Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 21.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

X.X. – председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следните промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт:

1. Освобождава се от състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт X.X.X..

2. Определя се за член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт X.X.X. – заместник-министър на икономиката и индустрията.

3640

455. – Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за учебната 2022/2023 г., както следва:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

Специална педагогика (Приобщаващо образование)

1

1

Специална педагогика

1

Теория на възпитанието и дидактика

2

История на педагогиката и българското образование

1

Социална педагогика

1

1

1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по история

1

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

1

1

Методика на обучението по изобразително изкуство (I – IV клас)

1

Методика на обучението по музика

1

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

1

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

Български език (Лексикология)

1

Германски езици (Съвременен английски език)

1

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

Теория и практика на превода (Корейски език)

1

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература – Литература на английския Ренесанс)

1

2.2.

История и археология

Стара история

1

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

1

История на България (Нова история на България XVIII – XIX в. – Възраждане)

1

1

История на България (История на българските земи XV – XVII в.)

1

История на България (Нова история на България 1878 – 1944 г.)

1

Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история)

1

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

1

История на България (Съвременна история на България)

1

История на България (Средновековна българска история)

1

Културно-историческо наследство

1

2.3.

Философия

Философия на правото и политиката

1

Онтология

1

2.4.

Религия и теология

Теология (Съвременна катехизация)

1

Теология (Религиозно образование)

1

Теология (История на БПЦ)

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.2.

Психология

Педагогическа и възрастова психология

1

1

Социална психология

1

Обща психология

1

1

3.3.

Политически науки

Политология

2

1

3.4.

Социални дейности

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

1

3.6.

Право

Административно право и административен процес

1

1

Конституционно право

1

1

Гражданско и семейно право

1

Финансово право

1

Теория на държавата и правото

1

Международно право и международни отношения (Международно публично право)

1

1

Международно право и международни отношения (Международни отношения)

1

1

Международно право и международни отношения (Право на Европейския съюз)

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

История на правото

1

1

История на правото (Римско частно право)

1

1

3.8.

Икономика

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.4.

Науки за Земята

Социално-икономическа география

1

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

2

1

8.

Изкуства

8.2.

Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство (Теоретични дисциплини)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Графичен дизайн)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Живопис)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Скулптура)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Стенопис)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Църковни изкуства)

1

Общо

55

23

 

В срок 2 месеца от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител: заявление до ректора (изтегля се от сайта на университета); автобиография; копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (оригиналите се представят за сравнение); допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област. Приемът се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За справки и повече информация: тел. 062/618-312 и на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.

3666

417. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, анулира обявения с обявление № 3305 (ДВ, бр. 42 от 2022 г., стр. 105) конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ – един, по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“, поради допусната техническа грешка и обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ – един, по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика (високопроизводителни методи и паралелни алгоритми)“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

3638

155. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ (Математическо моделиране и приложение на математиката в механика на флуидите, популационната динамика и социалната динамика) за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

3655

259. – Институтът по роботика при БАН – София, обявява един конкурс за главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика („Приложение на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки“ в обектната област „Социални и педагогически приложения на роботизираните технологии“ за секция ИРСУ), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в канцеларията на института, каб. 406, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, тел. 02 870-33-61.

3634

Бургаският районен съд, гражданска колегия, 38 състав, призовава X.X.X., поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 21.10.1971 г., с адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров № 54, ет. 2, ап. 8, Патрисия Едж, поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 6.02.1966 г., с адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров № 54, ет. 2, ап. 8, Бърнард Алфред Гроусвенър, поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 22.01.1937 г., с адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров № 54, ет. 2, ап. 8, и Патрисия Гроусвенър, поданик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 6.02.1945 г., с адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров № 54, ет. 2, ап. 8, за заведеното срещу тях от ищец „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Генерал X.X. № 3, гр. д. № 2199/2022 г. по описа на Районния съд – Бургас, по чл. 79 и 86 от ЗЗД. Указва на лицата, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се явят, респ. да изпратят свой упълномощен процесуален представител, в деловодството на Районния съд – Бургас, за връчване на исковата молба и приложенията към нея.

3641

Разложкият районен съд уведомява Елис Дейвид, гражданин на Великобритания, роден на 29.07.1963 г., с ЛНЧ 1001549455, ответник по гр.д. № 285/2022 г. по описа на Районния съд – Разлог, че срещу него е предявен иск с правно основание чл. 49 от СК. Указва на ответника Елис Дейвид, гражданин на Великобритания, роден на 29.07.1963 г., с ЛНЧ 1001549455, че може в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да получи книжата по делото в канцеларията на Районния съд – Разлог, стая № 4, както и да посочи адрес в страната, на който да бъде призован по делото.

3642

 

Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, че е образувано гр. дело № 2430 по описа за 2021 г. на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ срещу X.X.X., ЕГН **********, за отнемане, както следва:

Сума в размер на 1018,14 лв., представляваща вноски през 2013 г., ведно с начислените лихви по срочен депозит в левове IBAN BG 84 IORT 73772004922500 (№ 1614049225007) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 1873,48 лв., представляваща вноски през 2011 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 29 IORT 73772004922520 (1614049225207) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 4900 лв., представляваща вноски през 2011 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 72 IORT 73772004922522 (1614049225229) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 506,49 лв., представляваща погасителни вноски през 2011 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500 (1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сума в размер на 2841,90 лв., представляваща погасителни вноски през 2012 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500 (1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сума в размер на 855,62 лв., представляваща погасителни вноски през 2013 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500 (1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сума в размер на 1400 лв., представляваща погасителни вноски през 2016 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500 (1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сума в размер на 2910 лв., представляваща вноски през 2017 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500 (1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 2170 лв., представляваща погасителни вноски през 2017 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500 (1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сума в размер на 483,03 лв., представляваща вноски през 2018 г. по срочен депозит в левове IBAN BG 91 IORT 73774004922500 (1732049225009) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 1100 лв., представляваща вноски през 2012 г. по спестовен влог в левове IBAN BG 64 IORT 73774004922501 (1732049225015) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 390 лв., представляваща вноски през 2011 г. по спестовен влог в евро IBAN BG 73 IORT 73774404922500 (1822049225978000) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 2182,17 лв., представляваща вноски през 2012 г. по спестовен влог в евро IBAN BG 73 IORT 73774404922500 (1822049225978000) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 227,68 лв., представляваща вноски от трети лица през 2012 г. по спестовен влог в евро IBAN BG 73 IORT 73774404922500 (1822049225978000) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 234,12 лв., представляваща вноски от трети лица през 2012 г. по спестовен влог в евро IBAN BG 73 IORT 73774404922500 (1822049225978000) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 1429,68 лв., представляваща погасителни вноски през 2017 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG 32 IORT 73771004922500 (1714049225003) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сума в размер на 300 лв., представляваща вноски през 2013 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG 05 IORT 73771004922501 (1714049225019) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 1680 лв., представляваща вноски през 2014 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG 05 IORT 73771004922501 (1714049225019) в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество, по чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ,

алтернативно за отнемане налично имущество, с присъждане на разноските, както и юрисконсултско възнаграждение.

Указва на заинтересованите лица, че следва да предявят претенциите върху имуществото в срок до първото съдебно заседание, насрочено на 28.10.2022 г. – 14,30 ч.

3654

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 9 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 9465/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата на стойност 265 895,08 лв. срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с обща цена на исковете в размер на 265 895,08 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 83 988,44 лв.:

сумата в общ размер на 2750 лв. от продажбата на 55 дружествени дяла, всеки с номинал 50 лв., от капитала на „Галатакс“ – ООД, ЕИК 201106706;

сумата в размер на 65 000 лв., представляваща пазарната стойност на л.а. „Мерцедес“, модел „С 500“ с рег. № СА9139РК към датата на отчуждаване;

сумата в размер на 500 лв., представляваща първоначална вноска по кредит;

сумата в общ размер на 993,51 лв., представляваща погасителни вноски по кредит;

сумата в общ размер на 824,51 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване на задължения за част от 2011 г. и през 2012 г. и 2014 г. по кредитна карта Visa Classic, издадена в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в общ размер на 900 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване на задължения през 2012 г. и 2015 г. по кредитна карта по сметка IBAN BG98FINV91501000176032, открита в „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в общ размер на 13 020,42 лв., представляваща вноски за погасяване на задължения за периода 2011 г. – 2012 г. по кредитна карта, издадена от „Дайнърс Клуб България“ – АД, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 181 906,64 лв.:

сумата в общ размер на 2250 лв. от продажбата на 45 дружествени дяла, всеки с номинал 50 лв., от капитала на „Галатакс“ – ООД, ЕИК 201106706;

сумата в общ размер на 1000 лв. от продажбата на 20 дружествени дяла, всеки с номинал 50 лв., от капитала на „Болкан Травелс“ – ЕООД, ЕИК 200757361;

сумата в общ размер на 47 033,22 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване на задължения през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. по кредитна карта Business Visa № 4117********7i02, издадена от „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в общ размер на 2638,72 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване на задължения през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. по кредитна карта Master Card Standart, издадена в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в размер на 460 лв., представляваща изтеглени средства през 2011 г. и 2012 г. от сметка с IBAN BG73UBBS85011010245110, открита в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в размер на 300 лв., представляваща изтеглени средства през 2014 г. от сметка с IBAN BG66FINV91502014722403, открита в „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в общ размер на 70 639,17 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване на задължения за периода 2011 г. – 2019 г. по кредитна карта по сметка IBAN BG72FINV915010BGN0SPMT, открита в „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в размер на 6051,37 евро с левова равностойност в размер на 11 835,44 лв., представляваща изтеглени средства през периода 2014 г. – 2018 г. от сметка с IBAN BG50FINV91502014722400, открита в „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в общ размер на 21 130 лв., представляваща изтеглени средства през периода 2015 г. – 2018 г. от сметка с IBAN BG24FINV91501016196138, открита в „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в размер на 100 евро с левова равностойност в размер на 195,58 лв., представляваща изтеглени средства през 2011 г. от сметка с IBAN BG61BPBI79404461057701, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в общ размер на 19 539 лв., представляваща изтеглени средства през периода 2011 г. – 2014 г. от сметка с IBAN BG20BPBI79401061057701, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в общ размер на 2653,10 лв., представляваща удържани парични средства за погасяване на задължения за периода 2011 г. – 2013 г. по кредитна карта Euroline, издадена от „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X.;

сумата в общ размер на 2232,41 лв., представляваща изпратени парични средства чрез системата на Western Union.

Съгласно определение от 10.05.2022 г. по гр. д. № 9465/2021 г. по описа на СГС, І ГО, 9 състав, съдът определя едномесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 9465/2021 г. по описа на СГС, І ГО, 9 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.09.2022 г. от 15 ч.

3653

Окръжният съд – Ловеч, на основание чл. 679, ал. 3 от ТЗ призовава кредиторите от събрание на кредиторите на „Никром – Тръбна мебел“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК 110034824, по т. д. н. № 101/2016 по описа на Окръжния съд – Ловеч, да се явят в съдебно заседание на 6.07.2022 г. от 11,30 ч. по ч. т. д. № 44/2022 в зала № 327 на Съдебната палата – Ловеч, образувано по искане „Национална агенция за приходите – София, за отменяне на решение по т. 2 от дневния ред на събранието на кредиторите на „Никром – Тръбна мебел“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК 110034824, проведено на 18.05.2022 г., а именно „Определяне на окончателно възнаграждение на синдика, платимо преди приключване на производството по несъстоятелност след влизане в сила на решението на събранието на кредиторите.“

3643

Софийският градски съд с решение от 27.05.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 15549/1996 г. на ПП „Движение Гергьовден“, както следва: Постановява да се впишат промени, приети на Националния събор на партията, проведен на 19.03.2022 г.: адрес на управление: 1408 София, ул. Димитър Манов № 19 – 21, и ул. Д-р X.X., ет. партер, и промени в устава на партията в тази връзка; председател: X.X.X.; Изпълнителен съвет: X.X.X. – председател; X.X.X. – почетен председател; X.X.X. – заместник-председател; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.-X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; Контролен съвет: X.X.X. – председател; X.X.X.; X.X.X.. Политическа партия „Движение Гергьовден“ се представлява от председателя X.X.X. и от заместник-председателя X.X.X. заедно и поотделно.

3661

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП с решение от 24.11.2020 г. вписва промени по ф.д. № 360/2008 г. за политическа партия с наименование „Свобода“, както следва: Вписва Организационен съвет на политическата партия в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Вписва Висш контролно-ревизионен съвет на политическата партия в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

3662

Софийският градски съд с решение от 9.04.2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 346/2016 г. на политическа партия с наименование „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“, както следва: Заличава X.X.X., X.X.X., X.X.X., Рашид Апти Куру, Шабанали Ахмед Дурмуш и Айдоан Муталиб Али като членове на Изпълнителния съвет и вписва актуален състав на Изпълнителния съвет, както следва: председател – Лютви Ахмед Местан; заместник-председатели: X.X.X.-X. и Мехмед Осман Ходжа, членове – Бахри Реджеб Юмер, X.X.X., X.X.X., X.X.X..

3663

Софийският градски съд с решение от 9.09.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 346/2016 г. на ПП „Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ДОСТ)“, както следва: Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Мария-Луиза № 47. Изменения в устава на ПП „ДОСТ“, приети с решения на Националната конференция, проведена на 5.06.2021 г.: член 2 от устава се изменя – „чл. 2, ал. 1 и 2 се изменят, както следва – седалището на ПП „ДОСТ“ е гр. Пловдив, и ал. 2 – адресът на управление на ПП „ДОСТ“ е гр. Пловдив, бул. Мария-Луиза № 47“; създава се ал. 3 към чл. 2 – „При необходимост и по решение на Националния съвет – седалището на ПП „ДОСТ“ може да бъде променено с решение на Националния съвет“; член 12 се изменя така: „В териториален аспект ПП „ДОСТ“ може да се структурира в местни, общински и областни организации“; в чл. 21, ал. 3 числото „101“ се заменя с „51“; в чл. 26, ал. 2, т. 2 числото „16“ се заменя със „7“; в чл. 26, ал. 3 числото „5“ се заменя с „4“; чл. 28, ал. 1 – изразът „веднъж в месеца“ се изменя „веднъж на 3 месеца“; чл. 29, ал. 2 – числото „6“ се заменя с „2“. Вписва промени в състава на ръководните и контролните органи на партията, както следва: Национален съвет в състав: Танер Фикри Алимолла (член по право като председател на ПП „ДОСТ“), Айдън Сюлейман Садула, Мустафа Юнуз Исмаил, Юмер Сабахтин Юмер, Наил Наим Рустем, Сабри Сали Али, Мустафа Шевкед Исмаил, Хасан Юмеросман Мурад, Ахмед Ариф Юсеин, Юсеин Мустафа Хаджиали, X.X.X., X.X.X., X.X.X., Зеки Зекерие Исмаил, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Севинч Керим, Хасан Идрис Хасан, Якуп Сали Юмер, Шенол Хасан Местан, Лютви Мюмюн Якуб, X.X.X.. Изпълнителен съвет в състав: председател – Танер Фикри Алимолла; заместник-председатели: Наил Наим Рустем, Зеки Зекерие Исмаил, X.X.X., X.X.X., X.X.X.; членове: Левент Ахмед Хасан и Мустафа Юнуз Исмаил. Национален контролен съвет в състав: председател – X.X.X., и членове: Фикрет Байрам Хасан и X.X.X.. ПП „ДОСТ“ се представлява от нейния председател – Танер Фикри Алимолла.

3664