Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

  • РЕШЕНИЕ № 3799 ОТ 20 АПРИЛ 2022 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 6299 ОТ 2021 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 23 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 13.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 24 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 62 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 50 ОТ 23 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ВЕЛА", УЧАСТЪК "СЕВЕР" И УЧАСТЪК "ЮГ", РАЗПОЛО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ (ОБН., ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 13.02.2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (ДВ, БР. 17 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 414 ОТ 16 ЯНУАРИ 2023 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 5856 ОТ 2022 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2023 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките