Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 27.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 20 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ (ДВ, БР. 31 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 20 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 199 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 ОТ 20 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ Виж повече
  • УКАЗ № 135 ОТ 25.05.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Виж повече
  • УКАЗ № 136 ОТ 25.05.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ВТОРОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТ Виж повече
  • УКАЗ № 137 ОТ 25.05.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СТАНДАРТНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ СЛУЖБАТА ПО НАРКОТИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА НА ООН (UNODC), ЦЕНТЪРА ЗА КОРПОРАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ - ВИЕНА (EAC-VN), И ДЪРЖАВНА АГ Виж повече
  • УКАЗ № 138 ОТ 25.05.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД (ДВ, БР. 106 ОТ 1991 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ДВ, БР. 101 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖАВАНЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ДА ВНЕСЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖД Виж повече