Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

  • НАРЕДБА № 43 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, БАГАЖИ И КОЛЕТНИ ПРАТКИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 30 ЮНИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕДОМОСТИ ЗА ЗАПЛАТИ И ТРУДОВОПРАВНИ ДОКУМЕНТИ НА ПРЕКРАТЕНИ ОСИГУРИТЕЛИ БЕЗ ПРАВОПРИЕМНИК (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 107 ОТ 2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 41 ОТ 27 ЮНИ 2001 Г. ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НОМЕРАЦИОННИ РЕСУРСИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2012 Г., ИЗМ. - Д Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ЗАДАЧИТЕ И ФУНКЦИИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОРГАН НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-311 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МОРСКОТО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Виж повече
Промени настройката на бисквитките