Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 18.XI

  • НАРЕДБА № 3 ОТ 15 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 22.1 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РУСКОТО НАШЕСТВИЕ В УКРАЙНА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОД Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-2 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА НА ЗАСТРАШЕНИ ЛИЦА Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-3 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА НА ЗАСТРАШЕНИ ЛИЦА Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 4 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЮРОТО ПО ЗАЩИТА Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-3-6 ОТ 10 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • НАЦИОНАЛНА МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДИ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ Виж повече