Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 1.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2011 Г. ЗА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО (ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ВТОРО ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, МИНИС Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ ВОЕННАТА ОБЛАСТ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ (Одобрено с Протоколно решение № 51 от 19 юни 1997 г. на Министерския съвет. В сила от 30 декември 1999 г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 20 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ (ВИЗА ВИД "D") НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПРИЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ Виж повече