Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 25.X

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2022 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 16 ОТ 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД (ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 41 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И НА ТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 87 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г. Виж повече