Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 16.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 18 ОТ 31 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-МЕТАЛУРГ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-14 ОТ 8.12.2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЛАСТИ И ДЕЙНОСТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ДВ, БР. 55 ОТ 2020 Г.) Виж повече