Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

  • НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 16 ОТ 17 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ И ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКÀЛИТЕ НА СЪЮЗА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 12 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА ДОХОДНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗЛИКАТА ДО МИНИМАЛНАТА ДОХОДНОСТ И ЗА ФОРМИРАНЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗА Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 8 МАЙ 2009 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ ПО СКАЛАТА НА ОБЩНОСТТА EUROP, ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ПРОВЕРКА В КЛАНИЦИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 49 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 63 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 68 ОТ 10 ЮНИ 2021 Г. ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БРУТНИЯ РАЗМЕР НА ВНОСКИТЕ В УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките