Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 2.IX

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТ 2022 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 7094 ОТ 2022 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-2 ОТ 24 АВГУСТ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ В СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Ѝ ЗВЕНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 ОТ 29 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2022 Г. ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ (ДВ, БР. 7 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (ДВ, БР. 34 ОТ 2017 Г.) Виж повече