Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 29.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 41 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, Ц Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И Ч Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-4-15 ОТ 23 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020- 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Виж повече
Промени настройката на бисквитките