Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 2.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Изменение и допълнение на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 17 от 2008 г.)

Параграф единствен. В глава четвърта „Определяне на себестойността при специфични условия за проектиране“, в чл. 19, ал. 1 минималните часови ставки се променят, както следва:

„1. за експерт, технически контрольор и проектант с пълна проектантска правоспособност – 100 лв./час;

2. за проектант с ограничена проектантска правоспособност – 80 лв./час;

3. за технически сътрудник – 50 лв./час.“

Измененията са приети с решение на Управителния съвет на КИИП от 28.10.2022 г. и влизат в сила от 1.01.2023 г.

Председател: М. Гергов

7553

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

Министър: Л. Лазаров

Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

№ по ред

Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008)

Код по КИД – 2008

Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2018 – 2019 – 2020)

1.

Добив на метални руди

07

8.82

2.

Воден транспорт

50

2.84

3.

Производство на основни метали

24

2.80

4.

Добив на въглища

05

2.07

5.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.89

6.

Строителство на съоръжения

42

1.77

7.

Горско стопанство

02

1.69

8.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

16

1.67

9.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.65

10.

Сухопътен транспорт

49

1.57

11.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

1.52

12.

Строителство на сгради

41

1.48

13.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.42

14.

Добив на неметални материали и суровини

08

1.34

15.

Пощенски и куриерски дейности

53

1.26

16.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.25

17.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

1.20

18.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.19

19.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1.16

20.

Специализирани строителни дейности

43

1.15

21.

Производство на мебели

31

1.11

22.

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

1.04

23.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.01

24.

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

28

0.96

25.

Спомагателни дейности в добива

09

0.92

26.

Производство на химични продукти

20

0.88

27.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.86

28.

Артистична и творческа дейност

90

0.84

29.

Производство на тютюневи изделия

12

0.83

30.

Производство, некласифицирано другаде

32

0.83

31.

Производство на лекарствени вещества и продукти

21

0.75

32.

Производство на напитки

11

0.73

33.

Далекосъобщения

61

0.72

34.

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

0.72

35.

Производство на електрически съоръжения

27

0.71

36.

Производство на хранителни продукти

10

0.67

 

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64.

7563

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-36 от 4 ноември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление рег. № 01-348632-20.06.2022 г. на Община Елена и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на: с. Костел, EKATTE 38861, община Елена, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 15.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 38861.101.13: площ: 1927 кв. м, за местен път, собственост на Община Елена;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.14: площ: 215 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена;

поземлен имот с идентификатор 38861.207.76: площ: 3484 кв. м, за местен път, собственост на Община Елена.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 38861.10.2: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1495 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.93.55: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1799 кв. м, площ след промяната: 1721 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.7: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1196 кв. м, площ след промяната: 1019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.17: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 1207 кв. м, площ след промяната: 1177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.51: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 244 кв. м, площ след промяната: 112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.98: друг вид земеделска земя, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 764 кв. м, площ след промяната: 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.168: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 173 кв. м, площ след промяната: 136 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.276: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 13 688 кв. м, площ след промяната: 13 621 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.711: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 14 кв. м, площ след промяната: 8 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.94.998: за местен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 360 кв. м, площ след промяната: 126 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.4: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1007 кв. м, площ след промяната: 748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.5: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 299 кв. м, площ след промяната: 276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.9: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 800 кв. м, площ след промяната: 715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.10: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 436 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.11: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.15: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1700 кв. м, площ след промяната: 1468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.17: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 1237 кв. м, площ след промяната: 1235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.19: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 200 кв. м, площ след промяната: 155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.20: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1003 кв. м, площ след промяната: 961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.23: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.24: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 959 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.25: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.26: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.27: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 399 кв. м, площ след промяната: 377 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.28: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 387 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.30: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 896 кв. м, площ след промяната: 609 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.31: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 200 кв. м, площ след промяната: 192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.32: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 300 кв. м, площ след промяната: 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.38: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 33 кв. м, площ след промяната: 24 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.698: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1415 кв. м, площ след промяната: 1161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.981: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 213 кв. м, площ след промяната: 193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.96.1016: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 18 366 кв. м, площ след промяната: 18 363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 505 кв. м, площ след промяната: 458 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след промяната: 1211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2799 кв. м, площ след промяната: 2627 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 866 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1499 кв. м, площ след промяната: 1331 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след промяната: 1129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.24: нива, собственост на Никола и Елена Стоянови Червенкови, площ преди промяната: 800 кв. м, площ след промяната: 743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 799 кв. м, площ след промяната: 766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 100 кв. м, площ след промяната: 35 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.29: нива, собственост на Никола и Елена Стоянови Червенкови, площ преди промяната: 2200 кв. м, площ след промяната: 1979 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.98.30: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 1809 кв. м, площ след промяната: 1797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 702 кв. м, площ след промяната: 623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 600 кв. м, площ след промяната: 496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след промяната: 1050 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 860 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.5: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 95 кв. м, площ след промяната: 92 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.6: нива, собственост на Начо и Герга Бакърджиеви, площ преди промяната: 1841 кв. м, площ след промяната: 1824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.8: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 200 кв. м, площ след промяната: 168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.9: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2448 кв. м, площ след промяната: 2063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.10: друг вид земеделска земя, собственост на „Елба-99“ – ЕАД, площ преди промяната: 110 кв. м, площ след промяната: 57 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.11: за друг вид застрояване, собственост на ТП „Държавно горско стопанство“ – Елена, площ преди промяната: 276 кв. м, площ след промяната: 239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.12: друг вид земеделска земя, собственост на „Елба-99“ – ЕАД, площ преди промяната: 759 кв. м, площ след промяната: 594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.24: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3433 кв. м, площ след промяната: 3366 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.1023: за местен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 6221 кв. м, площ след промяната: 9822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.1024: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2735 кв. м, площ след промяната: 2728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.101.1025: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 62 кв. м, площ след промяната: 59 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.1: нива, собственост на Начо и Герга Бакърджиеви, площ преди промяната: 1452 кв. м, площ след промяната: 1339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 300 кв. м, площ след промяната: 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.5: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 291 кв. м, площ след промяната: 281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.6: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4715 кв. м, площ след промяната: 4632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.102.1017: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Елена, площ преди промяната: 992 кв. м, площ след промяната: 987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.207.72: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 8652 кв. м, площ след промяната: 7886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.207.217: данни преди промяната: друг вид дървопроизводителна гора, площ: 31 757 кв. м, данни след промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 29 813 кв. м, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;

поземлен имот с идентификатор 38861.208.15: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7099 кв. м, площ след промяната: 6888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.208.23: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Кметство – с. Костел, площ преди промяната: 24 322 кв. м, площ след промяната: 24 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.209.28: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Кметство – с. Костел, площ преди промяната: 74 086 кв. м, площ след промяната: 73 853 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.209.31: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Кметство – с. Костел, площ преди промяната: 29 171 кв. м, площ след промяната: 28 909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.209.42: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 131 кв. м, площ след промяната: 91 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.209.43: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 95 кв. м, площ след промяната: 43 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38861.209.710: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 6 кв. м, площ след промяната: 4 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7434

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1859 от 18 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7067 от 18.11.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ поземлен имот с идентификатор 53210.50.89 с площ 9520 кв. м, намиращ се в с. Овчарово, община Добричка, област Добрич, заедно с построената в него сграда с идентификатор 53210.50.89.1 със застроена площ 92 кв. м.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7544

 

РЕШЕНИЕ № 1860 от 18 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7068 от 18.11.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ УПИ VI-204 в кв. 33 по плана на с. Свобода с площ 9600 кв. м, намиращ се на ул. Дванадесета № 2 в с. Свобода, община Добричка, област Добрич, заедно с построената в него сграда със застроена площ 81 кв. м.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7545

 

РЕШЕНИЕ № 3824-П от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1799 от 9.02.2021 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 15 от 2021 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7079 от 23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ: урегулиран поземлен имот I от кв. 14, с площ 8143 кв. м, намиращ се на ул. Княз Борис I № 1, с. Задруга, община Кубрат, област Разград, ведно с построената в имота сграда със застроена площ 94,07 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 22 300 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 4250 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7640

 

РЕШЕНИЕ № 3825-П от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1775 от 15.07.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 68 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7080 от 23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 70398.84.7, с площ 6792 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, община Върбица, област Шумен (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 140 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 7000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 25 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7641

 

РЕШЕНИЕ № 3826-П от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1776 от 17.07.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 68 от 2020 г.), изменено с Решение № 1834 от 20.04.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 34 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7081 от 23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Търговище, представляващ: поземлен имот с идентификатор 15919.5.195, с площ 45 421 кв. м, намиращ се в с. Голямо Соколово, община Търговище, област Търговище (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 297 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 15 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7642

 

РЕШЕНИЕ № 3827-П от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 4 и ал. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „г“, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1762 от 14.02.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 18 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7082 от 23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на обект – курортно-туристически сгради „Паисий“, намиращи се в землището на гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора, представляващи сгради с идентификатори: 18157.274.286.1, 18157.274.956.1, 18157.274.45.2 и 18157.274.45.3, обособена част от имуществото на „Мини Марица – изток“ – ЕАД, гр. Раднево (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 730 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска 130 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с препис-извлечение от Протокол № 2-2019 от 8.01.2019 г. на съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД, София, паричните постъпления от продажбата на обособената част да бъдат преведени по сметката на „Мини Марица – изток“ – ЕАД, гр. Раднево.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7643

 

РЕШЕНИЕ № 3828-П от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1763 от 11.03.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 26 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7083 от 23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, община Върбица, област Шумен (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 330 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 16 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 60 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 15 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7644

 

РЕШЕНИЕ № 3829-П от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 3, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) във връзка с чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение от 20.02.2020 г. на Народното събрание на Република България (ДВ, бр. 17 от 2020 г.) за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна, и протоколно решение № 7084 от 23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на моторен кораб „X.X.“ с рег. № 150420 на Българския корабен регистър, вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 143, том III, стр. 054, с основни характеристики: бруто тонаж 78; нето тонаж 30; дължина, максимална 32,40 м; широчина, максимална 6,30 м; височина на борда 3,00 м, с 2 главни двигателя, тип МВ 846 Ab, с обща номинална мощност 2 х 221 kW, съгласно удостоверение за регистрация № 12200 от 22.01.2008 г. на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, заедно с намиращото се в него оборудване съгласно инвентаризационен опис на дълготрайни материални активи и малоценни и малотрайни предмети на кораба от 22 ноември 2019 г., обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 110 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 6500 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 21 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с писмо рег. № 07-00-533 от 26.10.2022 г. на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията паричните постъпления от продажбата на обособената част да бъдат преведени по сметката на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна, и да останат собственост на дружеството.

5. Всички разноски по прехвърлянето на обособената част и вписването на приватизационния договор в съответния регистър са за сметка на купувача (нотариални такси, дължими данъци и такса вписване).

Изпълнителен директор: П. Александрова

7645

РЕШЕНИЕ № 3830-П от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1644 от 5.04.2016 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 30 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7085 от 23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: урегулиран поземлен имот ХL „за производствена и складова дейност (незастроен)“ с площ 900 кв. м, намиращ се в кв. 11 по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, одобрен със Заповед № 109 от 21.03.1991 г., ЧИ със Заповед № 713а от 7.11.2008 г., община Карнобат, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 38 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 7000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александарова

7646

 

РЕШЕНИЕ № 3831-П от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1792 от 6.11.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 98 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7086 от 23.11.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) II – ветеринарна лечебница с площ 2085 кв. м, намиращ се в кв. 81 по плана на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, заедно с построената в него масивна сграда със застроена площ 140 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 13 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 700 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7647

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № СОА22-РД09-2036 от 18 ноември 2022 г.

В изпълнение на Решение № 786, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 27.10.2022 г., протокол № 64, точка 7 от дневния ред, прието по доклад № СОА22-ВК66-12231/18.10.2022 г. и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, чл. 310, ал. 5, чл. 320, ал. 1 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 12, ал. 1 и 4 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост:

І. X.X. детска градина № 131 със седалище и адрес: София, район „Триадица“, ул. Флора № 17.

II. Нареждам:

1. Общинска детска градина № 131 да осъществява функциите и дейността си в сграда с административен адрес: София, ул. Флора № 17, идентификатор 68134.1006.1722.1, с предназначение: сграда за детско заведение, намираща се в поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1722, с предназначение: за обект, комплекс за образование, гр. София, район „Триадица“, УПИ I – за училище, кв. 40, м. Манастирски ливади – изток.

2. Предучилищното образование в Общинска детска градина № 131 да се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

3. Общинска детска градина № 131 да прилага система на делегиран бюджет като третостепенен разпоредител с бюджет.

4. Да се осигурят необходимите щатни бройки и бюджет за разкриване на две яслени и шест градински групи в Общинска детска градина № 131 чрез държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности с натуралните стойностни показатели от Министерството на образованието и науката и чрез бюджета на Столичната община.

5. Предоставям безвъзмездно за управление на Общинска детска градина № 131 следния общински имот съгласно акт за публична общинска собственост № 2138, съставен на 10.10.2022 г., одобрен от кмета на район „Триадица“, утвърден от кмета на Столичната община, вписан в Службата по вписванията – София, вх. рег. № 76285/14.10.2022 г., Акт. № 162, том СXСI, дело № 58461/2022 г., имотна партида 333069: поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1722 с предназначение: за обект, комплекс за образование, с площ 6438 кв. м, УПИ I – за училище, кв. 40, м. Манастирски ливади – изток, заедно с построената в имота двуетажна сграда с идентификатор 68134.1006.1722.1, с предназначение: сграда за детско заведение със застроена площ 1728 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК.

6. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ – Столична община, да предприеме необходимите действия за обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“.

7. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Чрез АИССО заповедта да се насочи на директора на дирекция „Образование“ – за сведение и изпълнение, а на заместник-кмета на Столичната община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ – за контрол.

Чрез СЕОС с придружително писмо от заместник-кмета на Столичната община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ заповедта да се изпрати на кмета на район „Триадица“ – за сведение и изпълнение.

За кмет: Д. Барбалов

7627

 

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 606 от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мъглиж, реши:

Одобрява частично изменение на общ устройствен план (ОУПО) на община Мъглиж в частта му за ПИ с идентификатор 66103.21.21, местност Чифлика в землището на с. Селце, община Мъглиж, като вместо земеделска устройствена зона за имота се отреди устройствена зона за нискоетажно жилищно застрояване – Жм, със следните устройствени показатели:

плътност на застрояване – до 60%;

коефициент на интензивност на застрояване – 1,2;

плътност на озеленяване – от 40%;

характер на застрояване – свободно, нискоетажно с височина до 10 м.

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Председател: Ст. Христов

7558

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ № 644 от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и 9 от ЗОС, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет – Павликени, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и като взе предвид мотивите на вносителя, Общинският съвет – Павликени, реши:

1. Допълва раздел трети „Продажба на имоти“, т. 1 „Продажба на имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол“ от „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г.“, приета от Общинския съвет – Павликени, със следния обект: „Застроен урегулиран поземлен имот IV „за училищен двор“, с площ 4480 кв. м, заедно с построените в имота: сграда (бивша училищна сграда) със ЗП 293 кв. м, пристройка от 187 кв. м, сграда (стара здравна служба) от 68 кв. м и тоалетна от 40 кв. м, намиращи се в кв. 39 по ПУП на с. Паскалевец, община Павликени, при граници и съседи: от север – УПИ III-131, от изток – улица, от юг – УПИ V-128, и от запад – улица, актуван с АОС № 6472/6.10.2022 г., вписан в регистрите на Службата по вписванията на 10.10.2022 г., вх. рег. № 2562, акт № 154, том VIII, дело № 1409“.

2. Допълва Списъка на обектите, обявени за приватизация с Решение № 111 от 14.11.2002 г. на Общинския съвет – Павликени (ДВ, бр. 116 от 2002 г.), със следния обект: „Застроен урегулиран поземлен имот IV „за училищен двор“, с площ 4480 кв. м заедно с построените в имота: сграда (бивша училищна сграда) със ЗП 293 кв. м, пристройка от 187 кв. м, сграда (стара здравна служба) от 68 кв. м и тоалетна от 40 кв. м, намиращи се в кв. 39 по ПУП на с. Паскалевец, община Павликени, при граници и съседи: от север – УПИ III-131, от изток – улица, от юг – УПИ V-128, и от запад – улица, актуван с АОС № 6472/6.10.2022 г., вписан в регистрите на Службата по вписванията на 10.10.2022 г., вх. рег. № 2562, акт № 154, том VIII, дело № 1409“.

3. Дава съгласие да се извърши приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при следните условия:

· Обект на търга – общински нежилищен имот със стопанско предназначение – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот IV „за училищен двор“, с площ 4480 кв. м заедно с построените в имота: сграда (бивша училищна сграда) със ЗП 293 кв. м, пристройка от 187 кв. м, сграда (стара здравна служба) от 68 кв. м и тоалетна от 40 кв. м, намиращи се в кв. 39 по ПУП на с. Паскалевец, община Павликени, при граници и съседи: от север – УПИ III-131, от изток – улица, от юг – УПИ V-128, и от запад – улица, актуван с АОС № 6472/6.10.2022 г., вписан в регистрите на Службата по вписванията на 10.10.2022 г., вх. рег. № 2562, акт № 154, том VIII, дело № 1409.

· Начална тръжна цена – 93 290 лв. без ДДС, представляваща пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти. Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС ще бъде начислен върху припадащата се част върху крайната цена след проведения търг.

· Стъпка на наддаване – 2000 лв.

· Депозит за участие в търга – 9300 лв. Същият се внася по банкова сметка на Община Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код UNCRВGSF при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до 12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.

· Цена на тръжната документация – 300 лв., която се заплаща в брой на гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване на Община Павликени. Тръжната документация се получава на гише „Общинска собственост и стопански дейности“ след представяне на документ за платена цена.

· Тръжната документация да се закупи до 12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга. Същата се закупува лично от лицето, което желае да вземе участие в обявения търг, или от негов законен представител. В случаите на упълномощаване се представя нотариално заверено пълномощно.

· Предложения за участие в търга се подават на гише „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване на Община Павликени до 17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.

· Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга, в присъствието на представител на отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ след закупуване на тръжна документация от кандидата.

· Търгът да се проведе на 17-ия ден след обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“ от 14 ч. в заседателна зала № 101 на Община Павликени. При неявяване на кандидати да бъде проведен повторен търг при същите условия 15 дни след датата на провеждане на първата тръжна процедура за обекта.

· До участие не се допускат свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7 и 8 от Търговския закон. Когато подалите предложения участници или част от тях представляват свързани лица, до участие в търга ще се допуска свързаното лице, чието предложение е подадено с най-ранна дата или час на подаване.

· Достигнатата крайна тръжна цена да се заплати еднократно по банков път преди сключването на приватизационния договор.

4. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, която представлява неразделна част от настоящото решение.

5. Възлага на кмета на община Павликени да назначи тръжна комисия, която да проведе тръжна процедура в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз основа на представения от комисията протокол.

6. Всички действително направени разходи по процедурата, данъци и такси по сделката, включително ДДС, се дължат от купувача.

7. Упълномощава кмета на община Павликени да сключи приватизационния договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Хр. Кавалски

7552

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 267 от 24 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 5, 6, 8 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., и Решение № 102 от 27.04.2022 г., взето с протокол № 5 на Общинския съвет – Пазарджик, Общинският съвет – Пазарджик, реши:

1. Приема приложените към предложението на кмета на община Пазарджик: анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ паметник на културата, включен в Списъка на индивидуалните паметници на културата на Министерството на културата, а именно: недвижим имот с идентификатор 55155.501.669 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 19.12.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Хан Крум № 1, площ: 1034 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно със сграда с идентификатор 55155.501.669.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 19.12.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. Хан Крум № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.669, застроена площ: 116 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда. За имота е отреден УПИ II-669 в кв. 207 по одобрения със Заповед № 169 от 4.11.2013 г. проект за изменение на ПР – Пазарджик, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.501.665, 55155.501.668, 55155.501.667, 55155.503.9501, 55155.501.657, 55155.501.659, 55155.501.664, актуван с акт за частна общинска собственост № 3258/7.11.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 9824/11.11.2013 г., том 36, акт № 19 при Агенцията по вписванията – Службата по вписванията – гр. Пазарджик.

Забележка: Имотът е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност и бъдещият купувач трябва да реализира инвестиционна инициатива за ремонт на сградата в размер на минимум 175 290 лв. при спазване на нормативната уредба за опазване на недвижимото културно наследство. Точната сума следва да се уточни след изготвяне на проект, съгласуван с НИНКН, с подробна количествено-стойностна сметка.

2. Приема решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на описания в т. 1 имот.

3. Определя условията на търга на описания в т. 1 имот, като:

3.1. Началната тръжна цена на недв,ижим имот с идентификатор 55155.506.1417 ведно с построената в него сграда е 454 800 лв. без ДДС (в т.ч.: сграда – 159 200 лв., и земя – 295 600 лв., от които за прилежащ терен към сграда – 65 748 лв., за незастроен/извън прилежащ терен – 229 852 лв.).

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. По смисъла на § 1, т. 6 от ДРЗДДС „прилежащ терен“ е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот. В този случай върху постигнатата цена на сградата и на прилежащия терен към нея не се начислява ДДС.

3.2. Стъпка на наддаване: 4548 лв., представляваща 1 на сто от началната тръжна цена.

3.3. Размер на депозита и краен срок на внасянето му: размерът на депозита е 409 320 лв., представляващ 90 на сто от началната тръжна цена, която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч. на 15-ия ден включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

3.4. Място на закупуване на тръжната документация и цената й: тръжната документация (включваща и информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги на гражданите, намиращ се в партерния етаж на сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България № 2, гр. Пазарджик. Цената на тръжната документация е 500 лв.

3.5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17 ч. на 10-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

3.6. Срок за подаване на предложения за участие в търга: до 17 ч. на 15-ия ден включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския съвет – Пазарджик, намиращо се в сградата на Община Пазарджик, в гр. Пазарджик, бул. България № 2, ет. 13.

3.7. Срок за оглед на недвижимите имоти, обект на тази приватизация: до 17 ч. на 15-ия ден включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

3.8. Място, ден и начален час на провеждане на търга: търгът ще се проведе в „Заседателна зала“, ет. 2 в сградата на общинската администрация – Пазарджик, в гр. Пазарджик, бул. България № 2, с начален час 11 ч., на 16-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия следващ присъствен ден.

3.9. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга: няма.

3.10. В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица с изключение на:

– дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;

– физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

– лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В случай че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнителни изисквания към тях са:

– да не са в производство по ликвидация;

– да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

3.11. Собствеността върху обекта, предмет на приватизацията, се прехвърля след заплащане на достигнатата на търга цена и подписване на приватизационния договор.

4. Утвърждава тръжната документация – приложение № 1.

5. Определя комисия за организирането и провеждането на търга в състав от 7 членове, както следва: председател: X.X. – директор на дирекция БОС; членове: 1. X.X. – юрисконсулт в дирекция ПО, 2. X.X. – началник-отдел УОС, 3. X.X. – гл. експерт в дирекция БОС, 4. X.X. – гл. експерт в дирекция БОС, 5. X.X. – общински съветник, 6. X.X.-Златева – общински съветник; резервни членове: 1. X.X. – юрист, 2. X.X. – началник-отдел „Финансово-стопански“. Определя възнаграждение за всеки член на комисията по 500 лв.

Председател: Х. Харалампиев

7583

 

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1101 от 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 17 225 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със Заповед № РД-01-1378 от 22.06.2005 г. на кмета на община Русе, с адрес гр. Русе, местност Слатина, Индустриален парк – Русе, заедно с изградените в него сгради:

1.1. сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ: 259 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване;

1.2. сграда с идентификатор 63427.333.126.2, със застроена площ: 132 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: гараж;

1.3. сграда с идентификатор 63427.333.126.3, със застроена площ: 490 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: гараж;

1.4. сграда с идентификатор 63427.333.126.4, със застроена площ: 130 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: гараж, предмет на АОС № 6125/10.11.2009 г.

2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 1 271 883 лв. без ДДС;

2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв.;

2.3. депозит за участие в търга – 50 000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената на тръжната документация е 1200 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия работен ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.

9. Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: И. Пазарджиев

7573

 

РЕШЕНИЕ № 1102 от 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес гр. Русе, местност Слатина (Индустриален парк – Русе), с площ 211 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със Заповед № РД-01-1378 от 22.06.2005 г. на кмета на община Русе, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ: 80 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС № 7318/29.07.2014 г.

2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 31 800 лв. без ДДС;

2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв.;

2.3. депозит за участие в търга – 3000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, – по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия работен ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 24-тия работен ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.

9. Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: И. Пазарджиев

7574

РЕШЕНИЕ № 1103 от 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот № 503.1725 с площ 2035 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ урегулиран поземлен имот II – за изкупвателен пункт и фуражомелка, в кв. 86 по регулационен и застроителен план на с. Червена вода, ведно с построената в него едноетажна масивна селскостопанска сграда № 503.1725.1 със застроена площ 75 кв. м, с адрес: с. Червена вода, община Русе, предмет на АОС № 5410/13.05.2008 г.

2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 71 729 лв. без ДДС;

2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв.;

2.3. депозит за участие в търга – 5000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия работен ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 25-ия работен ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.

9. Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: И. Пазарджиев

7575

 

РЕШЕНИЕ № 1126 от 17 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ, чл. 11 от раздел 2 от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО – Русе, във връзка с чл. 4, ал. 1 и 4 от Закона за индустриалните паркове, § 1, т. 11, букви „а“ и „б“ от ДР на Закона за насърчаване на инвестициите, чл. 26, ал. 1 и 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 55 от КРБ и Решение № 1 от протокол № 21 от 26.10.2022 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – Русе, реши:

1. Одобрява изменение на действащия общ устройствен план на община Русе в текстовата част от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, както следва:

1.1. В чл. 11 от раздел 2 се допълва нова т. 3:

„3. Високотехнологична производствена зона“ (Пс), като чл. 11 придобива следния вид:

„Чл. 11. Разновидностите на производствени устройствени зони в ОУПО – Русе, за които се спазват показателите и изискванията, подробно описани в приложение № 1, са следните:

1. предимно производствена зона (Пп);

2. чисто производствена зона (Пч), и

3. високотехнологична производствена зона (Пс).“

1.2. Допълва приложение № 1 от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО – Русе, като добавя нова т. 14 „Високотехнологична производствена зона“ (Пс), с устройствени показатели по чл. 26, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

В изпълнение на чл. 127, ал. 12 от ЗУТ решението за одобряване изменението на ОУПО – Русе, в текстовата част от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването му.

Председател: И. Пазарджиев

7542

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

РЕШЕНИЕ № 210 от 22 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект за изменение на общия устройствен план на община Севлиево (ОУПО) за поземлени имоти с идентификатори 65927.58.99 и 65927.501.3703 по КККР на гр. Севлиево с цел промяна на статута на ПИ 65927.58.99 по КККР на гр. Севлиево от земеделска територия с обработваеми земеделски земи – ниви, в земеделска територия с допустима промяна предназначението при условията на смесена обслужващо-производствена зона „Соп“ и промяна на статута на ПИ 65927.501.3703 от територия с общественообслужващи функции „Оо“ в смесена обслужващо-производствена зона „Соп“.

Председател: Здр. Лалева

7661

 

РЕШЕНИЕ № 211 от 22 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект за изменение на действащия общ устройствен план на община Севлиево (ОУПО) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 07082.118.35 и 07082.118.39, м. Стопански двор по КККР на с. Буря, община Севлиево, област Габрово, от земеделски земи в територия с допустима промяна на предназначението при условията на устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп).

Председател: Здр. Лалева

7662

7. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-76 от 28.11.2022 г. за обект: „Разширение на временна линия за претоварване на зърнени товари със сглобяеми преместваеми силози на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток 2“, подобект: „Операторна“, намиращ се в ПИ с идентификатор 07079.618.1088 по КККР на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

7629

94. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:

1.1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 40 от 9.11.2022 г., т. 14.2., конкурс за първоначално назначаване и заемане на 28 свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури, както следва:

– Районна прокуратура – Благоевград – 4 свободни длъжности;

– Районна прокуратура – Враца – 1 свободна длъжност;

– Районна прокуратура – Кюстендил – 2 свободни длъжности;

– Районна прокуратура – Монтана – 2 свободни длъжности;

– Районна прокуратура – Костинброд – 2 свободни длъжности;

– Софийска районна прокуратура – 3 свободни длъжности;

– Районна прокуратура – Пазарджик – 1 свободна длъжност;

– Районна прокуратура – Смолян – 3 свободни длъжности;

– Районна прокуратура – Велико Търново – 1 свободна длъжност;

– Районна прокуратура – Търговище – 1 свободна длъжност;

– Районна прокуратура – Бургас – 8 свободни длъжности.

1.2. На основание чл. 181, ал. 2 и 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Заявленията и приложените към тях документи се подават: лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12). При подаване на заявлението по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Заявления, подадени след срока, не се разглеждат.

Към заявлението се прилагат следните документи: 1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; 3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; 4. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; 5. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността; 6. декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец; 7. попълнен въпросник по образец, изготвен от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; 8. мотивационно писмо; 9. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

1.3. Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.

1.4. Датата, часът и мястото на провеждане на писмения изпит допълнително ще се обнародват в „Държавен вестник“, в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

1.5. Устният изпит ще се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

1.6. Информацията относно етапа на конкурсната процедура ще се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет съгласно правилата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.

7671

971. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 62/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца.

7648

971а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 63/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца.

7649

971б. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 75/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, X.X.X.-X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца.

7650

971в. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 82/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца.

7651

971г. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 95/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца.

7652

971д. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 102/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца.

7653

971е. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 81/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от шест месеца.

7654

971ж. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 77/2022 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от една година.

7655

77. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220022-091-0001294/14.11.2022 г. възлага на „Малчов консулт“ – ЕООД, ЕИК 203856734, гр. Банско, ул. Даме Груев № 3, следния недвижим имот, представляващ: апартамент, КИД 02676.30.17.1.31, представляващ самостоятелен обект в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.30.17, с предназначение – жилище, апартамент, с площ 57,87 кв. м, на 3-ти жилищен етаж, с прилежащи части 1,18 % ид. ч. = 12,82 кв. м от общите части на сградата и правото на строеж, площ 57,87 кв. м, намиращ се в гр. Банско, ул. Гуровица, ет. 4, ап. 31Б, с граници: на същия етаж – 02676.30.17.1.32, 02676.30.17.1.30, под обекта – 02676.30.17.1.34, над обекта – няма.

7615

275. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220022-091-0001261/8.11.2022 г. възлага на „Маргарита 20080“ – ЕООД, ЕИК 205803670, гр. Тетевен, ул. Мария Михайлова № 5, следния недвижим имот, представляващ: търговски обект (магазин) с идентификатор 68134.1606.1417.1.49, намиращ се в секция 4 в жилищна сграда с графично изчислена площ 4897 кв. м, по плана на гр. София, съгласно работен архитектурен проект, а именно: магазин № 4, с площ 55,50 кв. м, намиращ се в УПИ XI-1417, УПИ I-3060 от кв. 24Б, ет. 1, местност Витоша ВЕЦ – Симеоново, район „Студентски“, ул. Проф. д-р X.X. № 15А, вх. Б, София, заедно с принадлежащите му 1,54 % ид.ч. от общите части на сградата, с граници от север и от запад – улици, от юг – улица, от изток – парцел IV-1342, съседни самостоятелни обекти в сградата по скица: на същия етаж: 68134.1606.1417.1.69, 68134.1606.1417.1.68, под обекта: 68134.1606.1417.1.64, 68134.1606.1417.1.63, над обекта: 68134.1606.1417.1.26.

7613

260. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220002-091-0001352/25.11.2022 г. възлага на „Е Ем Ти Комерс“ – ЕООД, с адрес: гр. Несебър, следния недвижим имот: бар, с кадастрален номер 51500.507.628.1.234, намиращ се в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, к.к. Слънчев бряг, кв. Камелия № 187, вх. G, ет. 1, с площ 55,05 кв. м и 13,98 кв. м ид. ч. от общите части на сградата с кадастрален номер 51500.507.628.1 и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена с кадастрален номер 51500.507.628, въху който е построена сградата, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, при граници и съседи, както следва: имоти с идентификатори: 51500.507.628.1.10, 51500.507.628.1.235, 51500.507.628.1.9.

7593

262. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220002-091-0001351/25.11.2022 г. възлага на Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ (АИППМП) – „ВИА“ – ЕООД, с адрес: гр. София, следния недвижим имот: бар, с кадастрален номер 51500.507.628.1.235, намиращ се в гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, к.к. Слънчев бряг, кв. Камелия № 187, вх. G, ет. 1, с площ 306,48 кв. м и 77,81 кв. м ид. ч. от общите части на сградата с кадастрален номер 51500.507.628.1 и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена с кадастрален номер 51500.507.628, въху който е построена сградата, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, при граници и съседи, както следва: имоти с идентификатори: 51500.507.628.1.10, 51500.507.628.1.11, 51500.507.628.1.12, 51500.507.628.1.13, 51500.507.628.1.14, 51500.507.628.1.15, 51500.507.628.1.16, 51500.507.628.1.234, 51500.507.628.1.236, 51500.507.628.1.237, 51500.507.628.1.238, 51500.507.628.1.6, 51500.507.628.1.7, 51500.507.628.1.8.

7594

69. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С220013-095-0000040/17.11.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: гр. Пазарджик, ул. Проф. X.X. № 2, вх. Б, ет. 8, ап. 24, следния недвижим имот: 1/2 ид. част от поземлен имот с идентификатор 10505.501.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-200 от 29.05.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 4.11.2022 г., с площ 1152 кв. м по нотариален акт от 2012 г. и площ по скица 1117 кв. м, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с адрес: с. Величково, община Пазарджик, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 10505.501.52, 10505.501.839, 10505.501.50, 10505.501.48, 10505.501.45, ведно с 1/2 ид.ч. от построената в имота едноетажна масивна сграда с идентификатор 10505.501.51.1, с площ 41 кв. м по нотариален акт № 50 от 27.07.2012 г. и площ по скица 84 кв. м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, с адрес: с. Величково, община Пазарджик. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

7543

44. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, обявява следния конкурс: едно място за професор на 0,50 длъжност в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по професионално направление 3.6. Право и специалност „Административно право и административен процес“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

7540

76. – Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професори по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика, Педагогика на взаимодействието „дете – среда“) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Информационни и комуникационни технологии в образованието) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по чужд език) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) за нуждите на Педагогически колеж – Плевен – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – Живопис) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – Рисуване) – един; доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика, Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Педагогика на обучението по физическо възпитание – Гимнастика) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – Стенопис) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по география и икономика) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Съвременен български език) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – медии и наука) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Етика и източна философия) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) – един; главни асистенти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика) за нуждите на филиал – Враца – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по музика) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство в детска градина) – един; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата) – един; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни архитектури, бази данни) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Дигитална хуманитаристика – Английски език и литература) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и 305, тел.: 062/618-308 и 062/618-368.

7541

89. – Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за учебната 2022/2023 г. (допълнителен прием), както следва:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

История на педагогиката и българското образование

1

1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по история

1

2.

Хуманитарни науки

2.2.

История и археология

Стара история

1

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

1

История на България (Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в. – Възраждане)

1

1

История на България (Нова история на България 1878 – 1944 г.)

1

Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история)

1

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

1

История на България (Съвременна история на България)

1

История на България (Средновековна българска история)

1

2.4.

Религия и теология

Теология (История на БПЦ)

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.3.

Политически науки

Политология

1

1

3.6.

Право

Конституционно право

1

1

Международно право и международни отношения (Международно публично право)

1

1

Международно право и международни отношения (Международни отношения)

1

1

Международно право и международни отношения (Право на Европейския съюз)

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

История на правото

1

1

История на правото (Римско частно право)

1

1

3.8.

Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

Природни науки, математика и информатика

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

1

1

Общо

19

12

 

В срок 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител: заявление до ректора (изтегля се от сайта на университета); автобиография; копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (оригиналите се представят за сравнение); допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област. Приемът се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За справки и повече информация: тел. 062/618-312 и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.

7632

3. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Педиатрия“ – трима, в катедра „Детски болести“, ФМ, за нуждите на Клиниката по детски болести към УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

7508

264. – Институтът по инженерна химия при БАН – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един; доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Инженерно химична системотехника“ – един. Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 118, тел. 02/979 3288, Човешки ресурси, или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.

7612

76. – Институтът по невробиология при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент, научна специалност „Психофизиология“ към направление „Когнитивна психофизиология“ – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Информация и подаване на документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая 213, тел. 02-979-2151.

7592

251. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един, за научно направление „Полимерни биоматериали“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103 А, тел. 979-22-09.

7557

49. – Институтът по роботика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (3D моделиране в роботиката) за секция ИРСУ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в канцеларията на института, каб. № 406, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, тел. 02 870-33-61.

7548

66. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Сърдечна хирургия“, за нуждите на Клиниката по кардиохирургия. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в секретариата на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 02/9211-410, 02/9211-409.

7616

66а. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“, за нуждите на Клиниката по кардиология. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в секретариата на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 02/9211-410, 02/9211-409.

7617

17. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 797 по протокол № 64 от 27.10.2022 г. е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за регулация – план-извадка на УПИ VI-931 „за ОО“ и контактен УПИ III „за инженерна инфраструктура и озеленяване“ от кв. 13 на м. Бул. Цариградско шосе 7 – 11 км и създаване на нови УПИ III-2519 „за ЖС и ОО“ за поземлен имот с идентификатор 68134.1504.2519 и УПИ X „за инженерна инфраструктура и озеленяване“ и изменение на плана за улична регулация – план-извадка на улица от о.т. 68е до о.т. 68ж (нова), м. Бул. Цариградско шосе 7 – 11 км (м. Ж.к. Дружба – разширение, ул. Обиколна); изменение на плана за застрояване – план-извадка на м. Цариградско шосе 7 – 11 км, кв. 13, с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ ІІІ-2519 „за ЖС и ОО“, ПИ с идентификатор 68134.1504.2519 по КККР, при спазване на отразените в плана сервитут на съществуващ магистрален топлопровод 2 1220, без допускане на намалени разстояния към вътрешнорегулационни граници, съседни имоти и/или сгради, включително през улица, район „Искър“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7516

23. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 800 по протокол № 64 от 27.10.2022 г. на СОС е одобрен проект за ПУП – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на ул. 740 (прилежаща на регулационни квартали 55 и 55б) в м. В.з. Горна баня (разширение на кв. Горна баня) от о.т. 520 през о.т. 61 – о.т. 136 (нова) – о.т. 135 (нова) – о.т. 134 (нова) до о.т. 133а и ул. Белите борове от о.т. 540 през о.т. 523 – о.т. 61 – о.т. 60а (нова) – о.т. 60б (нова) до о.т. 137 и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на прилежащи УПИ XLV-986, общ., УПИ I-986, общ., УПИ XIII-980, 1071, УПИ XX-331 от кв. 55 и УПИ VI-333, УПИ XVIII-333, УПИ VII-980, УПИ VIII-980, УПИ IX-980, УПИ XII-295 от кв. 55б на м. В.з. Горна баня (разширение на кв. Горна баня), район „Овча купел“, СО. Проектът е изложен в Район „Овча купел“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7519

24. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ за преструктуриране на част от м. Левски зона – В, кв. 11 и кв. 14 (част), район „Подуяне“; решение по протокол № ЕС-ПО-14 от 7.11.2022 г. на комисията към Общинския експертен съвет по устройство на територията на Столичната община за приемане на пазарните оценки на поземлените имоти в обхвата на проекта за изменение на план за регулация и застрояване. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Район „Подуяне“.

7513

24. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за образуване на нов УПИ VІ-745, 746, 749, 750, 752 „за ЖС и ПГ“, кв. 112, и нов УПИ І-1600, 1979, 2803, 2868, 2916 „за ЖС, ОО и ПГ“, кв. 120; свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на съседни УПИ ІІІ-1207, УПИ ІV-1603 „за офиси и ОО“ и УПИ ІІ-1543 „за магазини, складове и офиси“, кв. 120, м. Кръстова вада и м. Южен парк – 4 част; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 278 – о.т. 277 и от о.т. 683б до о.т. 683в за създаване на нова улица по о.т. 278 – о.т. 683б и заличаване на задънена улица от о.т. 277 – о.т. 277а – 277б и от о.т. 277а – о.т. 681 – о.т. 682, район „Триадица“ – Столична община. Проектът е изложен в Район „Триадица“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Триадица“.

7515

24. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 687 по протокол № 61 от 16.09.2022 г. на СОС се одобрява ПУП за план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.2808.40 по КККР, кв. 3г (нов), м. Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. Сливница, район „Връбница“, за създаване на нов УПИ I-40 – „за офиси, склад и търговски обекти“; план за улична регулация за нова улица от о.т. 74б до о.т. 74в (нова) и създаване на алея между кв. 3а и нов кв. 3г и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „ВиК“, район „Връбница“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (nag.sofia.bg), и са изложени за запознаване в Район „Връбница“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7517

35. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за кв. 236а и за част от кв. 236, м. X.X. – Подуене – Редута, ИПРЗ на УПИ I – „за физкултурен комплекс и озеленяване“, УПИ VI-688, 689, УПИ XI – „за спорт, озеленяване, паркинги, обществено обслужване“ в кв. 236, ИПУР на ул. Атанас Узунов от о.т. 171 до о.т. 173а, по ул. Иван Щерев от о.т. 56 до о.т. 133 и от о.т. 191а до о.т. 191г, м. X.X. – Подуене – Редута, район „Слатина“, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ и протокол № ЕС-ПО-16 от 16.11.2022 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти. Проектите са изложени за запознаване в Район „Слатина“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Слатина“.

7514

68. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 790 по протокол № 64 от 27.10.2022 г. на СОС е одобрен проект за ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ I-224, 225, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 506, 219, 551, 247, 259, 481 „за производство и ОО“ от кв. 9, УПИ-205, 239, 288, 297, 298, 527, 596, 554, 337, 489, 507, 853, 592, 589, 597, 594 „за производство и ОО“ от кв. 10, УПИ I-546, 662, 511, 217, 274, 305, 508, 839, 216, 547, 292, 919, 590 „за производство и ОО“ от кв. 11 и УПИ I-221, 246, 250, 269, 336, 291, 304, 231, 286, 287, 510, 879 „за производство и ОО“ от кв. 12 за преотреждането им в нови УПИ I-205, 216, 217, 219, 221, 224, 225, 231, 239, 246, 247, 250, 259, 269, 274, 286, 287, 288, 291, 292, 297, 298, 304, 305, 336, 337, 481, 489, 506, 507, 508, 510, 511, 527, 546, 547, 551, 554, 589, 590, 592, 594, 596, 597, 662, 839, 853, 879, 919, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 „за производство и ОО“ от кв. 9, УПИ I-205, 216, 217, 219, 221, 224, 225, 231, 239, 246, 247, 250, 259, 269, 274, 286, 287, 288, 291, 292, 297, 298, 304, 305, 336, 337, 481, 489, 506, 507, 508, 510, 511, 527, 546, 547, 551, 554, 589, 590, 592, 594, 596, 597, 662, 839, 853, 879, 919, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 „за производство и ОО“ от кв. 10, УПИ I-205, 216, 217, 219, 221, 224, 225, 231, 239, 246, 247, 250, 259, 269, 274, 286, 287, 288, 291, 292, 297, 298, 304, 305, 336, 337, 481, 489, 506, 507, 508, 510, 511, 527, 546, 547, 551, 554, 589, 590, 592, 594, 596, 597, 662, 839, 853, 879, 919, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 „за производство и ОО“ от кв. 11 и УПИ I-205, 216, 217, 219, 221, 224, 225, 231, 239, 246, 247, 250, 259, 269, 274, 286, 287, 288, 291, 292, 297, 298, 304, 305, 336, 337, 481, 489, 506, 507, 508, 510, 511, 527, 546, 547, 551, 554, 589, 590, 592, 594, 596, 597, 662, 839, 853, 879, 919, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 „за производство и ОО“ от кв. 12 – без промяна на границите и предназначението им, м. Юбилейна гора I и II част, район „Овча купел“ на СО. Проектът е изложен в Район „Овча купел“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

7518

5. – Община Батак на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 322 от 30.06.2022 г., взето с протокол № 24, е одобрен проект за подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.6.17, м. Еньов камък по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7550

5а. – Община Батак на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 323 от 30.06.2022 г., взето с протокол № 24, е одобрен проект за подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.6.203, м. Еньов камък по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7551

21. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 43-15 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрен подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. Бизнес парк Бургас-1, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КККР на гр. Бургас, местност Дванадесетте (бивша местност Оникилика), по КВС на землището на гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7521

62. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел СрН от нов БКТП в имот с идентификатор 06896.228.5 (частна собственост) по КККР до съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) № 100 от ВЕЛ 20 kV „Буйновци“ в имот с идентификатор 06896.107.2 (частна собственост) по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Буйновци. Трасето на кабела преминава през имот с идентификатор 06896.228.12, с НТП „гори и храсти в земеделски земи“ (собственост на Община Елена) и през имот с идентификатор 06896.107.17, с НТП „за местен път“ (собственост на Община Елена). Общата дължина на трасето е 359 лин. м и площ на сервитута 1238 кв. м. Парцеларният план се намира в дирекция УТОС при Община Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, където пряко заинтересованите могат да се запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

7576

62а. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел СрН от нов БКТП в имот с идентификатор 06896.123.9 (частна собственост) по КККР до съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) № 100 от ВЕЛ 20 kV „Буйновци“ в имот с идентификатор 06896.107.2 (частна собственост) по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Буйновци. Трасето на кабела преминава през имот с идентификатор 06896.123.33, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ (собственост на Община Елена), през имот с идентификатор 06896.125.50, с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“ (път ІІІ клас Твърдица – Елена), през имот с идентификатор 06896.228.12, с НТП „гори и храсти в земеделска земя“ и през имот с идентификатор 06896.107.17, с НТП „за местен път“ (собственост на Община Елена). Общата дължина на трасето е 591 лин. м и площ на сервитута 2125 кв. м. Парцеларният план се намира в дирекция УТОС при Община Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, където пряко заинтересованите лица могат да се запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

7577

62б. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел СрН от нов БКТП в имот с идентификатор 27190.213.9 (частна собственост) по КККР, през имот с идентификатор 27190.26.16 (местен път до околовръстен полигон, урбанизирана територия, ул. Милковци, гр. Елена, собственост на Община Елена) до съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) от ВЕЛ 20 kV „Промишлен“. Общата дължина на трасето е 101 лин. м и площ на сервитута 404 кв. м. Парцеларният план се намира в дирекция УТОС при Община Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена където пряко заинтересованите лица могат да се запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

7578

62в. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен – парцеларен план за трасе на линеен обект – три броя подземни кабели 1 кV от ФЕЦ в поземлен имот пл. № 4, 5 по ситуационна скица с. Стойчевци до МТП „Стойчевци“, електропровод 20 kV, подстанция „Елена“ 110/20 kV в имот с идентификатор 87326.112.21 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Яковци. Трасето преминава през имот с идентификатор 87326.113.15, с НТП „нива“ (частна собственост), през имот с идентификатор 87326.113.136, с НТП „местен път“ (собственост на Община Елена) и през имот с идентификатор 87326.113.103, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ (собственост на Община Елена). Общата дължина на трасето е 477 лин. м и площ на сервитута 1340 кв. м. Парцеларният план се намира в дирекция УТОС при Община Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, където пряко заинтересованите лица могат да се запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

7579

62г. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че са изработени план-схема и подробен устройствен – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване 1 kV на имот с проектен идентификатор 48057.33.21 (частна собственост) по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Мийковци. Трасето е с начална точка БКТП 2 „Игнатовци“ в имот с идентификатор 32305.301.31 по КККР с. Игнатовци, продължава по улица в околовръстния полигон на с. Игнатовци и през имот с идентификатор 48057.33.159, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ (собственост на Община Елена). Общата дължина на трасето е 186 лин. м и площ на сервитута 405 кв. м. Парцеларният план се намира в дирекция УТОС при Община Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, където пряко заинтересованите лица могат да се запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

7580

62д. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел СрН от нов БКТП в имот с идентификатор 06896.229.2 (частна собственост) по КККР до ново метално комплектно разпределително устройство (МКРУ) в имот с идентификатор 06896.229.3 по КККР, разположено в сервитута на въздушен електропровод 20/110 kV „Стара река“ – подстанция „Елена“. Трасето на кабела преминава през имот с идентификатор 06896.229.2 (собственост на възложителя) в обхвата на общински път VTR 1079 гр. Елена – с. Буйновци (имот с идентификатор 06896.67.53, с НТП „за местен път“) и през имот с идентификатор 06896.229.3, с НТП „за стопански двор“ (държавна частна собственост). Общата дължина на трасето е 84 лин. м и площ на сервитута 165 кв. м. Парцеларният план се намира в дирекция УТОС при Община Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, където пряко заинтересованите лица могат да се запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

7581

16. – Община Елин Пелин на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 879 от протокол № 40 от 25.07.2022 г. от заседание на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) на ПИ с идентификатори по КККР № 61248.3.264 и 61248.59.215 за изграждане на канал за отвеждане и заустване на дъждовни води и битово-отпадъчни води за обслужване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор по КККР № 61248.3.4, м. Висец, с. Равно поле, община Елин Пелин. Проекът се намира в отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, в сградата на общината. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7538

6. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация за обект на техническата инфраструктура – „депо и площадки за приемане, предварително третиране и складиране на строителни и инертни материали“, ведно с парцеларен план на „пътна връзка“ върху части от ПИ: 83106.10.88 с НТП „пасище“, 83106.10.95 с НТП „пасище“ и 83106.10.105 с НТП „друг вид отпадъци“, всички в землището на с. Шейново, община Казанлък, с площ на трасето на пътната връзка 1493 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по него на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

7539

10. – Община Момчилград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 141 от 29.09.2022 г. на Общинския съвет – Момчилград, одобрява проект на подробен устройствен план – план за регулация и изменение на плана за застрояване, одобрен със Заповед № РД-19-349 от 4.10.2017 г. на кмета на община Момчилград (ПУП – ПР и ИПЗ) с придружаващи устройствени схеми за електрозахранване и водоснабдяване за ПИ с идентификатор 02292.4.163, обособяващ два нови регулационни квартала под № 14, включващ УПИ със съответните номера І ч ХVІІІ, и № 15 със съответните номера І ч V, по плана на с. Балабаново, община Момчилград. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Момчилград до Административния съд – Кърджали.

7589

5. – Община Попово, област Търговище, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУР) на ул. Ген. Прохоров, гр. Попово. Проектната документация е изложена за разглеждане в стая № 305, ет. 3 в сградата на Община Попово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7509

26. – Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на ски писта и съответните обслужващи съоръжения към нея, преминаващи през имоти с идентификатори 02448.501.32, м. Беклеме, 02448.58.9 и 02448.58.14, м. Жална по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Балканец. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

7549

1. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) за улица с о.т. 27-28-29-30 по регулационния план на с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора. Проектът за изменение на ПУП предвижда промяна на западната регулационна граница на УПИ І-192 към съществуващо дере. Планът за улична регулация предвижда изменение на уличнорегулационните линии на УПИ І-192 в кв. 16 и улица с о.т. 27-28-29-30 в частта й към УПИ І-192 в кв. 16 по плана на с. Могилово, така че уличнорегулационните линии да съвпаднат със съществуващите на място кадастрални граници на имот с пл. № 192 поради неприложената регулация на улица с о.т. 27-28-29-30 така, както е показано с кафяв цвят на мотивираното предложение. Вследствие на промяната на уличната регулация квадратурата на новообразувания УПИ І-192 да стане 1764 кв. м, като размерите за лице и повърхност да отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

7566

2. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за изменение на ПУП – план за регулация (ПР) за УПИ V-101 и УПИ VI-102 и план за улична регулация (ПУР) за улица с о.т. 31 ч 30 ч 29 ч 11 в кв. 3 по регулационния план на с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора, които предвиждат: уличнорегулационните линии да съвпаднат със съществуващите на място кадастрални граници на имоти с планоснимачни номера 101 и 102 поради неприложена регулация на улица с о.т. 31 ч 30 ч 29 ч 11 по плана на с. Могилово, като ширината на улицата пред УПИ V-101 и УПИ VI-102 от 18 м става съответно 18,64 м; 19,63 и 19,32 м така, както е показано с кафяв цвят на скицата-предложение; вследствие промяната на уличната регулация квадратурата на новообразувания УПИ V-101 става 1258 кв. м, а на УПИ VI-102 става 2102 кв. м, като размерите за лице и повърхност отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ така, както е показано с кафяв цвят на скицата-предложение. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

7567

4. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план – устройствена план-схема за обект: „Електрозахранване на фотоелектрическа централа в ПИ 05462.236.64, с. Борино, община Борино“, в териториален обхват: ПИ с идентификатори 05462.236.64, 05462.236.56, 05462.11.25 и 05462.501.810 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г. на и.д. на АГКК. Възложител: „Ермет Солар БГ“ – ООД. Подробният устройствен план (ПУП) – устройствена схема (УС) за техническата инфраструктура е разрешен за изработване с Решение № 320 от 26.10.2022 г. на Общинския съвет – с. Борино. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев № 1, и може да се прегледа от заинтересованите лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Борино, област Смолян, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7584

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от А. А. И., М. А. В., Н. Н. Х., Д. И. Б., П. А. Ч., М. Л. Л. и А. Д. Д. чрез адвокат Б. Д. на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 27.08.2004 г., в сила от 27.08.2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 6.02.2009 г., бр. 39 от 26.05.2009 г.; изм., бр. 79 от 6.10.2009 г.; доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 26.04.2011 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 57 от 22.07.2022 г., в сила от 22.07.2022 г.), по което е образувано адм. д. № 8807/2022 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за 6.03.2023 г. от 9 ч., зала 2.

7546

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, срещу Заповед № 5 от 1.03.2021 г. на директора на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново, в частите й, с които се определят: цена на административната услуга „Издаване на регистрационна карта“, валидна от датата на издаване до същата дата на следващата година, цена за „Дубликат на загубена читателска карта“ и в тези, в които се определят възможности за издаване на безплатни читателски карти или такива на преференциални цени. Иска се прогласяване нищожността на заповедта в посочените части поради издаването й при липса на материална компетентност и при особено съществено противоречие с материалния закон. Образувано е адм. д. № 711/2022 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 20.01.2023 г. от 10 ч.

7547

Административният съд – София област, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 1208/2022 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.01.2023 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 17, ал. 5 в частта „до 31 октомври“ и чл. 17, ал. 6, пр. 2, изр. 2 от Наредба № 12 за определяне размера на общинските такси и цени на услуги на територията на община Самоков, приета с Решение № 1099 от 15.12.2005 г., като противоречащи на разпоредби от нормативни актове с по-висока степен – чл. 71 ЗМДТ.

7571

Административният съд – София област, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че по жалба на „Йеттел България“ – ЕАД, в Административния съд – София област, е образувано адм. д. № 989/2022 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.01.2023 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е Решение № 222 от 30 юни 2022 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 30, т. 1 – 4, чл. 152, ал. 5 и 6 от ЗЕС и след проведено обществено обсъждане е прието, че пазарът на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) – пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245, не подлежи на ex ante регулиране, тъй като не са изпълнени кумулативно трите критерия за определяне на съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране. Решението се оспорва изцяло по съображения, че е прието при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречи на императивни материалноправни разпоредби и на целите на закона.

7572

Софийският районен съд призовава Едуард Понтчек, гражданин на САЩ, роден на 21.10.1963 г. в Беларус, без постоянен или настоящ адрес в Република България, с неизвестен точен адрес в чужбина, като ответник по гр. д. № 27142/2021 г. по описа на Софийския районен съд, ІІІ гр. отделение, 85 състав, да се яви в съда в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с подадена от Етажна собственост в София, ул. Кирил и Методий № 16, искова молба с вх. № 3952/17.05.2021 г. по описа на СРС, както и да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

7564

 

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр.д. № 36/2020 г. по искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя X.X.X., адрес за призоваване: София, бул. Витоша № 18, ет. 5, против Ж. З. И., ЕГН: *, с постоянен и настоящ адрес: гр. П., ул. Х. Ч. № 61, и В. А. И., ЕГН: *, с постоянен и настоящ адрес: гр. П., ул. Х. Ч. № 61, с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, с която се иска да се отнеме в полза на държавата следното имущество на стойност 98 942,25 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ж. З. И., ЕГН: *, и В. А. И., ЕГН: *, с цена на иска 96 500 лв.:

Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел „164“, с pег. № Е 8164 ВХ, с дата на първа регистрация 29.01.1997 г., рама № ZAR16400006331610, двигател № VM32B04257, цвят: тъмносин металик, придобит на 20.08.2010 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 5700 лв.

Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „730Д“, с pег. № Е 5877 КА, с дата на първа регистрация 2.02.2006 г., рама № WBAGM210X0DR46304, двигател № 306D226785405, цвят: черен, придобит с договор за покупко-продажба от 10.11.2014 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 12 600 лв.

Лек автомобил, марка „КИА“, модел „Спортидж“, с pег. № Е 6935 КМ, с дата на първа регистрация 13.03.1997 г., рама № KNEJA5535S5408861, двигател № FE3016, цвят: бял, придобит с договор за покупко-продажба от 12.08.2013 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 1500 лв.

Лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Ибиза“, с pег. № Е 8528 КМ, с дата на първа регистрация 29.08.2003 г., рама № VSSZZZ6LZ3R246774, двигател № BBY376290, цвят: сив металик, придобит с договор за покупко-продажба от 27.08.2013 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 2700 лв.

Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Сигнум“, с pег. № Е 0893 КР, с дата на първа регистрация 6.07.2004 г., рама № W0L0ZCF4841120449, цвят: светлосив металик, придобит на 22.07.2014 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 3600 лв.

Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, с pег. № Е 2105 КР, с дата на първа регистрация 11.11.2003 г., рама № WDB2032161F433322, цвят: сив, придобит на 13.08.2014 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 17 100 лв.

Лек автомобил с висока проходимост, марка „Ауди“, модел „А6“, с pег. № Е 2374 КР, с дата на първа регистрация 2.01.2006 г., рама № WAUZZZ4F96N134255, двигател № ВМК099287, цвят: черен, придобит с договор за покупко-продажба от 26.08.2014 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 10 200 лв.

Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 270“, с pег. № Е 2375 КР, с дата на първа регистрация 25.03.2003 г., рама № WDB2110161A229186, цвят: светлосив металик, придобит с договор за покупко-продажба от 26.08.2014 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 7000 лв.

Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „335Д“, с pег. № Е 4797 КС, с дата на първа регистрация 31.03.2007 г., рама № WBAVS91020KZ85728, двигател № 306D527176437, цвят: черен, придобит с договор за покупко-продажба от 20.02.2015 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 17 700 лв.

Лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Толедо 2.0 ТДИ“, с pег. № Е 0795 КХ, с дата на първа регистрация 22.06.2005 г., рама № VSSZZZ5PZ5R063804, цвят: сив, придобит с договор за покупко-продажба от 22.02.2016 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 5700 лв.

Лек автомобил с висока проходимост, марка „Ауди“, модел „А6“, с pег. № Е 3745 МА, с дата на първа регистрация 4.04.2005 г., рама № WAUZZZ4F36N001989, двигател № ASB114208, цвят: светлосив металик, придобит с договор за покупко-продажба от 4.11.2016 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 9600 лв.

Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с pег. № Е 5804 МА, с дата на първа регистрация 24.09.1999 г., рама № WVWZZZ1JZXU546767, двигател № AHF915079, цвят: тъмносин металик, придобит с договор за покупко-продажба от 25.05.2015 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 3100 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от В. А. И., ЕГН: *, с цена на иска 1393,90 лв.:

Сумата в размер 10 лв., внесени от титуляря по банкова сметка с IBAN BG09 CRBA 9898 2030 1356 90 в левове, открита в „Юробанк България“ – АД.

Сумата в размер 977,92 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG09 CRBA 9898 2030 1356 90 в левове, открита в „Юробанк България“ – АД.

Сумата в общ размер 405,98 лв., представляваща погасителни вноски от титуляря по банкова сметка с IBAN BG83 FINV 9150 1014 9316 51 в евро, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ж. З. И., ЕГН: *, с цена на иска 104 835 лв.:

Сумата в общ размер 488,95 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG97 STSA 9300 0013 1547 45 в левове, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в общ размер 559,40 лв., представляваща погасителни вноски по получен от „Изи Aceт Мениджмънт“ – АД (Изи Кредит), кредит.

Гражданско дело № 36/2020 г. по описа на Окръжния съд – Благоевград, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.03.2023 г. от 13,30 ч. в зала № 2 на Окръжния съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, могат да предявят съответния иск до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

7483

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр. д. № 348/2022 г. по искова молба с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване: София, пл. Света Неделя № 6, ет. 6, и ответници: Д. Н. Г., ЕГН *, с постоянен адрес: гр. Г. Д., ул. Х. К. № 14, ет. 2, ап. 5, общ. Г. Д., обл. Б., и настоящ адрес: гр. Г. Д., ул. С. Р. № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 5, общ. Г. Д., обл. Б., Б. А. Г., ЕГН *, с постоянен адрес: гр. Г. Д., ул. Х. К. № 14, ет. 2, ап. 5, общ. Г. Д., обл. Б., и настоящ адрес: гр. Г. Д., ул. С. Р. № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 5, общ. Г. Д., обл. Б., и „Боро Травел – 99“ – ЕООД, ЕИК 201734821, със седалище и адрес на управление: с. Борово, община X.X., област Благоевград, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и с цена на иска 595 417,43 лв., с която се иска да се отнеме в полза на държавата следното имущество на ответниците, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д. Н. Г. и Б. А. Г. с цена на иска в размер 2500 лв.:

лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Сайта Фе“, рег. № Е 6788 КА, дата на първоначална регистрация: 13.06.2001 г., рама № KMHSC81VP1U094089, двигател № D4EA3122165, придобит на 14.06.2012 г., Д. Н. Г. купува В. К. И. автомобила с договор за сумата 600 лв., с пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д. Н. Г. и Б. А. Г. с цена на иска в размер 800 лв.:

сумата в размер 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Хонда“, модел „ЦР В“, рег. № Е 9728 МС.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д. Н. Г. с цена на иска в размер 450 170 лв.:

сумата в размер 165 000 лв., представляваща вноска на каса от титуляря през 2015 г., наредени на „Гамишев НКБ“ – ЕООД, и върнати;

сумата в размер 2870 лв., представляваща вноски на каса от титуляря и изтеглени през 2015 г.;

сумата в размер 70 000 лв., представляваща вноска на каса от титуляря през 2016 г. и наредени по сметка BG81 CREX92601051597502 на „Гамишев НКБ“ – ЕООД;

сумата в размер 28 300 лв., представляваща вноска на каса от титуляря и изтеглени през 2016 г.;

сумата в размер 15 000 лв., представляваща вноска на каса от титуляря и наредена на К. П. „връщане заем“ през 2016 г.;

сумата в размер 48 000 лв., представляваща допълнителни вноски и връщането им към собствениците постъпления през 2013 г.;

сумата в размер 121 000 лв., представляваща допълнителни вноски и връщането им към собствениците постъпления през 2015 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Б. А. Г с цена на иска в размер 20 947,43 лв.:

сумата в размер 20 947,43 лв., представляваща вложени средства на собственика за изграждане на обект „Къща за настаняване на гости“ в с. Гайтаниново, община Хаджидимово.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 149, чл. 145, ал. 2, чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Боро Травел – 99“ – ЕООД, с цена на иска в размер 40 000 лв.:

сумата в размер 40 000 лв., представляваща пазарната стойност на имот – поземлен имот с площ 2022 кв. м, представляващ имот № 012006 по картата на землището на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, към датата на отчуждаването му.

На основание чл. 149 във връзка с чл. 145, ал. 2, чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Боро Травел – 99“ – ЕООД, с цена на иска в размер 81 000 лв.:

самостоятелен обект в сграда с площ 89,10 кв. м, с предназначение „жилище, апартамент“, с идентификатор № 17395.501.874.1.5, намиращ се в сграда № 1 с идентификатор № 17395.501.874.1, изградена в имот с идентификатор № 17395.501.874, ЕКАТТЕ 17395, в кадастрален район 501 по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, община X.X., област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с административен адрес: гр. Гоце Делчев, община X.X., ул. Хан Крум № 14, ет. 2, ап. 5, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: обект с идентификатор 17395.501.874.1.4, самостоятелен обект с идентификатор 17395.501.874.1.6, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор 17395.501.874.1.2, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 17395.501.874.1.8, ведно с прилежащо мазе № 2 със застроена площ 3,80 кв. м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 17,68 кв. м, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи за мазето: мазе № 3, мазе № 1, стълбище, коридор, отгоре – магазин № 1, същият обект по архитектурни проекти, имотът представлява апартамент № 5 със застроена площ 89,10 кв. м, намиращ се на втори жилищен етаж на кота + 6,30 м в жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот – парцел VI, имот с планоснимачен номер 868 от кв. 110 по плана на гр. Гоце Делчев, община X.X., област Благоевград, утвърден със заповеди № 32 от 1992 г. и № 464 от 2008 г. на кмета на община X.X., с площ за имота 430 кв. м, при съседи за имота: изток – улица, запад – УПИ I, север – УПИ IV и УПИ V, юг – УПИ VII, ведно с принадлежащото мазе № 2 със застроена площ от 3,80 кв. м, при съседи за апартамента: улица, апартамент № 6 на втори жилищен етаж, апартамент № 4 на втори жилищен етаж, стълбищна клетка, двор, отдолу – апартамент № 2 на първи жилищен етаж, отгоре – апартамент № 8 на трети жилищен етаж, при съседи за мазето: мазе № 3, мазе № 1, стълбище, коридор, отгоре – магазин № 1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 17,68 кв. м, и ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, за сумата 21 000 лв., която сума продавачите са получили от купувача по банков път преди подписване на договора, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 200, том 2, рег. № 3840, дело № 341/2016 г., вписан в СВ – гр. Гоце Делчев, вх. рег. № 1409/22.04.2016 г., акт № 153, том V, дело № 629. Данъчна оценка – в размер 20 029 лв., като пазарната стойност към настоящия момент е в размер 81 000 лв.

Гражданско дело № 348/2022 г. по описа на Окръжния съд – Благоевград, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.03.2023 г. от 13,30 ч. в зала № 2 на Окръжния съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, могат да предявят съответния иск до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

7591

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 354/2020 г. по описа на съда по постъпила на 3.02.2020 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 140 619 849,29 лв.:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– парични суми в общ размер на 3 116 717,73 лв., от които 33 800 лв. изтеглени на каса, а остатъкът – в размер на 3 082 917,73 лв., представляващи неправомерно отклонени парични средства в полза на X.X.X..

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– сума в размер на 20 242 960 лв., представляваща равностойността на 20 242 960 броя акции с номинал 1 лв. от капитала на „Холандска мечта“ – АД.

На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X.:

– движими вещи на обща стойност 668 858,11 лв., иззети по ДП № 143/2018 г. по описа на СО – СП, прокурорска преписка № 1503/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– парични суми в общ размер на 623 675,62 лв., представляващи неправомерно отклонени парични средства в полза на X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка чл. 144 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– парични суми в общ размер на 13 000 лв., представляващи неправомерно отклонени парични средства в полза на X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „АКБ X.X.X. Група“ – АД:

– парична сума в размер на 343 300 лв., представляваща отклонени парични средства в полза на „АКБ X.X.X. Група“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „АКБ Актив“ – АД, ЕИК 130834072, както следва:

– сума в общ размер на 80 610 лв., представляваща продажната цена на всички недвижими имоти по нотариален акт № 77, том 12, № от описна книга 1107/4.09.2019 г., вписан в Службата по вписванията – Свиленград, вх. № 3195, дв. вх. № 3189 от 4.09.2019 г.;

– сума в общ размер на 16 000 лв., представляваща продажната цена на всички недвижими имоти по нотариален акт № 76, том 12, № от описна книга 1106/4.09.2019 г., вписан в Службата по вписванията – Свиленград, вх. № 3194, дв. вх. № 3188 от 4.09.2019 г.;

– сума в общ размер на 128 118 лв., представляваща продажната цена на всички недвижими имоти по нотариален акт за покупко-продажба № 55, том ІІІ, рег. № 3447, дело № 384/8.08.2018 г.;

– сума в размер на 3 000 000 лв., получена от „Костенец ХХИ“ – АД;

– сума в размер на 72 500 лв., представляваща отклонени парични средства в полза на „АКБ – Актив“ – АД;

– сума в размер на 20 400 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждените с н.а. за покупко-продажба № 55, т. III, рег. № 3447, д. № 384/8.08.2018 г., пет броя недвижими имоти към момента на отчуждаването им.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „АКБ Актив“ – АД, ЕИК 130834072, както следва:

– 75 дружествени дяла от капитала на „Бреза-Н“ – ООД, ЕИК 108559686, всеки с номинална стойност 50 лв., на обща стойност 3750 лв.;

– 500 дружествени дяла от капитала на „Къмпани Билд Комерс“ – ЕООД, всеки с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 5000 лв.;

– 50 дружествени дяла от капитала на „Русалка Тур“ – ЕООД, ЕИК 102661396, всеки с номинална стойност 100 лв., на обща стойност 5000 лв.;

– недвижими имоти, подробно описани в исковата молба, с изключение на недвижимите имоти, отчуждени с н.а. за покупко-продажба № 55, т. III, рег. № 3447, д. № 384/8.08.2018 г.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Бреза-Н“ – ООД, ЕИК 108559686, както следва:

– 50 дружествени дяла от капитала на „ВКР Имоти“ – ЕООД, ЕИК 131288612, всеки с номинална стойност 100 лв., на обща стойност 5000 лв.;

– недвижими имоти, подробно описани в исковата молба, стр. 350 – 354.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Партнърс Комерс“ ЕООД, ЕИК 121366169, както следва:

– сума в размер на 7200 лв., получена от „Партнърс Комерс“ – ЕООД;

– сума в размер на 2 685 397,12 лв., представляваща отклонени парични средства в полза на „Партнърс Комерс“ – ЕООД;

– сума в размер на 6 200 000 лв., представляваща равностойността на придобитите акции от „Партнърс Комерс“ – ЕООД, в капитала на „Полимери“ – АД;

– сума в размер на 36 950 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждените с н.а. за покупко-продажба, вписан в СВ – Свиленград, дв. вх. № 2403/27.08.2018 г., акт № 82, т. VIII, номер по книга 1105/27.08.2018 г.;

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Партнърс Комерс“ – ЕООД, ЕИК 121366169:

– недвижими имоти, подробно описани в исковата молба, с изключение на недвижимите имоти, отчуждени с н.а. за покупко-продажба, вписан в СВ – Свиленград, дв. вх. № 2403/27.08.2018 г., акт № 82, т. VIII, номер по книга 1105/27.08.2018 г.;

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Паррус“ – АД:

– сумата от 350 917 лв., представляваща пазарната стойност на „Хотел Русалка 2“ към момента на отчуждаването му, състоящ се от 9 бунгала.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Паррус“ – АД, ЕИК 131259653, както следва:

– 2070 броя акции от капитала на „АКБ – Актив“ – АД с номинална стойност 50 лв. всяка, на обща стойност 103 500 лв.;

– недвижими имоти, подробно описани в исковата молба, с изключение на отчуждения „Хотел Русалка 2“, състоящ се от 9 бунгала.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Русалка Тур“ – ЕООД, ЕИК 102661396, както следва:

– сума в общ размер на 182 065,69 лв., представляваща продажна цена за 4 броя бунгала в хотел „Русалка 2“.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Русалка Тур“ – ЕООД, ЕИК 102661396, както следва:

– 4137 броя акции от капитала на „АКБ – Актив“ с номинална стойност 50 лв. всяка, на обща стойност 206 850 лв.;

– моторна яхта „Four Winns – Vista 258 V-D06“, производствен номер FNCU160D606 и номер на мотора OW626331, рег. номер ВН7129;

– недвижими имоти, подробно описани в исковата молба, стр. 373 – 378.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Туристически холдинг Русалка Холидейз“ – АД, ЕИК 121755601, както следва:

– сума в размер на 49 700 лв., представляваща отклонени парични средства в полза на „Туристически холдинг Русалка Холидейз“ – АД;

– сума в размер на 1 930 033,18 лв., представляваща укрити приходи от „Туристически холдинг Русалка Холидейз“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Турист продукт“ – ООД, ЕИК 119096555, както следва:

– сума в размер на 169 670 лв., представляващи отклонени парични средства в полза на „Турист продукт“ – ООД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Финансово-клирингова къща „Сконто Съксес“ – ООД, ЕИК 130878478, както следва:

– сума в размер на 58 000 лв., представляващи отклонени парични средства в полза на „Финансово-клирингова къща „Сконто Съксес“.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Хелио-Тур-С“ – АД, ЕИК 102004621, както следва:

– 14 на брой недвижими имота, подробно описани в исковата молба, стр. 379 – 381.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Холандска мечта“ – АД, ЕИК 130370889, както следва:

– сума в размер на 441 420,36 лв., представляваща продажната цена на поземлен имот с площ 277/281 кв. м ид. ч., с идентификатор 67800.501.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, ул. Аполония № 28, с площ по приложена скица 281 кв. м, а по приложен нотариален акт № 59, том 2, рег. № 817, 300 кв. м с трайно преназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, ведно с изградената в описания имот двуетажна сграда със застроена площ 157 кв. м, РЗП 281 кв. м – сграда паметник на културата – търговски обект с идентификатор на така описаната сграда 67800.501.274.1;

– сума в размер на 96 921,40 лв., представляваща укрити парични средства от „Холандска мечта“ – АД;

– сума в размер на 588 548,18 лв., отклонени парични средства в полза на „Холандска мечта“ – АД.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.02.2023 г. от 13,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.

7588

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 525/2022 г. по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 5817 от 19.07.2022 г. против X.X.X., ЕГН ***, от София, ул. Кричим № 78, ап. 19; „Бромак“ – ЕООД, ЕИК 030090459; „Инвест мениджмънт“ – ООД, ЕИК 200078346, и „Балкан Ерма“ – ЕООД, ЕИК 200501554, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 24 203 059,25 лв., както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– Сумата 37 023,86 лв., представляваща разлика между покупната и продажната цена на 231 200 броя акции, представляващи 85 % от капитала на „Hellenic Register of Shipping“ S.A. (HRS).

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Бромак“ – ЕООД, ЕИК 030090459:

– 301 731 броя акции с обща номинална стойност 3 017 310 лв., притежавани от „Бромак“ – ЕООД, ЕИК 030090459, в капитала на „КТБ“ – АД (н.).

– 3941 бр. облигации на стойност 7 758 607,29 лв., собственост на „Бромак“ – ЕООД, емитирани от „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.), в условията на алтернативност, сумата в размер 7 758 607,29 лв., представляваща равностойността на 3941 бр. облигации, притежавани от „Бромак“ – ЕООД, ЕИК 0300904559, емитирани от „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н.),

– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, рег. № СА 7569 TP, № на рама WAUZZZ4H5CN018595, № на двигател CDR016279, първа регистрация 5.12.2011 г., придобит с договор за покупко-продажба от 3.04.2013 г.

– Лек автомобил, марка „КИА“, модел „Спортидж“, с рег. № СА 5788 ХВ, № на рама U5YPC813DDL429657, № на двигател D4HADZ033548, първа регистрация 19.12.2013 г., придобит с договор за покупко-продажба от 18.12.2013 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Бромак“ – ЕООД, ЕИК 030090459:

– Сумата в размер 5 335 031,35 лв., получена от „Бромак“ – ЕООД, при продажбата на 2559 бр. облигации (емисия BG2100022099), емитирани от „ТЦ – ИМЕ“ – АД (н).

На основание чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 146 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Балкан Ерма“ – ЕООД, ЕИК 200501554:

– Сграда за търговия, представляваща самостоятелен обект, съответстващ на сграда 7 с идентификатор 68134.4081.108.7 по КККР на София, със ЗП от 70 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, номер по предходен план: 2032, която съответства на едноетажна сграда с обслужващо предназначение – „салон на книгата“, намираща се в София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 113, построена в лицевата, югозападна част на имота, цялата с площ 69,30 кв. м, състояща се от четири помещения, разположена в ПИ с идентификатор № 68134.4081.9525; имотът е придобит с НА за покупко-продажба, вписан в СВ – София – вх. рег. № 65151 от 12.12.2014 г.

– Поземлен имот, намиращ се в гр. Горна Оряховица, кв. Калтинец, ул. Антон Страшимиров № 155, съставляващ реална част от урегулиран поземлен имот II в кв. 46, отреден за „Строителни изделия – 94“ по плана на гр. Горна Оряховица, кв. Калтинец, при граници: север – УПИ – за ОП „Вторични суровини“, изток – УПИ І – за завод за резервни части, юг – улица, запад – УПИ III – за „Техноресурс“, която реална част е с площ 41 000 кв. м, заедно с построените в нея: сграда – варово стопанство, със застроена площ 61 кв. м, сграда – негасена вар, със застроена площ 106 кв. м, сграда – канцеларии, със застроена площ 122 кв. м, сграда – пресяване на пясък, със застроена площ 102 кв. м, портал със застроена площ 22 кв. м, трафопост – 2 бр. със застроена площ 84 кв. м, машинна работилница със застроена площ 20 кв. м, сграда – канцеларии и битовка, със застроена площ 80 кв. м, склад за карбит, със застроена площ 72 кв. м, компресорна сграда със застроена площ 184 кв. м, сграда – кантар, със застроена площ 106 кв. м, ел. и ВиК работилници със застроена площ 849 кв. м, тоалетни – 2 бр. със застроена площ 17 кв. м, жилищна сграда със застроена площ 65 кв. м, сграда – пробовземна, бетонни кубчета, със застроена площ 50 кв. м, склад – арматурен цех, със застроена площ 1086 кв. м, силози за цимент със застроена площ 130 кв. м, придобит с н.а. за покупка, вписан в СВ с вх. рег. № 5851 от 13.11.2014 г.

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.263.2.35 (ателие 35 (А-седемнадесет) по инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, ет. 8, ателие А-35, който се намира в сграда 2, разположена в ПИ с идентификатор 10447.502.263, с предназначение – ателие за творческа дейност, обща ЗП 96,77 кв. м, състоящ се от: първо ниво, разположено на кота+23,80 м, с площ на нивото 72,17 кв. м, и второ ниво, разположено на кота+26,40 м, с площ на нивото 24,60 кв. м, заедно с придаденото му мазе № 35, разположено на кота -2,75 м, с площ 5,74 кв. м заедно със 0,685 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 3,59 кв. м, както и толкова идеални части от правото на строеж и толкова идеални части от ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.263.2.59 (магазин № 1 по инвестиционен проект), гр. В. Търново, ул. Твер № 2, ет. -1, магазин 1, който се намира в сграда 2, разположена в ПИ с идентификатор 10447.502.263, с предназначение – за търговска дейност, със обща застроена площ 131,70 кв. м, състоящ се от: първо ниво, разположено на кота -2,75 м, със застроена площ на това ниво 76,79 кв. м, включващо: вътрешна стълба, санитарен възел и две складови помещения, и второ ниво, разположено на кота ± 0,00 м, със застроена площ на това ниво 45,36 кв. м с вход от улицата, включващо: вътрешна стълба и търговска зала, ведно с 4,608 % ид. ч., равняващи се на 24,11 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.263.2.60 (магазин № 2 по инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, ет. -1, магазин 2, който се намира в сграда 2, разположена в ПИ 10447.502.263, с предназначение – за търговска дейност, с обща застроена площ 147,87 кв. м, състоящ се от: първо ниво, разположено на кота -2,75 м, със ЗП на това ниво 96,79 кв. м, включващо: вътрешна стълба, санитарен възел и две складови помещения, и второ ниво, със застроена площ на това ниво 51,08 кв. м с вход от улицата, включващо: вътрешна стълба и търговска зала, ведно с 4,838 % ид. ч., равняващи се на 25,32 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.263.2.39 (магазин № 3 по инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, ет. 1, магазин 3, който се намира на кота +2,75 м от сграда 2, разположена в ПИ 10447.502.263, с предназначение – за търговска дейност, застроена площ 68,65 кв. м, със самостоятелен вход от улица на изток, състоящ се от: вход, търговска зала, склад, тоалетна с преддверие, заедно с 2,763 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 14,46 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.263.2.40 (магазин № 4 по инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, ет. 1, магазин 4, който се намира на кота +2,75 м от сграда 2, разположена в ПИ с идентификатор 10447.502.263, с предназначение – за търговска дейност, ЗП 94,55 кв. м, със самостоятелен вход от улица на изток, състоящ се от: вход, търговска зала, склад, тоалетна с преддверие, заедно с 3,805 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 19,91 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.263.2.41 (магазин № 5 по инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, ет. 1, магазин 5, който самостоятелен обект се намира на кота +2,75 м от сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.502.263, с предназначение – за търговска дейност, ЗП 89,57 кв. м, със самостоятелен вход от улица на изток, състоящ се от: вход, търговска зала, склад, тоалетна с преддверие, заедно с 3,605 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 18,87 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.263.2.52 (паркомясто № 5 по инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, ет. 0, паркомясто № 5, който самостоятелен обект се намира на кота ±0,00 м от сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.502.263, с предназначение – гараж в сграда, със застроена площ 16,26 кв. м, заедно с 0,542 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 2,84 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.263.2.56 (паркомясто № 9 по инвестиционен проект) в гр. В. Търново, ул. Твер № 2, ет. 0, паркомясто № 9, който самостоятелен обект се намира на кота ±0,00 м от сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.502.263, с предназначение – гараж в сграда, със застроена площ 16,06 кв. м, заедно с 0,542 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 2,84 кв. м, както и толкова ид. ч. от правото на строеж и толкова ид. ч. от ПИ 10447.502.263 с площ 701 кв. м.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 1, чл. 146 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Балкан Ерма“ – ЕООД, ЕИК 200501554:

– Сумата в размер на 65 000 лв., представляваща получена продажна цена за апартамент 6.1 със ЗП 100,70 кв. м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.514.56.1.16 в София, район „Сердика“, ул. Будапеща № 92, сграда 1.

– Сумата в размер на 67 000 лв., представляваща получена продажна цена за апартамент 2.3 със ЗП 92,51 кв. м, самостоятелен обект с идентификатор 68134.514.56.1.28 в София, район „Сердика“, ул. Будапеща № 92, сграда 1.

– Сумата в размер 65 000 лв., представляваща получена продажна цена за поземлен имот с идентификатор 10447.515.346 в гр. В. Търново, ж.к. Бузлуджа, с площ 2637 кв. м, начин на трайно ползване: за автогараж.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Инвест мениджмънт“ – ООД, ЕИК 200078346:

– Сумата в размер на 340 000 лв., получена от продажбата на апартамент № D2-41 с площ 170,76 кв. м, намиращ се във Варна, район „Приморски“, к.к. Св. св. Константин и Елена, във вход № D2, блок D2 на сграда с пълен номер идентификатор 10135.2569.19.9.

– Сумата в размер на 46 000 лв., получена от продажбата на имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 48619.505.356.14.7 в гр. Царево, кв. Василико, ет. 2, ап. 5, ведно с 2,1712 %, равняващи се на 127,16 кв. м от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 48619.505.356.

– Сумата в размер на 51 900 лв., получена от продажбата на имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 48619.505.356.14.8 с адрес: гр. Царево, кв. Василико, ет. 2, ап. 6, с площ 85,39 кв. м, ведно с прилежащи части от 16,62 кв. м.

– Сумата в размер на 9780 лв., получена от продажбата на имот, представляващ паркомясто № П-04 с площ 15,13 кв. м, което представлява 15,12/535,63 ид. ч. от общия подземен паркинг на сградата, намираща в София, район „Красно село“, ул. Княгиня Климентина № 38, разположен в сутерена на жилищната сграда.

– Сумата в размер на 9800 лв., получена от продажбата на имот, представляващ паркомясто № П-03, с площ 15,13 кв. м, което представлява 15,12/535,63 ид. ч. от общия подземен паркинг на сградата, намираща в гр. София, район „Красно село“, ул. Княгиня Климентина № 38, разположен в сутерена на жилищната сграда.

– Сумата в размер на 334 000 лв., получена от продажбата на недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1940.96, с площ по документи 5195 кв. м, заедно с построените в имота: двуетажна вилна сграда със застроена площ 125 кв. м, с площ по скица 140 кв. м.

– Сумата в размер на 2 333 612 лв., получена от продажбата на дяловете от капитала на „Инвест проджект мениджмънт“ – ЕООД, съгласно договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 13.05.2015 г., с който „Инвест мениджмънт“ – ООД, ги продава на „Хайланд Пропъртис“ – ООД.

Делото е насрочено за 30.05.2023 г. от 10 ч.

Определя на заинтересованите лица, които биха претендирали самостоятелни права върху имуществото, чието отнемане се иска, двумесечен срок считано от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да встъпят в производството, като предявят съответния иск пред ВТОС.

7630

Разградският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 270/2022 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Разград, община Разград, област Разград, ул. Дондуков № 3, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с цена на иска в размер на 21 000 лв., както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата в размер на 9500 лв., представляваща сумата от продажбата на 100 дружествени дяла в „Нитадор“ – ЕООД, ЕИК 203119321.

– Сумата в размер на 2500 лв., представляваща сумата от продажбата на 25 дружествени дяла в „Райа“ – ЕООД, ЕИК 103891172.

– Сумата в размер на 9000 лв., представляваща сумата от продажбата на лек автомобил „Ауди А8“ с pег. № РР 2474 ВС, дата на първоначална регистрация 13.10.2010 г., № на рама WAUZZZ4H6BN004476, № на двигател GDS005306.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.02.2023 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

7614

Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 13 състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 1301/2022 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X. и X.X.X. в полза на държавата на незаконно придобито имущество, описано, както следва:

1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

5 бр. дружествени дяла, всеки по 100 лв., с номинална стойност 500 лв. от капитала на „Т М Глобъл Груп“ – ЕООД, с ЕИК 202918799.2.

2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X.:

– лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, ДК № СА9207ХК, рама № W0L0AHL4858133669, двигател № Z17DTH01399969, цвят – сив, с дата на първа регистрация 17.10.2005 г., собственост на лицето от 6.02.2014 г.;

– товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „310Д“, ДК № С2289ХТ, рама № WDB6024281P198869, двигател – без номер, цвят – бял, с дата на първа регистрация 22.01.1992 г., собственост на лицето от 25.08.2017 г.

3. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– сума в размер 2245 лв., представляваща направена вноска от проверяваното лице по сметка на едноличния търговец с IBAN BG10RZBB91554054654600;

– сума в общ размер 10 120 лв., представляваща направена вноска от проверяваното лице по сметка на едноличния търговец с IBAN BG69RZBB91551054654610;

– сума в размер 3290 лв., представляваща вноска на каса от проверяваното лице по сметка с IBAN BG88RZBB91551054654610 на „Котлостроене – ОВВК – 2003“ – ЕООД, с ЕИК 131070065.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X.:

– сума в размер 101 750 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения имот на 24.07.2018 г.;

– сума в размер 23 900 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото на 12.06.2020 г. МПС – лек автомобил марка „Шкода“, модел „Октавия 1,6 ТДИ“, ДКХ2 CB1692HB, рама X2TMBJG7NE9H0163772, двигател – без номер, цвят – син, с дата на първа регистрация 31.03.2017 г.

Съгласно Определение от 24.10.2022 г. по гр. д. № 1301/2022 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение – І-13 състав, всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в двумесечен срок считано от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на настоящото дело – гр. дело № 1301/2022 г. на СГС, І-13 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка на настоящото обявление е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 23.03.2023 г., 9,30 ч.

7556

Софийският градски съд, гражданско отделение, I-7 състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 8513/2022 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, ж.к. Младост 1 № 75, вх. 4, ет. 7, ап. 91, с цена на иска в размер 205 521,73 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– 3/4 идеални части от недвижим имот – магазинно помещение (средно), намиращо се в София, община Столична, район „Възраждане“, ул. Екзарх Йосиф № 6, в едноетажна жилищна сграда с вход от ул. Екзарх Йосиф, със застроена площ 8,65 кв. м, заедно с 4,886% идеални части от правото на строеж и от дворното място, представляващо УПИ VII-8, целият с площ 264,53 кв. м, от кв. 191, м. Зона Б-2. Имотът е собственост на X.X.X., ЕГН **********, на основание нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 30, том II, pег. № 19888, дело № 229/20.08.2015 г., вписан в Службата по вписванията – София, с вх. рег. № 44613 от 20.08.2015 г., акт № 14, том 117, дело № 36057/2015 г. Пазарна стойност за 3/4 ид. части от недвижимия имот към настоящия момент: 29 600 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ да бъде осъден X.X.X., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата сумите, представляващи паричната равностойност на преобразувано движимо имущество, с цена на иска в размер 22 500 лв., както следва:

сумата от преобразуване в размер 17 900 лв., представляваща разликата в пазарните стойности към датата на отчуждаване на продадения лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ГЛ 450“, рег. № СВ3967КК, и закупения автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № СА3949ММ;

сумата в размер 4600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № СА3949ММ.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде осъден X.X.X., ЕГН **********, да заплати в полза на държавата сумите, представляващи паричната равностойност на отчуждено или липсващо имущество, с цена на иска в размер 153 421,73 лв., както следва:

сумата в размер 8900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „735 И“, pег. № СВ3300АХ;

сумата в размер 29 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „БМВ“, модел „X 3 X Драйв 20Д“, pег. № СВ7772НМ;

сумата в размер 50 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „С 8“, pег. № СВ5404РК;

сумата в размер 30 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Хонда“, модел „С 2000“, pег. № СА8207ТТ;

сумата в размер 7800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на мотоциклет марка „Форд“, модел „Мондео“, pег. № СА3221ХМ;

сумата в размер 3080 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, pег. № СВ6240АН;

сумата в общ размер 23 927 лв., представляваща вноски по банкови сметки от проверяваното лице;

сумата в общ размер 514,73 лв., представляваща вноски от трети лица по банкови сметки на проверяваното лице.

Съгласно Определение № 10230 от 19.10.2022 г. по гр.д. № 8513/2022 г. по описа на СГС, ГО, I-7 състав, трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

Гражданско дело № 8513/2022 г. по описа на СГС, ГО, I-7 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.06.2023 г. от 11 ч.

7559

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство на 6-о ОУ „X.X.“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението свиква общо събрание на 18.01.2023 г. (сряда) от 18 ч. в София, ул. Шести септември № 16, ет. 2, кабинет по музика, при дневен ред и предварителна рамка на очакваните решения: освобождаване и приемане на членове на съвета на настоятелите; проект на решение: общото събрание освобождава и приема нови членове на съвета на настоятелите. Свикването на общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в „Държавен вестник“ и поставяне на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 28 от устава на сдружението събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове.

7554

1. – Управителният съвет на сдружение „Движение на българските семейства и приятели“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението по инициатива на повече от една трета от членовете свиква общо събрание на сдружението на 17.02.2023 г. от 18 ч. в София, ул. Дечко Йорданов № 38, ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружението и неговата дейност; проект на решение: на основание чл. 18, буква „ж“, предл. второ от устава и чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЮЛНЦ се взема решение за прекратяване на сдружението и неговата дейност; 2. вземане на решение за откриване на производство по ликвидация съгласно разпоредбите на глава седемнадесета от Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ; проект на решение: на основание чл. 14, ал. 1 от ЗЮЛНЦ се взема решение за откриване на производство по ликвидация, което да бъде проведено съгласно разпоредбите на глава седемнадесета от Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ; 3. вземане на решение за определяне на срок за приключване на производството по ликвидация; проект на решение: на основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ се определя 6-месечен срок за приключване на производството по ликвидация считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите на сдружението по чл. 267 от Търговския закон във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията; 4. вземане на решение за избор и назначаване на ликвидатор на сдружението; проект на решение: на основание чл. 18, буква „ж“, предл. трето от устава общото събрание ще избере ликвидатор и ще вземе решение относно възнаграждението му; 5. вземане на решение за промяна на чл. 21 от устава на сдружението; проект на решение: променя се чл. 21 от устава на сдружението, както следва: „21. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в гр. София – с обикновена писмена покана до членовете, поставена в офиса по адреса на управлението му. Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото и дневния ред и по чия инициатива се свиква“; 6. разни. Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощен от тях представител – член на сдружението, като упълномощаването се извършва в писмена форма. Всички материали по дневния ред са на разположение на членовете на общото събрание на адреса на управление на сдружението всеки делничен ден от 10 до 16 ч., като при поискване им се представят безплатно.

7582

68. – Съветът на Адвокатската колегия – Враца, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно отчетно-изборно събрание на колегията на 28.01.2023 г. (събота) от 8,30 ч. в залата на Регионалния инспекторат по образованието (бивш БЗНС) – Враца, ул. Софроний Врачански № 6, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2022 г.; 2. отчет за финансовата дейност на адвокатския съвет за 2022 г.; 3. доклад за дейността на контролния съвет; 4. отчет за дейността на дисциплинарния съд; 5. приемане на бюджета на съвета на колегията за финансовата 2023 г.; 6. избор на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 7. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА общото събрание ще се проведе същия ден от 9,30 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се членовете на колегията да участват лично или чрез писмено упълномощен представител.

7568

278. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Плевен, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква общо събрание на Адвокатската колегия – Плевен, на 28.01.2023 г. от 9,30 ч. в конферентната зала на хотел „Ростов“ при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 2022 г.; 2. доклад за дейността на контролния съвет; 3. отчет за дейността на дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане на бюджета на колегията за финансовата 2023 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията.

7610

215. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Смолян, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА свиква редовно отчетно общо събрание па колегията на 28.01 и 29.01.2023 г. от 9 ч. в зала № 1 на Районния съд – Смолян, Съдебна палата, при следния дневен ред съгласно чл. 82, т. 1, 2, 3, 4 и 6 от ЗА: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година; проект на решение: приема отчета за дейността; 2. разглеждане доклад на контролния сьвет; 3. разглеждане отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на колегията за финансовата 2023 г.; 5. избор на делегати за общото сьбрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същите дни от 10 ч., на същото място при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията.

7611

206. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Хасково, на основание чл. 89, т. 1 във връзка с чл. 81, ал. 2 от ЗА свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на колегията на 28.01.2023 г. и 29.01.2023 г. Събранието ще започне работа на 28.01.2023 г. в 9 ч. в комплекс „Фантазия“ – парк Кенана, гр. Хасково, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 2022 г.; 2. доклад на контролния съвет за 2022 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2022 г.; 4. приемане на бюджет за 2023 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната, който ще започне непосредствено след приключване на работата по предходните точки от дневния ред и ще продължи до 15 ч. на 28.01.2023 г. В случай че в 15 ч. пред изборното бюро има негласували избиратели, те се допускат до гласуване. Работата на събранието и изборът на делегати ще продължат и на 29.01.2023 г. от 10 до 12 ч. в заседателната зала на адвокатската колегия в гр. Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 5. В случай че в 12 ч. пред изборното бюро има негласували избиратели, те се допускат до гласуване; 6. разни.

7585

1. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб – Граничар“, с. Кирково, област Кърджали, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 17, ал. 1 и 2 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 20.01.2023 г. от 17,30 ч. в с. Кирково, в сградата на общината, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред; 2. отчет на дейността на клуба; 3. отчет на спортно-техническата дейност на клуба; 4. избор на нов управителен съвет на клуба; 5. избор на нов председател на клуба; 6. избор на контрольор. Поканват се всички членове да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Юридическите лица, членове на сдружението, участват в общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица. При липса на кворум на основание чл. 20 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18,30 ч.

7628

1. – Учредителният комитет на сдружение за напояване „Левка“, с. Левка, община Свиленград, област Хасково, на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСН, Заповед № РД-09-1047 от 19.09.2022 г. на министъра на земеделието (ДВ, бр. 85 от 2022 г.) и проведено на 17.11.2022 г. предварително събрание обявява проект за учредяване на сдружение за напояване „Левка“, както следва: 1. предмет на дейност на сдружението: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждането на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици; 2. територия на сдружението: площ 737,459 дка, представляваща земеделски земи, годни за напояване, намиращи се в землището на с. Левка, ЕКАТТЕ 43205, община Свиленград, област Хасково; площта и недвижимите имоти, включени в територията на сдружението за напояване, са показани в приложените към проекта на устав на сдружението скица и списък на собствениците, заверени от надзорния орган; 3. водообезпечаването на територията на сдружението ще се осъществи от прилежащата хидромелиоративна инфраструктура към язовир „Левка“ – съоръжение, публична общинска собственост, с обща площ 473 545 кв. м, съставляващ поземлени имоти с идентификатори: 43205.22.425 с площ 329 672 кв. м; 59183.15.515 с площ 139 294 кв. м и 59183.15.517 с площ 4579 кв. м; 4. учредителното събрание ще се проведе на 29.01.2023 г. от 10 ч. в с. Левка, община Свиленград, област Хасково, ул. Жулио Кюри № 27, при следния дневен ред: установяване на това дали са спазени изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 от Закона за сдружения за напояване; вземане на решение по отчета на учредителния комитет за освобождаването му от отговорност; вземане на решение за учредяване на сдружението и приемане на устава; избор на органи на сдружението; при липса на кворум второ учредително събрание ще се проведе на 19.02.2023 г. от 10 ч. в с. Левка, община Свиленград, област Хасково, ул. Жулио Кюри № 27; 5. проектите на учредителните документи ще бъдат на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 10 до 17 ч. през периода от 29.12.2022 г. до 28.01.2023 г. в с. Левка, община Свиленград, област Хасково, ул. Жулио Кюри № 27.

7569

1. – Съветът на настоятелите на „Училищно настоятелство на 83. ОУ „Елин Пелин“, с. Панчарево, област София-град, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2, изр. второ от устава на настоятелството свиква редовно общо събрание на членовете на 13.01.2023 г. в 18,30 ч. в София, с. Панчарево, п.к. 1137, ул. Елин Пелин № 21, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на настоятелите (СН) за периода 2018 – 2022 г.; 2. освобождаване на членовете на СН от отговорност за дейността им за отчетния период; 3. избор на нов съвет на настоятелите (СН) и контролен съвет на училищното настоятелство; 4. промяна в устава на училищното настоятелство; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и условия за провеждане и участие независимо от броя на явилите се членове. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на настоятелството след 21.11.2022 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч. в седалището на настоятелството в София, с. Панчарево, п.к. 1137, ул. Елин Пелин № 21, и могат да бъдат получени от всеки един от тях.

7570

Промени настройката на бисквитките