. с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж. к. Изгрев № 37, вх. 6, ет. 1, ап. 12, X.X.X.-X. с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. Изгрев № 37, вх. 6, ет. 1, ап. 12 и „Драймонт“ – ЕООД, ЕИК 200572291, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Изгрев № 37, вх. 6, ет. 1, ап. 12, с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., с цена на иска 146 969,77 лв.:

І. От X.X.X. и X.X.X.-X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 27 696 лв.:

– 23,08 % идеални части от недвижимия имот с идентификатор 12 № 07079.501.37.1.116 по кадастралната карта на гр. Бургас, самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 07079.501.37.1.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 37, вх. 6, ет. 1, ап. 12, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 07079.501.37, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ 76,84 кв. м, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и антре, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – с идентификатори № 07079.501.37.1.118 и № 07079.501.37.1.1198, ведно с избено помещение № 4 с площ 2,75 кв. м, при граници: изток – X.X., запад – коридор, север – коридор, юг – коридор, както и 0,8635 % ид. ч. от общите части на сградата и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена. Пазарната стойност на 23,08 % идеални части от недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 27 696 лв.

ІІ. От X.X.X. и X.X.X.-X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 6800 лв.:

– Сумата в размер на 6800 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, регистрационен номер – Х1685ВС, № на рама – W0L0TGF70Y8107512, № на двигателя – YlDT00031944, цвят – сив металик, дата на първоначална регистрация – 14.04.2000 г.

ІІІ. От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 102 195,22 лв.:

– Сумата в размер на 11 250,59 лв., представляваща вноски на каса и АТМ в разплащателна сметка № 25847398 с IBAN BG48STSA93000025847398 в лв. в Банка „ДСК“, открита на 23.01.2019 г., послужили за погасителни вноски по кредити с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 12 971 лв., представляваща получени преводи от 13 трети лица, в разплащателна сметка № 25847398 с IBAN BG48STSA93000025847398 в лв. в Банка „ДСК“, открита на 23.01.2019 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 2470 лв., представляваща вноски на каса и АТМ в разплащателна сметка № 25847398 с IBAN BG48STSA93000025847398 в лв. в Банка „ДСК“, открита на 23.01.2019 г., и послужили за преводи към трети лица, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 490 лв., представляваща вноски на каса и АТМ в разплащателна сметка № 25847398 с IBAN BG48STSA93000025847398 в лв. в Банка „ДСК“, открита на 23.01.2019 г. с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 400 лв., представляваща вноски на каса и АТМ в спестовен влог № 25847487 в лв. в Банка „ДСК“, открит на 23.01.2019 г. с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 3520,49 лв., представляваща непреобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN BG26UBBS88881000444446 в лв. в „Обединена българска банка“, открита на 13.08.2009 г., закрита на 16.05.2017 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 5568,02 лв., представляваща получени валутни преводи от трети лица по разплащателна сметка с IBAN BG26UBBS88881000444446 в лв. в „Обединена българска банка“, открита на 13.08.2009 г., закрита на 16.05.2017 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 2860 лв., представляваща вноска на каса в разплащателна сметка на физически лица с IBAN BG77CBUN91951000499211/BG13FINV915010UB499211 в лв. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, открита на 23.08.2013 г. и закрита на 16.02.2015 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 70 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице и послужила за превод към трето лице в разплащателна 14 сметка на физически лица с IBAN BG77CBUN91951000499211/BG13FINV915010UB499211 в лв. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, открита на 23.08.2013 г. и закрита на 16.02.2015 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 25 035,93 лв., представляваща вноски на каса и АТМ, послужили за преводи към трети лица, в дебитна карта ф.л. с IBAN BG49UNCR70001522109414 в лв. в банка „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 11.11.2014 г., закрита на 29.07.2019 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 1645 лв., представляваща получен превод от трето лице в дебитна карта ф.л. с IBAN BG49UNCR70001522109414 в лв. в банка „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 11.11.2014 г., закрита на 29.07.2019 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 5356,05 лв., представляваща вноски на каса и послужила за погасителни вноски по кредитната карта в погасителна сметка к.к. ф.л. с IBAN BG33UNCR70001522375676 в лв. в банка „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 13.08.2015 г., закрита на 9.08.2019 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 9878,72 лв., представляваща вноска на каса и послужила за погасителни вноски по потребителски кредит съгласно договор за паричен потребителски кредит № 1949362 от 13.08.2015 г., отпуснат от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – АД, с титуляр по кредита X.X.X..

– Сумата в размер на 20 679,42 лв., представляваща вноски на каса и послужила за погасителни вноски по кредити: договор за кредит № 1024882 от 9.02.2018 г. в размер на 1000 лв.; договор за кредит № 1094069 от 18.06.2018 г. в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 1129409 от 31.08.2018 г. в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 1202248 от 22.12.2018 г. в размер на 700 лв.; договор за кредит № 2006767 от 4.04.2019 г. в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 2049788 от 25.06.2019 г. в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 2099884 от 30.09.2019 г. в размер на 1500 лв.; договор за кредит № 2140867 от 11.12.2019 г. в размер на 3500 лв.; договор за кредит № 2254462 от 1.12.2015 г. в размер на 2800 лв., всичките отпуснати от „Кредисимо“ – АД, с титуляр по кредитите X.X.X..

ІV. Oт X.X.X.-X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 8378,55 лв.:

– Сумата в размер на 100 лв., трансферирана от сметка на проверяваното лице с IBAN BG48STSA93000025847398, представляваща вноска на каса в разплащателна сметка с IBAN BG25BPBІ79261061818001 в лв. на „Юробанк България“ – АД, открита на 12.11.2007 г., активна към края на проверявания период, с титуляр X.X.X.-X..

– Сумата в размер на 1700 лв., представляваща вноска на каса в депозитна сметка с IBAN BG66BPBІ79262061818005 в лв. в „Юробанк България“ – АД, открита на 20.02.2019 г. и закрита на 5.07.2021 г., с титуляр X.X.X.-X..

– Сумата в размер на 2500 лв., представляваща вноска на каса в спестовна сметка BG39BPBІ79262061818006 в лв. в „Юробанк България“ – АД, открита на 30.01.2019 г. и закрита на 28.01.2021 г., с титуляр X.X.X.-X..

– Сумата в размер на 2050 лв., представляваща вноска на каса и АТМ.

– Сумата в размер на 2028,55 лв., представляваща вноски на каса и послужила за погасителни вноски по кредит № 1331037 от 26.11.2013 г., отпуснат от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – АД, с титуляр по кредита X.X.X.-X..

V. От „Драймонт“ – ЕООД, ЕИК 200572291, на основание чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 1900 лв.:

– Товарен автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, регистрационен номер – А2041НК, № на рама – W0L0TGF7018027648, № на двигателя – 16Y17DT0109291, цвят – бял, дата на първоначална регистрация – 23.11.2000 г. Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент: 1900 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 13.09.2022 г. от 11 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд в настоящото дело.

2745

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 1165/2021 г. по описа на съда по предявена на 15.07.2021 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска – 631 961,05 лв., за отнемане в полза на държавата на следното имущество, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска в размер 161 700 лв.:

– сумата в размер 83 600 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 180 от 13.11.2018 г., том V, pег. № 6513, дело № 803/2018 г., недвижим имот – апартамент 9, намиращ се в сграда с идентификатор на обекта 48619.503.360.3.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, с адрес: гр. Царево, ул. Преображенска № 21, ет. 3;

– сумата в размер 78 100 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 181 от 13.11.2018 г., том V, pег. № 6514, дело № 804/2018 г., недвижим имот – апартамент 10, намиращ се в сграда с идентификатор на обекта 48619.503.360.3.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, с адрес: гр. Царево, ул. Преображенска № 21, ет. 3.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 150 100 лв.:

– 1/2 ид. част от недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 44094.1.985.1, с адрес на сградата: с. Лозенец, п.к. 8277, с.о. Тарфа, ул. Трета № 7, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44094.1.985, със застроена площ 88 кв. м, брой етажи 2, с предназначение: вилна сграда – еднофамилна, с идентификатор 44094.1.985.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево, с РЗП 210,45 кв. м, състояща се от първи жилищен етаж на кота 0,00 с площ 87,25 кв. м, с обособени входно антре, дневна с трапезария, кухненски бокс, веранда, санитарен възел, спалня, мокро помещение и втори жилищен етаж на кота 2,80 с площ 123,20 кв. м, на който са разположени три спални, с три санитарни възела, като сградата се продава ведно с целия поземлен имот с идентификатор 44094.1.985 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево, с площ 520 кв. м. Пазарната стойност към настоящия момент на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот е 142 500 лв. Недвижимият имот е собственост на X.X.X. по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 173 от 19.09.2018 г., том IV, pег. № 5350, дело № 617/2018 г.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, pег. № СА 9697 РА, рама № WF0GXXGCDG8L34648, двигател № 8L34648, цвят: черен, дата на първоначална регистрация – 30.10.2008 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 7600 лв. Автомобилът е собственост на X.X.X..

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 86 000 лв.:

– Лек автомобил марка „Алфа Ромео“, модел „Стелвио“, рег. № СВ 7711 НХ, рама № ZARPAHBN2K7C58719, двигател № 1210970, цвят: син, дата на първоначална регистрация – 29.08.2019 г. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 86 000 лв. Автомобилът е собственост на X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 192 508,58 лв.:

– сумата в размер общо 22 983,44 лв., представляваща вноски по спестовен влог № BG20 BPBI 7940 4135 9674 01, в щатски долари, открит на 8.03.2012 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X. и такива, прехвърлени от други сметки на проверяваното лице;

– сумата в размер общо 1531,35 лв., представляваща вноски по срочен депозит № BG55 BPBI 7 7940 4435 9674 01 в евро, открит на 1.06.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X. и такива, прехвърлени от други сметки на проверяваното лице;

– сумата в размер общо 7823,32 лв., представляваща вноски от трети лица по срочен депозит № BG55 BPBI 7940 4435 9674 01, в евро, открит на 1.06.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 798,52 лв., представляваща лихви по срочен депозит № BG55 BPBI 7940 4435 9674 01 в евро, открит на 1.06.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 70 009,88 лв., представляваща вноски по едномесечен стандартен депозит № BG07 UNCR 7000 2523 1966 33 в евро, открит на 14.02.2018 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X. и такива, прехвърлени от други сметки на проверяваното лице;

– сумата в размер общо 7823,32 лв., представляваща вноски от трети лица по едномесечен стандартен депозит № BG07 UNCR 7000 2523 1966 33 в евро, открит на 14.02.2018 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 9134,16 лв., представляваща лихви по едномесечен стандартен депозит № BG07 UNCR 7000 2523 1966 33 в евро, открит на 14.02.2018 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 26,54 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № BG02 STSA 9300 0002 3610 34 в левове, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X. и такива, прехвърлени от други сметки на проверяваното лице;

– сумата в размер общо 8010 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № BG47 STSA 9300 0021 1886 03 в левове, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 488,96 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № BG37 STSA 9300 0022 9741 65 в евро, открита на 25.09.2015 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 63 879,09 лв., представляваща вноски по спестовен влог № BG69 STSA 9300 0000 0696 58 в левове, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X. и такива, прехвърлени от други сметки на проверяваното лице.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 144 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 24 100 лв.:

– сумата в размер общо 24 100 лв., представляваща прехвърлени средства от спестовен влог № BG69 STSA 9300 0000 0696 58 в левове, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X. към сметка на X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 17 552,47 лв.:

– сумата в размер общо 16 552,47 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № BG13 STSA 9300 0002 3544 34 в левове, открита на 12.05.2000 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X. и такива, прехвърлени от други сметки на лицето;

– сумата в размер общо 1000 лв., представляваща вноска по срочен депозит № 25902422 в левове, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 27.09.2022 г. от 11 ч. В двумесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд в настоящото дело.

2787

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 136/2022 г. по предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя, с адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Варна, ул. Никола Козлев № 22, вх. Б, ет. 5, ап. 41, X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: община Варна, гр. Аксаково, ул. Слави Дойчев № 3, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Варна, ул. Никола Козлев № 22, вх. Б, ет. 5, ап. 41, иск с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 164 793,78 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141, 144 и 147 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– 50 дружествени дяла от капитала на „Фит Мобайл“ – ЕООД, ЕИК 203135172, всеки от които по 1 лв., на обща стойност 50 лв.;

– сумата в размер 6693,78 лв., представляваща намерени и иззети парични средства с протокол за претърсване и изземване от 16.12.2019 г. по ДП № 19/2019 г. по описа на ТСБОП – Варна, пр. пр. № 1750/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура.

На основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, pег. № В 0746 HP, дата на първа регистрация: 9.04.2002 г., рама № W0L0TGF4826065959, двигател № Z16XE20X55926; пазарната стойност към настоящия момент е в размер 1400 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. суми в размер 22 850 лв., както следва:

– сумата в размер 300 лв., представляваща стойността на бракуван лек автомобил марка „БМВ“, модел „730 Д“, pег. № В 9495 РР, дата на първа регистрация: 11.02.1999 г., рама № WBAGE61090DN42074, двигател № 306D121659082;

– сумата в размер 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „730 Д“, pег. № В 9951 НС, дата на първа регистрация: 21.01.1999 г., рама № WBAGE61090DN41989, двигател № 306D12222907;

– сумата в размер 2700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, pег. № В 2063 РВ, дата на първа регистрация: 22.04.1997 г., рама № WAUZZZ8DZVA188904, двигател № ADR268324;

– сумата в размер 2500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, pег. № В 1106 ВС, дата на първа регистрация: 19.05.2000 г., рама № W0L0TGF48Y6101944, двигател № X16XEL20N42141;

– сумата в размер 6000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „730 Д“, pег. № В 0763 ВА, дата на първа регистрация: 8.01.1999 г., рама № WBAGE61080DN40221, двигател № 306D121798995;

– сумата в размер 1250 лв., представляваща вноски на каса през 2013 и 2014 г. по разплащателна сметка в левове № BG 58 BPBI 8898 14 00006839 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 100 лв., представляващи постъпили суми от трети физически лица през 2013 г. по разплащателна сметка в левове № BG 58 BPBI 8898 14 00006839 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. суми в размер 130 100 лв., както следва:

– сумата в размер 10 700 лв., представляваща непреобразуваната част от сумата, получена от продажбата на лек автомобил марка „БМВ“, модел „730 Д“, pег. № В 1824 ВТ, дата на първа регистрация: 6.03.2006 г., рама № WBAHM21050DS69120, двигател № 306D326906181;

– сумата в размер 70 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Порше“, модел „911“, pег. № В 6242 ВР, дата на първа регистрация: 18.10.2007 г., рама № WP0ZZZ99Z8S720673, без номер на двигател;

– сумата в размер 9000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“, pег. № В 7877 ВТ, дата на първа регистрация: 6.01.2004 г., рама № WAUZZZ4E94N015786, двигател № ASE006444;

– сумата в размер 13 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „745 Д“, pег. № В 8024 СА, дата на първа регистрация: 14.02.2006 г., рама № WBAHM61090DH92134, двигател № 60473712448DT;

– сумата в размер 25 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „7 ЕР РЕИХЕ“, pег. № В 2594 HP, дата на първа регистрация: 8.12.2011 г., рама № WBAKC01000DR97439, двигател № 34247975;

– сумата в размер 300 лв., представляваща стойността на бракуван лек автомобил марка „Шкода“, модел „Октавия“, pег. № В 1561 НТ, дата на първа регистрация: 23.06.2006 г., рама № TMBUF21Z868087682, двигател № BWA014428;

– сумата в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, pег. № В 4218 НТ, дата на първа регистрация: 21.04.2006 г., рама № WVWZZZ1KZ6W165206, двигател № BWA031975.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. суми в размер 3700 лв., както следва:

– сумата в размер 3700 лв., представляваща непреобразуваната част от сумата, получена от продажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „CJI 500“, pег. № В 1735 ВТ, дата на първа регистрация: 20.12.2001 г., рама № WDB2304751F001540, двигател № 11396330322585.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.10.2022 г. от 10,30 ч. на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаното имущество и суми най-късно до 12.10.2022 г.

При неподаване на претенции в срок същите няма да бъдат разгледани от съда.

2878

Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 12.04.2022 г. обявява, че в съда на 5.11.2021 г. по мотивирано искане с вх. № 7474/5.11.2021 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез председателя X.X.X., срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Русе, ул. Гладстон № 5, вх. 1, ет. 2, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Русе, ул. Даме Груев № 2, вх. 3, ет. 8, ап. 22, е образувано гр. дело № 710/2021 г. относно отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 316 004,57 лв. на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Иска се отнемане в полза на държавата на следното имущество:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от X.X.X. с цена на иска 50 лв.:

50 дружествени дяла с номинална стойност 50 лв. от капитала на „Ес Джи Билд – България“ – ООД, ЕИК 203313917.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 300 854,57 лв.:

сумата в размер 16 460,02 лв., постъпила по сметката през 2015 г. по споразумение за прекратяване на договор за „Ауди А8“ и изтеглена от титуляря;

сумата в размер 2000 лв., представляваща вноска от трето лице през 2015 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в размер 356,49 щ.д. с левова равностойност 542,84 лв., представляваща лична вноска през 2012 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в общ размер 618,88 щ.д. с левова равностойност 946,45 лв., представляваща вноски от трети лица през 2012 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в размер 456,19 щ.д. с левова равностойност 723,74 лв., представляваща лична вноска през 2013 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в размер 300 лв., постъпила по сметката от трети лица през 2013 г.;

сумата в общ размер 1246,49 лв., представляваща погасителни вноски през 2012 г., 2013 г. и 2015 г.;

сумата в размер 1991 лв., представляваща лична вноска през 2013 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в общ размер 415 лв., представляваща вноски от трети лица през 2014 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в общ размер 41 080 лв., представляваща вноски от трети лица през 2015 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в размер 1600 лв., представляваща лична вноска през 2017 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в общ размер 22 480 лв., представляваща вноски от трети лица през 2017 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в размер 1000 лв., представляваща лична вноска през 2018 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в общ размер 129 000 лв., представляваща вноски от трети лица през 2018 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в общ размер 59 400 лв., представляваща вноски от трети лица през 2019 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в размер 16 669,03 лв., представляваща вноска от трето лице през 2018 г. за погасяване на кредитно задължение;

сумата в размер 5000 лв., представляваща лична вноска през 2013 г., непреобразувана в друго имущество.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 15 100 лв.:

сумата в размер 2000 лв., представляваща лична вноска през 2014 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в размер 3400 лв., представляваща лична вноска през 2017 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в размер 2700 лв., представляваща лична вноска през 2014 г., непреобразувана в друго имущество;

сумата в общ размер 7000 лв., представляваща вноски от трети лица през 2016 г., непреобразувана в друго имущество.

Делото е насрочено за 19.09.2022 г. от 9,30 ч.

Срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, е до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

2884

Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 21-ви състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 5739/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X., X.X.X.-X. и „Такс енд Лигал Консулт“ – ЕООД, в полза на държавата на незаконно придобито имущество, описано, както следва:

От ответниците X.X.X. и X.X.X.-X.:

– недвижим имот в София, район „Слатина“, ул. Стоил войвода № 2, вх. Б, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.702.1127.1.21, представляващ гараж № 6 с площ 18,11 кв. м, при съседи: на същия етаж: 68134.702.1127.1.20, 68134.702.1127.1.17, 68134.702.1127.1.16, под обекта: няма, над обекта: 68134.702.1127.1.28, и при съседи по документи за собственост: общо помещение, гараж 1, гараж 5 и двор, заедно с 0,309 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.702.1127, придобит от ответника X.X.X. с нотариален акт № 108 от 21.12.2018 г., том II, pег. № 173341, дело № 282/2018 г., вписан с вх. рег. № 89064 от 21.12.2018 г. като № 3, том CCXI, дело № 65448 на СВп – София.

От ответника X.X.X.:

– сумата 5867,49 лв., получен валутен превод през 2011 г. по разплащателна сметка в евро BG 83 UBBS 8888 4400 2953 67;

– сумата 134 500 лв., получени суми от трети лица по специална сметка в левове юридически лица BG22UBBS88885000334287.

От ответницата X.X.X.-X.:

– сумата 9207,33 лв. погасителни вноски за периода 2014 – 2016 г. по кредитна карта в левове „BG Amex Gold“, открита в „Юробанк България“ – АД;

– сумата 28 437,98 лв. погасителни вноски за периода 2014 – 2018 г. по кредитна карта в левове „BG Visa Classic“ с титуляр ответницата X.X.X.-X., открита на 19.11.2007 г. с кредитен лимит 8500 лв.;

– сумата 28 437,98 лв. погасителни вноски по кредитната карта за периода 2014 – 2018 г.;

– сумата 12 321,72 лв. вноска на каса от титуляря през 2015 г. по влогова сметка в евро BG 53 PRCB 9230 4436 1272 12.

От ответника дружество „Такс енд Лигал Консулт“ – ЕООД:

– 70/100 идеални части от офис № 2 на две нива, намиращ се в София, Столична община, район „Оборище“, в жилищната сграда на ул. Проф. X.X. (бивша ул. Мати Рубенова) № 9, разположен на партера и на първия етаж в сградата, състоящ се от стая, тоалетна и вътрешна стълба на първото ниво, със застроена площ на това ниво 25,40 кв. м, и от две стаи и тоалетна на второто ниво, със застроена площ на второ ниво 50,15 кв. м, при граници: на първо ниво: улица, гараж № 2, офис № 1 и проход към вътрешен двор; на второ ниво: улица, апартамент № 1, коридор и стълбище, който офис е нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Оборище“, одобрени със Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.406.139.1.31, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.406.139, ведно с припадащите му се 3,61 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, придобит от ответника „Такс енд Лигал Консулт“ – ЕООД, чрез едноличния собственик – ответницата X.X.-Георгиева, с н.а. № 133, том III, pег. № 5274, дело № 358/2012 г., вписан с вх. pег. № 59840, акт. № 144, том CXLIV, дело № 32758/2012 г. в СВ – София, на продажна цена 23 000 евро, равностойни на 44 984,09 лв., с данъчна оценка 90 143,20 лв. и пазарна стойност според ищеца 150 000 лв.

Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 29.09.2022 г. от 10,30 ч.

2820

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

2. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз на специалистите от земеделието, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на НТССЗ на 15.06.2022 г. в 10 ч. в зала „Проф. Ив. Гърбучев“, ИПАЗР, София, ул. Шосе Банкя № 7, при следния дневен ред: 1. избор на ръководство на ОС – водещ, протоколчик, комисия по предложенията и преброители; 2. отчет на председателя на УС на НТССЗ за дейността на съюза през мандатния период; 3. доклад на ревизионната комисия; 4. избор на нови членове на НТССЗ по постъпили заявления на кандидатите; 5. избор на УС на НТССЗ; 6. избор на ревизионна комисия; 7. избор на делегати за ОС на ФНТС. Регистрацията на членовете на ОС ще се извърши в деня на събранието пред зала „Проф. Ив. Гърбучев“ на ет. 2 от 9 до 10 ч.

2885

1. – Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.07.2022 г. в 14 ч. (при липса на кворум – в 15 ч.) в София, ул. Георги С. Раковски № 127, малкия салон на читалище „Славянска беседа“, при следния дневен ред: 1. отчети на управителния съвет и на ревизионната комисия; 2. промени в устава на Съюза на свободните писатели в България; 3. избор на ново ръководство.

2854

1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по кореспондентен шахмат“ – Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението свиква отчетно общо събрание на БАКШ на 25.06.2022 г. от 10 ч. в Плевен, пл. Възраждане № 7, читалище „Съгласие“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на БАКШ за 2021 г.; 2. приемане на отчет за дейността на БАКШ за 2021 г.; 3. приемане на бюджет на сдружението за 2022 г.; 4. разни. При липса на кворум общото събрание ще се проведе от 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2817

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „ДФС – Локомотив“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.06.2022 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Отец Паисий № 31, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. освобождаване от отговорност на председателя на УС; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет; 4. избор на председател и членове на управителния съвет на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2844

6. – Управителният съвет на сдружение „Балканска звезда“ – Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 30.06.2022 г. в 10 ч. в Русе, ул. Раковска № 10, вх. А, ет. 2, при следния дневен ред: 1. избор на членове на управителния съвет; 2. избор на председател на сдружението; 3. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 4. промени в устава на дружеството. Поканват се всички действителни членове на сдружението с право на глас. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на сдружението: Русе, ул. Раковска № 10, вх. А, ет. 2. При липса на кворум събранието ще се проведе при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението.

2868

X.X.X. и X.X.X. – ликвидатори на Кооперация „Амиго“ – Първомай, в ликвидация по ф. д. № 10700/1991 г. на Окръжния съд – Пловдив, ЕИК 115107285, седалище и адрес на управление: Първомай, област Пловдив, ул. Александър Стамболийски № 2, канят всички кредитори на кооперацията да предявят своите вземания в срок до шест месеца от обнародване на настоящата покана в „Държавен вестник“.

2891

Промени настройката на бисквитките