Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 57 от 22.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 15 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 19 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2022 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА Виж повече
  • НАРЕДБА № 72 ОТ 12 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ, С КОИТО СЕ ДОКАЗВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВРЕМЕННИЯ И ИЗВЪНРЕДНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 19 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 486 ОТ 14 ЮЛИ 2022 Г. ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 14.1 ОТ РЕШЕНИЕ № 652 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - С Виж повече
  • УКАЗ № 180 ОТ 14.07.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н АНЖЕЙ ФРАНГЕШ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 181 ОТ 18.07.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ КЪМ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ И КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 182 ОТ 18.07.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ МЕЖДУ КОМИСИЯТА И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 183 ОТ 18.07.2022 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" ДА ПОСОЧИ КАНДИДАТ ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2006 Г. ЗА УПОТРЕБАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЕПОКСИДНИ ДЕРИВАТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ (ДВ, БР. 42 ОТ 2006 Г.) Виж повече