Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 28.X

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 98 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 249 ОТ 25.10.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ДЕНКОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 250 ОТ 25.10.2022 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ДОКОВСКА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 248 ОТ 25.10.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА-ГОСПОДИНОВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ВИЕНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕМОНТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ДОВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 109 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31.10.2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ (ДВ, БР. 94 ОТ 2000 Г.) Виж повече