Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-948 от 18 октомври 2022 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), във връзка с извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Чирпан бунар“, в землищата на с. Гранит и с. Опълченец, община Братя Даскалови, област Стара Загора, и с. Болярино, община Раковски, област Пловдив, обявена със Заповед № 3039 от 3.10.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 88 от 1974 г.), от 5 ха на 36,275 дка.

2. В границата на природна забележителност „Чирпан бунар“, определена със заповедта по т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори, както следва:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 17717.106.366 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Гранит, ЕКАТТЕ 17717, община Братя Даскалови, област Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-365 от 7.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с площ 13,117 дка.

2.2. Поземлени имоти с идентификатори 53624.1.203 с площ 5,382 дка и 53624.1.205 с площ 4,585 дка съгласно КККР за землището на с. Опълченец, ЕКАТТЕ 53624, община Братя Даскалови, област Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-533 от 22.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с обща площ 9,967 дка.

2.3. Поземлени имоти с идентификатори 05270.6.204 с площ 6,581 дка и 05270.6.295 с площ 6,610 дка съгласно КККР за землището на с. Болярино, ЕКАТТЕ 05270, община Раковски, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-825 от 27.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с обща площ 13,191 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност „Чирпан бунар“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора, и РИОСВ – Пловдив.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Карамфилова

7129

 

ЗАПОВЕД № РД-1055 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 „Река Вит“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-324 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000181 „Река Вит“ (ДВ, бр. 52 от 2021 г.), както следва:

1. В т. 2.1 след абревиатурата „(ЗБР):“ се добавят на нови редове:

„– 1530 * Панонски солени степи и солени блата;

– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;

– 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara;“,

а след думите „– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion;“ се добавя на нов ред „– 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;“.

2. В т. 2.2.3 след думите „(Rhodeus amarus),“ се добавя „Балканска кротушка (Romanogobio kessleri),“.

3. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Плевен, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

4. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

5. Промяната на защитена зона BG0000181 „Река Вит“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-324 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000181 „Река Вит“ (ДВ, бр. 52 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7192

ЗАПОВЕД № РД-1056 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000182 „Орсоя“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-318 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000182 „Орсоя“ (ДВ, бр. 49 от 2021 г.), както следва:

1. В т. 2.1 след думите „– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;“ се добавя на нов ред „– 6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини;“.

2. В т. 2.2.4 след думата „безгръбначни –“ се добавя „Торбогнездница (Eriogaster catax), Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar),“.

3. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

4. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

5. Промяната на защитена зона BG0000182 „Орсоя“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Монтана.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-318 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000182 „Орсоя“ (ДВ, бр. 49 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7193

 

ЗАПОВЕД № РД-1057 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000199 „Цибър“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-697 от 25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000199 „Цибър“ (ДВ, бр. 81 от 2020 г.), както следва:

1. В т. 2.1 след думите „– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;“ се добавя на нов ред „– 6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини;“.

2. В т. 2.2.3 след думите „(Alosa immaculata),“ се добавя „Украинска минога (Eudontomyzon mariae),“.

3. В т. 2.2.4 след думите „(Lucanus cervus),“ се добавя „Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar),“.

4. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

5. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

6. Промяната на защитена зона BG0000199 „Цибър“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Монтана.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-697 от 25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000199 „Цибър“ (ДВ, бр. 81 от 2020 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7194

 

ЗАПОВЕД № РД-1058 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000241 „Сребърна“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-564 от 5.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000241 „Сребърна“ (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), изменена със Заповед № РД-277 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43 от 2021 г.), както следва:

1. В т. 2.4.4 след думите „(Coenagrion ornatum),“ се добавя „Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis),“.

2. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. Досегашната т. 3а става т. 3б и в нея думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

4. Досегашната т. 3б става т. 3в.

5. Промяната на защитена зона BG0000241 „Сребърна“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-564 от 5.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000241 „Сребърна“ (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), изменена със Заповед № РД-277 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7195

 

ЗАПОВЕД № РД-1059 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000322 „Драгоман“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-265 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000322 „Драгоман“ (ДВ, бр. 43 от 2021 г.), както следва:

1. В т. 2.2.3 след думите „(Lycaena dispar)“ се добавя запетая и „*Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria), Catopta thrips“.

2. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – София, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

4. Промяната на защитена зона BG0000322 „Драгоман“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – София.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-265 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000322 „Драгоман“ (ДВ, бр. 43 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7196

ЗАПОВЕД № РД-1061 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000335 „Карабоаз“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-289 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000335 „Карабоаз“ (ДВ, бр. 46 от 2021 г.), както следва:

1. В т. 2.1 думите „– 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba;“ се заменят с „– 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);“.

2. В т. 2.2.3 след думите „(Alosa immaculata),“ се добавя „Украинска минога (Eudontomyzon mariae),“.

3. В т. 2.2.4 след думите „(Ophiogomphus cecilia),“ се добавя „Буков сечко (Morimus funereus), Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar),“.

4. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Плевен, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

5. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

6. Промяната на защитена зона BG0000335 „Карабоаз“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-289 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000335 „Карабоаз“ (ДВ, бр. 46 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7197

 

ЗАПОВЕД № РД-1062 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000377 „Калимок – Бръшлен“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-1049 от 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000377 „Калимок – Бръшлен“ (ДВ, бр. 21 от 2021 г.), както следва:

1. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

2. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

3. Промяната на защитена зона BG0000377 „Калимок – Бръшлен“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-1049 от 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000377 „Калимок – Бръшлен“ (ДВ, бр. 21 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7198

 

ЗАПОВЕД № РД-1063 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000498 „Видбол“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-1037 от 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000498 „Видбол“ (ДВ, бр. 19 от 2021 г.), както следва:

1. В т. 2.2.1 след думата „бозайници –“ се добавя „*Европейски вълк (Canis lupus),“.

2. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

4. Промяната на защитена зона BG0000498 „Видбол“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Монтана.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-1037 от 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000498 „Видбол“ (ДВ, бр. 19 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7199

 

ЗАПОВЕД № РД-1064 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000497 „Арчар“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-1035 от 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000497 „Арчар“ (ДВ, бр. 19 от 2021 г.), както следва:

1. В т. 2.1 след думите „– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;“ се добавя на нов ред „– 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;“.

2. В т. 2.2.4 след думите „(Lucanus cervus)“ се добавя запетая и „Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Торбогнездница (Eriogaster catax), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)“.

3. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

4. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

5. Промяната на защитена зона BG0000497 „Арчар“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Монтана.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-1035 от 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000497 „Арчар“ (ДВ, бр. 19 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7200

 

ЗАПОВЕД № РД-1065 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000529 „Мартен – Ряхово“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-1041 от 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000529 „Мартен – Ряхово“ (ДВ, бр. 19 от 2021 г.), както следва:

1. Създава се т. 2.2.4 със следното съдържание:

„2.2.4. безгръбначни – Буков сечко (Morimus funereus).“

2. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

4. Промяната на защитена зона BG0000529 „Мартен – Ряхово“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-1041 от 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000529 „Мартен – Ряхово“ (ДВ, бр. 19 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7201

 

ЗАПОВЕД № РД-1066 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-298 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй“ (ДВ, бр. 48 от 2021 г.), както следва:

1. В т. 2.2.3 след думите „(Alosa immaculata),“ се добавя „Украинска минога (Eudontomyzon mariae),“.

2. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Враца, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

4. Промяната на защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Враца.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-298 от 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй“ (ДВ, бр. 48 от 2021 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7202

 

ЗАПОВЕД № РД-1067 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000534 „Остров Чайка“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-401 от 26.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000534 „Остров Чайка“ (ДВ, бр. 55 от 2020 г.), както следва:

1. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

2. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

3. Промяната на защитена зона BG0000534 „Остров Чайка“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-401 от 26.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000534 „Остров Чайка“ (ДВ, бр. 55 от 2020 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7203

 

ЗАПОВЕД № РД-1068 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-401 от 12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ (ДВ, бр. 62 и 63 от 2016 г.), както следва:

1. Създават се т. 3а, 3б и 3в:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Русе, РИОСВ – Велико Търново, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

3б. Целите на защитената зона по т. 3 и 3а се определят съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

3в. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания и видовете по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 към Закона за биологичното разнообразие, както и тези, за които са определени цели за подобряване.“

2. Създава се т. 4а:

„4а. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Русе, РИОСВ – Велико Търново, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. Промяната на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – Русе, и РИОСВ – Велико Търново.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-401 от 12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ (ДВ, бр. 62 и 63 от 2016 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7204

 

ЗАПОВЕД № РД-1069 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002001 „Раяновци“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-569 от 5.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002001 „Раяновци“ (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), както следва:

1. В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1.1. В т. 2.1 след думите „(Melanocorypha calandra)“ се добавя запетая и „Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), Голям креслив орел (Aquila clanga), Синявица (Coracias garrulus)“.

1.2. В т. 2.2 след думите „(Podiceps nigricollis),“ се добавя „Голям гмурец (Podiceps cristatus), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Сива чапла (Ardea cinerea), Kлопач (Anas clypeata), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula),“, а след думите „(Fulica atra)“ се добавя запетая и „Зеленоножка (Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus)“.

2. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – София, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. Промяната на защитена зона BG0002001 „Раяновци“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – София.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-569 от 5.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002001 „Раяновци“ (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7205

 

ЗАПОВЕД № РД-1070 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002065 „Блато Малък Преславец“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-568 от 5.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002065 „Блато Малък Преславец“ (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), както следва:

1. В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1.1. В т. 2.1 след думите „(Ardeola ralloides),“ се добавя „Голяма бяла чапла (Egretta alba),“.

1.2. В т. 2.2 след думите „(Anas querquedula),“ се добавя „Обикновен мишелов (Buteo buteo),“.

2. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. Промяната на защитена зона BG0002065 „Блато Малък Преславец“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-568 от 05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002065 „Блато Малък Преславец“ (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7206

 

ЗАПОВЕД № РД-1071 от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и предвид наличието на нови данни и информация, получени въз основа на извършени проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002067 „Остров Голя“, и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 26 от заседание на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-511 от 22.08.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002067 „Остров Голя“ (ДВ, бр. 78 от 2008 г.), както следва:

1. В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1.1. В т. 2.1 след думите „(Egretta garzetta),“ се добавя „Голяма бяла чапла (Egretta alba),“, а след думите „(Ardea purpurea),“ се добавя „Бяла лопатарка (Platalea leucorodia)“.

1.2. В т. 2.2 след думите „(Anas platyrhynchos),“ се добавя „Сива патица (Anas strepera), Шилоопашата патица (Anas acuta), Фиш (Anas penelope), Качулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula),“.

2. Създава се т. 3а:

„3а. За защитената зона по т. 1 са определени специфични и подробни цели на опазване, които са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. Промяната на защитена зона BG0002067 „Остров Голя“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Монтана.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-511 от 22.08.2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002067 „Остров Голя“ (ДВ, бр. 78 от 2008 г.), която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: М. Бояджийска

7207

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-176 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7040

 

ЗАПОВЕД № РД-18-177 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7041

ЗАПОВЕД № РД-18-178 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7042

 

ЗАПОВЕД № РД-18-179 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Дебочица, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7043

 

ЗАПОВЕД № РД-18-180 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7044

ЗАПОВЕД № РД-18-181 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7045

 

ЗАПОВЕД № РД-18-182 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7046

 

ЗАПОВЕД № РД-18-183 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7047

ЗАПОВЕД № РД-18-184 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7048

 

ЗАПОВЕД № РД-18-185 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7049

 

ЗАПОВЕД № РД-18-186 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7050

ЗАПОВЕД № РД-18-187 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Падеш, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7051

 

ЗАПОВЕД № РД-18-188 от 24 октомври 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 15.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7052

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЗАПОВЕД № РД-05-485 от 3 ноември 2022 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки нареждам:

І. Определям праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2023 г., както следва:

1. За поток „Вътресъюзен износ“ – 1 000 000 лв.

2. За поток „Вътресъюзен внос“ – 700 000 лв.

ІІ. Определям праговете за статистическа стойност по системата „Интрастат“ за 2023 г., както следва:

1. За поток „Вътресъюзен износ“ – 29 300 000 лв.

2. За поток „Вътресъюзен внос“ – 11 000 000 лв.

ІІІ. Определям праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата „Интрастат“ за 2023 г. – 390 лв.

ІV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“ за 2023 г., както следва:

1. Код на стоката.

2. Държава членка партньор:

а) вътресъюзен износ – държава членка на получаване;

б) вътресъюзен внос – държава членка на изпращане.

3. Държава на произход.

4. Вид на сделката.

5. Условия на доставка.

6. Вид транспорт.

7. Националност на транспортното средство.

8. Регион на:

а) произход (при вътресъюзен износ);

б) потребление (при вътресъюзен внос).

9. Нето тегло – килограми.

10. Количество по допълнителна мярка.

11. Стойност.

12. Статистическа стойност.

13. Индивидуален идентификационен номер, определен на оператора партньор в държавата членка на внос в съответствие с член 214 от Директива 2006/112/ЕО (при изпращания).

Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Председател: Ат. Атанасов

7159

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3809-П от 2 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) във връзка с чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1803 от 27.05.2021 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 50 от 2021 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7037 от 2.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на поземлен имот с идентификатор 03229.44.173 с площ 13 334 кв. м заедно с построените в него сгради с идентификатори: 03229.44.173.1, 03229.44.173.2, 03229.44.173.3, 03229.44.173.4, 03229.44.173.5, 03229.44.173.6, 03229.44.173.7, 03229.44.173.8, 03229.44.173.9, 03229.44.173.10, 03229.44.173.11, 03229.44.173.12, 03229.44.173.13 и 03229.44.173.14, намиращ се в с. Безмер, местност Под гарата, община „Тунджа“, област Ямбол, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД, София (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 280 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с протокол № ПД-252 от 10.12.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (към настоящия момент министър на транспорта и съобщенията) паричните постъпления от приватизацията на обособената част да постъпят по сметка на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД, и да останат собственост на дружеството.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7174

 

РЕШЕНИЕ № 3810-П от 2 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 3, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) във връзка с чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение от 12.12.2019 г. на Народното събрание на Република България (ДВ, бр. 99 от 2019 г.) за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна, и протоколно решение № 7038 от 2.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на моторен ферибот „Героите на Одеса“ (ро-ро железопътен ферибот), вписан в Регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 256, том ІV, стр. 109, с основни характеристики: бруто тонаж 19 518; нето тонаж 5856; максимална дължина 185,40 м; максимална широчина 26,00 м; височина на борда 15,20 м, с 2 главни двигателя, тип 10 К 45 GF, с обща номинална мощност 2 х 6472 kW, съгласно удостоверение за регистрация № 12198 от 22 януари 2008 г. на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и с IMO номер 7529964 съгласно Safety Management Certificate, обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 6 800 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 300 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 1 200 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с писмо рег. № 07-00-33/22.01.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (вх. № 92-00-10-35#1/22.01.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол) паричните постъпления от продажбата на обособената част да бъдат преведени по сметката на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна.

5. Всички разноски по прехвърлянето на обособената част и вписването на приватизационния договор в съответния регистър са за сметка на купувача (нотариални такси, дължими данъци и такса вписване).

Изпълнителен директор: П. Александрова

7175

 

РЕШЕНИЕ № 3811-П от 2 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) във връзка с чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1819 от 15.02.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 16 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7039 от 2.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на поземлен имот с идентификатор 62517.502.109, с площ 8018 кв. м, намиращ се в с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, заедно с построените в имота сграда с идентификатор 62517.502.109.1, със застроена площ 1116 кв. м, сграда с идентификатор 62517.502.109.2, със застроена площ 1188 кв. м и сграда с идентификатор 62517.502.109.3, със застроена площ 16 кв. м, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД, София (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 838 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 40 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 150 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с протокол № ПД-141 от 17.06.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (към настоящия момент министър на транспорта и съобщенията) паричните постъпления от приватизацията на обособената част да постъпят по сметка на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД, и да останат собственост на дружеството.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7176

РЕШЕНИЕ № 3812-П от 2 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 4 и ал. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „г“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1672 от 8.03.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 25 от 2017 г.), изменено с Решение № 1760 от 14 февруари 2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 18 от 2020 г.), относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7040 от 2.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на магазин за хранителни стоки с идентификатор 03366.602.300.3.13 на ул. България № 59, бл. 1б/75, вх. Б, В, ет. 1, Белене, обособена част от имуществото на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 181 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска 35 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с писмо рег. № 01-0550/3/12.07.2021 г. на „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, паричните постъпления от приватизацията на обособената част да бъдат преведени по сметка на „Национална електрическа компания“ – ЕАД.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7177

РЕШЕНИЕ № 3813-П от 2 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 4 и ал. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „г“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1673 от 8.03.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 25 от 2017 г.), изменено с Решение № 1759 от 14 февруари 2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 18 от 2020 г.), относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7041 от 2.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на складово помещение с идентификатор 03366.602.1462.3.11 (стар идентификатор 03366.602.180.3.11) във вх. В, разположено на ет. 1 в бл. 3/42, на ул. Малчика № 18, Белене, обособена част от имуществото на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София (наричано по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 32 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска 6000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с писмо рег. № 01-0550/3/12.07.2021 г. на „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, паричните постъпления от приватизацията на обособената част да бъдат преведени по сметка на „Национална електрическа компания“ – ЕАД.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7178

РЕШЕНИЕ № 3814-П от 2 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 4 и ал. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „г“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1673 от 8.03.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 25 от 2017 г.), изменено с Решение № 1759 от 14 февруари 2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 18 от 2020 г.), относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7042 от 2.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на складово помещение с идентификатор 03366.602.1462.2.11 (стар идентификатор 03366.602.180.2.11) във вх. Б, разположено на ет. 1 в бл. 3/42, на ул. Малчика № 18, Белене, обособена част от имуществото на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София (наричано по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 23 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 1500 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска 4000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 12 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с писмо рег. № 01-0550/3/12.07.2021 г. на „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, паричните постъпления от приватизацията на обособената част да бъдат преведени по сметка на „Национална електрическа компания“ – ЕАД.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7179

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 318 от 14 септември 2022 г.

На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 5.12.2022 г., сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Калоян“ от серията „Средновековни български владетели“ със следното описание:

Технически параметри:

емисия – 2022 г.;

номинална стойност – 10 лева;

метал – сребро, проба 925/1000 с частично позлатяване;

качество – мат-гланц, висше;

тегло – 23.33 г;

диаметър – 38.61 мм;

гурт – гладък;

тираж – 5000 броя.

Графични елементи:

Лицева страна на монетата: в центъра – позлатен медальон с изображение на оловен печат с името на цар Калоян; над него горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата долу, а встрани и под него във вътрешен кръг, отделен със зрънчест пръстен – номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на емисията „2022“; околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

Обратна страна на монетата: в центъра, отделен със зрънчест пръстен – изображение на цар Калоян със стилизиран скиптър; околовръст горе надпис „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДАТЕЛИ“, а долу – „ЦАР КАЛОЯН“.

Автор на художествения проект е X.X..

Управител: Д. Радев

7170

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД-09-45 от 24 октомври 2022 г.

Във връзка със заявление вх. № 26-00-597/14.07.2022 г., допълнено с вх. № 26-00-597(1)/3.08.2022 г. от Министерството на отбраната чрез пълномощник X.X.X., пълномощно от 1.04.2022 г. с рег. № 2174 за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект „Оптична кабелна линия 0807-0801/ТШ5-0804“, разрешение по чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издадено от областния управител на област Бургас (Заповед № РД-09-35 от 16.12.2021 г.), протокол № 1 от 30.08.2022 г. на Областния експертен съвет по устройство на територията и представени: протокол № 12 от 8.06.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията – Бургас; с приетото решение е изразено положително становище по разработения ПУП – ПП; протокол № 3 от 30.03.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията – Созопол, с който е съгласувана частта от ПУП – ПП, попадаща в община Созопол; писмо с изх. № ПД-2858-(7)/17.02.2022 г. и Решение № БС-11-ЕО от 17.02.2022 г. от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас; съгласувателно становище от Националния институт за недвижимо културно наследство – изх. № 9400-7649/23.02.2021 г.; съгласувателно становище от „БТК“ – ЕАД, Бургас, с бележки и препоръки – рег. индекс 04-00-175/15.11.2021 г.; съгласувателно писмо от ДА „Електронно управление“ – рег. № ДАЕУ18796/16.11.2021 г.; протокол от Областно пътно управление – Бургас, от извършен оглед на 10.05.2021 г. за полагане на трасе на оптична кабелна линия; становище от „А1 България“ – ЕАД, с условия – изх. № 4085/30.11.2021 г.; съгласувателно писмо от ЕРЮГ, КЕЦ „Приморско“ – изх. № 52007/12.11.2021 г.; съгласувателно писмо от КТ СКАТ с условия – изх. № 138/9.11.2021 г.; съгласувателно писмо от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас, с условия – изх. № ТД-3069-1/18.11.2021 г.; съгласувателно становище от ОДМВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“ – изх. № 769000-3164/7.12.2021 г.; печат за съгласуване, положен на чертеж-ситуация от „Овергаз мрежи“ – АД, с дата 3.12.2021 г.; извършено съобщаване по реда на чл. 128 от Закона за устройство на територията от Община Бургас и Община Созопол, одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект „Оптична кабелна линия 0807-0801/ТШ5-0804“, преминаващо през следните поземлени имоти: землище на гр. Бургас, община Бургас – 07079.10.907, 07079.831.280, 07079.831.173 и 07079.831.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас; землище на с. Росен, община Созопол – 63029.100.107 и 63029.173.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Росен, община Созопол.

Засегнатите имоти са държавна частна собственост и общинска частна собственост с начин на трайно ползване – път от републиканската пътна мрежа, поземлен имот без определено стопанско предназначение, извънселищен парк и второстепенна улица.

Настоящата заповед може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от Закона за устройство на територията чрез областния управител на област Бургас пред Административния съд – Бургас.

Областен управител: М. Нейкова

7016

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-247 от 2 ноември 2022 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за територии в област Габрово, както следва:

1. землище Армените, община Габрово, ЕКАТТЕ 00638 – кадастрални райони – 401, 402, 403, 404, 405, 406 и 407;

2. землище Гъбене, община Габрово, ЕКАТТЕ 18215 – кадастрални райони – 430 и 431;

3. землище Копчелиите, община Габрово, ЕКАТТЕ 38577 – кадастрален район – 441;

4. землище Лесичарка, община Габрово, ЕКАТТЕ 43339 – кадастрален район – 409;

5. землище Златевци, община Габрово, ЕКАТТЕ 30973 – кадастрални райони – 401, 402, 403 и 404;

6. землище Враниловци, община Габрово, ЕКАТТЕ 12168 – кадастрални райони – 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 и 410.

Жалби срещу одобрения план заинтересованите лица могат да подават чрез областния управител – Габрово, пред районния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта.

В тридневен срок от издаването й настоящата заповед да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и след обнародването й да се разгласи по реда на § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Областен управител: Кр. Сидорова

7157

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 912 от 20 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 5, ал. 3, т. 7 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия Общинският съвет – Горна Оряховица, реши:

1. Включва в годишния план за работа по приватизация на общинска собственост 2022 г. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества: урегулиран поземлен имот II – за търговия и услуги, в кв. 44 по плана на с. Първомайци, с обща площ 1564 кв. м, заедно с построените в него: едноетажна сграда със ЗП – 24 кв. м, склад със ЗП – 560 кв. м, едноетажна сграда със ЗП – 37 кв. м, едноетажна сграда със ЗП – 83 кв. м, съгласно АОС № 6853/3.10.2022 г.

2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: урегулиран поземлен имот II – за търговия и услуги, в кв. 44 по плана на с. Първомайци, с обща площ 1564 кв. м, заедно с построените в него: едноетажна сграда със ЗП – 24 кв. м, склад със ЗП – 560 кв. м, едноетажна сграда със ЗП – 37 кв. м, едноетажна сграда със ЗП – 83 кв. м, съгласно АОС № 6853/3.10.2022 г.

3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет – Горна Оряховица.

4. Възлага на кмета на общината да проведе процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обект: урегулиран поземлен имот II – за търговия и услуги, в кв. 44 по плана на с. Първомайци, с обща площ 1564 кв. м, заедно с построените в него: едноетажна сграда със ЗП – 24 кв. м, склад със ЗП – 560 кв. м, едноетажна сграда със ЗП – 37 кв. м, едноетажна сграда със ЗП – 83 кв. м, съгласно АОС № 6853/3.10.2022 г., чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за възлагането на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.

5. Кметът на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Председател: Д. Костадинов

7022

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 790 от 29 септември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение № 556 от 28.09.2017 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – Казанлък, реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 с обща площ 807 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: гр. Казанлък, пл. Севтополис № 11, с включени следните самостоятелни обекти в сградата: СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6 с РЗП 72 кв. м (стълбищна клетка със ЗП 22 кв. м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и прилежащи части от общите части на сградата, адрес: гр. Казанлък, пл. Севтополис, ет. 1; предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта – 2, при съседни обекти: ниво 1 – на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 – на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637; СОС с идентификатор 35167.504.637.3.7 със застроена площ 405 кв. м и прилежащи части от общите части на сградата, адрес: гр. Казанлък, пл. Севтополис, ет. 3; предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта – 1, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637; СОС с идентификатор 35167.504.637.3.8 със застроена площ 405 кв. м и прилежащи части от общите части на сградата, адрес: гр. Казанлък, пл. Севтополис, ет. 4; предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта – 1, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637; СОС с идентификатор 35167.504.637.3.9 със застроена площ 405 кв. м и прилежащи части от общите части на сградата, адрес: гр. Казанлък, пл. Севтополис, ет. 5; предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта – 1, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта: няма. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. По действащия подробен устройствен план на гр. Казанлък за имота е отреден УПИ II в кв. 203 по плана на града, одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г. на кмета на община Казанлък. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена 702 700 лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в левове до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер 50% от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието;

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга, в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10 до 15 ч. през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия ден при същите условия.

Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ ведно с информационен меморандум като част от нея.

Председател: Н. Златанов

7079

24. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Определя на основание чл. 190 във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 189, ал. 1 от ЗСВ 40 свободни длъжности „прокурор“, които да се заемат чрез конкурси за преместване в длъжност и първоначално назначаване в районните прокуратури, както следва:

– Районна прокуратура – Благоевград – 4 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Враца – 1 свободна длъжност „прокурор“;

– Районна прокуратура – Кюстендил – 2 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Монтана – 2 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Перник – 1 свободна длъжност „прокурор“;

– Районна прокуратура – Костинброд – 2 свободни длъжности „прокурор“;

– Софийска районна прокуратура – 8 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Пловдив – 4 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Пазарджик – 2 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Смолян – 3 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Велико Търново – 1 свободна длъжност „прокурор“;

– Районна прокуратура – Търговище – 1 свободна длъжност „прокурор“;

– Районна прокуратура – Бургас – 8 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Сливен – 1 свободна длъжност „прокурор“.

2. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на чл. 189, ал. 1 и 3 от ЗСВ за преместване и заемане на 12 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури, както следва:

– Районна прокуратура – Перник – 1 свободна длъжност „прокурор“;

– Софийска районна прокуратура – 5 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Пловдив – 4 свободни длъжности „прокурор“;

– Районна прокуратура – Пазарджик – 1 свободна длъжност „прокурор“;

– Районна прокуратура – Сливен – 1 свободна длъжност „прокурор“.

3. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (по образец). Заявленията и приложените към тях документи се подават: лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12). При подаване на заявлението по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Заявления, подадени след срока, не се разглеждат.

Към заявлението се прилагат следните документи:

– служебна бележка (по образец), издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародването на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ общия юридически стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в съответната система на органите на съдебната власт;

– кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки (по образец) през последните три години от дейността му, като същите следва да се разбират като период от 3 години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт;

– копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, като същите следва да се разбират като период от 3 години, предхождащ датата на обявяване на конкурса, през който период магистратът реално е работил като съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;

– други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

4. При провеждането на конкурс за преместване конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества.

5. В случаите на преминаването на съдията или следователя на длъжност прокурор съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

6. Датата, часът и мястото за провеждане на писмения изпит се определят от конкурсната комисия и се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

7226

78. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – Добрич – свободна длъжност.

1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Провадия – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административни ръководители на съответния орган на съдебната власт могат да се подават: в администрацията на Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор, на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата му като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

7172

24. – Националната агенция за приходи, Териториална дирекция – Варна, офис Силистра, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С220019-091-0001129/7.10.2022 г. възлага на „Гюнтер и сие“ – ЕООД, ЕИК 202867397, седалище и адрес на управление: гр. Дулово, ул. Хан Аспарух № 12, следните недвижими имоти, обединени в група: 1. сграда, КИД 24030.1.492.1, масивна едноетажна сграда, с предназначение: складова база, състояща се от три складови помещения и санитарно-битови помещения, площ – 648 кв. м, намираща се в гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, местност До гробищата; 2. сграда, КИД 24030.1.493.1, масивна едноетажна сграда, с предназначение: складова база, състояща се от административно-битова част, две халета, включващи складови помещения за материали и помещения за отдих, ремонтна работилница с обособени помещения за ремонтни дейности и санитарно-битови помещения, площ 776 кв. м, намираща се в гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, местност До гробищата; 3. сграда, КИД 24030.1.493.2, масивна едноетажна сграда, с предназначение: сграда за енергопроизводство, площ 63 кв. м, намираща се в гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, местност До гробищата; 4. поземлен имот, КИД 24030.1.492, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, ведно с всички съществуващи в поземления имот подземни и надземни комуникации, съоръжения, подобрения и приращения по смисъла на чл. 92 от ЗС, площ 9763 кв. м, намиращ се в гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, местност До гробищата; 5. поземлен имот, КИД 24030.1.493, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, ведно с всички съществуващи в поземления имот подземни и надземни комуникации, съоръжения, подобрения и приращения по смисъла на чл. 92 от ЗС, площ 13 816 кв. м, намиращ се в гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, местност До гробищата. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията чрез службата по вписванията.

7059

37. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220004-091-0001163/18.10.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. Лазурна № 5Г, ет. 2, следния недвижим имот: УПИ, КИД 16359.515.267, УПИ V – „за услуги“, в кв. 15 по плана на гр. Горна Оряховица, площ 157 кв. м, намиращ се в гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с граници: изток – ул. Д-р Петър Берон, запад – УПИ I – „за търговски център“, в кв. 15, север – УПИ IV – „за гаражи“, юг – УПИ VI – „за заведения“, в кв. 15 по плана на гр. Горна Оряховица, придобит с договор за покупко-продажба от 28.12.2001 г. от Община Горна Оряховица. Теренът на имота е равнинен. Инженерната инфраструктура е напълно изградена. В имота е построен павилион – сграда за търговия със ЗП 91 кв. м. Обектът не влиза в продажбата на УПИ. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота. Постановлението за възлагане е вписано в Службата по вписванията – Горна Оряховица, на 3.11.2022 г. с вх. рег. № 5164 от 3.11.2022 г., дв. вх. рег. № 5160 от 3.11.2022 г., том 17, акт № 155/2022 г.

7181

41. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения“ за нуждите на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурса се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел. 02/866-90-54.

7057

5. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Аграрния факултет за: академична длъжност главен асистент по „Физиология на животните и човека“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност главен асистент по „Ботаника“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, за нуждите на катедра „Биологически науки“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; Ветеринарномедицинския факултет за: академична длъжност главен асистент по „Ветеринарно-санитарна експертиза“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност главен асистент по „Организация на ветеринарномедицинската дейност и законодателство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, за нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; Медицинския факултет за: академична длъжност професор по „Патологоанатомия и цитопатология“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност професор по „Дерматология и венерология“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, на 0,2 щат за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност главен асистент по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, на 0,5 щат за нуждите на катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност главен асистент по „Биохимия“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, за нуждите на катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност главен асистент по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: Аграрен факултет, Стара Загора, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, Стара Загора, ул. Армейска № 11, тел. 042/664468.

7137

5а. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси по свободни места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2022 – 2023 г. (съгласно Решение № 363 от 1.06.2022 г. на Министерския съвет и решение на Академичния съвет – протокол № 32 от 26.10.2022 г.) по следните докторски програми:

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

4. Природни науки, математика и информатика

4.3. Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите – АФ

1

-

5. Технически науки

5.4. Енергетика

Отопление, вентилация, климатизация – ФТТ

1

-

5.13. Общо инженерство

Технология на млякото и млечните продукти – АФ

1

-

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.3. Животновъдство

Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

-

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – Аф

1

2

6.4. Ветеринарна медицина

Патология на животните – ВМФ

1

1

Морфология – ВМФ

-

1

Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни – ВМФ

1

-

Общо за ТрУ

7

4

 

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до декана за участие в конкурса с избор на чужд език за изпит по него (по образец от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета; 2. автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за връзка; 3. диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или академична справка за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал или нотариално заверено копие); 4. диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 5. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 6. кандидати, които са завършили чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование“; кандидатите прилагат и решението на комисията; 7. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8. документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с РМС № 283 от 5.05.2022 г.; таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ. Подаване на документи във: Аграрен факултет, Стара Загора – стая № 410, тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора – Научен отдел, тел. 042/699506; факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38, тел. 046/669181.

7138

53. – Висшето строително училище „X.X.“ – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия по научната специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, София 1373, ул. Суходолска № 175, тел. 02/80 29 160.

7058

23. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – 1 място за секция „Интелигентни системи“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, стая № 305, тел. 0879 665 895.

7093

190. – Институтът по молекулярна биология „X.X.X.“ при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология за нуждите на секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология“, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 02 872-80-50.

7034

89. – Институтът по физика на твърдото тяло – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност професор по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата, и физика на вълновите процеси“ – един, за нуждите на лаборатория „Лазери с метални пари“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института – 1784 София, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/8773492.

7165

56. – Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на отдел „Психично здраве“ към дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад. X.X. № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

7094

48. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бата, община Поморие – 02810.3.225, 02810.4.82, 02810.4.83, 02810.4.89, 02810.4.84, 02810.10.85, 02810.17.101, 02810.17.104, 02810.27.26, 02810.23.207, 02810.26.19, 02810.26.14, 02810.26.18, 02810.3.207, 02810.3.218; за с. Белодол, община Поморие – 27440.8.13, 27440.8.14, 27440.10.6, 27440.10.1, 27440.14.135, 27440.14.134, 27440.14.123, 27440.14.13, 27440.14.43, 27440.14.44, 27440.14.18, 27440.14.22, 27440.14.113, 27440.14.23, 27440.14.25, 27440.14.75, 27440.14.76, 27440.14.26, 27440.14.27, 27440.13.44, 27440.13.45, 27440.13.46, 27440.13.1, 27440.13.47, 27440.13.3, 27440.13.59, 27440.7.76, 27440.7.4, 27440.7.5, 27440.8.2, 27440.13.57; за с. Габерово, община Поморие – 14057.1.36, 14057.2.35, 14057.2.36, 14057.13.1, 14057.1.40, 14057.1.26, 14057.2.38, 14057.12.11; за с. Гълъбец, община Поморие – 18229.1.186, 18229.4.25, 18229.4.26, 18229.4.27, 18229.4.28, 18229.141.9, 18229.4.259, 18229.4.29, 18229.6.160, 18229.12.99, 18229.4.250, 18229.1.203; за с. Дъбник, община Поморие – 24253.1.43, 24253.1.47, 24253.1.48, 24253.1.39, 24253.40.31, 24253.40.15, 24253.40.28, 24253.40.3, 24253.40.7, 24253.40.13, 24253.40.16, 24253.40.5, 24253.8.85, 24253.40.17, 24253.40.18, 24253.40.19, 24253.40.29, 24253.40.30, 24253.40.20, 24253.8.68, 24253.1.41; за с. Козичино, община Поморие – 37753.44.24, 37753.44.37, 37753.44.44, 37753.120.845, 37753.44.16, 37753.44.25, 37753.82.11, 37753.82.13, 37753.120.837, 37753.120.838, 37753.80.42; за с. Косовец, община Поморие – 38769.2.26, 38769.2.27, 38769.2.22, 38769.2.23, 38769.12.1, 38769.2.19, 38769.8.104, 38769.8.79, 38769.8.84, 38769.8.78, 38769.6.31, 38769.6.32, 38769.6.22, 38769.6.28, 38769.6.11, 38769.5.32, 38769.5.31, 38769.5.33, 38769.5.34, 38769.2.14, 38769.2.18, 38769.2.8, 38769.2.28, 38769.5.30, 38769.12.3; за с. Порой, община Поморие – 57790.100.107, 57790.100.108, 57790.127.26, 57790.9.248, 57790.9.390, 57790.9.389, 57790.9.386, 57790.9.393, 57790.9.395, 57790.9.387, 57790.5.332; за с. Страцин, община Поморие – 69746.4.87, 69746. 69746.90.16, 69746.141.10, 69746.141.11, 69746.150.115, 69746.17.12, 69746.16.5, 69746.16.8, 69746.2.19, 69746.2.20, 69746.6.263, 69746.6.264, 69746.6.250, 69746.9.95, 69746.16.7. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

7053

48а. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР, съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Кипилово, община Котел – 36854.31.137, 36854.31.1, 36854.89.72, 36854.89.3; за с. Мокрен, община Котел – 00045.5.366, 00045.5.3, 00045.5.4, 00045.5.5, 00045.5.6, 00045.5.301, 00045.5.303, 00045.80.5, 00045.12.485, 00045.1.31, 00045.12.482, 00045.12.483, 00045.12.491, 00045.30.591, 00045.30.866, 00045.33.595, 00045.33.596, 00045.33.597, 00045.33.613, 00045.10.618, 00045.10.616, 00045.9.617, 00045.9.872, 00045.8.422, 00045.3.323, 00045.12.481, 00045.10.871, 00045.8.15; за с. Пъдарево, община Котел – 58966.14.3, 58966.35.99; за с. Стрелци, община Котел – 69821.50.318, 69821.51.1, 69821.75.310, 69821.39.403, 69821.39.13, 69821.39.311, 69821.39.8, 69821.46.1; за с. Филаретово, община Котел – 76073.33.32, 76073.33.96, 76073.33.126, 76073.33.24, 76073.34.18, 76073.10.16, 76073.26.13, 76073.34.7, 76073.11.2, 76073.11.43, 76073.11.44, 76073.26.3, 76073.11.1, 76073.11.46, 76073.11.106, 76073.11.50, 76073.11.113, 76073.11.49, 76073.11.54, 76073.26.37, 76073.26.43, 76073.35.45, 76073.35.47, 76073.35.2, 76073.12.126, 76073.12.1, 76073.12.122, 76073.12.2, 76073.36.40, 76073.36.137, 76073.36.45, 76073.22.50, 76073.24.109, 76073.25.11, 76073.25.53, 76073.37.29, 76073.37.58, 76073.37.61, 76073.37.13, 76073.37.62, 76073.43.44, 76073.43.66, 76073.43.43, 76073.43.70, 76073.43.31, 76073.43.125, 76073.33.41, 76073.30.9920, 76073.30.196, 76073.39.94, 76073.101.173, 76073.101.13, 76073.43.1, 76073.43.2, 76073.43.5, 76073.43.7, 76073.43.13, 76073.43.8, 76073.28.34, 76073.30.167, 76073.30.176, 76073.43.11, 76073.29.12, 76073.29.10, 76073.28.30, 76073.28.159, 76073.30.200, 76073.30.213, 76073.30.9919, 76073.30.5, 76073.43.32, 76073.12.49, 76073.26.9, 76073.11.45, 76073.11.42, 76073.33.37. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

7054

48б. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

7055

48в. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Боринци, с. Кипилово, с. Мокрен, с. Нейково, с. Пъдарево, с. Стрелци и с. Филаретово, община Котел, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

7056

5. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 3 от АПК съобщава, че с Решение № 737 по протокол № 63 от 6.10.2022 г. на Столичния общински съвет (СОС) се прекратява производството по одобряване на проект за план за регулация и застрояване на м. Ж.к. Факултета, район „Красна поляна“, в частта му относно проектен УПИ І-191, 249 „за чисто производство, офиси и складове“, кв. 130, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 2 и 3 от Решение № 388 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет. Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 388 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет. Решението може да бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел ІV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Красна поляна“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община.

7081

7. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план-схема по част „Канализация“ и схема за вертикална планировка на м. Голямата локва – Търговски парк, район „Кремиковци“. Проектът е изложен за запознаване в Район „Кремиковци“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Кремиковци“.

7036

15. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I – за озеленяване и ресторант, в обхвата на имот 68134.1942.1265, кв. 7а, м. Кв. Бояна, и изменение на улична регулация (ИПУР) от о.т. 632 до о.т. 676б за откриване на нова задънена улица от о.т. 676в до 676г и пешеходна алея, район „Витоша“ – Столична община. Проектът е изложен в Район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Витоша“.

7160

16. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ І – „за магазин и трафопост“, за създаване на нов УПИ І-1786 – „за ОО“, от кв. 102а и на УПИ І – „за черква, училище и резиденция“, за създаване на нови УПИ І-1786 – „за църква и общ. обслужване“, и УПИ ІІІ-1786 – „за училище и детска градина“, от кв. 87; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в участъка от о.т. 437 до о.т. 495а за заличаване на паркинг и от о.т. 496а – о.т. 497 – 497б по ново трасе от о.т. 497б до нова о.т. 496в; план-схема по част „Електро“ за изместване на ел. съоръжения и заличаване на сервитут на ел. провод средно напрежение 20 kV „Щастливеца“ и „Киноцентър“, попадащ в рамките на УПИ І, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново, район „Лозенец“. Графичните и текстовите материали по проекта са изложени в Район „Лозенец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект и да направят писмени възражения, предложения и искания чрез Район „Лозенец“ до главния архитект на Столичната община.

7161

19. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 735 по протокол № 63 от 6.10.2022 г. на Столичния общински съвет (СОС) е одобрен подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. В.з. Банкя, кв. 70, УПИ I – со, УПИ XLV-1771, УПИ XLVI-1771, УПИ XLVII-1771 и УПИ XLIX – со и отпадане на задънена улица от о.т. 27а – о.т. 27б до о.т. 27в, с цел създаване на нов УПИ LII-3163 „за ЖС“ по имотни граници на ПИ с идентификатор 02659.2194.3163 по кадастралната карта, свързаното с това изменение на общите регулационни граници със съседни УПИ XLIII-1753, УПИ XLVIII-893, 893а от кв. 70, задънена улица в участъка при о.т. 56в и УПИ XIII „за озеленяване“ от кв. 72 и изменение на плана за застрояване на нов УПИ LII-3163 „за ЖС“, кв. 70, м. В.з. Банкя, район „Банкя“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7082

53. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 11 във връзка с ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е преработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ, заедно с пазарни оценки и протокол № ЕС-ПО-13 от 28.10.2022 г. на комисията за определяне на пазарни оценки на поземлени имоти по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ за м. Изгрев – изток, район „Банкя“, в обхват: улица от о.т. 3 до о.т. 13, кв. 55, улица от о.т. 51 до о.т. 48, от о.т. 48 до о.т. 46, от о.т. 46 до о.т. 43, от кв. 40 – южната регулационна граница на УПИ XXXVII-252, XIV-2745, XIII-2745, улица от о.т. 38 до о.т. 30 и от о.т. 30 до о.т. 3; изменение на план за регулация на м. Изгрев – изток (бивша местност Кв. Девети септември), кв. 40, УПИ III-2426, VII-211, 230, 2422 и от кв. 41, УПИ VI-2429,43, указан в графичните материали към ПУП – ПРЗ, които са изложени в Район „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Банкя“.

7085

100. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в уличната регулация и в обхвата на обект: „Транспортен достъп между ж. к. Обеля 1 и ж. к. Обеля 2, по улици – от о. т. 69-68-67-66-56-54-53 до о. т. 48; от о. т. 69-70-71 до о. т. 47; от о. т. 47-48-52-51 до о. т. 50; от о. т. 47-46-43-42 до о. т. 41“ – поетапно, съгласно влязъл в сила план за регулация на м. Ж. к. Обеля-2, кв. 25а – стар, одобрен с Решение № 38 по протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС и ИПР за кв. 50, одобрен със Заповед № РД-09-165 от 28.04.2006 г. на кмета на район „Връбница“, а именно: Заповед № СОА22-РД40-127 от 23.09.2022 г. на кмета на Столичната община, с която се отчуждава поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2818.4707 (незастроен), с площ 184 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2818.915 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на и.д. на АГКК, намиращ се в гр. София, район „Връбница“. Липсват данни за собственика на част от отчуждавания имот с площ 124 кв. м.

7133

2. – Община Алфатар, област Силистра, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с заявление с вх. № 1982/31.08.2022 г. от X.X.X. е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) за УПИ І-909, УПИ ІІ-909, УПИ ІІІ – 895, УПИ IV-895, УПИ ХVІІ-910 и УПИ ХVІІІ-895, кв. 68; I – за залесителен пояс, кв. 67, и изменение на уличната регулация от о.т. 164 до о.т. 168 по регулационния план на гр. Алфатар, община Алфатар. Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7130

93. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Уличен водопровод до ПИ 00702.18.153 по КККР на Асеновград, кв. Долни Воден“. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7162

93а. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Транспортен достъп до ПИ 44834.10.14 по КККР на с. Лясково“. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7163

11. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-25_001/17.10.2022 г. от „Тесса Грийн Енерджи“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за „Ветроенергиен парк“ за ПИ 69643.6.8, 69643.6.9, 69643.5.6, 69643.5.5, 69643.4.4, 69643.3.6, 69643.2.7, 69643.11.3, 69643.10.9, 69643.10.8, 69643.10.7, 69643.9.5, 69643.7.9, 69643.10.6 по КК на с. Стражица, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7105

11а. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-26_001/17.10.2022 г. от „Тесса Грийн Енерджи“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за „Ветроенергиен парк“ за ПИ 39623.16.3, 39623.14.5, 39623.13.7, 39623.13.6, 39623.26.6, 39623.26.5, 39623.26.4, 39623.19.5, 39623.18.4, 39623.18.3, 39623.18.2, 39623.17.8 по КК на с. Кремена, община Балчик, и ПУП – ПП за „Ветроенергиен парк“ за ПИ 73095.10.4, 73095.11.3, 73095.12.49, 73095.12.51, 73095.12.52, 73095.12.53, 73095.10.3 по КК на с. Тригорци, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7106

11б. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-28_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.37.72 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7107

11в. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-29_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.37.69 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7108

11г. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-31_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.37.75 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7109

11д. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-32_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.36.66 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7110

11е. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-33_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.25.67 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7111

11ж. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-34_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.11.26 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7112

11з. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-35_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.24.47 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7113

11и. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-36_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.24.41 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7114

11й. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-37_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.24.44 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7115

11к. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-38_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.13.52 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7116

11л. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-39_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.24.50 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7117

11м. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-41_001/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 2“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 67951.16.44 по КК на с. Соколово, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7118

11н. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-53/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 3“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 73095.23.61 по КК на с. Тригорци, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7119

11о. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-54/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 3“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 73095.23.62 по КК на с. Тригорци, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7120

11п. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-55/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 3“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 73095.27.53 по КК на с. Тригорци, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7121

11р. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-56/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 3“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 73095.27.57 по КК на с. Тригорци, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7122

11с. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-57/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 3“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 73095.27.50 по КК на с. Тригорци, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7123

11т. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-58/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 3“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 73095.27.45 по КК на с. Тригорци, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7124

11у. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-59/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 3“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 73095.27.63 по КК на с. Тригорци, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7125

11ф. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-60/18.10.2022 г. от „Вятърен парк Добруджа 3“ – ЕООД, е постъпил проект за одобряване на ПУП – ПП за изграждане на вятърен генератор в ПИ 73095.27.64 по КК на с. Тригорци, община Балчик. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7126

97а. – Община Троян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 784 по протокол № 35 от 20.10.2022 г. на Общинския съвет – Троян, са одобрени проект за частична промяна на зона в общия устройствен план на община Троян на поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по КККР на гр. Троян от „обработваеми земеделски земи – ливади“ в „терени за промишлени и складови обекти (Пп)“ и проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по КККР на гр. Троян, м. Орничето, с цел промяна на предназначението на имота и отреждане „за фотоволтаичен парк и трафопост“. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

6974

27. – Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия СрН към поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 20050.12.55 в землището на с. Давидово, община Търговище“. Съгласно приложения към ПУП регистър на засегнатите имоти от трасето и сервитута на кабелната линия СрН с проектния електропровод се засягат: общински поземлени имоти – поземлен имот с идентификатор 20050.12.58, с начин на трайно ползване „за местен път“ и улица с о.т. 93 – 96; засягат се и поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54, 20050.12.55 – собственост на заявителя. Информация по проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация/ Обяви и съобщения/Устройство на територията. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1 в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6977

1. – Община Чепеларе на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава за издадена заповед на кмета на община Чепеларе за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, попадащи в улична регулация по частично изменение на ЗРП за кв. 63, утвърдено със Заповед № 81 от 12.08.1987 г. на зам.-председателя на ОНС – Смолян, в обхвата на ул. Стою Шишков от ПИ 242.673 до ПИ 242.148 по кадастралната карта на гр. Чепеларе на следните заинтересовани лица: X.X.X. и X.X.X. като наследници на X.X.X., че е издадена Заповед № 311 от 11.08.2022 г. на кмета на община Чепеларе, с която се отчуждава част от поземлен имот с идентификатор 80371.242.672, намиращ се в гр. Чепеларе, община Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с обща площ 516 кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ за отчуждаване 89 кв. м, за друг обществен обект – улица, в размер 2136 лв.

7099

40. – Областният управител на област Ямбол на основание чл. 149, ал. 1, изречение второ от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № ДС-РС-33-00001-19.10.2022 г., с което на основание чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 161, ал. 1 и чл. 142, ал. 1, 4 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) се разрешава на „Диана кабел ТВ“ – ООД, Община Ямбол, Община „Тунджа“, Община Стралджа и Агенция „Пътна инфраструктура“ да извършат предвидените строително-монтажни работи съгласно одобрения от областния управител на област Ямбол технически инвестиционен проект по части: „Пътна“, „Електро“ и „Геодезия“, неразделна част от разрешението за строеж за обект: „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила, община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа, с. Търнава, община „Тунджа“, до с. Иречеково, община Стралджа“, минаващ през землищата на община Ямбол, с. Могила, община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа, с. Търнава, община „Тунджа“, с. Иречеково, община Стралджа, област Ямбол. Строежът е пета категория съгласно чл. 137, т. 5, буква „д“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Ямбол, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Ямбол.

6845

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, срещу Наредбата за определяне на местните данъци и такси на територията на община Царево, приета от Общинския съвет – Царево, с Решение № 31/протокол № 05/7.02.2008 г., действаща в община Царево, подзаконовият акт е приет от общинския съвет на основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 ЗМДТ във връзка с § 18 от ПЗРЗИДЗМДС, действащи към 7.02.2008 г. По оспорването е образувано адм.д. № 1810/2022 г., което е насрочено за 8.12.2022 г. от 10,10 ч.

7039

Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от кмета на община Белоградчик, с която се оспорва Решение № 445, взето с протокол № 38 от 23.09.2022 г. на Общинския съвет – Белоградчик, с искане за отмяна поради незаконосъобразност, по която е образувано адм. д. № 227/2022 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.01.2023 г. от 10 ч.

7131

Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба на X.X.X. от Пловдив, бул. Христо Ботев № 82, против Заповед № РД-01-378 от 23.09.2022 г., издадена от X.X. – изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“. По жалбата е образувано адм.д. № 966 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2022 г., което е насрочено в открито съдебно заседание на 11.01.2023 г. от 10 ч.

7186

Административният съд – София-град, ІX тричленен състав, съобщава на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, че производството по адм. д. № 8479/2022 г. е образувано по подадена жалба от X.X.X. с ЕГН **********, X.X.X.-X. с ЕГН ********** и X.X.X. с ЕГН **********, всички от София и чрез пълномощника си адв. Карауланов, срещу Заповед № РД9Д-17 от 7.04.2021 г. на министъра на културата, с която е актуализирано наименованието и статутът на обект „Седем могили“ в Подуяне, м. Подуянски герен, в частта, с която е определено, че в границите на недвижимата културна ценност попада могила № 4, в чийто обхват попада имот с идентификатор 68134.601.59, собственост на жалбоподателите.

7145

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се оспорват разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 18, ал. 1 и чл. 32, т. 22 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград, е образувано адм. д. № 1023/2022 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 21.12.2022 г. от 11 ч.

7169

Районният съд – Благоевград, съобщава на Deliduth Khorugdharry, при превод Делидут Корегдари/Корекдари/Хоругдари/Хоругдхари, гражданин на остров Мавриций, Република Мавриций, роден на 2.03.1972 г., без статут на пребиваване в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда като ответник по гр.д. № 2419/2022 г., заведено от X.X.X., с правно основание – искове по чл. 132, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 8 и чл. 131, ал. 1 СК, за получаване на съобщение по реда на чл. 131 ГПК ведно с препис от исковата молба и приложенията към нея в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда за получаване на съдебните книжа, съдът ще му назначи особен представител на разноски на ищеца.

7185

Районният съд – Исперих, VII състав, призовава Агим Хусеини с последен адрес: неизвестен, да се яви в съда на 15.12.2022 г. в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 20223310100620/2022 г., заведено от X.X.X.. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

7142

Пернишкият районен съд, X гр. състав, призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от исковата молба и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по гр. д № 01156/2021 г. по описа на PС – Перник, заведено от X.X.X. и X.X.X., чрез адв. X.X. с правно основание иск за делба, в противен случай ще й бъде назначен особен представител.

7143

Софийският районен съд, ІІ ГО, 113 състав, съобщава, че е образувано производство по гр.д. № 51183/2022 г. по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя X.X.X. като наследник на X.X.X., родена на 10.02.1940 г. в Пловдив, България, починала на 26.02.2019 г. в София, България. Софийският районен съд, 113 състав, гр.д. № 51183/2022 г., указва на бенефициерите възможността им в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени становища по искането.

7146

Софийският районен съд, ГО, 87 състав, съобщава, че ч.гр.д. № 52573/2022 г. е образувано по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя X.X.X., действаща чрез своята майка и законен представител X.X.X., като наследник (дъщеря) на X.X.X., ЕГН **********, роден на 22.10.1968 г. в София, България, починал на 4.12.2021 г. в София, България. Софийският районен съд указва на бенефициерите възможността им в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени становища по искането.

7147

Софийският районен съд, трето ГО, 37 състав, е образувал гр. д. № 44547/2022 г. по иск с правно основание чл. 560 – 568 от Джон Кевин Болдуин.

Кани държателя на Купюра за акции № 2 от 31.07.2017 г. за притежаваните от X.X.X., ЕГН **********, с адрес София, ул. Крум Попов № 77, ет. 4, 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас с поредни номера от № 25001 до № 50000, с номинална стойност на всяка една 1 лв., от 1 емисия № 1/31.07.2017 г., от капитала на „БиСи ХолдКо“ – АД, ЕИК 204700144, със седалище и адрес на управление София, община Столична, район „Средец“, бул. Цар Освободител № 10, ет. 3, да заяви по настоящото дело правата си върху тези временни удостоверения най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено на 12.12.2022 г. от 10 ч., когато ще се разгледа молбата на Джон Кевин Болдуин за обезсилване на тези удостоверения. В случай че в указания срок държателят не заяви своите права, ценните книги ще бъдат обезсилени.

Заповядва да не се издават акции и да не се извършват плащания по гореописаните ценни книги.

Насрочва делото в открито съдебно заседание на 12.12.2022 г. от 10 ч., за когато да се призове молителят Джон Кевин Болдуин.

Заповедта да се обнародва в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, като препис от нея да се постави на определеното за това място в съда и да се изпрати на „БиСи ХолдКо“ – АД, ЕИК 204700144, със седалище и адрес на управление София, община Столична, район „Средец“, бул. Цар Освободител № 10, ет. 3.

7152

Софийският районен съд, 69 състав, призовава в двуседмичен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ Телман Яковос Гавриилидис, гражданин на Гърция, с постоянен и настоящ адрес Перник, ул. Одрин № 17, и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес Перник, ул. Одрин № 17, да се явят в канцеларията на Софийския районен съд, второ гражданско отделение, 69 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да получат препис от исковата молба и приложенията по гр.д. № 55777/2020 г., подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, с правна квалификация чл. 422 ГПК, да подадат писмен отговор, както и да посочат съдебни адреси. В случай че не се явят, за да получат съдебните книжа в указания срок, съдът ще им назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

7153

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Надер Мохиеддин, роден на 15.05.1961 г., гражданин на Сирия, с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на Софийския районния съд, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. дело № 35615/2021 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от София, по чл. 127 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

7154

Районният съд – Стара Загора, І гр. състав, съобщава на ответника Седат Йозмен, роден на 11.05.1978 г., за заведеното гр.д. № 4126 по описа за 2022 г. на Районния съд – Стара Загора, от ищцата Зейнеп Али Йозмен, като му указва, че следва да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в РС – Стара Загора, за да му бъдат връчени препис от исковата молба ведно с приложенията към нея, подадена от Зейнеп Али Йозмен, с която е предявен вещен иск, като му се указва, че в случай че не се яви, ще му бъде назначен особен представител.

7033

 

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 674/2022 г. по описа на съда по постъпила на 5.05.2022 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 66 330,65 лв.:

1. От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 1 лв.:

– 1 дружествен дял в размер 1 лв. от капитала на „Зафир 13“ – ООД, ЕИК 202453948, със седалище и адрес на управление: Бургас, ул. Копривщица № 4, с управител X.X.X..

2. От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 20 лв.:

– 20 дружествени дяла в размер 20 лв. от капитала на „Лагуна – 33“ – ЕООД, ЕИК 203760291, със седалище и адрес на управление: Бургас, ул. Копривщица № 11, ет. 4, ап. 7, с управител X.X.X..

3. От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 3600 лв.:

– Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, рег. № А8599МВ, рама № VF1JA0F0515785949, двигател № K7MA702DB90145, цвят: сив металик, дата на първоначална регистрация 4.02.1997 г.

– Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „С3“, рег. № А0715НР, рама № VF7FCNFUC26565354, двигател № NFU10FX4J1770786, цвят: светлосив металик, дата на първоначална регистрация 27.01.2003 г.

4. От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 62 709,65 лв.:

– Сумата в размер 1051,40 лв., представляваща вноска на каса в картова сметка в евро с IBAN BG38UNCR70001521386865 в „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 3.01.2014 г., активна, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 1808 лв., представляваща получени средства по карта без основание и посочен наредител в сметка в евро с IBAN BG38UNCR70001521386865 в „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 3.01.2014 г., активна, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 57 078,19 лв., представляваща получени средства от трети лица в картова сметка в евро с IBAN BG38UNCR70001521386865 в „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 3.01.2014 г., активна, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 623 лв., представляваща извършени вноски на каса в картова сметка в левове с IBAN BG69UNCR70001523274218 в „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 15.05.2018 г., активна, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 610 лв., представляваща получени средства по карта без основание и посочен наредител в картова сметка в левове с IBAN BG69UNCR70001523274218 в „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 15.05.2018 г., активна, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 169,98 лв., представляваща получени средства по карта без основание и посочен наредител в картова сметка в левове с IBAN BG69UNCR70001523274218 в „УниКредит Булбанк“ – АД, открита на 15.05.2018 г., активна, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 1369,08 лв., представляваща извършени вноски на каса в картова сметка с дебитна карта в евро с IBAN BG21RZBB91554433099708 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., открита на 28.12.2009 г., закрита на 18.05.2015 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 2.02.2023 г. от 9,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящото производство, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Окръжния съд – Бургас, по настоящото дело до приключване на съдебното дирене в първа инстанция.

6893

Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 34/2021 г. по описа на ВОС по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Булстат 129010997, гр. София, бул. Витоша № 18, ет. 5, против X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Видин, ж.к. Гео Милев № 12, вх. В, ет. 7, ап. 68, и настоящ адрес: гр. Видин, ж.к. Гео Милев № 12, вх. А, ет. 7, ап. 20, с цена на иска 87 823,65 лв. и същото е насрочено за първо открито заседание на 13.12.2022 г. от 11 ч., като се иска на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 4500 лв.:

Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № ВН0408ВХ, рама № WVWZZZ3BZ3E131248, двигател: AKN099547, цвят: тъмносив, дата на първоначална регистрация – 17.09.2002 г., придобит от X.X. на 6.08.2013 г., регистриран в КАТ на 27.08.2013 г. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 4500 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 83 323,65 лв.:

– сумата в размер на 31 600 лв., представляваща преведени от АРРБЦ – Видин, СНЦ, по сметка с IBAN BG63 UNCR 7000 1521 0412 89 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер на 1957,10 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка с IBAN BG87 UNCR 7000 1522 0986 42 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер на 2595 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка с ІBAN BG03 ТТВВ 9400 1526 4466 52 в „Експресбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер на 174 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта, издадена от „Аксес Файнанс“ – ООД, по договор за кредит тип „Бяла карта“ № 506618 от 2.06.2017 г. с титуляр X.X.X.;

– сума в размер общо на 46 997,55 лв., представляваща вноски по сметката от трети лица в периода от 2011 до 2019 г., по разплащателна сметка в левове с IBAN BG03 ВРВI 7942 1064 3594 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Указва на третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, че могат да встъпят в делото, като предявят съответни искове по настоящото дело не по-късно от два месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

7095

Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр.д. № 291/2022 г. по подадена на 23.08.2022 г. искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, пл. Света Неделя № 6, представлявана от X.X.X., действащ като председател за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 257 584,29 лв. от лицата X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, всички с постоянен адрес: гр. Лом, ул. Юрий Гагарин № 7, и настоящ адрес: гр. Лом, ул. Славянска № 66, вх. Г, ет. 2, ап. 8, както следва:

– от ответника X.X.X. сумата в общ размер 119 260,86 лв., представляваща парични средства 29 865 евро с левова равностойност в размер 58 410,86 лв., и 60 850 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от 27.03.2018 г. по ДП № 163/2018 г. по описа на РУ – Лом, пр. пр. № 812/2018 г. по описа на ОП – Монтана; лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, рег. № М6518ВВ, рама VF1В5690Е17272791; сумата в общ размер 9934,05 лв., представляваща средства от престъпна дейност, както и сумата в размер 14 500 лв., представляваща пазарната стойност на отчужден недвижим имот;

– от ответника X.X.X. – недвижим имот – УПИ IX-55, кв. 19 по плана на с. Комощица, община Якимово, област Монтана, одобрен 1915 г., ведно с построените в имота сгради, недвижим имот – дворно място в гр. Лом, ул. Първи май № 3, представляващо поземлен имот с идентификатор 44238.503.276, заедно с построената в този имот жилищна еднофамилна сграда с идентификатор 44238.503.276.1 и останалите подобрения в имота; лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М4461ВВ, рама W0L000053РВ005411; лек автомобил, марка „Форд“, модел „Галакси“, рег. № М5572ВН, рама WF0GXXPSWGWY39869; лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Кади“, рег. № М6836ВТ, рама WV2ZZZ9KZVR517341; лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, рег. № М5480ВР, рама VF1JA050525746827; лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Ребит“, рег. № М7632ВР, рама WVWZZZ1EZVK009302, както и сумата 39 900 лв., пазарна стойност на отчуждени недвижими имоти и МПС;

– от ответника X.X.X. – сумата 28 108 лв., представляваща наличност по спестовен влог в левове в „Юробанк България“ – АД;

– от ответника X.X.X. – сумата 20 044,90 лв., представляваща сума и лихва от спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – АД.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 9.02.2023 г. от 10,30 ч. в Окръжния съд – Монтана.

В двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, предмет на отнемане.

6952

Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, ІV гр. състав, на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 1905/2022 г. по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 19201 от 18.07.2022 г. против С. А. А., ЕГН ***, от гр. ***, ул. *** ***, № **, и К. Й. С., ЕГН ***, от гр. ***, ул. ***, № **, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 773 595,41 лв., както следва:

От С. А. А. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 193 000 лв., както следва:

– вземане в размер общо на 32 000 лв. с основание – предоставени заеми на Х. О. К., за които не е установен законен източник на средства;

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 350 Блутек“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация 27.09.2013 г., придобит от С. А. на 17.07.2017 г.;

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц220 ЦДИ“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив металик, дата на първоначална регистрация 19.04.2005 г., придобит от С. А. на 12.03.2018 г.;

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Вито Турер“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: бял, дата на първоначална регистрация 25.11.2014 г., придобит от С. А. на 27.03.2019 г.;

– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „730 ДЛ“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: бежов, дата на първоначална регистрация 8.01.2016 г., придобит от С. А. на 3.07.2019 г.

От С. А. А. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ сумата в размер общо на 89 000 лв., представляваща пазарната стойност на следното отчуждено движимо имущество:

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 220 ЦДИ“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: зелен металик, придобит от С. А. на 21.11.2012 г., отчужден на 21.05.2013 г. за сумата 11 000 лв.;

– лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив, придобит от С. А. на 10.04.2014 г., отчужден на 25.04.2014 г. за сумата 2500 лв.;

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 350“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив, придобит от С. А. на 29.09.2015 г., отчужден на 3.08.2017 г. за сумата 10 000 лв.;

– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „3 4“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив, придобит от С. А. на 27.01.2016 г., отчужден на 24.06.2016 г. за сумата 6500 лв.;

– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „640 Д“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив, придобит от С. А. на 5.05.2017 г., отчужден на 2.08.2017 г. за сумата 21 000 лв.;

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ЦЛК 320“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив металик, придобит от С. А. на 15.09.2017 г., отчужден на 30.04.2018 г. за сумата 2000 лв.;

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 270 ЦДИ“, рег. № *** , рама № ***, двигател № ***, цвят: син металик, придобит от С. А. на 28.12.2017 г., отчужден на 11.04.2019 г. за сумата 4000 лв.;

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 320 ЦДИ“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: светлосив металик, придобит от С. А. на 27.04.2018 г.; автомобилът е отчужден на 30.04.2018 г. за сумата 28 000 лв.

– товарен автомобил, марка „Ситроен“, модел „Джъмпер“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: бял, придобит от С. А. на 15.11.2019 г.; автомобилът е отчужден на 8.01.2020 г. за сумата 4000 лв.

От С. А. А. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 138 989,81 лв., както следва:

– сумата в размер 6500 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност при разпореждане с лек автомобил, марка „Сузуки“, модел „Гранд Витара“, рег. № *** , рама № ***, двигател № ***, цвят: тъмносив металик, придобит от С. А. на 25.02.2015 г., отчужден на 17.04.2015 г.;

– сумата в размер 6000 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност при разпореждане с лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ГЛЕ 350“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив металик, придобит от С. А. на 26.10.2016 г., отчужден на 9.03.2017 г.;

– сумата в размер 45 000 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност при разпореждане с лек автомобил, марка „Порше“, модел „Кайен“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: черен металик, придобит от С. А. на 14.02.2017 г., отчужден на 18.08.2017 г.;

– сумата в размер 1000 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност при разпореждане с лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ЦЛК 230“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив металик, придобит от С. А. на 15.05.2017 г., отчужден на 26.10.2017 г.;

– сумата в размер 8100 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност при разпореждане с лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 8“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив металик, придобит от С. А. на 3.09.2018 г.; автомобилът е отчужден на 17.10.2018 г.;

– сумата в размер 22 000 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност при разпореждане с лек автомобил, марка „Порше“, модел „Кайен“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: черен, придобит от С. А. на 5.11.2019 г.; автомобилът е отчужден на 12.11.2019 г.;

– сумата в размер 50 389,81 лв., представляваща вноски по кредитна карта.

От К. Й. С. на основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 94 000 лв., както следва:

– 1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот с идентификатор № 56784.520.502, адрес: гр. ****, ул. *** № *, с площ 400 кв. м, при съседи: ПИ № 56784.520.500, ПИ № 56784.520.501, ПИ № 56784.520.512, ПИ № 56784.520.509, ПИ № 56784.520.503, ПИ № 56784.520.1413, ведно с построените в нея сгради, както следва: сграда с идентификатор № 56784.520.502.1 с площ 66 кв. м и сграда с идентификатор № 56784.520.502.6 с площ 32 кв. м, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 153, том 38, дело № 7691/2019 г., вписан в СВ – ****, вх. рег. № 13917/20.05.2019 г., и нотариален акт № 131, том 77, дело № 15713/2019 г., вписан в СВ – гр. ***, с вх. рег. № 27897/26.09.2019 г.

От К. Й. С., ЕГН ***, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 126 000 лв., както следва:

– 1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот с идентификатор № 56784.520.502, адрес: гр. ****, ул. *** № *, с площ 400 кв. м, при съседи: ПИ № 56784.520.500, ПИ № 56784.520.501, ПИ № 56784.520.512, ПИ № 56784.520.509, ПИ № 56784.520.503, ПИ № 56784.520.1413, ведно с построените в нея сгради, както следва: сграда с идентификатор № 56784.520.502.1 с площ 66 кв. м и сграда с идентификатор № 56784.520.502.6 с площ 32 кв. м, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 153, том 38, дело № 7691/2019 г., вписан в СВ – ***, вх. рег. № 13917/20.05.2019 г., и нотариален акт № 131, том 77, дело № 15713/2019 г., вписан в СВ – ***, с вх. рег. № 27897/26.09.2019 г.;

– товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: бял, дата на първоначална регистрация 13.12.2005 г., придобит от К. С. на 9.10.2019 г.;

– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 И“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив, дата на първоначална регистрация 5.03.2002 г., придобит от К. С. на 23.01.2020 г.

От К. Й. С., ЕГН ***, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ сумата в размер общо на 23 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото движимо имущество, както следва:

– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х 6“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: светлосив металик, придобит от К. С. на 25.10.2013 г., отчужден на 18.08.2014 г. за сумата 9500 лв.;

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 320 ЦДИ“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив металик, придобит от К. С. на 11.03.2015 г., отчужден на 13.07.2016 г. за сумата 64 500 лв.;

– лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х 5“, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: сив, придобит от К. С. на 14.03.2016 г., отчужден на 26.05.2016 г. за сумата 7000 лв.

От К. Й. С., ЕГН ***, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 50 000 лв., както следва:

– вземане в размер 50 000 лв. с основание предоставен заем на Г. Д. К., за предоставянето на който не е установен законен източник на средства.

От С. А. А., ЕГН ***, на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 59 605,60 лв., както следва:

– парични средства в размер общо на 51 116,60 лв., собственост на С. А., представляващи намерените парични средства, иззети с приемно-предавателен протокол от 19.05.2020 г., съставляващи веществени доказателства по ДП № 224/2020 г. и предадени на Г. М. – домакин в ОД на МВР – ***, както следва:

– движими ценности в общ размер на 8489 лв., собственост на С. А., представляващи намерени вещи/ценности, иззети с приемно-предавателен протокол от 19.05.2020 г., съставляващи веществени доказателства по ДП № 224/2020 г. и предадени на Г. М. – домакин в ОД на МВР – ***, както следва:

ВД № 8:

– черна кутия с надпис „Borsa Gold“, съдържаща 11 броя халки от жълт метал с външен диаметър 80 мм всяка от тях;

– 1 брой халка от жълт метал с диаметър 80 мм с изображение два броя овена;

– 1 брой халка от жълт метал с диаметър 80 мм;

– 2 броя обеци от жълт метал с по 5 броя малки висулки;

– 1 брой пръстен от жълт метал с диаметър 30 мм;

– 1 брой пръстен от жълт метал и орнаменти слънца;

– 1 брой огърлица с размери в най-дългата част 28 см и 19 см в широката си част с множество камъчета и цветни елементи;

ВД № 9:

– 1 брой мъжка гривна от жълт метал с дължина около 28 см;

– 1 брой пръстен от жълт метал с кръгъл черен камък;

– 1 брой пръстен в жълт метал с черен камък с осмоъгълна форма;

– 1 брой пръстен от бял метал с вграден черен камък с четириъгълна форма;

– 1 брой висулка от жълт метал с формата на кръст;

– 1 брой висулка от жълт метал с формата на делфин;

– 1 брой висулка от жълт метал с формата на око;

– 1 брой висулка от жълт метал с формата на подкова, около 16 мм;

– 1 брой висулка от жълт метал с формата на подкова, около 8 мм;

– 2 броя обеци от жълт метал със синьо-зелени инкрустации;

– 2 броя обеци от жълт метал с черни висулки;

– 2 броя обеци с формата на капка и закопчалка с форма на сърце;

– 2 броя обеци с висулки под формата на полукръг с плетка;

– 2 броя обеци от жълт метал с формата на сърце с червено-черни камъни;

– 2 броя обеци от жълт метал с формата на кръгла конусна форма;

– 1 брой висулка от жълт метал с преплетени букви „СС“;

– 1 брой синьо мънисто;

– 1 брой висулка от жълт метал с инкрустирани бели камъни;

ВД № 18:

– 1 брой ланец от жълт метал с плетка;

– 1 брой пръстен от жълт метал с инкрустирани черни елементи.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 28.02.2023 г. от 13,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.

Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието отнемане се иска, в срок до 31.01.2023 г.

7136

Софийският градски съд, I гражданско отделение, 25 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 12275/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, кв. Драгалевци, район „Витоша“, ул. Христина Морфова № 38, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 337 227,28 лв., както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с иена на иска 34 275 лв., както следва:

– Сумата в размер на 25 лв., представляваща продажната цена на дружествените дялове от капитала на „КНК Консулт 2016“ – ООД, към датата на отчуждаването им.

– Сумата в размер на 2500 лв., представляваща продажната цена на дружествените дялове от капитала на „НТН 2011“ – ООД, към датата на отчуждаването им.

– Сумата в размер на 1650 лв., представляваща продажната цена на дружествените дялове към датата на отчуждаването им.

– Сумата в размер на 30 000 лв., представляваща продажната цена на дружествените дялове от капитала на „Аристо Трейд“ – ООД, към датата на отчуждаването им.

– Сумата в размер на 100 лв., представляваща продажната цена на дружествените дялове от капитала на „Екомерт“ – ЕООД, към датата на отчуждаването им.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 48 593,57 лв., както следва:

– 185 обикновени поименни акции с обща емисионна стойност в размер на 48 593,57 лв. от капитала на „Екомтех“ – АД.

На основание чл. 142, ад. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 2000 лв.:

– Лек автомобил „Ситроен“, модел „Ц 3“, рег. № CA1514TC, дата на първа регистрация 2003 г., рама № VF7FC8HXB26720310, двигател – без номер, цвят: черен.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 252 358,71 лв., както следва:

– Сумата в размер на 190 650 лв., представляваща превод от „Аристо Трейд“ – ООД.

– Сумата в размер на 61 100 лв., представляваща превод от „Аристо Трейд“ – ООД.

– Сумата в размер на 608,71 лв., представляваща превод от трето лице.

Съгласно Определение № 10241 от 17.10.2022 г. по гр. д. № 12275/2021 г., Софийски градски съд, I гражданско отделение, 25 състав, указва на всички заинтересовани лица, че могат да предявят своите претенции върху имуществото в двумесечен срок считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ и датата на насроченото първо съдебно заседание. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на настоящото дело – гр. д. № 12275/2021 г. на СГС, ГО, 25 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка от обявлението е описаното имущество. При неизпълнение съдът ще наложи глоба.

Съдът определя датата на първото открито съдебно заседание на 20.04.2023 г. от 9,30 ч.

7184

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия – София, Горна баня“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 13, ал. 1, 2, 5 и 7 и чл. 14, ал. 3 и 4 от устава на сдружението свиква общо събрание на 10.01.2023 г. в 16 ч. в София, кв. Горна баня, ул. Вечерница № 21, при следния дневен ред: 1. освобождаване на досегашните членове на управителния съвет и председателя на сдружението; 2. избор на членове на управителния съвет на сдружението; 3. избор на председател на сдружението; 4. изменения на устава на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

7103

1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб МД Геймс“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.01.2023 г. в 10 ч. в София, район „Студентски“, ж.к. Студентски град, бл. 55, вх. Г, ниско тяло, интернет клуб The Net, при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет на сдружението; 2. приемане на нов устав на сдружението; 3. разни. При липса на кворум събранието ще се проведе с един час по-късно – в 11 ч., при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на желаещите по адреса на седалището на сдружението.

7037

1. – Управителният съвет на СНЦ „Надежда за четириногите“, Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на сдружението свиква отчетно-изборно общо събрание на членовете на сдружението на 19.12.2022 г. в Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 5, от 14,30 ч. при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. избор на нов управителен съвет; 3. промяна на адреса на сдружението; 4. промяна на начина на свикване на общото събрание на сдружението; 5. разни. При липса на кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден с един час по-късно в 15,30 ч.

7025

621. – Адвокатският съвет – Пловдив, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно годишно общо отчетно събрание на Пловдивската адвокатска колегия на 28. и 29.01.2023 г. от 9 ч. в Аулата на Аграрен университет – Пловдив, ул. Менделеев № 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 2022 г.; 2. доклад за дейността на контролния съвет; 3. отчет за дейността на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на адвокатския съвет за 2023 г.; 5. разни; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната.

7080

1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз на учените – Русе“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на СУ – Русе, свиква отчетно-изборно общо събрание на пълномощниците (ОСП) на 15.12.2022 г. (четвъртък) в 16 ч. в Дома на учените в гр. Русе, ул. Константин Иречек № 16, при следния дневен ред: 1. избиране на председател и протоколчик на ОСП; 2. избиране на мандатна комисия, комисия по предложенията за ново ръководство и комисия по избора на ново ръководство; 3. отчетен доклад за работата на управителния съвет на СУ – Русе; 4. доклад на мандатната комисия; 5. финансов отчет; 6. доклад на контролния съвет; 7. избор на: председател на СУ – Русе, членове на управителния съвет, председател и членове на контролния съвет; 8. избор на пълномощници за ОСП на СУБ. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Материалите за събранието са на разположение на пълномощниците 20 дни преди събранието в Дома на учените всеки работен ден от 17 до 19 ч., както и на сайта на СУ – Русе, suruse.uni-ruse.bg.

7104

1. – Управителният съвет на сдружение „Шанс за всички“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.12.2022 г. в 17 ч. в Русе, ул. Сърнена гора № 55а, при следния дневен ред: 1. избор на управителен съвет и контрольор; 2. освобождаване на членове на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

7173

1. – Управителният съвет на сдружение „Тракийско дружество „Тракия“ – Свиленград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.01.2023 г. от 14 ч. на адрес: Свиленград, бул. България № 153, ет. 2, зала на ТД „Тракия“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение „Тракийско дружество „Тракия“; 2. отчет на контролния съвет; 3. избор на председател, управителен съвет и контролен съвет; 4. приемане на бюджет 2023 г.; 5. разни. Поканват се всички делегати, избрани от членовете на дружеството, като се определя на всеки пет души по един делегат на сдружение „Тракийско дружество „Тракия“ – Свиленград, да участват в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и делегати да се явят.

7038

84. – Съветът на Адвокатската колегия – Силистра, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква годишно отчетно събрание на колегията на 28.01.2023 г. от 9 ч. в сградата на Адвокатската колегия – Силистра, на ул. Стефан Караджа № 19, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на колегията през 2022 г. и вземане на решения по него; 2. доклад на контролния съвет за проверка на финансовата дейност на САК през 2022 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2022 г.; 4. приемане на бюджет на съвета на колегията за 2023 г.; 5. избор на делегати за общо събрание на адвокатите; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове. Поканват се всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез писмено упълномощен представител.

7096

53. – Съветът на Адвокатската колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 28.01.2023 г. в 9,30 ч. в зала 324 на Окръжния съд – Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2022 г.; 2. доклад на контролен съвет; 3. отчет на дисциплинарен съд; 4. приемане на бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната в София; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

7102

X.X.X., ликвидатор на Адвокатско дружество „Янков и Райнов“, ЕИК 175860805, седалище и адрес на управление: Сливен, ул. Макгахан № 4, в ликвидация съгласно Решение № 6 от 28.10.2022 г. по ф.д. № 6/2010 г. по описа на Окръжния съд – Сливен, кани всички кредитори на адвокатското дружество да предявят своите вземания към дружеството в двумесечен срок от обнародването на настоящата покана в „Държавен вестник“ на следния адрес: Сливен, бул. Цар Освободител № 8, адвокат – X.X..

7134

Промени настройката на бисквитките