Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 88 от 4.XI

  • РЕШЕНИЕ № 863 ОТ 2 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - МРАМОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ДЕЛЧЕВОТО - 2", УЧАСТЪ Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, ОТВОРЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 2 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 2 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 ОТ 2 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ (ДВ, БР. 64 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 53 ОТ 23.12.2016 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОТЧЕТНОСТТА, ОЦЕНКАТА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ И ОБРАЗУВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД (ДВ, БР. 6 ОТ 2017 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 349 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ РАДИОСЛУЖБА РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ (ДВ, БР. 6 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМЕН ОБМЕН В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, СПОРТА И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 Г./1401 - 1403 Г. (Одо Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ПОЛСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША (Одобрен с Решение № 384 от 9 юни 2022 г. на Министерския съ Виж повече