Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 8.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 ОТ 3 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 3 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 252 ОТ 01.11.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЛАВЕНА КРАСИМИРОВА ГЕРГОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 253 ОТ 01.11.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДЯНКОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТУНИЗИЙСКАТА РЕПУБЛИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ СЪС СЕД Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 ОТ 4 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 151, АЛ. 1, Т. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 151, АЛ. 1, Т. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И НА УВЕДОМЛЕНИЯТА ЗА РАЗПОЛОЖЕНИ Т Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД "ПРИДОБИВАНЕ НА НОВ ТИП БОЕН САМОЛЕТ" - ВТОРИ ЕТАП Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 14 ЮНИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА ВОЕННИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ВОЕННА И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА УКРАЙНА И УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ Виж повече