Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 9.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 1141 от 29 юли 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Берковица, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план на община Берковица за ПИ с идентификатори 05654.70.42 и 05654.70.43 по КККР на с. Боровци, община Берковица, м. Бързия, с цел промяна предназначението на имотите „за производствени дейности – фотоволтаична централа с мощност до 1000 киловата и трафопост“.

2. Възлага на кмета на община Берковица да проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез Община Берковица до Административния съд – Монтана.

Председател: Д. Еленков

4965

 

ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН

ЗАПОВЕД № 252 от 3 август 2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решение № 315 по протокол № 26 от 25.07.2022 г. от заседание на Общинския съвет – с. Венец, нареждам:

1. Закрива се Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен, считано от 1.09.2022 г.

2. Мотиви за необходимостта от закриване: Брой деца в Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, за учебната 2022 – 2023 година – 6 деца.

3. Официален адрес на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко: с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен, ул. Победа № 26.

4. Организацията на предучилищното образование в Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, е целодневна.

5. Децата от Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен, да бъдат пренасочени към Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец, община Венец, област Шумен, като организацията на предучилищното образование е целодневна.

6. Официален адрес на Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец: с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. Кирил и Методий № 40.

7. Община Венец осигурява безплатен транспорт за децата от Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, до приемащата Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец, и обратно.

8. Задължителната документация на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, съгласно Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование да се приеме и съхранява в Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец.

9. Фондът от учебни помагала и дидактически материали на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, да се предаде за съхраняване и използване по предназначение в Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец, община Венец.

10. Движимото и недвижимото имущество на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Венец.

11. Трудовите правоотношения с персонала на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, да се уредят по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

На основание чл. 320, ал. 3 от ЗПУО заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Заповедта да се доведе до знанието на директора на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, и приемащата Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец, за изпълнение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Фатме Сали – заместник-кмет в община Венец.

Кмет: Н. Ахмедова

4957

4. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация в следния териториален обхват: УПИ III-487 „за комплексно жил. строителство и трафопост“, УПИ VII-521 „за комплексно жил. строителство“, поземлени имоти с идентификатори: 68134.4088.487, 68134.4088.521 и 68134.4088.347 по КККР на Младост; откриване на нова улица от о.т. 113а (нова) до о.т. 32а (нова) и наложеното от това изменение на план за улична регулация между о.т. 113 (съществуваща) и о.т. 63 (съществуваща) и изменение на план за улична регулация между о.т. 23 (съществуваща) и о.т. 62 (съществуваща); създаване на нови кв. 7 и 7А, м. Младост 4, район „Младост“. Проектът е изложен в Район „Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Младост“.

4890

6. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 440 по протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет е одобрен подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ХІІ-2095, 6080, 6081 „за КОО“, кв. 130, м. Студентски град, район „Студентски“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Студентски град, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на Столичния общински съвет. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Студентски“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4891

8. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 484 по протокол № 59 от 7.07.2022 г. на СОС се одобряват план за регулация на УПИ XII-999, ПИ с идентификатор 68134.1385.999, кв. 60, м. Надежда 3, район „Надежда“, и план за застрояване на УПИ X-985, 986, 1001 – „за ЖС“, УПИ XI-1000, 1002, 1003 – „за ЖС“, УПИ XII-999 – „за ЖС“, УПИ XIII-998 – „за ЖС“, и УПИ XIV-997 – „за ЖС“, в кв. 60, м. Надежда 3, район „Надежда“, представляващи неразделна част от ПУП – план за регулация и застрояване на м. Надежда 3, одобрен с Решение № 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС. Проектите са изложени в Район „Надежда“. Решението е публикувано на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Надежда“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4764

17. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 441 по протокол № 58 от 23.06.2022 г. е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за регулация на УПИ IV-542 – „за офиси и складове“, от кв. 510, м. Дружба – разширение (ул. Обиколна), поземлен имот с идентификатор 68134.1504.2431 за създаване на нов УПИ IV-2431 – „за ЖС, КОО, магазини, ПГ и ТП“, и изменение на план за регулация на УПИ VII-829, 2424 – „за склад, КОО и офиси“, кв. 505, м. Дружба – разширение (ул. Обиколна), за създаване на нов УПИ VII-829, 2424 – „за склад, КОО и офиси“; проект за изменение на плана за улична регулация – план-извадка на улица от о.т. 74 до о.т. 517, м. Дружба – разширение (ул. Обиколна); проект за изменение на плана за застрояване на м. Ж.к. Дружба – разширение (ул. Обиколна), кв. 510, предвиждане на ново застрояване в нов УПИ IV-2431 – „за жилищно строителство, КОО, магазини, подземни гаражи и трафопост“, район „Искър“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4762

18. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за изграждане на електропровод 20 kV от ПИ с идентификатор 44063.6216.3616 по КККР на с. Лозен (възлова станция „Долни Лозен“) до ПИ с идентификатор 14831.6534.419 по КККР на с. Герман (съществуващ железорешетъчен стълб от въздушен електропровод 20 kV „Бирен завод“) – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за частта от трасето, преминаващо извън границите на урбанизираната територия; изменение на плана за улична регулация с одобряване на план-схеми на техническата инфраструктура по част „Електроснабдяване“ за частта от трасето, преминаваща през действаща улична регулация; план за улична регулация за нова улица от о.т. 1008-1009-1010-1011-1012-1013-о.т. 59 (ул. Съединение), м. С. Лозен. Проектът е изложен в Район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Панчарево“.

4893

21. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 486 по протокол № 59 от 7.07.2022 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за план за улична регулация за продължаване на улица от о.т. 37к до о.т. 72а (нова) и от о.т. 72а (нова), о.т. 38 (нова), о.т. 39 (нова), о.т. 40 (нова), о.т. 41 (нова), о.т. 42 (нова), о.т. 43 (нова), о.т. 44 (нова), о.т. 45 (нова) до о.т. 46 (нова) и план за регулация на ПИ с идентификатори 37914.6848.3150, 37914.6848.1723, 37914.6848.2411, 37914.6848.2316, 37914.6848.1727, 37914.6848.1728, 37914.6848.1750, 37914.6848.3113 и 37914.6848.3114 по КККР на с. Кокаляне за създаване на нови УПИ I-3150, 1723 „за ЖС“ и УПИ II-1727, 1728, 2316, 2411 в кв. 19б и нов УПИ V-1750, 3113, 3114 „за ЖС“ в кв. 28а, м. Разширение на в.з. Кокалянски ханчета; проект за план за застрояване за нови УПИ I-3150, 1723 „за ЖС“ и УПИ II-1727, 1728, 2316, 2411 в кв. 19б и нов УПИ V-1750, 3113, 3114 „за ЖС“ в кв. 28а, м. Разширение на в.з. Кокалянски ханчета; план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по части „Вертикално планиране“, „Водоснабдяване“ и „Канализация“. Решението и одобреният проект на ПУП са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4892

41. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 443 по протокол № 58 от 23.06.2022 г. на СОС е одобрен план за регулация (ПР) на УПИ I-30, кв. 116, м. Надежда 1б, район „Надежда“, представляващ неразделна част от ПУП – план за регулация и застрояване на м. Надежда 1б, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС. Проектът е изложен в район „Надежда“. Решението е публикувано на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Надежда“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4763

56. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-1527 и УПИ ІV-1512, кв. 57, м. Кв. Овча купел – актуализация, за създаване на нов УПИ ІІІ-9630, 9631 „за ЖС, маг., подземен гараж и трафопост“, поземлени имоти с идентификатори 68134.4334.9630 и 68134.4334.9631 и РУП за нов УПИ ІІІ-9630, 9631 „за ЖС, маг., подземен гараж и трафопост“ и УПИ VI-1463, кв. 57; изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 89А – о.т. 88 – о.т. 87 и от о.т. 85 до о.т. 6Б, отпадане на алея между кв. 57 и кв. 57а и създаване на нова улица от о.т. 88 (нова) – о.т. 88а – о.т. 87а – о.т. 87б и свързаното с това изменение на плана за регулация и застрояване на контактен УПИ II „за ЖС, маг. и ТП“ и създаване на нов УПИ II „за ЖС, маг. и ТП“, кв. 57а, м. Овча купел – актуализация, район „Овча купел“. Проектът е изложен в Район „Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Овча купел“.

4894

76. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 и 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПР) на м. Дружба 2, кв. 9 по реда на чл. 16 от ЗУТ, район „Искър“, в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 32 (нова); от изток – ул. Обиколна, западна и южна граници на УПИ XXVI-1165, 1500, южна граница на УПИ XXV-1267, ул. Обиколна, западна граница на УПИ XXXII-1256, западна и южна граница на УПИ XXXI-1116, всички от кв. 9, улица от о.т. 368е – о.т. 368д; от юг – локалното платно на бул. Цариградско шосе, улица от о.т. 199а до о.т. 119г, източна и северозападна граница на УПИ VIII-908 от кв. 9б, улица от о.т. 913б – о.т. 198б – о.т. 632б; от запад – бул. Копенхаген; доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта; протокол № ЕС-ПО-09 от 19.07.2022 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта за ПР и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ; изменение на плана за улична регулация на контактни улици: от о.т. 26а до о.т. 904; от о.т. 199а – о.т. 199 – о.т. 199а – о.т. 199б до о.т. 199в; от о.т. 198б – о.т. 913а (нова) – о.т. 913б (нова); от о.т. 27 – о.т. 920 (нова) до о.т. 28 и отпадане на улици от о.т. 199д до о.т. 199е и от о.т. 913 до о.т. 198а. Проектът е изложен в район „Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Искър“.

4895

80. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по pеда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: Изграждане на разширение на ул. Димитър Пешев в участъка между ул. Обиколна и бул. Цариградско шосе, с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари, район „Искър“, София, както следва: Заповед за отчуждаване № СОА22-РД40-24 от 17.03.2022 г. на кмета на Столичната община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1504.2711 (незастроен) с площ 13 кв. м съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1504.1572 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27 от 3.04.2012 г. на и.д. на АГКК. X.X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X. не са открити на постоянния и настоящия им адрес.

4807

92. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Уличен водопровод и канализация до ПИ 00702.24.240 по КККР на Асеновград“. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4943

92а. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Транспортен достъп до поземлени имоти КИ 00702.22.44, КИ 00702.22.45, КИ 00702.22.46, КИ 00702.22.47, КИ 00702.22.48 и КИ 00702.22.49 по КККР на Асеновград“. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4944

13. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 39-9 от 28.06.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрен ПУП – ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, с.о. Батака, землище с. Твърдица, община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с. Твърдица. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4864

2. – Община Дупница на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 110 от 15.07.2022 г. на Общинския съвет – Дупница, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) в обхват: кв. 379, кв. 3, кв. 2 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 1837 от 24.03.1958 г.; кв. 2, последно изменен със Заповед № 234 от 10.04.2011 г.; кв. 379, последно изменен със Заповед № 471 от 27.04.2004 г.; кв. 261, 261А, 260, 259, 251, 250, 252, 253, 254, 258, 257, 256, 255, 267, 266, 265, 278, 276, 282, 283, 284, 295, 279, 277, 280, 281, 270, 269, 271А, 271Б, 272, 274, 287, 278, 273, 286, 285, 275, 288, 293, 289, 290, 291, 292, 294, 263, 263I, 260А, 268, 274I и 274II по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 291 от 19.03.1990 г.; кв. 264А, 264, 264Б, 264В по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 895 от 10.08.1992 г.; кв. 262, 263, 262А и 262Б по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 291 от 19.03.1990 г., последно изменена с Решение № 42 от 2008 г. на Общинския съвет – Дупница – етап от общия проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на територията на гр. Дупница, отнасящ се до поставяне в съответствие на действащите регулационни планове с одобрената кадастрална карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 г. на ИД на АГКК, установяване на териториално-устройствени зони с показатели на застрояване, съобразени с предварителния проект на общия устройствен план на Община Дупница (ОУП) и при условията на част първа Основи на устройството на територията, глава трета Устройство на териториите и поземлените имоти, раздел II Урегулиране и застрояване на териториите и поземлените имоти от ЗУТ. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Дупница до Административния съд – Кюстендил.

4933

6. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) на електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.114.3 и с начин на трайно ползване (НТП) „ливада“, местност Касмера, собственост на X.X.X.. Парцеларният план на електропровода преминава през ПИ 35167.114.605 с НТП „пасище“ и 35167.114.520 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, всички в местност Касмера, землището на гр. Казанлък, с проектна дължина 110,94 м и общ сервитут 222,04 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

4806

95. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод за ПИ 40467.17.154, местност Исака, землище гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „ Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – Куклен.

4817

8. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 142, ал. 6, т. 2, чл. 145, ал. 1, т. 2 и чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № 2 от 26.07.2022 г. за обект „Подземна кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни (интернет)“ между гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, и с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните страни пред Административния съд – Кюстендил, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Кюстендил.

4898

40. – Община Лъки на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП – ПП за трасе на обект: Основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към РУ 20 kV на „Електроразпреление Юг“ – ЕАД, и изграждане на тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20 kV на МВЕЦ до ВКП на стълб № 1, като трасето засяга поземлени имоти с идентификатори 86012.167.3, 86012.167.9, 86012.167.10, 86012.167.13, 86012.167.15, 86012.167.12 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с. Югово, община Лъки, одобрени със Заповед № РД-18-879 от 16.12.2019 г. на изп. директор на АГКК. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. в стая 18, в сградата на общинската администрация – Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. Възраждане № 18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ, ЗКИР и др.“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4796

6. – Община Пловдив на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 175, взето с протокол № 9 от 12.05.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПРЗ и схеми „Електрификация“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Транспортно-комуникационна“ за поземлен имот с идентификатор 56784.382.125 по к.к. на гр. Пловдив, район „Южен“, местност Бялата воденица, с промяна предназначение на земеделска земя за жилищно строителство. Проектът е изложен за запознаване в сградата на Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 7. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Пловдив до Административния съд – Пловдив.

4768

2. – X.X.X. на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за техническа инфраструктура за нов електропровод от съществуваща ел. мрежа 20 kV, намираща се в ПИ 57354.37.136, до ПИ 57354.300.28 по КККР на гр. Полски Тръмбеш. Проектът е на разположение за разглеждане в X.X.X., отдел „Устройство на територията“, ет. 3, стая 303. Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4865

68. – Община Самоков на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1476 от 27.06.2022 г. на Общинския съвет – Самоков, одобрява подробен устройствен план – план-извадка по чл. 133, ал. 1 и 4 от ЗУТ от процедирания ПУП – план за улична регулация и обекти на публичната собственост на к.к. Боровец, приет с протокол на ЕС № 28/23.12.2015 г. за кв. 30 и ПУП – ИПРЗ (изменение на плана за регулация и застрояване) на к.к. Боровец, одобрен със Заповед № РА-14-02-251 от 1986 г. за ПИ № 65231.920.542 в кв. 19 по плана на к.к. Боровец, като се образува нов урегулиран поземлен имот V, ПИ № 65231.920.542 – за „Хотел, ресторант, общественообслужващи обекти“, в кв. 30 по плана на к.к. Боровец, за който се създава устройствена зона „Курорт и допълващи го дейности – Ок“ с показатели: плътност на застрояване – до 30 %, коефициент на интензивност – до 1,0, минимална озеленена площ – 50 %, височина на сградите – до 10 м, съгласно приложения проект. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Самоков, пред Административния съд – София област.

4767

Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, че е образувано гр. д. № 2318 по описа за 2021 г. на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ за отнемане на имущество, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

Сумата в общ размер на 20 000 лв., представляваща погасителни вноски на 14.06.2012 г. и на 14.01.2013 г. по банкова сметка с № 17344920 (BG 61 STSA 9300 0017 3449 20), открита на 10.07.2009 г. и закрита на 30.10.2013 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 51 000 лв., представляваща внесена сума на 8.12.2011 г. по банкова сметка № 19605770, открита на 6.07.2011 г. и закрита на 24.02.2012 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 3943,20 лв., представляваща погасителни вноски през 2013 г. по персонален заем с № 20907096, открит на 5.04.2013 г. и закрит на 30.03.2016 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 4758,25 лв., представляваща погасителни вноски през 2013 г. по персонален заем с № 20907052, открит на 5.04.2013 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 2429,03 лв., представляваща погасителни вноски през 2015 г. по персонален заем с № 21602463, открит на 7.03.2014 г. и закрит на 30.03.2016 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 2211,65 лв., представляваща погасителни вноски през 2015 г. по персонален заем с № 22444857, открит на 19.02.2015 г. и закрит на 30.03.2016 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 855,41 лв., представляваща погасителни вноски през 2015 г. по персонален заем с № 22444917, открит на 19.02.2015 г. и закрит на 30.03.2016 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 100 000 лв., представляваща внесена сума на 21.06.2011 г., усвоена от лицето през 2012 г., по банкова сметка № 11285827 (BG 28 STSA 9300 0011 2858 27), открита на 6.02.2006 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 50 000 лв., представляваща внесена сума на 24.06.2011 г., прехвърлена на 21.06.2012 г. по банкова сметка № 11285827 (BG 28 STSA 9300 0011 2858 27), открита на 6.02.2006 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 50 000 лв., представляваща внесена сума на 28.07.2011 г., прехвърлена на 13.08.2012 г. по банкова сметка № 11285827 (BG 28 STSA 9300 0011 2858 27), открита на 6.02.2006 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща постъпили парични средства от трето лице през 2012 г. по банкова сметка № 11285827 (BG 28 STSA 9300 0011 2858 27), открита на 6.02.2006 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, изтеглени от X.X.X. и непреобразувана в друго имущество.

Сумата в размер на 102 500 лв., представляваща внесена сума на 12.08.2019 г. по банкова сметка № 11285827 (BG 28 STSA 9300 0011 2858 27), открита на 6.02.2006 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, наредени с основание „заем“.

Сумата в размер на 13 935,21 лв., представляваща погасителни вноски през 2015 г. по банкова сметка с IBAN BG44FINV91501016194032, открита на 29.05.2014 г. и закрита на 4.04.2016 г. в банка „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 249 600 лв., представляваща внесени средства от X.X.X., ЕГН **********, в оборота на „Артстрой Инвест“ – ООД, ЕИК 148016531, през 2014 г.

Сумата в размер на 109 000 лв., представляваща внесени средства от X.X.X., ЕГН **********, в оборота на „Сим Инвест – Варна“ – ЕООД, ЕИК 200953463, през 2011 г., 2015 г. и 2017 г.

Сумата в размер на 10 500 лв., представляваща внесени средства от X.X.X., ЕГН **********, в оборота на „Ес Ай Ай Боровец“ – ООД, ЕИК 202186705, през 2012 г.

Сумата в размер на 101 220 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на следните имоти: самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.972.1.28 с адрес: Варна, ул. Крали Марко № 9 – апартамент Б28, на етап груб строеж, със застроена площ 55,65 кв. м; 50,60 кв. м ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10135.1506.972 с адрес: Варна, ул. Крали Марко № 9, с площ 882 кв. м; 1/5 ид.ч. от самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.972.1.46 с адрес: Варна, ул. Крали Марко № 9, на етап груб строеж, със застроена площ 25,92 кв. м заедно с 6,21 кв. м ид.ч. от общите части на сградата; 1/5 ид.ч. от 3/34 ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.972.1.44 с адрес: Варна, ул. Крали Марко № 9, на етап груб строеж, представляващ гараж в сграда – подземен паркинг за 34 бр. автомобили, целият с площ 535,146 кв. м, отчуждени от „Сим Кар – Варна“ – ЕООД, ЕИК 202811135.

Сумата в размер на 91 337,50 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/5 ид.ч. от следния имот в сграда с идентификатор 10135.1506.972 с адрес: Варна, ул. Крали Марко № 9, а именно – апартамент Б43 с площ 219,54 кв. м, който апартамент представлява самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.972.1.43, отчуждени от „Сим Кар – Варна“ – ЕООД, ЕИК 202811135.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

Сумата в размер на 10 202,08 лв., представляваща погасителни вноски през 2015 г. по банкова сметка № 21150336 (BG 12 STSA 9300 0021 1503 36) открита на 23.07.2013 г. и закрита на 7.09.2017 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 500 лв., представляваща постъпили парични средства от трето лице през 2018 г., по банкова сметка № 25371377, открита на 19.06.2018 г. и закрита на 18.10.2019 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 2500 лв., представляваща внесена сума на 21.07.2017 г. по банкова сметка № 19205624 (BG 69 STSA 9300 0019 2056 24), открита на 3.02.2011 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 39 116 лв., представляваща постъпили парични средства от трето лице през 2019 г. по банкова сметка № 19364448, открита на 13.04.2011 г. в банка „ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 4028,82 лв., представляваща погасителни вноски от 26.09.2011 г. до края на 2011 г., през 2013 г. и 2015 г. по банкова сметка с IBAN BG 91 UBBS 8888 1000 5172 87 (BG 59 BUIB 9888 1026 9056 00), открита на 3.02.2011 г. в банка „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 4500 лв., представляваща постъпили парични средства от трето лице през 2015 г. по банкова сметка с IBAN BG 36 IORT 8164 1100 0365 00, открита на 13.01.2015 г. и закрита на 13.01.2015 г. в банка „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер на 1650 лв., представляваща внесени средства от X.X.X., ЕГН ********** в оборота на „Елит имоти“ – ООД, ЕИК 123733831, през 2014 г. и 2015 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 146 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

Сумата в размер на 9779,15 лв., равностойност на 5000 евро, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на обект с идентификатор 10135.5506.79.7.16 във Варна, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 23.06.2008 г. на изп. директор на АГКК, ул. Димчо Дебелянов № 16, представляващ гараж 5; самостоятелният обект се намира в сграда № 7 – завършена, но невъведена в експлоатация, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5506.79, предназначение на обекта – гараж в сграда, брой нива – 1, със застроена площ 18,29 кв. м, както и 2,1235 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, равняващи се на 2,95 кв. м.

Сумата в размер на 46 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на самостоятелен обект с идентификатор 10135.5506.79.7.3 във Варна, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 23.06.2008 г. на изп. директор на АГКК, с адресна карта: ул. Димчо Дебелянов № 16, ет. 2, апартамент 3, самостоятелен обект в сграда № 7 – завършена, но невъведена в експлоатация, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5506.79, предназначение на обекта – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 45,90 кв. м, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня, баня – тоалетна, килер, тераса, със застроена площ 4,62 кв. м ид.ч., заедно с 5,3782 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот, равняващи се на 7,47 кв. м идеални части.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 146 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 11,98 кв. м. ид. ч. от самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.717.2.9 (стар идентификатор 10135.2553.717.1.1) по кадастралната карта и регистри на гр. Варна, община Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на и.д. на АГКК, разположен в сграда с идентификатор 10135.2553.717.2, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е построена на етап – завършен груб строеж с изпълнени носеща конструкция и частично извършени довършителни работи, с административен адрес на самостоятелния обект: Варна, район „Приморски“, п.к. 9000, ул. Бяла мура № 9, гараж ПМ 1, 2, с обща застроена площ 24,84 кв. м, с предназначение по схема: гараж в сграда, а по предходен документ за собственост представляващ паркинг/гараж за 2 броя автомобили, намиращ се на първи етаж, целият гараж с площ съгл. одобрен инвестиционен проект – 71,59 кв. м, включващ маневрена площ и две паркоместа, заедно с припадащите му се 5,10 кв. м ид. ч., равняващи се на 3,4592 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания поземлен имот, както и 10 кв. м от маневрената площ, заедно с 5,62 кв. м ид. ч. от поземления имот, в който гореописаната сграда е построена, целият с площ 190 кв. м, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2553.717.

Сумата в размер на 120 000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2553.717.2.7 по кадастралната карта и регистри на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на и.д. на АГКК, с адрес на имота: гр. Варна, район „Приморски“, п.к. 9000, ул. Бяла мура № 9, ет. 5, ап. 7, който самостоятелен обект се намира на ет. 5 в сграда с идентификатор 10135.2553.717.2, брой надземни етажи: 5, брой подземни етажи: 0, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.717, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 89,10 кв. м, състоящ се от дневна-кухня, две спални, коридор, дрешник, баня-тоалетна, балкон и две тераси, заедно с припадащите му се 18,0538% ид. ч., равняващи се на 26,64 кв. м ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, или общата застроена площ на самостоятелния обект е 115,74 кв. м, заедно с 29,32 кв. м ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10135.2553.717 по кадастралната карта и регистри на гр. Варна, община Варна, одобрени, заедно с 29,32 кв. м ид. ч. от общите части от поземления имот с идентификатор 10135.2553.717.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Криейт Инвест“ – ЕООД, ЕИК 148097608:

Сумата в размер на 140 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на земя – място, намиращо се във Варна, район „Приморски“, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, с площ 1658 кв. м, представляващо поземлен имот с пълен идентификатор 10135.2723.1174, номер по предходен план 535, с посочен адрес на имота: Варна, област Варна, район „Приморски“, п.к. 9000, местност Траката, местност Ваялар, трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, стар идентификатор 10135.2723.535, 10135.2723.531, номер по предходен план 535, поземлен имот с пълен идентификатор 10135.2723.1174, поземлен имот с пълен идентификатор 10135.2723.9540, поземлен имот с пълен идентификатор 10135.2723.536, поземлен имот с пълен идентификатор 10135.2723.542 и поземлен имот с пълен идентификатор 10135.2723.543, ведно с всички подобрения и насаждения, алтернативно за отнемане налично имущество, основано на твърдения, че разходите превишават приходите, с присъждане на разноски.

Указва на заинтересованите лица, че следва да предявят претенциите върху имуществото в срок до първото съдебно заседание, насрочено на 25.11.2022 г. – 15,30 ч.

4815

Сливенският окръжен съд обявява, че в същия съд е образувано гр.д. № 98/2022 г. по предявена на 10.03.2022 г. искова молба (искане) от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 3088 от 10.11.2021 г. на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество от X.X.X. с постоянен адрес: гр. Нова Загора, ул. Хан Крум № 63, и настоящ адрес: община Нова Загора, с. Асеновец, местн. Овцеферма № 1, и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: община Нова Загора, с. Асеновец, местн. Овцеферма № 1, с цена на иска в размер 172 445,74 лв., както следва:

І. От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 4543 лв.:

Поземлен имот № 014023, намиращ се в с. Брястово, община Нова Загора, област Сливен, с площ 2,176 дка, с начин на тайно ползване – нива, пета категория, намиращ се в местността Под сивриджа, при граници и съседи: имот № 000120 – полски път, имот № 000119 – дере, имот № 000122 – пасище, мера, имот № 000088 – полски път, придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот № РД-32-664/7.08.2015 г., вписан в Службата по вписванията – Нова Загора, под акт № 3, том Х, вх. рег. № 2821/10.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2393 лв.

Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „A170“, с рег. № СН 8651 АР, рама № WDB1680081J182240, двигател – 66894030026258, цвят – зелен, дата на първоначална регистрация – 1.01.1999 г., дата на деклариране в КАТ – 8.03.2017 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2150 лв.

ІІ. От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 ЗПКОНПИ с цена на иска 6000 лв.:

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Поло“, с pег. № СН 8155 КА, рама № WVWZZZ6NZXY131450, двигател – AКV068982, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация – 10.12.1998 г.

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, с рег. № СН 5091 АМ, рама № WBANC71080B153487, двигател № 306D222565299, цвят – кафяв металик, дата на първоначална регистрация – 1.01.2004 г.

ІІІ. От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 121 118,97 лв.:

30,48 % ид. ч. от овцеферма (кошара) № 7, намираща се в землището на с. Асеновец, ЕКАТТЕ 00713, община Нова Загора, област Сливен, с площ по нотариален акт 706 кв. м (664 кв. м по скица), построена с отстъпено право за строеж в имот № 000402, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, pег. № 99028, с площ 3465 кв. м, с начин на трайно ползване – овцеферма, четвърта категория, намиращ се в местността Ада Дере, при граници и съседи: имот № 000375 – овцеферма на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000372 – полски път на Община Нова Загора, имот № 000400 – овцеферма на X.X.X. и др., имот № 000463 – ведомствен път на Община Нова Загора, придобита с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 64, том І, рег. № 533, дело № 319/2014 г. на нотариус с pег. № 534 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Нова Загора, под акт № 184, том ІІ, вх. рег. № 644/14.03.2014 г., дело № 319/2014 г. Пазарната стойност на 30,48 % ид. ч. от недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 18 097,50 лв.

Поземлен имот № 000384 с площ 7,969 дка, с начин на трайно ползване – ливада, четвърта категория, при граници и съседи: ПИ № 000353 – канал, ПИ № 000383 – дере, ПИ № 385 – дере, ПИ № 000353 – канал, придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот № РД-32-488/3.10.2014 г. по описа на Община Нова Загора, вписан в Службата по вписванията – Нова Загора, под акт № 110, том ХІІ, вх. рег. № 3696/7.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 8765,90 лв.

Поземлен имот № 000402 с площ 3,465 дка, с начин на трайно ползване – овцеферма, четвърта категория, намиращ се в местността Ада Дере, при граници и съседи: имот № 000375 – овцеферма, имот № 000372 – полски път, имот № 000400 – овцеферма, имот № 000463 – ведомствен път, придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот – държавна земя – частна държавна собственост, № ОД-3/12.05.2015 г., вписан в Службата по вписванията – Нова Загора, под акт № 79, том VI, вх. рег. № 1724/26.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 8350 лв.

75,71 % ид. ч. от поземлен имот № 018006, намиращ се в с. Брястово, община Нова Загора, област Сливен, с площ 7,928 дка, с начин на трайно ползване – овощна градина, четвърта категория, намиращ се в местността Кариерата, при граници и съседи: имот № 000378 – дере, имот № 000122 – пасище, имот 018005 – овощна градина, имот № 065007 – залесена територия, имот № 018008 – полски път, придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот № РД-32-773/24.09.2015 г., вписан в Службата по вписвания – Нова Загора, под акт № 136, том XІІ, вх. рег. № 3641/8.10.2015 г. Пазарната стойност на 75,71 % ид. ч. от недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 15 520,55 лв.

Поземлен имот № 022054, намиращ се в с. Асеновец, община Нова Загора, област Сливен, с площ 2,501 дка, с начин на трайно ползване – лозе, пета категория, намиращ се в местността Дермен дере, при граници и съседи: имот № 022051 – лозе, имот № 022049 – лозе, имот № 000340 – полски път, имот № 022055 – лозе, придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот № РД-32152/16.02.2017 г., вписан в Службата по вписванията – Нова Загора, под акт № 196, том ІІ, вх. рег. № 557/20.02.2017 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2750 лв.

Поземлен имот № 023010, намиращ се в с. Брястово, ЕКАТТЕ 06788, община Нова Загора, област Сливен, с площ 1,040 дка, с начин на трайно ползване – лозе, пета категория, намиращ се в местността Бадем дере, при граници и съседи: имот № 023009 – лозе, имот № 000090 – полски път, имот № 023011 – лозе, имот № 023013 – лозе, имот № 023014 – лозе, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 180, том ІІІ, рег. № 3386, дело № 449 от 9.06.2017 г. по описа на нотариус с pег. № 183 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Нова Загора, под акт № 63, том VI, вх. рег. № 1609/9.06.2017 г., дело № 758/2017 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1144 лв.

Поземлен имот № 032037, намиращ се в с. Брястово, ЕКАТТЕ 06788, община Нова Загора, област Сливен, с площ 2,670 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, намиращ се в местността Джонга чалък, при граници и съседи: имот № 032038 – лозе, имот № 032028 – лозе, имот № 000233 – полски път, имот № 000313 – полски път.

Поземлен имот № 029015, намиращ се в с. Брястово, ЕКАТТЕ 06788, община Нова Загора, област Сливен, с площ 1,999 дка, с начин на трайно ползване – лозе, четвърта категория, намиращ се в местността Карановски път, при граници и съседи: имот № 029016 – лозе, имот № 029065 – лозе, имот № 029014 – полски път, имот № 000312 – полски път.

Поземлен имот № 015006, намиращ се в с. Брястово, ЕКАТТЕ 06788, община Нова Загора, област Сливен, с площ 1,233 дка, с начин на трайно ползване – лозе, пета категория, намиращ се в местността Чемши дере, при граници и съседи: имот № 015007 – лозе, имот № 015004 – лозе, имот № 015012 – лозе, имот № 015005 – лозе, имот № 000161 – полски път, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 181, том ІІІ, рег. № 3388, дело № 450 от 9.06.2017 г. по описа на нотариус с pег. № 183 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Нова Загора, под акт № 63, том VI, вх. рег. № 1609/9.06.2017 г., дело № 758/2017 г.

Пазарна стойност на имотите към настоящия момент – 6492 лв.

Поземлен имот с идентификатор 06788.11.2, намиращ се в с. Брястово, ЕКАТТЕ 06788, община Нова Загора, област Сливен, с площ 2,639 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, намиращ се в местността Коджа баир, при граници и съседи: имот с ид. № 06788.11.1, № 06788.11.300, № 06788.11.3, № 06788.49.7, с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 50, том I, рег. № 455, дело № 40 от 31.01.2020 г., по описа на нотариус с рег. № 183 в Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Нова Загора, под акт № 81, том І, вх. рег. № 131/30.01.2020 г., дело 78/2020 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2902 лв.

Ремарке за лек автомобил, марка „Ставно“, с рег. № СН 4224 ЕЕ, рама № 3950, цвят – сив, дата на първоначална регистрация – 1.08.1994 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 750 лв.

3/4 ид. ч. от лек автомобил, марка „Форд“, модел „Мустанг“, с pег № СН 5229 АТ, рама № 1FA6P8CF8H5344071, двигател № Н5344071, цвят – син, дата на първоначална регистрация – 18.10.2017 г. Пазарна стойност на 3/4 ид. ч. от автомобила към настоящия момент – 44 250 лв.

Сумата в размер на 1,17 лв., представляваща вноски на каса по сметка BG36CECB979010F8512600 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 3086,25 лв., представляваща получени суми от трети лица без основание по разплащателна сметка в левове № BG86UBBS83831011070017 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 9009,60 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в левове № BG86UBBS83831011070017 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

ІV. От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 4960,40 лв.:

Сумата в размер на 70 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в левове № BG84BPBI79361079258601 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 4890,40 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в левове № BG61UBBS80022013887940 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

V. От X.X.X. на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 34 540 лв.:

Сумата в размер на 34 540 лв., представляваща установена сума по наказателното производство и внесена по технически депозит сметка в левове № 800231013638450 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

VІ. От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 1283,37 лв.:

Сумата в размер на 1283,37 лв., установена сума по наказателното производство.

Делото е насрочено за 13.10.2022 г. от 13,30 ч. и резервна дата – 27.10.2022 г. от 13,30 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Сливенския окръжен съд в настоящото дело.

4816

Софийският градски съд, І гр. отделение, 16 състав, на основание чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 10897/2020 г. въз основа на постъпила искова молба вх. № 271481 от 12.10.2020 г. по реда на чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ, депозирана от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), срещу X.X.X. и X.X.X. за отнемане в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност, на основание чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ с цена на иска 2 169 995,63 лв., а именно:

І. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер на 1000 лв.:

сумата в размер на 1000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове на „Сейнт Илевън“ – ЕООД, ЕИК 202767297.

ІІ. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер на 3000 лв.:

сумата в размер на 3000 лв. представляваща левовата равностойност на отчуждени дружествени дялове в „Си Лаш“ – ЕООД, ЕИК 203913141.

ІІІ. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер на 1 964 047,64 лв.:

сумата в размер на 50 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот с административен адрес гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, к-с „Тарсис“, вх. Б, ет. 3, ап. Б16: апартамент № Б-16, към датата на отчуждаване;

сумата в размер на 36 500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „Ауди“, модел: С 8, рег. № СА 5333 НТ, към датата на отчуждаване;

сумата в размер на 30 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „Мазерати“, модел: „Куатропорте“, рег. № СА 0345 ТА, към датата на отчуждаване;

сумата в размер на 16 700 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „БМВ“, модел: „Х 1 Х Драйв“, рег. № СВ 7593 АВ, към датата на отчуждаване;

сумата в размер общо на 116 030,26 лв., представляваща погасителни вноски по сключени договори за лизинг към „Алфиа“ – АД;

сумата в размер на 1943,80 лв., представляваща погасителни вноски по кредит;

сумата в размер на 449 112,19 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта;

сумата в размер на 4020,50 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № BG36 UBBS 8888 4400 3659 49 в „ОББ“ – АД;

сумата в размер на 143 769,69 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка № BG36 UBBS 8888 1000 2895 51 в „ОББ“ – АД;

сумата в размер на 5360 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка № BG36 UBBS 8888 4400 3659 49 в „ОББ“ – АД;

сумата в размер на 9525,13 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по разплащателна сметка № BG48 F1NV 9150 2016 8118 16 в „ПИБ“ – АД;

сумата в размер общо на 15 827,96 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка № BG69 STSA 9300 0020 6782 78 в „ДСК“ – ЕАД;

сумата в размер на 355 211,55 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка № BG69 STSA 9300 0020 6782 78 в „ДСК“ – ЕАД;

сумата в размер на 179,23 лв., представляваща вноски от проверяваното лице, непреобразувана в друго имущество, по разплащателна сметка № BG48 STSA 9300 0020 7207 54 в „ДСК“ – ЕАД;

сумата в размер на 40,72 лв., представляваща вноски от трето лице по разплащателна сметка № BG48 STSA 9300 0020 7207 54 в „ДСК“ – ЕАД;

сумата в размер на 78 326,20 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта;

сумата в размер общо на 422 294,38 лв., представляваща преводи и вноски от трети лица по сметка № BG53 STSA 9300 0020 7945 78 в „ДСК“ – ЕАД;

сумата в размер на 327,93 лв., представляваща погасителни вноски по стоков кредит № CREX-02324775;

сумата в размер на 1323,60 лв. представляваща погасителни вноски по стоков кредит № CREX-02484460;

сумата в размер на 1921,23 лв., представляваща вноски по сметка № BG89 UNCR 7000 1521 6073 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД;

сумата в размер на 14 598,77 лв., представляваща погасителни вноски по кредити по разплащателна сметка № BG89 UNCR 7000 1521 6073 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД;

сумата в размер на 5152,70 лв., представляваща изходящи преводи през системата на Western Union;

сумата в размер на 3681,60 лв., представляваща входящи преводи през системата на Western Union;

сумата в размер на 7509,80 лв., представляваща вноски по сметка BG47 ВРВI 7937 1020 2385 01 от проверяваното и трети лица;

сумата в размер на 210 лв., представляваща вноска по сметка № BG36 ВРBI 8898 1030 0022 87 в „Юробанк България“ – АД, от лицето, с което същото е във фактическо съжителство;

сумата в размер на 5860 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка № BG36 BPBI 8898 1030 0022 87 в „Юробанк България“ – АД;

сумата в размер на 31 927,65 лв., представляваща преводи и вноски по разплащателна сметка № BG36 BPBI 8898 1030 0022 87 в „Юробанк България“ – АД, от трети лица;

сумата в размер на 100 692,75 лв., представляваща преводи и вноски от трети лица по сметка № BG42 BPBI 8898 2030 0850 80 в „Юробанк България“ – АД;

сумата в размер на 56 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Порше“, модел „Панамера“, рег. № СА 7773 ТР.

IV. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер на 201 947,99 лв.:

сумата в размер на 6700 лв., представляваща пазарната стойност на 1/6 ид.ч. от недвижимия имот с административен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 258, вх. Б, ет. 9, към датата на придобиване;

сумата в размер на 20 100 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 320“, рег. № СА 8586 ХТ, към датата на отчуждаване;

сумата в размер на 4350 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка БМВ, модел 525, рег. № СА 3055 ТК, към датата на отчуждаване;

сумата в размер на 8050 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛК 270“, рег. № СА 4472 СС, към датата на отчуждаване;

сумата в размер на 43 959,56 лв., представляваща вноски по револвиращ кредит договор № 0050606 при „Айкарт Кредит“ – ЕАД;

сумата в размер на 3920,86 лв., представляваща вноски по сметка № BG11 UBBS 8002 1060 0587 40 в „ОББ“ – АД, непреобразувани в друго имущество;

сумата в размер общо на 1301,14 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта № 5412332441518329 при „ОББ“ – АД;

сумата в размер общо на 745 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта № 62782320011619752 при „ОББ“ – АД;

сумата в размер на 550 лв., представляваща погасителни вноски по кредит „Експресо“ по сметка № BG97 ТТВВ 9400 1527 3890 61 при „ОББ“ – АД;

сумата в размер на 19 312,90 лв., представляваща вноски по сметка № BG30 СЕСВ 9790 41G3 4507 00 при „ЦКБ“ – АД;

сумата в размер на 12 707,85 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка № BG30 СЕСВ 9790 41G3 4507 00 при „ЦКБ“ – АД;

сумата в размер на 115 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № BG19 STSA 9300 0023 1978 80 при „ДСК“ – ЕАД;

сумата в размер на 192,32 лв., представляваща погасителни вноски по стоков кредит № CREX-02385865;

сумата в размер на 788,10 лв., представляваща погасителни вноски по стоков кредит № CREX-02516798;

сумата в размер на 1773,92 лв., представляваща погасителни вноски по стоков кредит № CREX-02656525;

сумата в размер на 3278,92 лв., представляваща погасителни вноски по стоков кредит № CREX-11147706;

сумата в размер на 1402 лв., представляваща погасителни вноски по стоков кредит № CREX-12804136;

сумата в размер на 215 лв., представляваща изходящ превод чрез системата на „Уестърн Юниън“;

сумата в размер на 2738,16 лв., представляваща входящ превод чрез системата на „Уестърн Юниън“;

сумата в размер на 39 116,60 лв., представляваща получена облага от залагания, направени по спестовен влог № BG77 BPBI 7942 4481 3922 01 в „Юробанк“ – АД;

сумата в размер на 2925,75 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № BG09 BPBI 7942 1081 3922 02 в „Юробанк“ – АД;

сумата в размер на 27 704,91 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка № BG09 BPBI 7942 1081 3922 02 в „Юробанк“ – АД.

Съгласно определение от 16.05.2022 г. по гр. дело № 10897/2020 г. по описа на СГС, I ГО, 16 състав, съдът определя двумесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ по реда на чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане, могат да встъпят в делото по реда на чл. 225 ГПК, като предявят претенциите си пред Софийския градски съд.

Гражданско дело № 10897/2020 г. по описа на СГС, I ГО, 16 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.11.2022 г. в 15,30 ч.

4773

Софийският градски съд, гражданско отделение, 1 – 27 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 6669/2021 г. въз основа на искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с която е предявен иск по чл. 153 и сл. от ЗПКОНПИ срещу X.X.X. за отнемане на имущество на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. на обща стойност 517 384,05 лв., формирана като сбор от следните суми:

Сумата от 100 000 лв., представляваща продажната цена на дружествените дялове от капитала на „Консента“ – ЕООД, към датата на отчуждаването им.

Сумата от 1000 лв., представляваща продажната цена на дружествените дялове от капитала на „Фелмакс“ – ЕООД, към датата на отчуждаването им.

Сумата от 22 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот – апартамент 60, намиращ се в Благоевград, с адрес ул. Св. X.X. № 12, вх. 1, ет. 5, с площ 46,68 кв. м, към датата на отчуждаването му.

Сумата от 21 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот – апартамент 43, намиращ се в Благоевград, с адрес ул. Св. X.X. № 12, вх. 1, ет. 4, с площ 44,43 кв. м, към датата на отчуждаването му.

Сумата от 23 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот – апартамент 23, намиращ се в Благоевград, с адрес ул. Св. X.X. № 12, вх. 1, ет. 2, с площ 47,21 кв. м, към датата на отчуждаването му.

Сумата от 18 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот – апартамент 14, намиращ се в Благоевград, с адрес ул. Св. X.X. № 12, вх. 1, ет. 2, с площ 37,93 кв. м, към датата на отчуждаването му.

Сумата от 18 400 лв., представляваща пазарната стойност на 1/15 ид. ч. от недвижимия имот – подземен гараж, намиращ се в Благоевград, с адрес ул. Св. X.X. № 12, вх. 1, ет. -1, с площ 440,56 кв. м, състоящ се от 15 броя паркоместа, при граници: съседи: коридор, стълбищна клетка и два склада, която идеална част ще бъде с реално ползване на паркомясто № 13, към датата на отчуждаването му.

Сумата от 25 000 лв., представляваща пазарната стойност на 2/15 ид. ч. от недвижимия имот – подземен гараж, намиращ се в Благоевград, с адрес ул. Св. X.X. № 12, вх. 1, ет. -1, с площ 440,56 кв. м, състоящ се от 15 броя паркоместа, при граници: съседи: коридор, стълбищна клетка и два склада, която идеална част ще бъде с реално ползване на паркомясто № 13, към датата на отчуждаването му.

Сумата от 75 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот – самостоятелен обект в сграда с предназначение „за офис“, заснет с идентификатор 04279.618.2.3.6, изграден в сграда № 3, намираща се в поземлен имот с идентификатор 04279.618.2, с площ 72,36 кв. м, с адрес на имота: Благоевград, ул. Св. X.X. № 12, обект – кабинет, намиращ се в Благоевград, към датата на отчуждаването му.

20,9815 дяла от емисията на ДФ „ОББ Платинум Облигации“ ISIN BG 9000009050, борсов код 5UBC/DFUBBPB, с настояща стойност на облигациите 299,28 лв.

Сумата от 11 395 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице по банкови сметки.

Сумата от 144 598,20 лв., представляваща направени вноски от трети лица по банкови сметки.

Сумата от 1100 лв., представляваща наредени преводи към трето лице чрез Уестърн Юнион (Western Union).

Сумата от 7426,30 лв., представляваща лични вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка № BG07 UBBS 8002 1078 9092 10 в левове на „Консепта“ – ЕООД, ЕИК 1308746922.

Съгласно определение от 27.06.2022 г. по гр. д. № 6669/2021 г., по описа на СГС, ГО, 1 – 27 състав, съдът определя тримесечен срок, считано от датата на публикуване на обявлението в „Държавен вестник“ по реда на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане, могат да встъпят по делото по реда на чл. 225 от ГПК, като предявят претенциите си пред Софийския градски съд. Производството по гр. д. № 6669/2021 г., по описа на СГС, ГО, 1 – 27 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на l4.11.2022 г. от 16 ч.

4814

Софийският градски съд, I гражданско отделение, 1 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 7850/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: София, ж.к. Люлин № 435, вх. Б, ет. 8, ап. 47, и X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: София, ж.к. Люлин № 435, вх. Б, ет. 6, ап. 39, за отнемане на имущество на обща стойност 668 335,68 лв., описано, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 7500 лв.:

500 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лв. всеки, с обща номинална стойност 5000 лв., представляващи 100 % от капитала на „Заложна къща – СМ Финанс“ – ЕООД, ЕИК 204121859.

25 дружествени дяла с номинална стойност по 100 лв. всеки, на обща номинална стойност 2500 лв., представляващи 50 % от капитала на „МГ Зелена магия“ – ЕООД, ЕИК 205091632.

На основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 207 470 лв.:

Недвижим имот, намиращ се в София, Столична община, район „Студентски“, ул. Академик X.X. № 8, в жилищна сграда с подземни гаражи, магазини и офиси на две нива и жилищна част, със застроена площ 1789,29 кв. м и разгърната застроена площ 16 087,86 кв. м, в секция „Б“, на подземния етаж, а именно: магазин № 5, построен на кота – 1,10 метра, със застроена площ 27,14 кв. м, при граници: от изток – магазин № 6, от юг – коридор, от запад – магазин № 4, и от север – двор, заедно с прилежащите им 1,24 % ид. ч. от общите части на сградата, представляващи 38,42 кв. м, както и заедно с прилежащите му идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена същата, представляващ УПИ № IX-1749, с площ 1375 кв. м, при граници: североизток – УПИ № ХIV-2841, югоизток – УПИ № Х-1749, югозапад – УПИ № VIІ-1358, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 153, том 1-А, pег. № 17478, дело № 128, вписан в СВ – София, под акт № 111, том 160, дело № 50735/25.10.2017 г. Пазарна стойност към настоящия момент: 180 000 лв.

Недвижими имоти: гараж № 19 с идентификатор 68134.1932.1493.1.202, построен на кота – 4,70 м, със застроена площ 18 кв. м, при граници: от изток – гараж № 20, коридор, от юг – маневрено хале, от запад – гараж № 18, и от север – двор, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху земята, както и мазе № 12, разположено в сграда с идентификатор 68134.1932.1493.1, построено на кота – 4,40 м, със застроена площ 4 кв. м, при граници: от изток – мазе № 11, на юг – питейно заведение, на запад – мазе № 13, и на север – коридор, заедно със съответните идеални части от правото на строеж, както и ведно с 6,98 кв. м от земята, върху която са построени, представляващи УПИ № IV-1492, 1493, намиращи се в София, Столична община, район „Манастирски ливади-запад“, ул. Тодор Каблешков № 53, върху които е построена жилищна сграда с подземни гаражи, офиси, помещения за магазини, помещения за питейно заведение, помещения за супермаркет, помещения за кафе-пицария, помещения за абонатни станции, със застроена площ 20 905,84 кв.м. и разгъната застроена площ 26 495,30 кв. м, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 155, том 1-A, pег. № 17752, дело № 131, вписан в СВ – София, под акт № 181, том 163, дело № 51772/30.10.2017 г. Пазарна стойност към настоящия момент: 27 470 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 453 365,68 лв.:

Сумата в размер 2000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове от капитала на „Български търговски услуги“ – ЕООД, ЕИК 203727722.

Сумата в размер 60 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д ХДРАЙВ“, с pег. № СВ 3417 АТ, с дата на първа регистрация 8.11.2013 г., с рама: WBASP61000DV47328, двигател: 34857982.

Сумата в размер общо 3639 евро, равняващи се на 7117,27 лв., представляваща получени преводи от трети лица през системата Western Union.

Сумата в размер общо 677 евро, равняващи се на 1324,09 лв., представляваща наредени преводи към трети лица през системата Western Union.

Сумата в размер общо 600 евро, равняващи се на 1173 лв., представляваща получени преводи от трети лица през системата Моnеу Gram.

Сумата в размер общо 1548 евро, равняващи се на 3027,63 лв., представляваща наредени преводи към трети лица през системата Моnеу Gram.

Сумата в размер общо 20 000 евро, равняващи се на 39 116,60 лв., представляваща получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в евро с № BG37 UNCR 7000 152246241 в „УниКредит Булбанк“ – АД.

Сумата в размер общо 78 201,84 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове с № BG66 UNCR 7000 15 2053 7417 в „УниКредит Булбанк“ – АД.

Сумата в размер общо 11 312 лв., представляваща вноски от X.X. по разплащателна сметка в левове с № BG66 UNCR 7000 15 20537417 в „УниКредит Булбанк“ – АД.

Сумата в размер общо 78 103,25 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове с № BG66 UNCR 7000 15 2053 7417 в „УниКредит Булбанк“ – АД.

Сумата в размер общо 134 199 лв., представляваща превод от Симоне Венанцуола по разплащателна сметка в левове с № BG66 UNCR 7000 15 20537417 в „УниКредит Булбанк“ – АД.

Сумата в размер 37 791 лв., представляваща получени плащания по предоставен заем на трето лице.

Съгласно Определение № 6396 от 5.07.2022 г. по гр. д. № 7850/2021 г. по описа на СГС, І ГО, 1 състав, съдът определя едномесечен срок, считано от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 7850/2021 г. по описа на СГС, І ГО, 1 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.11.2022 г. от 13,30 ч.

4884

Промени настройката на бисквитките