Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 7.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАПОВЕД № 116 от 28 февруари 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на комисията по т. 22.4.1 съгласно протокол № 1 от 18.01.2022 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на бебешки шезлонг и люлка „2в1“ марка „HONEYBABY“, арт. № 29273, баркод 000011672944, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

Съгласно протокол от изпитване № 21.51437/29.11.2021 г., издаден от лаборатория IISG (UL), Италия, съгласно който описаната стока не отговаря на изискванията на стандарт EN 16232:2013 +A1:2018 „Изделия за отглеждане на малки деца. Бебешки люлки“ по следните показатели:

– 8.2 Опасно ниво на звук – максималното ниво на шума, произведено от люлката за бебета, надвишава максимално допустимото ниво от 80 dB;

– 8.4.1 Ъгли – ъгълът между облегалката и седалката – измереният ъгъл между облегалката и седалката е по-малък от минимума от 90°, разрешен от стандарта, а ъгълът между облегалката и хоризонталната равнина е по-голям от максимума, изискван от стандарта в една конфигурация;

– 8.4.2 Система за обезопасяване – люлката има система за обезопасяване, съставена от колан за кръста и каишка през чатала. Презрамките не са налични. Стандартът изисква системата за обезопасяване да има презрамки и каишка през чатала;

– 8.13 Опасност от възможно движение на бебешката люлка по пода – по време на теста люлката се приплъзва с повече от изискваните от стандарта 20 mm.

Предвид установените несъответствия стоката съдържа сериозен риск от нараняване на бебета и малки деца.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от нараняване на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

3283

 

ЗАПОВЕД № 118 от 28 февруари 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на комисията по т. 22.5.1 съгласно протокол № 1 от 18.01.2022 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на шезлонг за малки деца марка „Bebino“, баркод 3807912469249, код 080559, МВ-6005, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви:

Съгласно протокол от изпитване № 21.51446 от 25.11.2021 г., издаден от лаборатория IISG (UL), Италия, съгласно който описаната стока не отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 12790:2009 „Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца“ по следните показатели:

– т. 5.8 заключващ механизъм(и) за сгъване на изделието (параграфи 5.8.1 – 5.8.3) – механизмът за заключване, монтиран на продукта, не отговаря на изискванията на стандарта, защото: не изисква сила на задействане от 50 N; не изисква използване на инструмент, за да бъде активиран; сгъването не изисква две независими и последователни действия;

– т. 5.10 ъгъл и височина на седалката – ъгълът трябва да бъде между 10° и 80°; измереният ъгъл между облегалката и хоризонталната равнина е по-малък от минимума от 10°, изискван от стандарта.

Предвид установените несъответствия стоката съдържа сериозен риск от нараняване на бебета и малки деца.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от нараняване на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

3284

 

ЗАПОВЕД № 123 от 28 февруари 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на комисията по т. 22.2.1 съгласно протокол № 1 от 18.01.2022 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на електрическа люлка шезлонг марка „Chipolino“, модел „Парадайз“, баркод 3 800931 039547, LSHPO1904GS, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви:

Съгласно протокол от изпитване № 21.51431 от 30 ноември 2021 г., издаден от лаборатория IISG (UL), Италия, съгласно който стоката – бебешка електронна люлка модел „Парадайз“, марка „Chipolino“, не отговаря на изискванията на стандарт EN 16232:2013+A1:2018 „Изделия за отглеждане на малки деца. Бебешки люлки“, по т. 8.3 „Опасност от заклещване – прищипване на пръсти“. При изпитването е установено, че от всяка страна на продукта има отвор, в който е възможно да се пъхне свободно 7 mm сонда, но не е възможно да се пъхне 12 mm сонда и сондата за оценка на формата.

Предвид установеното несъответствие стоката съдържа сериозен риск от нараняване (прищипване на пръстите) на малки деца (бебета).

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от нараняване на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

3285

 

ЗАПОВЕД № 128 от 1 март 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на комисията по т. 22.3.1 съгласно протокол № 1 от 18.01.2022 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на бебешка електронна люлка модел „Jessie“, марка CANGAROO, баркод № 3800146247850, артикулен номер: SG – 111, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки, и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

Съгласно протокол от изпитване № 21.51433 от 9 ноември 2021 г., издаден от лаборатория IISG (UL), Италия, стоката – бебешка електронна люлка модел „Jessie“, марка CANGAROO, не отговаря на изискванията на стандарт EN 16232:2013+A1:2018 „Изделия за отглеждане на малки деца. Бебешки люлки“ по следните показатели:

– т. 8.4.1 „Ъгли“ – ъгълът между облегалката и хоризонталната повърхност ( ) трябва да бъде между (0 и 80°); измереният ъгъл между облегалката и хоризонталната повърхност е отрицателен в едно положение; ъгълът между седалката и хоризонталната повърхност не трябва да бъде по-малък от 0°; измереният ъгъл между седалката и хоризонталната повърхност е отрицателен на две степени конфигурации;

– т. 8.9 „Опасности от задушаване от опаковъчни материали“ – дебелината на пластмасовото покритие (малката опаковка 2) е (34,3 ± 3,5) µm, опаковката има периметър, по-малък от 360 mm.

Стандарт EN 16232:2013+A1:2018, параграф 8.9 Опасности от задушаване от опаковъчни материали, изисква всяко пластмасово покритие, използвано за опаковане с площ, по-голяма от 100 mm x 100 mm, да отговаря на някое от следните изисквания:

а) има средна дебелина на листа 0,038 mm или повече; или

б) да бъде перфориран с определени отвори, така че да е премахнат минимум 1 % от площта върху която и да е площ от 30 mm x 30 mm.

Всяко пластмасово покритие, използвано за опаковане с периметър на отваряне, по-голям от 360 mm, не трябва да има шнур или шнур като средство за затваряне и трябва да бъде маркирано на официалния(те) език(ци) на страната, където продуктът се продава, със следното изявление: „Дръжте пластмасовото покритие далеч от деца, за да избегнете задушаване.“ Изявлението може да бъде изразено с различни думи, при условие че те предават ясно едно и също предупреждение. На малката опаковка няма предупреждение на български език „Дръжте пластмасовото покритие далеч от деца, за да избегнете задушаване.“

Предвид установените несъответствия стоката съдържа сериозен риск от нараняване и/или задушаване на бебета и малки деца.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от нараняване на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

3286

 

ЗАПОВЕД № 171 от 21 март 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на комисията по т. 25 съгласно протокол № 3 от 1.03.2022 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на бебешки шезлонг с музика + вибрация, марка „Honeybaby“, арт. № 6611-G, за деца до 18 кг, „0m+“, произведен в Китай, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки, и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

Съгласно протокол от изпитване № 21.51382 от 8.11.2021 г., издаден от лаборатория IISG (UL), Италия, стоката – бебешки шезлонг с музика + вибрация, марка „Honeybaby“, арт. № 6611-G, не съответства на стандарт EN 12790:2009 „Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца“ по следните показатели:

– т. 5.17 „Система за обезопасяване“, 5.17.1 „Общи изисквания“ – измерената ширина на ремъците на системата за задържане е по-малка от 19 mm, изисквана от стандарта;

– т. 5.17.2 „Здравина на системата за обезопасяване“ – лентите на чатала се разкъсват по време на теста за здравина на системата;

– т. 8 „Непропускливост на опаковката“ – две от опаковките, налични с продукта, не отговарят на изискването на стандарта при тестване съгласно EN 71-1; дебелината на пластмасовото покритие е по-малка от 38,0 m.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от нараняване на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

3287

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 138 от 14 април 2022 г.

На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 27.06.2022 г., златна възпоменателна монета „X.X. – два златни лева“ със следното описание:

Технически параметри:

емисия – 2022 г.;

номинална стойност – 2 лева;

метал – злато, проба 999/1000;

качество – мат-гланц, висше;

тегло – 23,33 г;

диаметър – 26,5 мм;

гурт – гладък с вдлъбнат надпис „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“;

тираж – 4000.

Графични елементи:

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: в центъра номиналната стойност „2“, а под нея „ЛЕВА“; околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и вдясно долу годината на емисията „2022“.

На обратната страна на монетата: в центъра в зрънчест кръг е разположен стилизиран образ на X.X., вдясно – годините „1722 – 1773“; околовръст надписи: в горната част „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, а в долната „БЪЛГАРИЯ“.

Автори на художествения проект са Ваня Димитрова и колектив от „Монетен двор“ – ЕАД.

Управител: Д. Радев

3171

 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

РЕШЕНИЕ № 735 от 27 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Добричкият общински съвет одобрява изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Добричка за „Изграждане на ветроенергиен парк в ПИ № 66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18, 66946.30.23, нива в землището на с. Славеево, ПИ № 58880.14.48, 58880.15.79, 58880.19.66, нива в землището на с. Пчелино, и ПИ № 53450.15.73, 53450.15.112, нива в землището на с. Одърци, община Добричка“ за ПСД – електроенергийно производство.

За председател: Д. Йорданова

3311

 

ОБЩИНА С. ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 26 от 31 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Хитрино, одобрява проекта за изменение на общ устройствен план на община Хитрино в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: ПИ 04430.6.164, ПИ 04430.8.25, ПИ 04430.13.157, ПИ 04430.19.149, ПИ 04430.28.148, ПИ 04430.21.24, ПИ 04430.35.197, ПИ 04430.35.194, ПИ 04430.26.207, ПИ 04430.28.154 и ПИ 04430.32.145 по КККР на с. Близнаци – за ветрогенератори, ПИ 35417.6.121 по КККР на с. Калино – за ветрогенератор, ПИ 04430.19.16 по КККР на с. Близнаци – за подстанция, и проектно трасе на електрически кабел 110 kV, преминаващ през землищата на селата Близнаци, Сливак, Добри Войниково и Тимарево, община Хитрино, във връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица, и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 kV), свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежа на ЕСО“.

За председател: М. Ахмед

3315

30. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения № 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 юни 2022 г.

3353

77. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх. № С220022-091-0000552/19.05.2022 г. възлага на X.X.X., адрес: гр. Радомир, ж.к. Гърляница, бл. 30, ап. 12, община Радомир, област Перник, следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот с площ 1433 кв. м в кв. 641, масив 55, парцел VI по ЗРП, одобрен 1989 г., с. Друган, община Радомир, област Перник, ведно с намиращите се в него сгради, както следва: 1. търговски обект – РЗП – 72 кв. м; 2. търговски обект (ресторант) – РЗП – 300 кв. м; 3. търговски обект (железария) – РЗП – 27 кв. м; 4. търговски обект (магазин) – РЗП – 96 кв. м; 5. гараж (търговски) – РЗП – 24 кв. м; 6. склад (търговски) – РЗП – 68 кв. м; 7. склад (търговски) – РЗП – 98 кв. м; с граници: шосе, X.X.X., X.X.X. и наследниците на X.X.. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.

3304

31. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: главен асистент по професионално направление: 3.7. Администрация и управление – един, със срок 2 месеца; 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един, със срок 2 месеца; 3.6. Право (Облигационно право) – един, със срок 2 месеца; 3.6. Право (Финансово право и данъчно право и процес) – един, със срок 3 месеца; 9.1. Национална сигурност (Теория на оперативно-издирвателната дейност, Оперативно-издирвателна дейност на криминалната престъпност и Управление на полицията) – един, със срок 2 месеца; 8.2. Изобразително изкуство (Дизайн) – един, със срок 3 месеца; доцент по професионално направление: 3.7. Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на материалното производство (Организация и технология на управлението) – един, със срок 3 месеца; 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност) – един, със срок 3 месеца; 3.8. Икономика (Световно стопанство и международни икономически отношения) – един, със срок 3 месеца; 3.6. Право (Обща теория на правото) – един, със срок 2 месеца; 3.6. Право (Наказателно процесуално право) – един, със срок 2 месеца; 9.1. Национална сигурност (История и теория на обществената сигурност, История на политическите и правни учения и Българската народност и държавност) – един, със срок 2 месеца; 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Пожарна безопасност и защита на населението) – един, със срок 3 месеца; 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн) – един, със срок 3 месеца; професор по професионално направление: 3.7. Администрация и управление (Социално управление (Стратегическо управление и лидерство – теоретичен и приложен контекст) – един, със срок 3 месеца; 3.6. Право (Търговско право) – един, със срок 2 месеца; 3.6. Право (Административно право и административен процес) – един, със срок 2 месеца; 9.1. Национална сигурност (Кризисно прогнозиране, Теоретични и правни основи на националната сигурност) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ, тел.: 052/359 510; 359 511, email: borislava.hristova@vfu.bg.

3281

31а. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за редовна докторантура, професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ – двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Института за обучение на докторанти на ВСУ „Черноризец Храбър“, за повече информация: тел. 052/359 516; phd@vfu.bg.

3282

131. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана: професионално направление 9.1. Национална сигурност („Стратегическо управление и аквизиция на националната сигурност“) – един; професионално направление 9.1. Национална сигурност („Геополитически рискове пред сигурността на Югоизточна Европа“) – един; професионално направление 9.1. Национална сигурност („Външна политика и политика на сигурност на ЕС“) – един, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.

3331

83. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика – Словесни традиции и съвременни религиозни практики) – един за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“. Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София, ул. Московска № 6А, моб. тел. 0879409313.

3271

110. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и демография“ (Регионална демография – съвременни регионални профили на демографската промяна в България) за нуждите на секция „Икономическа и историческа демография“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. X.X., бл. 6, ет. 5, стая 502, тел. 02/870 32 17, 0886 049 798.

3291

379. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ – един, по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

3305

13. – Националният институт по метеорология и хидрология – София, обявява три конкурса за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Метеорология“ (Средиземноморските циклони и опасните метеорологични явления в България), в отдел „Метеорологични прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ (Изследване режима на карстови извори от мрежата за мониторинг на НИМХ) в отдел „Оперативни анализи и разработки“ на департамент „Хидрология“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ (Хидроложки подходи за ресурсни оценки по водосбори и водни тела) в отдел „Оперативни анализи и разработки“ на департамент „Хидрология“ – един, всичките със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. Цариградско шосе № 66; за справки: тел. +359 2 462 4628.

3270

35. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в участъка от нови о.т. 110а – о.т. 345а – о.т. 345г (ул. Георги Райчев); от о.т. 725 – о.т. 726 и по нови о.т. 345в – о.т. 345г – о.т. 345д (бул. Симеоновско шосе); от о.т. 57б – о.т. 57а – нова о.т. 345б – нова о.т. 345а до о.т. 345 (ул. Асен Разцветников и ул. Константин Петканов); от о.т. 345б до о.т. 345в (нови) и свързаното с това изменение на регулацията на квартали 18 и 16 и прилежащи УПИ ХІ-828 и УПИ ХІІІ-826 в кв. 16, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново. Проектът е изложен в Район „Лозенец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект и да направят писмени възражения, предложения и искания чрез Район „Лозенец“ до главния архитект на Столичната община.

3276

3. – Община Ботевград на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в терен за изграждане на обект: „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от км 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до км 196+577 (чешма) – етап I“, в землищата на с. Врачеш и гр. Ботевград, съгласно проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), одобрен с Решение № 158 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Ботевград, предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), както следва: Заповед № ОА-121 от 23.03.2022 г. на кмета на община Ботевград, с която се отчуждават поземлени имоти с проектни идентификатори: проектен имот с идентификатор 12283.301.520 (незастроен) с площ за отчуждаване 289 кв. м съгласно скица-проект № 15-1161895/26.10.2021 г. за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 12283.301.2 по КККР на с. Врачеш, одобрени със Заповед № РД-18-519 от 2.08.2019 г. на и.д. на АГКК, намиращ се от км 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до км 196+577 (чешма) – етап I; имотът е собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X. – 1/2 ид. част; X.X.X. – 1/4 ид. част; X.X.X. – 1/8 ид. част; X.X.X. – 1/8 ид. част; проектен имот с идентификатор 12283.301.530 (незастроен) с площ за отчуждаване 135 кв. м съгласно скица-проект № 15-1161911/26.10.2021 г. за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 12283.301.9 по КККР на с. Врачеш, одобрени със Заповед № РД-18-519 от 2.08.2019 г. на и.д. на АГКК, намиращ се от км 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до км 196+577 (чешма) – етап I; имотът е собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X. – 1/3 ид. част; X.X.X. – 1/3 ид. част; X.X.X. – 1/6 ид. част; X.X.X. – 1/18 ид. част; X.X.X. – 1/18 ид. част; X.X.X. – 1/18 ид. част; проектен имот с идентификатор 12283.301.528 (незастроен) с площ за отчуждаване 308 кв. м съгласно скица-проект № 15-1161910/26.10.2021 г. за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 12283.301.14 по КККР на с. Врачеш, одобрени със Заповед № РД-18-519 от 2.08.2019 г. на и.д. на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, адрес: с. Врачеш, община Ботевград, попадащ в терен за изграждане на обект: „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от км 195+190 по километража на път I-1 Ботевград – Витиня до км 196+577 (чешма) – етап I“; имотът е собственост на наследници на X.X.X.: X.X.X. – 1/2 ид. част; X.X.X. – 1/4 ид. част; X.X.X. – 1/4 ид. част. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Община Ботевград пред Административния съд – София област.

3298

4. – Община Ветово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 42 и 43 и изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І-189, ІІ-1408, ІІІ-1408, ІV-1408, V-1408, VІ-1408, VII-188 и ХХІХ-189 в кв. 13, гр. Глоджево, община Ветово. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство на територията“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

3293

653. – Община Враца обявява на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, че с Решение № 588 по протокол № 35 от 29.03.2022 г. на Общинския съвет – Враца, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на сграда – краварник в ПИ с идентификатор 51528.46.10, м. Ойнамски дол, с. Нефела, община Враца“, стартиращо от съществуващ СБС № 13, намиращо се в улица – публична общинска собственост, по плана на с. Нефела, преминаващо през ПИ 51528.46.254 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, през ПИ 51528.46.15 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за местен път“ и завършващо в ново ТЕПО и нов СТС 13-4 в ПИ 51528.46.10 – частна собственост, с начин на трайно ползване „за стопански двор“. Общата дължина на трасето на въздушната кабелна линия на територията на община Враца е 80 л.м. Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

3275

10. – Община Две могили на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 578 от 27.05.2022 г. на Общинския съвет – Две могили, е одобрен ПУП – ПЗ за фотоволтаичен и когенеративен парк „Пепелина“ и фотоволтаичен и когенеративен план за парк „Кацелово“, включващи следните имоти: имот с идентификатор 55837.21.1 по КККР на с. Пепелина; имот с идентификатор 20184.39.264 по КККР на гр. Две могили; имот с идентификатор 54362.38.104 по КККР на с. Острица; имот с идентификатор 36364.13.10 по КККР на с. Каран Върбовка; имот с идентификатор 36703.92.257 по КККР на с. Кацелово; имот с идентификатор 36703.107.174 по КККР на с. Кацелово; имот с идентификатор 36364.100.4 по КККР на с. Каран Върбовка; имот с идентификатор 55837.22.1 по КККР на с. Пепелина; имот с идентификатор 54362.36.131 по КККР на с. Острица; имот с идентификатор 55837.175.6 по КККР на с. Пепелина; имот с идентификатор 20184.39.278 по КККР на гр. Две могили. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Две могили, пред Административния съд – Русе.

3288

5. – Община гр. Нови пазар, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) на кв. 30, кв. 132 и кв. 159 по плана на гр. Нови пазар, и ПУП (подробен устройствен план) – ПУР (план за улична регулация) в обхват ОК 248 – ОК 247 – ОК 246 – ОК 243 – ОК 146 – ОК 145 – ОК 144 – ОК 143 – ОК 142 – ОК 51 по плана на гр. Нови пазар, допуснат с Решение № 385-27 от 24.02.2022 г., като: план за регулация: имотните граници, отразени в КККР, не съвпадат с регулационните граници на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ VІ, кв. 159 и кв. 132, УПИ ІІ и УПИ ІХ, кв. 30; образуват се проектни УПИ ХV – „За производствени и складови дейности“, УПИ ХVІІ – „За производствени и складови дейности“, УПИ ХVІІІ – „Техническа инфраструктура“, УПИ ХІХ – „За производствени и складови дейности“, УПИ ХVІ – „За производствени и складови дейности“, и УПИ ХХ, кв. 183; образуват се проектни УПИ ІІ, УПИ ІХ и УПИ ХІІІ – „За производствени и складови дейности“, кв. 30; квартал 159 се преномерира в квартал 183 и квартал 132 се заличава, като се обединява с проектен квартал 183; план за улична регулация: габаритите на уличната отсечка в обхват ОК 248 – ОК 247 – ОК 246 – ОК 243 – ОК 146 – ОК 145 – ОК 144 – ОК 143 – ОК 142 – ОК 51 ще се намалят, като се предадат към прилежащите имоти – частна общинска собственост. Проектът е изложен в стая № 104 на Община Нови пазар и заинтересованите могат да се запознаят всеки работен ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по плана до кмета на община Нови пазар в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

3299

22. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПУП – парцеларен план и план за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 73242.63.30 и 73242.63.31 за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 73242.65.34 в землището на с. Труд, община „Марица“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 406, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

3272

127. – Община Ракитово на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява: Доля К. Крантова; Велислава С. Петкова; Петрутка Г. Иванова; Димитър Г. Мирчев; Мария И. Пещерска; Веска Г. Ласкова; Петя Г. Ласкова; Николина С. Ласкова; Георги В. Ласков; Петър В. Ласков; Йорданка Х. Христозова; Костадин Х. Христозов; Спаска П. Ласкова; Борислав И. Гарабитов; Тодорка И. Стоилова; Михаела Х. Юртбак; Златка З. Шошлекова; Иванка П. Бележкова; Габриела З. Попова; Сашо М. Карабельов; Милан А. Димитров; X.X.X.; Екатерина И. Ананиева; Иван Б. Чавдаров; Магдалена Б. Дилова; Лиляна К. Чавдарова; Веселин Г. Чавдаров; Соня О. Чавдарова; Лиляна Б. Чавдарова-Яначкова; Здравко Б. Чавдаров; Екатерина Г. Канева; Стойка Г. Попова; Ясен Ц. Дангов; Емилиян С. Вранчев; Стоян П. Пеков; Искрен И. Медаров и Ивана П. Пекова, че е издадена Заповед № РД-25-277 от 31.03.2022 г. на кмета на община Ракитово за отчуждаване на части от поземлени имоти с идентификатори 23008.8.412, 23008.8.416, 23008.8.417, 23008.8.419, 23008.8.420, 23008.8.421, 23008.8.422, 23008.8.424, 23008.8.427, 23008.8.428, 23008.8.429, 23008.8.431, 23008.8.432 по КК на с. Дорково с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, засегнати от регулацията на ул. Марица, с. Дорково, за реализиране на обект – публична общинска собственост, от първостепенно значение: „Благоустрояване и отводняване на ул. Марица, с. Дорково, община Ракитово, област Пазарджик“. Паричните обезщетения ще бъде внесени в банка „Райфайзенбанк“ и след влизане в сила на заповедта ще бъдат преведени по сметки, посочени от собствениците на отчуждените имоти.

3294

22. – Община Рила на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) – окончателен, на населено място Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори, както следва: 62685.60.1, 62685.60.2, 62685.60.3, 62685.60.4, 62685.60.5, 62685.60.6, 62685.60.7, 62685.60.8, 62685.60.9, 62685.60.10, 62685.60.11, 62685.60.12, 62685.60.13, 62685.60.14, 62685.60.15, 62685.60.16, 62685.60.17, 62685.60.18, 62685.60.21, 62685.60.48, 62685.60.49, 62685.60.51, 62685.60.52, 62685.60.53, 62685.60.54, 62685.60.19, 62685.60.20, 62685.60.22, 62685.60.23, 62685.60.24, 62685.60.25, 62685.60.26, 62685.60.27, 62685.60.29, 62685.60.30, 62685.60.31, 62685.60.32, 62685.60.33, 62685.60.34, 62685.60.44, 62685.60.48, 62685.60.55, 62685.60.56, 62685.60.57, 62685.60.58, 62685.60.59, 62685.60.60, 62685.60.62, 62685.60.63, 62685.60.64, 62685.60.70, 62685.60.72, 62685.60.73 и 62685.60.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на ман. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил. Проектът на ПУП – ПР и ПЗ – окончателен, е представен в общинската администрация – гр. Рила, към заявление вх. № УС-02-03-22 от 8.04.2022 г. от Адрианополски епископ Евлогий – игумен на Рилската света обител, и е изложен за разглеждане в отдел УТРХД в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане № 1. Възложител на проекта на ПУП – ПР и ПЗ е Рилска света обител, представлявана от Адрианополски епископ Евлогий – игумен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на ПУП – ПР и ПЗ – окончателен, на населено място Рилски манастир до общинската администрация – гр. Рила, община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане № 1, или чрез ел. поща: rilamunicipality@gmail.com.

3290

1. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: „ПУП – парцеларен план за трасе на уличен водопровод и канализация по път, представляващ ПИ 36498.8.46 и ПИ 36498.8.192 по КККР на гр. Карлово и ПИ 68080.122.127 по КККР на гр. Сопот, област Пловдив (в частта, попадаща в землището на гр. Сопот, община Сопот)“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

3297

72. – Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе за линеен обект – външно ел. захранване с кабели Н.Н. – 1 kV, през имот с идентификатор 15703.60.59 до имот с идентификатор 15703.60.87, м. Башов рът, с. Голяма Желязна. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

3313

73. – Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе за линеен обект – външно ел. захранване с кабели Н.Н. – 1 kV, през имоти с идентификатори 03486.103.6016 и 03486.16.72 до имот с идентификатор 03486.16.30, м. Милешкото, с. Бели Осъм. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

3314

286. – Община Трявна на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 95 от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – Трявна, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Плачковци, община Трявна, за част от кв. 20, кв. 29 и улица от о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7, както следва: с ПУП за ЧИ на ЗРП на гр. Плачковци се предвижда коригиране на УПИ VII – обществено обслужване, УПИ VIII – кметство, УПИ IX – озеленяване, от кв. 20; УПИ I – гаров терен, УПИ IV – комплексно жилищно застрояване, от кв. 29 и прилежащата улица с о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7, в резултат на което се формират нови урегулирани поземлени имоти. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Трявна до Административния съд – Габрово.

3273

34. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел 1 kV за захранване на ФЕЦ в УПИ II-147 в кв. 16 по ПУП на с. Генерал Тошево. Трасето на кабела започва от трафопост в ПИ с идентификатор 14725.63.48, частна общинска собственост с НТП – пасище, по КККР в землището на с. Генерал Тошево, преминава през имота и стига до регулацията на селото. Дължината на трасето на ел. кабела е 12 м. Проектът се намира в стая № 103 в Община „Тунджа“, Ямбол, и може да се разгледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

3312

68. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 772 от 13.05.2022 г. на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Външно кабелно електрозахранване“, преминаващо през поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.527.529 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), землище на с. Приселци, община Аврен – общинска публична собственост, за присъединяване потребителите на съответното експлоатационно дружество, собственици на ПИ с идентификатор 58445.527.553 по КККР, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-550, 551, 552 от кв. 85, намиращ се в местност Азман дере, землище на с. Приселци, община Аврен, от съществуващите проводи до границата на имота. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, и жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

3274

1. – Община с. Братя Даскалови, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) за улици с о.т. 8 – о.т. 9, о.т. 89 – о.т. 90 – о.т. 91 – о.т. 92 – о.т. 93 – о.т. 94, о.т. 88 – о.т. 96 – о.т. 95, о.т. 88 – о.т. 89, о.т. 96 – о.т. 91 и о.т. 95 – о.т. 275 – о.т. 93 и план за регулация (ПР) за кв. 35, 34, 33, 22, 45 и 44 по плана на с. Братя Даскалови, одобрен със Заповед № 900 от 3.08.1981 г. на кмета на община с. Братя Даскалови. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация – стая № 9. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – с. Братя Даскалови.

3316

Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила заповед с характер на жалба от областния управител на област Видин, с която се оспорва Решение № 223, взето с протокол № 35 от 6.04.2022 г. на Общинския съвет – Чупрене, издадено на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37о, ал. 1 и чл. 37и от ЗСПЗЗ, по която е образувано адм. д. № 100/2022 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 5.07.2022 г. от 10 ч.

3289

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е образувано и висящо адм. д. № 2301/2022 г., II отделение, 37 състав, по повод направено от X.X.X. оспорване на Решение № 646 по протокол № 41 от 14.10.2021 г. на Столичния общински съвет в частта, с която е одобрен проект на ПУП – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на задънени улици при о.т. 155г с удължаване на улицата; от о.т. 58 до о.т. 455; от о.т. 155а до о.т. 153 и създаване на нови улици от о.т. 154а през о.т. 154г до о.т. 154з, от о.т. 154з – о.т. 455д през о.т. 455в до о.т. 455ж и от о.т. 154з – о.т. 455а през о.т. 455б до о.т. 455в, с уширения за улично паркиране и промяна на сервитут за канал, в кв. 63, м. Горна баня, гр. София, засягаща имот с идентификатор 68134.4327.6318 КККР, както и в частта, с която е одобрен проект на ПУП – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ LI „за озеленяване“, като се създава нов УПИ LI „за озеленяване“, в кв. 63, м. Горна баня, гр. София, отнасящ се (засягащ) имот с идентификатор 68134.4327.6318 КККР. Всички заинтересовани лица могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, като с това заявление е недопустимо да се правят искания за отмяна на заповедта, както и за присъединяване към подадената жалба.

3310

Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпила жалба против Заповед № ЗАП-24 от 18.01.2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, с която е допълнена негова Заповед № 1019 от 17.11.2021 г., е образувано адм. д. № 1180/2022 г. по описа на Административния съд – София-град, ХХІ тричленен състав, насрочено за 17.06.2022 г. от 10,30 ч.

3336

Варненският районен съд на основание чл. 35 КМЧП във връзка с чл. 48, ал. 2 ГПК по гр. дело № 5058/2020 г. призовава ответника „Ника Форчън Шипинг“ СА. (Nika Fortune Shipping S.A.), регистрирано по законите на Панама, с рег. № 155621619, със седалище и адрес на управление: Панама, гр. Панама, улица 50, Глоубъл Плаза Тауър, ет. 20, апартамент D и Е, да се яви в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на адрес гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 57, деловодство, 39 състав, за да получи адресирани до него съдебни книжа за предявени искове от X.X.X., руски гражданин, роден на 2.05.1967 г. в СССР, притежаващ паспорт № 719705827, живущ в Русия; X.X.X., руски гражданин, роден на 29.04.1965 г. в СССР, живущ в Русия, притежаващ паспорт № 751728483, и Евгений Зинченко, украински гражданин, роден на 18.07.1977 г. в Украйна, живущ в Украйна, притежаващ паспорт № ЕТ957223, срещу „Ника Форчън Шипинг“ СА. (Nika Fortune Shipping S.A.) със седалище и адрес на управление: Панама, гр. Панама, улица 50, Глоубъл Плаза Тауър, Кале 50, ет. 20, офис Д и Е, за осъждане на ответника да заплати на ищците дължими трудови възнаграждения: на X.X.X. сумата 84 830 щ.д. и обезщетения за забава в размер на 8828 щ.д. за периода от 1.02.2018 г. до 20.05.2020 г.; на X.X.X. сумата 52 511 щ.д. и обезщетения за забава в размер на 4001,15 щ.д. за периода от 1.09.2018 г. до 20.05.2020 г.; на X.X.X. сумата 41 344 щ.д. и обезщетения за забава в размер на 3285,24 щ.д. за периода от 1.09.2018 г. до 20.05.2020 г.: искова молба, уточнения, приложения към тях и извлечение от приложимите правила на ГПК, съпроводени с надлежен превод. Предупреждава призованото лице, че ако в указания срок не се яви да получи книжата, производството по делото ще продължи, като същите ще бъдат връчени на адвокат, назначен за особен представител на ответната страна.

3337

Кубратският районен съд призовава X.X.X. – гражданин на Нигерия, без регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, да се яви в РС – Кубрат, в съдебно заседание на 28.06.2022 г. от 9,30 ч. в качеството на заинтересована страна по гр.д. № 20223320100370/2022 г. по описа на РС – Кубрат, образувано по молба на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Кубрат.

3308

Плевенският районен съд, 3-ти граждански състав, призовава ответника Мохаммад Ел Зейн, род. на 7.08.1991 г., с неизвестен адрес и гражданство, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в Плевенския районен съд, стая № 114, за връчване на препис от искова молба ведно с приложенията по гр. д. № 1731/2022 г. на ПлРС. Гражданско дело № 1731/2022 г. на PС – Плевен, е образувано по предявен от X.X.X. иск за развод на основание чл. 49, ал. 1 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

3269

Пловдивският районен съд, ІV бр. състав, призовава Йонуц-X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.06.2022 г. в 13 ч. като ответник по гр.д. № 5880/2022 г., заведено от X.X.X. от гр. Пловдив, за развод. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът ще му назначи особен представител.

3309

 

Великотърновският окръжен съд обявява, че на 6.04.2022 г. е образувано гр.д. № 249/2022 г. по описа на ВТОС по предявена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество искова молба с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу X.X.X., ЕГН **********, постоянен адрес: с. Върбица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. Васил Левски № 25, и X.X.X., ЕГН **********, постоянен адрес: с. Върбица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. Росица № 5, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 490 915 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН ********** и X.X.X. с ЕГН ********** да бъде отнето следното имущество:

1. Лек автомобил, марка „Ланд Ровер“, модел „Фрилендър“, рег. № ВТ9018ВС, № SALLNABB8YA699895 на рама, № 20T2N номер на двигател, дата на първа регистрация 20.09.1999 г. Пазарна стойност към настоящия момент: 4000 лв.

2. Лек автомобил, марка „Джип“, модел „Чероки“, рег. № СВ6905РТ, № 1J8G2E8A53Y528764 на рама, без номер на двигател, дата на първа регистрация 9.04.2003 г. Пазарна стойност към настоящия момент: 4774 лв.

3. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Корса“, рег. № ВТ4275ВН, № WOLOSBF08Y4131844 на рама, № X15DT630546 номер на двигател, дата на първа регистрация 27.01.2000 г. Пазарна стойност към настоящия момент: 1800 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ X.X.X. с ЕГН ********** и X.X.X. с ЕГН ********** да бъдат осъдени да заплатят:

1. Сумата в размер на 5000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на 1/2 ид.ч. от недвижим имот – нива, в местността Вальова воденица с площ 6,622 дка, трета категория, имот № 196012 по плана за земеразделяне на гр. Лясковец.

2. Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Тойота“, модел „РАВ4 2,2 Д“, рег. № ВТ9573КИ, № JTMBA31 V706019109 на рама, № 2AD0041979 номер на двигател, дата на първа регистрация 15.06.2006 г.

3. Сумата в размер на 19 500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „416 ЦДИ“, pег. № BT5539BT, № WDB9046131 R255327 на рама, № 612981 номер на двигател, дата на първа регистрация 8.10.2001 г.

4. Сумата в размер на 17 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ280 ЦДИ“, рег. № ВТ6466КВ, № WDC 1641201 А087923 на рама, № 64294040109071 номер на двигател, дата на първа регистрация 1.01.2006 г.

5. Сумата в размер на 7800 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ270 ЦДИ“, pег. № BT1859KH, № WDC 1631131 Х744328 на рама, без номер на двигател, дата на първа регистрация 2.01.2001 г.

6. Сумата в размер на 42 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С350 Блутек“, pег. № BT3333KP, № WDD2220331A088803 на рама, № 64286741594389 номер на двигател, дата на първа регистрация 27.06.2014 г.

7. Сумата в размер на 8500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е320 ЦДИ“, pег. № BT1149BT, № WDB2110261A469579 на рама, № 64896130053658 номер на двигател, дата на първа регистрация 7.12.2003 г.

8. Сумата в размер на 45 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „730Д Автоматик“, pег. № BT2332KA, № WBAKM41020CY76521 на рама, без номер на двигател, дата на първа регистрация 11.12.2009 г.

9. Сумата в размер на 9000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Рейнджър“, pег. № BT3675KP, № WFOLMFE40XW 125672 на рама, № К272 номер на двигател, дата на първа регистрация 14.02.2000 г.

10. Сумата в размер на 6000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Мазда“, модел „Трибют“, pег. № ВТ9960КК, № JMZCU08132K.M25375 на рама, № AJ номер на двигател, дата на първа регистрация 18.10.2002 г.

11. Сумата в размер на 1200 лв., представляваща стойността към момента на отчуждаването на товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Атего“, pег. № ВТ3689ВР, № WDB9700371K371139 на рама, № 90491100104114 номер на двигател, дата на първа регистрация 4.01.1999 г.

12. Сумата в размер на 17 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „35С13“, pег. № BT8029BC, № ZCFC3590005229016 на рама, № 8140435 номер на двигател, дата на първа регистрация 8.09.1999 г.

13. Сумата в размер на 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел „МЛ80Е“, рег. № ВТ2653КН, № ZCFA80A0002144502 на рама, № 806025R436 номер на двигател, дата на първа регистрация 1.08.1995 г.

14. Сумата в размер на 45 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X1 С ДРАЙВ 18Д“, pег. № BT6523KK, № WBAVN71000VW80321 на рама, № 91498442 номер на двигател, дата на първа регистрация 28.02.2013 г.

15. Сумата в размер на 50 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на телескопичен товарач „JLG 3507Н“, рама № 1160005712, двигател № 10795961, pег. № ВТ 06444.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ X.X.X. с ЕГН ********** да бъде осъден да заплати:

1. Сумата в размер на 64 072 лв., представляваща внесени средства от титуляря по сметка с IBAN BG04 BPBI 8170 4603 3468 45 BGN (предходен IBAN BG72 PIRB 7174 4603 3468 45 BGN в „Пиреос банк“ – АД), открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

2. Сумата в размер на 60 469,40 лв., представляваща внесени средства от X.X.X. по сметка с IBAN BG04 BPBI 8170 4603 3468 45 BGN (предходен IBAN BG72 PIRB 7174 4603 3468 45 BGN в „Пиреос банк“ – АД), открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

3. Сумата в размер на 40 000 лв., представляваща внесени средства от титуляря по сметка с IBAN BG33 BPBI 7931 2027 9218 01 BGN, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ X.X.X. с ЕГН ********** да бъде осъдена да заплати:

Сумата в размер на 19 800 лв., представляваща изтеглена сума от сметка с IBAN BG 12 UNCR 7000 1523 8668 47 BGN, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., с източник – вноски от титуляря.

Под условие на евентуалност, в случай че до приключване на съдебното производство с влязло в сила съдебно решение срещу имуществото, предмет на искове за реално отнемане с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявени срещу X.X.X. с ЕГН ********** и X.X.X. с ЕГН **********, бъде проведено успешно принудително изпълнение за удовлетворяване на вземания на кредитори или се установи, че имуществото липсва или е отчуждено, се предявява на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ иск за присъждане равностойността на това имущество, а именно – стойността, на която имуществото е възложено в изпълнителното производство, респ. паричната му равностойност.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.09.2022 г. от 13,30 ч. в Окръжния съд – Велико Търново.

В двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящото производство, могат да встъпят в производството, като предявят съответния иск пред ВТОС по гр.д. № 249/2022 г. по описа на съда.

3355

Бургаският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава кредиторите на „Тотем 1“ – ООД, в несъстоятелност, ЕИК 102972333, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, ул. Чайка № 37, да се явят на 15.06.2022 г. в 11 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч. т. д. № 165/2022 г. по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането за отмяна на взетото на проведено на 28.04.2022 г. по т. д. № 293/2014 г. по описа на ОСБс събрание на кредиторите на „Тотем 1“ – ООД (в несъстоятелност), ЕИК 102972333, със седалище гр. Свети Влас, ул. Чайка № 37, за избор като постоянен синдик на X.X.X. с месечно възнаграждение в размер на 1200 лв.

3387

Софийският градски съд с решение от 9.10.2020 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 4 и 5 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 438/2008 г. на ПП „Море“, приети на редовен конгрес, проведен на 22.07.2020 г., както следва: Заличава досегашния състав на Изпълнителното бюро. Вписва нов състав на Изпълнителното бюро: X.X.X. (по право), X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Заличава досегашния състав на Централната контролна комисия. Вписва нов състав на Централната контролна комисия: председател – X.X.X.; членове: X.X.X., X.X.X.. Заличава досегашния председател и представляващ X.X.X.. Вписва нов председател и представляващ – X.X.X..

3333

Софийският градски съд с решение от 13.07.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 36/2018 г. на ПП „ВОЛТ“, както следва: Вписва нов устав, приложен към заявлението от 29.06.2021 г. Вписва съпредседатели: X.X.X. и X.X.X.. Заличава досегашния председател X.X.X.. Вписва като членове на Политическия борд: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Заличава досегашния състав на Политическия борд. Вписва като членове на Контролния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Заличава досегашния състав на Контролния съвет.

3334

Софийският градски съд с решение от 15.04.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 36/2018 г. на ПП „ВОЛТ“, както следва: Заличава X.X.X. като член на Контролния съвет на ПП „ВОЛТ“.

3335

Софийският градски съд с решение от 12.05.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 8812/2000 г. на ПП „Политическо Движение Социалдемократи“, както следва: Вписва нов устав на партията, приет на IX Национална конференция от 12.03.2022 г. Заличава X.X.X. като член на Изпълнителния съвет на партията. Вписва X.X.X. за член на Изпълнителния съвет на партията. Заличава X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на Националния съвет на партията. Вписва като членове на Националния съвет на политическото движение X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X..

3405

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на СК „Атлетик 91“, Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 31.07.2022 г. от 19 ч. във Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. Г. Измирлиев № 13, при следния дневен ред: 1. отчет за спортно-състезателната дейност на клуба за 2021 г.; 2. финансов отчет за 2021 г.; 3. приемане на промяна в наименованието на сдружението; 4. приемане на промяна в седалището на сдружението; 5. освобождаване на досегашни членове на клуба и приемане на нови членове на клуба; 6. освобождаване на досегашните членове на управителния съвет; 7. приемане на промяна в броя на членовете в управителния съвет; 8. приемане на нов управителен съвет; 9. приемане на нов президент на сдружението; 10. приемане на нов секретар на сдружението; 11. приемане на промени в предмета и целите на сдружението; 12. приемане на други промени в устава на сдружението, в т. ч. начина на свикване на общо събрание; 13. приемане на нов устав на клуба в съответствие с така предприетите промени. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на същото място, при същия дневен ред от 20 ч.

3277

28. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ТАКБД „Аккадънлар 2002“, гр. Дулово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 16.07.2022 г. в 10 ч. в Дулово, ул. Лозарска № 8, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на управителния съвет; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет и председателя им; 3. избор на нови членове на управителния съвет и председател. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението в сградата на молитвения дом, намиращ се в Дулово, ул. Лозарска № 8, от 10 до 13 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негов представител с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на делегатите ще започне в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3320

1. – Управителният съвет на сдружение „Бадминтон клуб „Панагюрище – 95“, Панагюрище, по своя инициатива и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.08.2022 г. от 13 ч. в Панагюрище, ул. Ген. Дандевил № 61, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружението; 2. вземане на решение за ликвидация и назначаване на ликвидатор; 3. определяне срок на ликвидацията.

3332