Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 7.VI

  • ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КИНОЛОГ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 89 ОТ 22 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КУРИЕР" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 2 ЮНИ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ДВ, БР. 91 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ Виж повече