Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 24.XII

  • НАРЕДБА № Н-6 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗАЩИТЕНИТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТ Виж повече
  • УКАЗ № 307 ОТ 21.12.2022 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА Виж повече
  • УКАЗ № 308 ОТ 21.12.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРИЯНА НИКОЛАЕВА БОЯДЖИЕВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АЛЖИР Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И АГЕНЦИЯТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ПОРТУГАЛИЯ, РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ (Одобрен с Решение № 838 от 27 окто Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2018 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО, ЕТИКЕТИРАНЕ И КОНТРОЛ, И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И З Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ДВ, БР. 42 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 48, АЛ. 6 ОТ НАРЕДБА № 5 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО, ЕТИКЕТИРАНЕ И КОНТРОЛ, И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО Виж повече
Промени настройката на бисквитките