Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 28.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-454 от 1 юни 2022 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), с цел опазване на вековни и забележителни дървета и във връзка с постъпили в Министерството на околната среда и водите писма с вх. № 05-08-542/8.03.2022 г. от РИОСВ – Пловдив, вх. № 05-08-1021/5.05.2022 г. и вх. № 94-00-933/5.05.2022 г. от РИОСВ – Стара Загора, вх. № 05-08-1160/19.05.2022 г. от РИОСВ – София:

1. Обявявам за защитени следните вековни дървета:

1.1. Вековно дърво от вида източен чинар (Platanus orientalis) на приблизителна възраст 150 години с височина 25 м, обиколка на ствола в основата 3,16 м, намиращо се на ул. 3-ти март в поземлен имот с идентификатор 00702.518.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 от 8.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № 18-3447-1.04.2022 от 1.04.2022 г. на началника на СГКК – Пловдив. Вековното дърво е с координати X = 4652520.460, Y = 448180.322 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.2. Вековно дърво от вида източен чинар (Platanus orientalis) на приблизителна възраст 150 години с височина 25 м, обиколка на ствола в основата 3,28 м, намиращо се на ул. 3-ти март в поземлен имот с идентификатор 00702.518.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 от 8.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № 18-3447-1.04.2022 от 1.04.2022 г. на началника на СГКК – Пловдив. Вековното дърво е с координати X = 4652517.539, Y = 448178.942 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.3. Вековно дърво от вида източен чинар (Platanus orientalis) на приблизителна възраст 150 години с височина 25 м, обиколка на ствола в основата 4,75 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 00702.513.255 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 от 8.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4652937.065, Y = 448116.833 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.4. Вековно дърво от вида орех (Juglans regia) на приблизителна възраст 100 години с височина 18 м, обиколка на ствола 4,20 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 73540.888.9901 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора (кв. 17 по плана на с. Тъжа). Вековното дърво е с координати X = 4724778.619, Y = 466523.919 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.5. Вековно дърво от вида орех (Juglans regia) на възраст над 180 години с височина 13 м, обиколка на ствола 4,10 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 73451.888.9901 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Турия, община Павел баня, област Стара Загора. Вековното дърво е с координати X = 4715318.880, Y = 474000.193 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.6. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus robur) на приблизителна възраст 200 години с височина 15 м, обиколка на ствола в основата 3,00 м, намиращо се на ул. Джеймс Баучер, район „Лозенец“, в поземлен имот с идентификатор 68134.901.1052 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. София, Столична община, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4728812.900, Y = 321947.421 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

3. Обектите да се впишат в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Пловдив, РИОСВ – Стара Загора, и РИОСВ – София, да осигурят обозначаването на вековните дървета.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

6. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: Т. Белев

3796

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-98 от 15 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на махала Орлин, гр. Своге, община Своге, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 7.03.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

3821

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1839 от 15 юни 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6881 от 15.06.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.591.1.46 с площ 129,30 кв. м, намиращ се на ул. Ангел Кънчев № 59, ет. 0, в гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД, София.

Изпълнителен директор: П. Александрова

3774

 

РЕШЕНИЕ № 1840 от 15 юни 2022 г.

На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6882 от 15.06.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Отменя Решение № 1788 от 23.10.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 95 от 2020 г.) за откриване на процедура за приватизационна продажба на поземлен имот с идентификатор 35239.6106.2515, намиращ се в землището на с. Казичене, местност През Искър, район „Панчарево“, област София, ведно с построените в него 12 бр. сгради с идентификатори: 35239.6106.2515.1, 35239.6106.2515.2, 35239.6106.2515.3, 35239.6106.2515.4, 35239.6106.2515.5, 35239.6106.2515.6, 35239.6106.2515.7, 35239.6106.2515.8, 35239.6106.2515.9, 35239.6106.2515.10, 35239.6106.2515.11 и 35239.6106.2515.12, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД, София.

Изпълнителен директор: П. Александрова

3775

 

ОБЩИНА АЙТОС

РЕШЕНИЕ № 428 от 30 май 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общия устройствен план на община Айтос в обхват ПИ с идентификатор 56438.111.12, землище на с. Пирне, община Айтос, с цел промяна на устройствената зона от земеделска земя в устройствена зона „Жм“ (малкоетажно жилищно строителство) с показатели на застрояване: Кпл. – 60 %; Кинт. – до 1,2; мин. озеленяване – 40 %, и височина на застрояване – до 10 м.

2. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 127, ал. 12 от ЗУТ.

Председател: Кр. Енчев

3763

 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ № 800 от 31 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 6 от ЗУТ, протокол за проведено на 17.03.2021 г. обществено обсъждане и Решение ХV от протокол № 2 от 16.03.2022 г. на ОЕС Общинският съвет – Септември, одобрява проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за имот 66202.5.141 в землището на с. Семчиново.

На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Септември, до Административния съд – Пазарджик.

Председател: К. Тодорин

3824

 

РЕШЕНИЕ № 831 от 27 май 2022 г.

На основание чл. 62, ал. 1 от АПК и чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет – Септември, допълва в разпоредителната част Решение № 800, взето с протокол № 40 от 31.03.2022 г. на Общинския съвет – Септември, като след думите „в землището на с. Семчиново“ се поставя запетайка и се добавя „община Септември, с който за имота е създадена устройствена зона за допустима смяна на предназначение за производствени дейности (Пп)“.

Председател: К. Тодорин

3825

1. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-38 от 21.06.2022 г. за обект: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик, от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“, по 9-а главна жп линия Русе – Каспичан, на територията на землището на гр. Русе и с. Николово, община Русе, област Русе, с местонахождение в зоната на отчуждение на железопътната инфраструктура в имоти – публична държавна собственост, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, предоставени за управление на ДП „НКЖИ“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

3815

20. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-36 от 17.06.2022 г. за обект: „Ремонт на въздушна електропроводна линия СрН 20 kV – ВЕЛ „Роса“ от В/ст. „Беглеж“ до стълб № 66“, на територията на землищата на с. Беглеж, община Плевен, област Плевен, и с. Бежаново, община Луковит, област Ловеч. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

3807

3. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция СДО, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С222225-091-000576/26.05.2022 г. възлага на Динко Е. Христов, с адрес: гр. Перник, следните 70 броя недвижими имоти, всички намиращи се в гр. Перник, кв. Бела вода, в масив с идентификатор 55871.315, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: разсадник, категория: 4; със следните идентификатори: 55871.315.1 с площ 154 кв. м; 55871.315.2 с площ 362 кв. м; 55871.315.3 с площ 846 кв. м; 55871.315.4 с площ 850 кв. м; 55871.315.5 с площ 1759 кв. м; 55871.315.8 с площ 939 кв. м; 55871.315.9 с площ 64 кв. м; 55871.315.10 с площ 1161 кв. м; 55871.315.11 с площ 1052 кв. м; 55871.315.12 с площ 1006 кв. м; 55871.315.13 с площ 3353 кв. м; 55871.315.14 с площ 577 кв. м; 55871.315.16 с площ 650 кв. м; 55871.315.17 с площ 1520 кв. м; 55871.315.18 с площ 922 кв. м; 55871.315.19 с площ 850 кв. м; 55871.315.20 с площ 117 кв. м; 55871.315.21 с площ 563 кв. м; 55871.315.22 с площ 580 кв. м; 55871.315.23 с площ 1161 кв. м; 55871.315.24 с площ 410 кв. м; 55871.315.26 с площ 54 кв. м; 55871.315.27 с площ 627 кв. м; 55871.315.28 с площ 1066 кв. м; 55871.315.29 с площ 1271 кв. м; 55871.315.30 с площ 600 кв. м; 55871.315.31 с площ 560 кв. м; 55871.315.34 с площ 800 кв. м; 55871.315.35 с площ 800 кв. м; 55871.315.39 с площ 3171 кв. м; 55871.315.40 с площ 544 кв. м; 55871.315.41 с площ 2049 кв. м; 55871.315.43 с площ 204 кв. м; 55871.315.44 с площ 1256 кв. м; 55871.315.46 с площ 1586 кв. м; 55871.315.51 с площ 1729 кв. м; 55871.315.52 с площ 962 кв. м; 55871.315.55 с площ 1062 кв. м; 55871.315.56 с площ 707 кв. м; 55871.315.57 с площ 187 кв. м; 55871.315.58 с площ 1025 кв. м; 55871.315.61 с площ 496 кв. м; 55871.315.62 с площ 1633 кв. м; 55871.315.63 с площ 647 кв. м; 55871.315.64 с площ 448 кв. м; 55871.315.65 с площ 1394 кв. м; 55871.315.68 с площ 178 кв. м; 55871.315.71 с площ 613 кв. м; 55871.315.73 с площ 1011 кв. м; 55871.315.74 с площ 927 кв. м; 55871.315.75 с площ 1122 кв. м; 55871.315.76 с площ 1297 кв. м; 55871.315.79 с площ 10 622 кв. м; 55871.315.80 с площ 9023 кв. м; 55871.315.109 с площ 1034 кв. м; 55871.315.120 с площ 1606 кв. м; 55871.315.123 с площ 534 кв. м; 55871.315.124 с площ 275 кв. м; 55871.315.128 с площ 821 кв. м; 55871.315.143 с площ 943 кв. м; 55871.315.146 с площ 132 кв. м; 55871.315.150 с площ 170 кв. м; 55871.315.151 с площ 197 кв. м; 55871.315.155 с площ 168 кв. м; 55871.315.156 с площ 208 кв. м; 55871.315.157 с площ 1045 кв. м; 55871.315.158 с площ 158 кв. м; 55871.315.161 с площ 159 кв. м; 55871.315.162 с площ 601 кв. м; 55871.315.163 с площ 473 кв. м. Имотите се продават такива, каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупените имоти. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при агенцията по вписванията по местонахождението на имотите.

3732

3а. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция СДО, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С222225-091-000577/26.05.2022 г. възлага на Динко Е. Христов, с адрес: гр. Перник, следните 9 броя недвижими имоти, намиращи се в община Перник, с трайно предназначение на територията: земеделска; със следните идентификатори: 55871.331.2 с площ 5005 кв. м; 55871.331.3 с площ 137 кв. м; 55871.331.4 с площ 252 кв. м; 55871.331.6 с площ 6388 кв. м; 55871.331.23 с площ 5145 кв. м; 55871.331.25 с площ 40 077 кв. м; 55871.331.28 с площ 3246 кв. м; 55871.331.29 с площ 23 284 кв. м; 04618.33.1 с площ 36 304 кв. м, в с. Богданов дол, община Перник. Имотите се продават такива, каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупените имоти. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията по местонахождението на имотите.

3733

3б. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция СДО, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С222225-091-000579/26.05.2022 г. възлага на Динко Е. Христов с адрес: гр. Перник, следните 2 броя недвижими имоти, намиращи се в община Перник, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище; категория на земята: 5; със следните данни: ПИ с идентификатор 55871.328.1 с площ 707 кв. м в гр. Перник, местност Равнище, и ПИ с идентификатор 55871.328.36 с площ 22 025 кв. м в гр. Перник, местност Бугарски дол. Имотите се продават такива, каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупените имоти. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при агенцията по вписванията по местонахождението на имотите.

3734

91. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 253 от ДОПК съобщава, че с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С220022-091-0000679/16.06.2022 г. възлага на „СК Енерджи 2022“ – ООД, ЕИК 206954045, София, ул. Майор X.X. № 22 – 24, ет. 1, ап. 1, следния недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 62997.92.8, адрес на поземления имот: гр. Роман, община Роман, област Враца, м. Над страната, площ: 5634 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 62997.92.2, номер по предходен план: 092002, съседи: 62997.92.5, 62997.92.7, 62997.92.197, ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 62997.92.8.1, застроена площ 478 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда със смесено предназначение, стар идентификатор 62997.92.2.1, и сграда с идентификатор 62997.92.8.2, застроена площ 13 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване, стар идентификатор 62997.92.2.3.

3731

46. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С220022-091-0000581/26.05.2022 г. възлага на „Петрико“ – ООД, ЕИК 101545314, адрес по чл. 8 от ДОПК: София, ж.к. Дианабад, ул. Константин Попрусинов № 1, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 68134.4091.172, номер по предходен план: 1392, кв. 3, намиращ се в София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, с площ 6161 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), съседи: 68134.4091.171, 68134.4091.179, 68134.4091.177, 68134.4091.176, 68134.4091.175, 68134.4091.169, 68134.4091.173, 68134.4091.159, 68134.4091.599, 68134.4091.170.

3777

44. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С220002091-0000592/30.05.2022 г. и постановление за поправка на постановление за възлагане № С220002-026-0029963/21.06.2022 г. възлага на X.X.X. в качеството й на земеделски производител с адрес: гр. Айтос, ул. Цар Асен № 6, вх. 4, ет. 4, ап. 8, следните недвижими вещи: 8883/10580 ид. част от УПИ V-3242, 4503 в кв. 254 по плана на гр. Айтос, с предназначение за производствено-складови дейности, намиращ се в гр. Айтос, област Бургас – Промишлена зона до жп гара, с граници: ПИ № VI-4504, ПИ № VI-4505, ПИ № VI-3220, ПИ № IV-3216, ведно с построените в парцела сгради: 1. производствена (промишлена) сграда, навес за арматура със ЗП 82,50 кв. м, построен в ПИ 3242 през 1970 г.; 2. сграда, адм. сграда – офис и работилница, със ЗП 140 кв. м, построена в ПИ 3242 през 1965 г.; 3. производствена (промишлена) сграда, работилница за алуминиева дограма, със ЗП 119 кв. м, построена в ПИ 3242 през 1965 г.; 4. сграда, навес за вар със ЗП 162 кв. м, построена в ПИ 3242 през 1970 г.; 5. сграда, бетонов възел със ЗП 126 кв. м, разположена в ПИ 3242, построена през 1970 г.; 6. сграда за строителни материали със ЗП 150 кв. м, построена в ПИ 3242 през 1965 г.

3781

59. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С220020-091-0000671/14.06.2022 г. възлага на X.X.X. следната група недвижими вещи: масивен навес съгласно н.а. № 32, вписан в СВ – Сливен, с вх. рег. № 2369/18.03.2005 г., с разгъната застроена площ 344 кв. м и застроен обем 1650 куб. м, намиращ се в имот № 203012 (по постановление за възлагане – парцел XII, пл. № 4012) – собственост на ДПФ – МЗГ, в землището на с. Желю войвода, община Сливен, представляващ стопански двор с площ на имота 7635 кв. м, при граници: № 000173 – пасище, № 203014 – складов терен, № 000175 – стопански двор, № 203048 – стопански двор, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-145 от 5.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК: друга второстепенна сграда (обори, хамбари, навеси и др.), КИД 29194.203.15.3, вид собственост: частна, предназначение: селскостопанска сграда – навес на 1 етаж, площ 299 кв. м, намиращ се в ПИ 29194.203.15, област Сливен, община Сливен, с. Желю войвода, вид собственост – държавна частна, вид територия – земеделска, категория 4, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 8779 кв. м, стар номер 203015, собственост на ДПФ – МЗГ, съседи: 29194.203.13, 29194.203.14, 29194.203.18, 29194.203.48, 29194.203.50; стопанска сграда – краварник, съгласно н.а. № 32, вписан в СВ – Сливен, с вх. рег. № 2369/18.03.2005 г., с разгъната застроена площ 271 кв. м и застроен обем 1100 куб. м, намиращ се в имот № 203012 (по постановление за възлагане – парцел XII, пл. № 4012) – собственост на ДПФ – МЗГ, в землището на с. Желю войвода, община Сливен, представляващ стопански двор, с площ на имота 7635 кв. м, при граници: № 000173 – пасище, № 203014 – складов терен, № 000175 – стопански двор, № 203048 – стопански двор, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-145 от 5.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК: друга второстепенна сграда (обори, хамбари, навеси и др.), КИД 29194.203.15.2, вид собственост: частна, предназначение: селскостопанска сграда – краварник на 1 етаж, стар номер 030007, площ 353 кв. м, намиращ се в ПИ 29194.203.15, област Сливен, община Сливен, с. Желю войвода, вид собственост – държавна частна, вид територия: земеделска, категория 4, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 8779 кв. м, стар номер 203015, собственост на ДПФ – МЗГ, съседи: 29194.203.13, 29194.203.14, 29194.203.18, 29194.203.48, 29194.203.50; навес съгласно н.а. № 32, вписан в СВ – Сливен, с вх. рег. № 2369/18.03.2005 г., с разгъната застроена площ 980 кв. м и застроен обем 4280 куб. м, намиращ се в имот № 203012 (по постановление за възлагане – парцел XII, пл. № 4012) – собственост на ДПФ – МЗГ, в землището на с. Желю войвода, община Сливен, представляващ стопански двор, с площ на имота 7635 кв. м, при граници: № 000173 – пасище, № 203014 – складов терен, № 000175 – стопански двор, № 203048 – стопански двор, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-145 от 5.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК: друга второстепенна сграда (обори, хамбари, навеси и др.), КИД 29194.203.15.1, вид собственост: частна, предназначение: селскостопанска сграда – навес на 1 етаж, площ 980 кв. м, ПИ 29194.203.15, област Сливен, община Сливен, с. Желю войвода, вид собственост – държавна частна, вид територия – земеделска, категория 4, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 8779 кв. м, собственост на ДПФ – МЗГ, съседи: 29194.203.13, 29194.203.14, 29194.203.18, 29194.203.48, 29194.203.50; трафопост съгласно н.а. № 32, вписан в СВ – Сливен, с вх. рег. № 2369/18.03.2005 г., със застроена площ 85 кв. м, намиращ се в имот № 203023203012 (по постановление за възлагане – парцел XII, пл. № 4019) – собственост на ДПФ – МЗГ, в землището на с. Желю войвода, община Сливен, представляващ стопански двор с площ на имота 635 кв. м, при граници: № 000173 – пасище, № 203024 – стопански двор, № 203050 – полски път, № 203048 – стопански двор, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-145 от 5.03.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК: производствена (промишлена) сграда, КИД 29194.203.20.1, вид собственост: частна, предназначение: сграда за енергопроизводство – трафопост на 1 етаж, площ 85 кв. м, намиращ се в ПИ 29194.203.20, област Сливен, община Сливен, с. Желю войвода, вид собственост – държавна частна, вид територия – земеделска, категория 4, НТП – за електроенергийното производство, площ 394 кв. м, собственост на ДПФ – МЗГ, съседи: 29194.203.173, 29194.203.18, 29194.203.5. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

3758

47. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220004-091-0000124/17.02.2022 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико Търново, възлага на „Оникс 2007“ – ООД, ЕИК 104688673, с адрес: Свищов, ул. Черни връх № 14, следния недвижим имот: поземлен имот, КИД 65766.704.7.1 – двуетажна масивна производствена сграда със застроена площ (з.п.) 729,48 кв. м по нотариален акт, а по скица на службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) с площ – 776 кв. м, с идентификатор № 65766.704.7.1 и с прилежащата й земя от 1308,41 кв. м. Сградата е построена в парцел, намиращ се в гр. Свищов, Източна индустриална зона, представляващ по регулационния план на града – парцел „ПКИ X.X.“ с площ 5000 кв. м по нотариален акт, а по скица на СГКК – Велико Търново, с площ 5901 кв. м и с идентификатор № 65766.704.7, площ 729,48 кв. м, намиращ се в Свищов, община Свищов, област Велико Търново, ул. 33 Свищовски полк № 89, с граници: юг – ул. 33 Свищовски полк, изток и север – общинско място, запад – БКС, придобит с нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност, № 151, том 1, дело 504/1993 г. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота. Постановление за възлагане № С220004-091-0000124/17.02.2022 г. е вписано в Службата по вписванията – Свищов, на 7.03.2022 г. с акт 38, том 2, вх. рег. № 448 от 7.03.2022 г., дв. вх. рег. № 448 от 7.03.2022 г.

3757

80. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, офис Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220015-091-0000401/5.04.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, адрес: София, ул. Отец Паисий № 78, ет. 2, ап. 7, следните недвижими имоти: 1. недвижим имот: земеделска земя, ПИ с идентификатор 68134.1354.27, който поземлен имот представлява съгласно документ за собственост нива, с площ 884 кв. м, намираща се в София, район „Надежда“, м. Лозановата – Требич, а съгласно документ за собственост – нива, намираща се в София, община Нови Искър, цялата с площ 884 дка, представляваща имот № 047027 в землището на Требич, м. Лозановата, трета категория при неполивни условия, при съседи: имот № 047055 – нива на „Лиа Трейдинг“ – ЕООД, имот № 000056 – друга селскостопанска територия на ДПФ – МЗГ (стопански двор), имот № 047026 – нива на наследниците на Благой и Симеон Митеви Стоянчеви, и имот № 000122 – полски път на Столична община, площ 884 кв. м, намиращ се в София, Столична община, област София – м. Лозановата – Требич, с граници съгласно кадастралната карта: ПИ с идентификатори 68134.1331.2194, 68134.1331.593, 68134.1354.55, 68134.1354.77, придобит с нотариален акт № 3, том 1, рег. № 894, дело № 1 от 23.01.2012 г.; 2. недвижим имот: земеделска земя, ПИ с идентификатор 68134.1354.56, който поземлен имот представлява съгласно документ за собственост нива, празно неурегулирано място, с площ 885 кв. м, намираща се в София, район „Надежда“, м. Лозановата – Требич, а съгласно документ за собственост – нива – празно неурегулирано място, намиращо се в София, Столична община, цялото с площ 884 кв. м, представляващо имот № 047056 в землището на с. Требич, м. Лозановата, при съседи: имот № 047028 – нива на наследниците на X.X.X., имот № 167 – стопански двор на МЗГАР, имот № 56 – жилищна територия на кметство Требич, имот № 047055 – нива на наследниците на X.X.X., и имот № 000122 – полски път на кметство, площ 884 кв. м, намиращ се в София, Столична община, област София – район „Надежда“, м. Лозановата – Требич, с граници съгласно кадастралната карта: ПИ с идентификатори 68134.1331.605, 68134.1354.28, 68134.1354.55, 68134.1331.645, придобит с нотариален акт № 3, том 1, рег. № 894, дело № 1 от 23.01.2012 г.; 3. недвижим имот: земеделска земя, ПИ с идентификатор 68134.1354.28, който поземлен имот представлява съгласно документ за собственост нива, с площ 936 кв. м, намираща се в София, район „Надежда“, м. Гьола – Требич, представляваща имот № 047028 в землището на Требич, м. Гьола, трета категория, при съседи: имот № 047029 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000167/60 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 047056 – нива на „Лиа Трейдинг“ – ЕООД, и имот № 000122 – полски път на Столична община, площ 936 кв. м, намиращ се в София, Столична община, област София – район „Надежда“, м. Гьола – Требич, с граници съгласно кадастралната карта: ПИ с идентификатори 68134.1331.605, 68134.1354.29, 68134.1354.56, 68134.1354.774, придобит с нотариален акт № 3, том 1, рег. № 894, дело № 1 от 23.01.2012 г.; 4. недвижим имот: земеделска земя, ПИ с идентификатор 68134.1354.55, който поземлен имот представлява съгласно документ за собственост нива, празно неурегулирано място, с площ 884 кв. м, намираща се в София, район „Надежда“, м. Лозановата – Требич, представляващ имот № 047055 в землището на с. Требич, м. Лозановата, при съседи: имот № 047056 – нива на наследниците на X.X.X., имот № 56 – жилищна територия на кметство Требич, имот № 047027 – нива на наследниците на X.X.X., и имот № 122 – полски път на кметство, площ 884 кв. м, намиращ се в София, Столична община, област София – район „Надежда“, м. Лозановата – Требич, с граници съгласно кадастралната карта: ПИ с идентификатори 68134.1354.27, 68134.1354.56, 68134.354.77, 68134.1331.645, придобит с нотариален акт № 3, том 1, рег. № 894, дело № 1 от 23.01.2012 г. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

3780

169. – Софийският университет „Св. X.X.“ обявява конкурси за: професори по професионално направление: 2.1. Филология (Общо езикознание – Когнитивна лингвистика и словообразуване (английски език) – един за нуждите на ФКНФ; 4.4. Науки за Земята (Палеонтология и стратиграфия) – един за нуждите на ГГФ; 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технологии и предприемачество в началните класове и Методика на работа в часа на класа в началните класове) – един за нуждите на ФНОИ; 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технологии и предприемачество в началните класове) – един за нуждите на ФНОИ; 2.4. Религия и теология (Християнска апологетика) – един за нуждите на Бог.Ф; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология – Локални традиции и култури) – един за нуждите на ИФ; 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии – мрежово програмиране, облачни технологии и уеб технологии) – един за нуждите на ФМИ; 7.1. Медицина (Анатомия, хистология и ембриология на човека) – един за нуждите на МФ; доценти по професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационен мениджмънт на факти и данни) – един за нуждите на ФЖМК; 3.8. Икономика (Митнически регулации в международната търговия) – един за нуждите на Ст.Ф; 4.4. Науки за Земята (Биогеография и география на почвите) – един за нуждите на ГГФ; 4.1. Физически науки (Вероятностен анализ в ядрените технологии) – един, на половин щат, за нуждите на ФзФ, конкурсът се обявява при условията съгласно т. Г (д) от приложение № 2 за допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академична длъжност във Физически факултет на СУ „Св. X.X.“ по ПН 4.1. Физически науки; 1.2. Педагогика (Логопедия) – един за нуждите на ФНОИ; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Българска етнология. Народна медицина) – един за нуждите на ИФ; 2.2. История и археология (Нова българска история 1878 – 1944 г. – Електорални регулации и избори в България (първата половина на XX век) – един за нуждите на ИФ; 2.2. История и археология (Археология – Класическа археология) – един за нуждите на ИФ; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Културата на изследователската работа и комуникация в социалните и хуманитарните науки) – един, на половин щат, за нуждите на ФФ; 2.3. Философия (История на философията. Нова философия – XIX век) – един за нуждите на ФФ; 4.3. Биологически науки (Биология на човека) – един за нуждите на МФ; главни асистенти по професионално направление: 1.2. Педагогика (Превенция и корекция на девиантното поведение) – един за нуждите на ФП; 2.1. Филология (Българо-английски превод и история на английския език – английски език) – един за нуждите на ФКНФ; 2.1. Филология (Италианска литература – Литературата на Нова Италия) – един за нуждите на ФКНФ; 2.1. Филология (Англоезични африкански литератури и английски език) – един за нуждите на ФКНФ; 2.1. Филология (Съвременен немски език) – един за нуждите на ФКНФ; 2.1. Филология (Приложна лингвистика – английски език) – един за нуждите на ФКНФ; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Общество, език и култура на Китай) – един за нуждите на ФКНФ; 4.4. Науки за Земята (География – Географски информационни системи и Картография) – един за нуждите на ГГФ; 4.4. Науки за Земята (География на страните – регионална и политическа география) – един за нуждите на ГГФ; 3.9. Туризъм (Туристически дестинации и туристическо търсене) – един за нуждите на ГГФ; 8.2. Изобразително изкуство (Скулптура и художествени конструкции) – един за нуждите на ФНОИ; 1.2. Педагогика (Медийна педагогика) – един за нуждите на ФНОИ; 1.3. Педагогика на обучението по… (Ранно чуждоезиково обучение – практически курс по английски език) – един за нуждите на ФНОИ; 2.4. Религия и теология (Историческо богословие) – един за нуждите на Бог.Ф; 2.4. Религия и теология (Систематическо богословие (Основи на монотеистичните религии) – един за нуждите на Бог.Ф; 1.3. Педагогика на обучението по… (ИКТ в обучението по история) – един за нуждите на ИФ; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология – Българска етнология. Музеология) – един за нуждите на ИФ; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология – Българска етнология. Съвременно българско село) – един за нуждите на ИФ; 2.2. История и археология (Съвременна история – История на САЩ след Втората световна война) – един за нуждите на ИФ; 1.3. Педагогика на обучението по… (Информатика и информационни технологии) – един за нуждите на ФМИ; 1.3. Педагогика на обучението по… (Математика) – един за нуждите на ФМИ; 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии) – един за нуждите на ФМИ; 4.5. Математика (Алгебра) – един за нуждите на ФМИ; 4.5. Математика (Вероятности и статистика) – един за нуждите на ФМИ; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи) – един за нуждите на ФФ; 2.3. Философия (Философия на историята, Философия на религията) – един за нуждите на ФФ; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Историческа антропология на България) – един за нуждите на ФФ; 4.3. Биологически науки (Биология на човека) – един за нуждите на МФ; 1.3. Педагогика на обучението по… (Физическо възпитание и спорт – фитнес дисциплини) – един за нуждите на ДС, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. X.X.“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 до 17 ч. Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg.

3607

342. – Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2022/2023 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 8 бр. редовно и 10 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 4 бр. редовно и 6 бр. задочно, по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“; 9.1. Национална сигурност – 2 бр. редовно и 4 бр. задочно, по докторска програма „Национална сигурност“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе № 119, стая 215, тел. за справки – 0878 220 451, www.unibit.bg.

3823

106. – Институтът по молекулярна биология „X.X.X.“ при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология“ за нуждите на секция „Структура и функция на хроматина“ – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 02/872-80-50.

3810

Районният съд – Дулово, уведомява X.X.X. с неизвестен адрес, че срещу нея е заведено гр. д. № 249/2022 г. по описа на Районния съд – Дулово, от X.X.X. за развод по чл. 49 от СК и че в деловодството на съда на адрес гр. Дулово, област Силистра, ул. Васил Левски № 12, се намират исковата молба и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на X.X.X. или упълномощено от нея лице в указания двуседмичен срок съдът ще й назначи особен представител.

3820

Софийският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес в София, ул. Султан тепе № 14, ет. 3, и настоящ адрес в САЩ, като ответник по гр. д. № 27733/2021 г. по описа на Софийския районен съд, 145 състав, да се яви в двуседмичен срок, считано от обнародването в „Държавен вестник“, в съда за получаване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявена от „Топлофикация София“ – ЕАД, искова молба с вх. № 4605/19.05.2021 г. по описа на СРС, 145 състав, както и да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

3817

Софийският районен съд, ІІ ГО, 76 състав, съобщава, че гр. д. № 24745/2022 г. е образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя X.X.X. като наследник по закон (дъщеря) на X.X.X., роден на 22.01.1935 г. в гр. София, България, починал на 6.10.2021 г. в гр. София, България, с декларирана цел на ползване на удостоверението – да послужи в Австрия и ФР Германия за представяне пред банки за закриване на банкови сметки на починалия. Софийският районен съд указва на бенефициерите възможността им в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени становища по искането.

3819

Софийският районен съд призовава X.X.X., роден на 13.06.1931 г., и Берта Фелдер-Бирер, родена на 29.01.1936 г., с неизвестни адреси в чужбина, като ответници по гр. д. № 29870/2021 г. по описа на СРС, I ГО, 36 състав, да се явят в двуседмичен срок, считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“, в съда за получаване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с преписи от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, както и да посочат свой съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения. При неявяване в посочения срок книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.

3816

Софийският районен съд, първо гражданско отделение, 46 състав, призовава като ответник X.X. с последен адрес София, ул. Хан Крум № 47, ет. тавански, ателие, община Столична, област София (столица), сега с неизвестен адрес, да се яви в съда за получаване на документи по гр. д. № 20211110144981/2021 г., заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

3818

Софийският градски съд с решение от 19.06.2017 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 2185/2002 г. по партидата на ПП „Национална републиканска партия“: Заличава от досегашния състав на Изпълнителния съвет на партията X.X.X. и X.X.X..

3813

Софийският градски съд с протоколно решение от 21.01.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 2574/1990 г. на политическа партия с наименование „Движение за права и свободи“: промени в устава; председател на „Движение за права и свободи“, който представлява партията – Мустафа Сали Карадайъ; Централна контролна комисия в състав: председател: X.X.X.; членове: X.X.X. и X.X.X. Централно оперативно бюро в състав: Мустафа Сали Карадайъ – председател, X.X.X. – заместник-председател, X.X.X. – заместник-председател, X.X.X. – заместник-председател, X.X.X. – заместник-председател, Хасан Азис Исмаил – заместник-председател, и членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Рамадан Байрам Аталай, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Юнал Саид Лютфи и X.X.X..

3814

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на СК „Атлет“ – Мездра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 1.08.2022 г. в 11 ч. в гр. Мездра, ул. Цанко Церовски № 2А, при следния дневен ред: 1. промяна на името на сдружението от СК „Атлет“ – Мездра, на „Спортен клуб по лека атлетика Атлет – Мездра“ поради изисквания, поставени от Министерството на младежта и спорта; промяната да бъде отразена както в устава на сдружението, така и в търговския регистър; промяната да бъде отразена в печата на клуба, марката, образец, бланка, емблема, знак, значка и знаме; 2. запознаване на членовете на сдружението с проект на нов устав и приемане на новия устав на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет на сдружението или преизбиране на сега действащия за нов 5-годишен мандат; 4. изключване на основание чл. 18, т. 3 от устава на следните членове: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.-X.; X.X.X.-X.; причината за предлагане за изключване е поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на клуба. Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Материалите за ОС се намират на разположение на членовете на адреса на управление на сдружение СК „Атлет“ – Мездра, на ул. Цанко Церовски № 2А. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 12 ч.

3811

15. – Управителният съвет на Асоциацията за развъждане на тънкорунни овце в България, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.08.2022 г. (петък) от 11 ч. в зала „Тича“ на хотел „Шумен“, Шумен, при следния дневен ред: 1. прием на нови членове на АРТОБ; 2. отчет за дейността на УС на АРТОБ – Шумен, през 2021 г.; 3. отчет за дейността на КС на АРТОБ – Шумен, през 2021 г.; 4. разглеждане на предварителния разчет на разходите на получената държавна субсидия от ДФ „Земеделие“ през 2021 г.; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

3830

Промени настройката на бисквитките