Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-1177 от 16 декември 2022 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с постъпили в Министерството на околната среда и водите писма с вх. № 05-08-2721/9.11.2022 г. и вх. № 05-08-502/2.03.2022 г. от РИОСВ – Хасково, вх. № 05-08-2436/11.10.2022 г. от РИОСВ – Плевен, вх. № 05-08-1443/21.06.2022 г. от РИОСВ – Благоевград, и вх. № 05-08-1435/20.06.2022 г. от РИОСВ – Варна:

1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:

1.1. Поради невъзстановимо увреждане вследствие на метеорологична буря и насекомни вредители – 2 броя вековни дървета от вида летен дъб (Quercus robur), обявени в група от 12 летни дъба, намиращи се в местност Параклиса, землището на с. Скобелево, община Димитровград, област Хасково, обявени със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда. Вековните дървета са заведени в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 674.

1.2. Напълно унищожено вековно дърво от вида летен дъб (Quercus robur), намиращо се в землището на с. Писарово, община Искър, област Плевен, обявено със Заповед № 1762 от 28.06.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 59 от 1972 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 523.

1.3. Поради невъзстановимо увреждане – напълно изсъхнало вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus sylvatica), намиращо се в землището на с. Бели Осъм, община Троян, област Ловеч, обявено със Заповед № 2606 от 14.12.1960 г. на Министерството на горите и горската промишленост. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 127.

1.4. Поради невъзстановимо увреждане – вековно дърво от вида атласки кедър (Cedrus atlantica), намиращо се в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“, землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, обявено със Заповед № 3734 от 6.10.1965 г. на Комитета на горите и горската промишленост при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 68.

1.5. Напълно изсъхнало – един брой вековно дърво от вида полски бряст (Ulmus minor), намиращо се в двора на IV основно училище, в землището на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, обявено със Заповед № 759 от 13.08.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 79 от 1981 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1299.

1.6. Напълно изсъхнали вследствие на метеорологични бури – 8 броя вековни дървета от вида летен дъб (Quercus robur), обявени в група от 15 летни дъба, намиращи се в местност Дели юрч, землището на с. Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, обявени със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда. Вековните дървета са заведени в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 671.

2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

3. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Карамфилова-Благова

384

 

ЗАПОВЕД № РД-1198 от 23 декември 2022 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), с цел опазване на вековни дървета и във връзка с постъпили в Министерството на околната среда и водите писма с вх. № 05-08-2859/25.11.2022 г. от РИОСВ – Велико Търново, вх. № 05-08-2807/18.11.2022 г. и вх. № 05-08-2334/3.10.2022 г. от РИОСВ – Хасково, вх. № 05-08-2347/4.10.2022 г. от РИОСВ – Плевен, вх. № 05-08-2753/14.11.2022 г. от РИОСВ – Стара Загора, и вх. № 05-08-2309/29.09.2022 г. от РИОСВ – Пловдив:

1. Обявявам за защитени следните вековни дървета:

1.1. Вековно дърво от вида сребролистна липа (Tilia tomentosa) на приблизителна възраст 120 години, с височина около 18 м, обиколка на стъблото 2,70 м, намиращо се в УПИ I, кв. 34, поземлен имот с идентификатор 80203.501.9901 в землището на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново. Вековното дърво е с координати X = 4789074.241, Y = 532847.940 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.2. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris) на приблизителна възраст 290 години, с височина 14 м, обиколка на стъблото 2,93 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 46557.24.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Малко Брягово, община Маджарово, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-41 от 20.01.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4616232.866, Y = 532752.530 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.3. Вековно дърво от вида източен чинар (Platanus orientalis) на приблизителна възраст 180 години, с височина около 18 м, обиколка на стъблото 5,13 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 65704.42.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Свирачи, община Ивайловград, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-415 от 13.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4592901.531, Y = 551397.630 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.4. Вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus sylvatica) на приблизителна възраст 250 години, с височина около 22 м, обиколка на стъблото 3,20 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 03486.28.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Бели Осъм, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 1.04.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4739370.057, Y = 428258.730 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.5. Вековно дърво от вида източен чинар (Platanus orientalis) на приблизителна възраст 200 години, с височина около 19 м, обиколка на стъблото 5,10 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 00702.516.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 от 8.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4652248.041, Y = 448304.353 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.6. Вековно дърво от вида източен чинар (Platanus orientalis) на приблизителна възраст 200 години, с височина 18,5 м, обиколка на стъблото 5,15 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 00702.517.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 от 8.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4652165.609, Y = 448312.188 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.7. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus robur) на приблизителна възраст 200 години, с височина около 25 м, обиколка на стъблото 3,60 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 37678.14.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-886 от 12.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4677197.635, Y = 505877.726 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.8. Вековно дърво от вида планински ясен (Fraxinus excelsior) на възраст над 100 години, с височина около 30 м, обиколка на стъблото 3,40 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 80981.129.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-47 от 1.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4736189.321, Y = 444274.427 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.9. Вековно дърво от вида явор (Acer pseudoplatanus) на възраст над 100 години, с височина около 26 м, обиколка на стъблото 4 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 80981.129.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-47 от 1.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X = 4736143.057, Y = 444271.781 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

3. Обектите да се впишат в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Пловдив, и РИОСВ – Хасково, да осигурят обозначаването на вековните дървета.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

6. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Карамфилова-Благова

385

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-31 от 13 януари 2023 г.

за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г.; отм., бр. 79 от 2021 г.)

На основание чл. 64, ал. 6 и 7 от Закона за акцизите и данъчните складове във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки нареждам:

1. Удължавам до 31 март 2024 г. включително срока за реализиране на алкохолните напитки, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г.; отм., бр. 79 от 2021 г.).

2. Контрола върху изпълнението на заповедта възлагам на директора на Агенция „Митници“.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Велкова-Желева

425

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИTЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3858-П от 13 януари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1824 от 30.03.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 28 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7205 от 13.01.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Софийска, представляващ: IV (четвърти) етаж със застроена площ 243,21 кв. м от четириетажна масивна сграда, построена върху УПИ I – „За административен и търговски комплекс“, кв. 105А, заедно с 26,78 % идеални части от общите части на сградата, намираща се на ул. Цар Симеон № 11, гр. Своге, община Своге, област Софийска (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 83 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 4500 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 15 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат, от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

387

 

РЕШЕНИЕ № 3859-П от 13 януари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1779 от 10.08.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 74 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7206 от 13.01.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Русе, представляващ: сграда с идентификатор 63427.1.64.12 със застроена площ 505 кв. м и сутерен със застроена площ 348 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.64, намиращ се на ул. Алея Възраждане № 2, гр. Русе, община Русе, област Русе (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 710 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 40 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 135 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат, от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

388

 

РЕШЕНИЕ № 1868 от 16 януари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7208 от 16.01.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.840 с площ 1020 кв. м, намиращ се в ж.к. Славейков, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Изпълнителен директор: П. Александрова

389

 

РЕШЕНИЕ № 1869 от 16 януари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7209 от 16.01.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.839 с площ 840 кв. м, намиращ се в ж.к. Славейков, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Изпълнителен директор: П. Александрова

390

 

РЕШЕНИЕ № 1870 от 16 януари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7210 от 16.01.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.838 с площ 918 кв. м, намиращ се в ж.к. Славейков, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Изпълнителен директор: П. Александрова

391

РЕШЕНИЕ № 1872 от 16 януари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7216 от 16.01.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.833 с площ 934 кв. м, намиращ се в ж.к. Славейков, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Изпълнителен директор: П. Александрова

392

 

РЕШЕНИЕ № 1873 от 16 януари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7217 от 16.01.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.831 с площ 785 кв. м, намиращ се в ж.к. Славейков, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Изпълнителен директор: П. Александрова

393

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-23-7706-6 от 13 януари 2023 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одобрявам проекта на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Оптична кабелна линия „07-072“. Трасето на оптичната кабелна линия засяга следните поземлени имоти с идентификатори (ПИ):

– община Варна – ПИ 10135.5404.9742, ПИ 10135.5401.5, ПИ 10135.5103.6 и ПИ 10135.5203.4;

– землище на с. Звездица, община Варна – ПИ 30497.27.63;

– землище на с. Приселци, община Аврен – ПИ 58445.214.166, ПИ 58445.502.265, ПИ 58445.502.264, ПИ 58445.502.1 и ПИ 58445.223.260;

– землище на с. Близнаци, община Аврен – ПИ 04426.89.1, ПИ 04426.22.124, ПИ 04426.24.59, ПИ 04426.25.129, ПИ 04426.20.126 и ПИ 04426.600.868.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна пред Административния съд – Варна.

Областен управител: М. Смърков

386

 

ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ № 913 от 25 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК Общинският съвет – Свищов, реши:

1. Открива процедура за приватизация на следния общински нежилищен имот:

Поземлен имот с идентификатор 65766.701.444, с площ 1412 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията: урбанизирана, сграда с идентификатор 65766.701.444.1, застроена площ: 45 кв. м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: гараж, и сграда с идентификатор 65766.701.444.2, застроена площ: 44 кв. м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, намиращ се в гр. Свищов, ул. Дунав № 4.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 9361/01.11.2022 г.

2. Определя като метод за извършване на приватизация на обекта по т. 1 публичен търг с явно наддаване.

3. Упълномощава кмета на община Свищов да подготви приватизационната сделка за обекта в съответствие с установения от закона ред.

Председател: Кр. Кирилов

378

4. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

X.X.X. – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за фалшиви документи (шенгенска и българска виза, защита и фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи). Установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и холандски курсове.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – защита на националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик, сертификат за документен контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – технология на минното производство, квалификация – минен инженер-технолог, допълнителна квалификация – „Проектант на взривни работи I степен“, удостоверение от ОД на МВР – Варна, за заемане на длъжност „експерт“ и „инспектор“ в сектор БНТЛ – Варна, както и за завършен курс за експерти НТО – начална подготовка във Висш институт на МВР – София, факултет „Национална полиция“.

X.X.X. – образование – висше, бакалавър, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), сертификат за обучение – Видеоспектрален компаратор VSC 400, стереомикроскоп Stemi 2000 и прилежащите им модули и софтуер, сертификат за документен контрол, удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В1 от ОЕЕР“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, валидно до 12.12.2023 г.

Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, удостоверение за професионална квалификация – експертно-криминалистична дейност, от Академия на МВР, удостоверение за професионална квалификация в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен контрол, видеотехнически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и лицева идентификация, документен контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист, експерт-криминалист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист-информатик.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ЗТЧ, професионална квалификация – съдебни криминалистични експертизи, графолог.

X.X.X. – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.

X.X.X. – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност право, професионална квалификация – юрист, образователна и научна степен – доктор по 3.6. Право (криминалистика), свидетелство за академична длъжност доцент по право (криминалистика), сертификат за завършен майсторски клас по съдебни експертизи, почеркови експертизи, видеоанализ и лицевоидентификационни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.

X.X.X. – образование – висше, специалност – българска филология, квалификация – специалист по български език и литература и преподавател в средните училища, специалност – право, професионална квалификация – юрист, свидетелство от Висша следствена школа МВР – СССР – експерт-криминалист.

1.2. Трасологични експертизи

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.

X.X.X. – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.

X.X.X. – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.

X.X.X. – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.

X.X.X. – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.

1.4. Дактилоскопни експертизи

X.X.X. – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за фалшиви документи (шенгенска и българска виза, защита и фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи). Установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и холандски курсове.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – защита на националната сигурност (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик, сертификат за документен контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.

X.X.X. – образование – висше, бакалавър, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), сертификат за обучение „Видеоспектрален компаратор VSC 400, стерео-микроскоп Stemi 2000 и прилежащите им модули и софтуер“, сертификат за документен контрол, удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В 1 от ОЕЕР“.

Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, удостоверение за професионална квалификация експертно-криминалистична дейност от Академия на МВР, удостоверение за професионална квалификация в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен контрол, видеотехнически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и лицева идентификация, документен контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист, експерт-криминалист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – юрист, експерт-криминалист.

X.X.X. – образование – висше, квалификация – експерт-криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – екперт-криминалист, квалификация – инженер-химик.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X. – образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), образование – висше, магистър, специалност – стопанско управление, специализация – бизнес администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за фалшиви документи (шенгенска и българска виза, защита и фалшификации; експертизи за физическо изследване на документи). Установяване на фалшиви документи за самоличност, документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и холандски курс.

X.X.X. – образование – висше, бакалавър, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Академия на МВР), сертификат за обучение „Видеоспектрален компаратор VSC 400, стерео-микроскоп Stemi 2000 и прилежащите им модули и софтуер“, сертификат за документен контрол, удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В 1 от ОЕЕР“.

Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, магистър – Академия на МВР, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, удостоверение за професионална квалификация експертно-криминалистична дейност от Академия на МВР, удостоверение за професионална квалификация в областта на видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ – Бургас, за документен контрол, видеотехнически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и лицева идентификация, документен контрол.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – право, професионална квалификация – юрист, образователна и научна степен – доктор по 3.6. Право (криминалистика), свидетелство за академична длъжност доцент по право (криминалистика), сертификат за завършен майсторски клас по съдебни експертизи, почеркови експертизи, видеоанализ и лицево-идентификационни експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

X.X.X. – съдебен лекар.

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, специалист по клинична хематология, специалист по вътрешни болести.

X.X.X. – съдебен лекар.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – медицина, акушерство и гинекология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

X.X.X.–Димитрова – образование – висше, магистър, специалност – медицина, акушерство и гинекология.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, специалист по клинична хематология, специалист по вътрешни болести.

X.X.X. – съдебен лекар.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – медицина, акушерство и гинекология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.

2.5. Съдебномедицинска експертиза на телесно здраве

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, специалист по клинична хематология, специалист по вътрешни болести.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стоматолог.

X.X.X. – съдебен лекар.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – медицина, акушерство и гинекология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

X.X.X. – образование – висше, специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК (генетичен) анализ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки „доктор“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – биохимия и микробиология, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X. – образование – висше, специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК (генетичен) анализ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки „доктор“.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

X.X.X. – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.

X.X.X. – ОДПЗС – н-к отделение.

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психиатрия.

X.X.X. – ОДПЗС, н-к отделение.

X.X.X. – ОДПЗС, началник-отделение.

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за призната специалност – психиатрия, свидетелство за призната специалност по съдебна психиатрия.

X.X.X. – ОДПЗС, ординатор.

X.X.X. – ОДПЗС, ординатор.

X.X.X. – ОДПЗС, ординатор.

X.X.X. – ОДПЗС, ординатор.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – консултативна психология, консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст, професионална квалификация – психолог-консултант.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство за призната специалност, степен – магистър, специалист по клинична психология.

X.X.X. – специалност – психолог.

X.X.X. – образование – висше, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог, образование – висше, специалност – маркетинг и мениджмънт, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – социална психология, професионална квалификация – социален педагог.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – предучилищна и начална педагогика, професионална квалификация – педагог, детски учител, професионална квалификация – специалист със специализация по психология и развитието и консултиране в детско-юношеска възраст, допълнителна квалификация – психоаналитик във формиране към Асоциация „Българско психоаналитично пространство“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, социална психология, професионална квалификация – психолог (социален психолог), удостоверение за обучение по медиация, сертификат за обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3, сертификат за обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на ADHD Conners 3, сертификат за обучение за работа с Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2, допълнителна квалификация – медиатор към Министерството на правосъдието.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – психология, специализация – приложна психология, професионална квалификация – психолог, свидетелство за призната специалност – клинична психология, сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (ММРС-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (ММРI-A).

X.X.X. – образование – висше, специалност – социална педагогика, специализация – деца и семейства в риск, професионална квалификация – социален педагог, специалност – комплексна сигурност и поведение в екстремални ситуации, професионална квалификация – психолог-консултант, специализация – консултативна психология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология, образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни криминалистични експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – магистър по клинична и консултативна психология, сертификат за обучение за работа с Менесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (ММРI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (ММРI-A), сертификат за обучение за работа с Тематичен аперцептивен тест (ТАТ), удостоверение за базисно обучение по позитивна психотерапия, свидетелство за участие в практическо обучение на тема „Въведение във фокусирана към решения кратка терапия“.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, професионална квалификация – здравно образование, удостоверение за обучение – Превенция на насилието над деца в училищна възраст, удостоверение за обучение – Алгоритъм за индивидуален подход в психологическото консултиране, удостоверение за курс на обучение – Специфика в провеждането на кризисна интервенция при деца в училищна възраст, удостоверение за проведен курс – Организация на консултантската дейност. Краткосрочно психологическо консултиране. Консултиране при психотравмени събития. Консултиране при поведенчески проблеми, удостоверение за следдипломно обучение за педагогически съветници по направление „Техники в училищното и семейното консултиране“, сертификат – Програма „Базови умения за медиация при решаване на конфликти“, удостоверение за обучение на превенция трафика на жени чрез подкрепа на професионалната реализация по проект „Регионална инициатива за овластяване на жени“, сертификат за обучение по програма „Работа в екип и мрежа“, сертификат за обучение в когнитивно-поведенческа терапия, право да прилага метода на супервизия.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – организация и управление на социалната сфера, професионална квалификация – социален работник, друга специалност – психология, професионална квалификация – психолог, учител по психология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, учител-логопед, удостоверение от Фондация „Областен ромски съюз“ – Бургас, за предоставяне на безвъзмезден труд в полза на целеви групи на фондацията и на самия екип, удостоверение от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши учител-логопед, притежава професионална компетентност – възрастова психология, терапия на деца и юноши със специални образователни потребности, изграждане на нови житейски стратегии, фирмено консултиране, психология на медиите, когнитивно-поведенческа терапия, психология на личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, психология на групата, социална психология, политическа психология, превантивна психология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в училищна възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо консултиране, консултиране при психо-травмени събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на общуването.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, квалификация – магистър по клинична и консултативна психология, сертификат за арттерапия при работа с деца в различен професионален контекст, сертификат „Нови психосоциални и терапевтични програми за психично болни и зависими от алкохол и дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа психотерапия, сертификат – детски проективен тест, удостоверение за представяне на теория и практика на сензорно-интегративната терапия, сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия при личностови разстройства“, сертификат за системен семеен и брачен консултант.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и консултативна психология, учител по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образование и културата, удостоверение за професионална квалификация/професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и семейства в риск.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – психология, специализация – приложна психология, професионална квалификация – психолог, свидетелство за призната специалност – клинична психология, сертификат за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (ММРС-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (ММРI – A).

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология, образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни криминалистични експертизи.

X.X.X.-X. – специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и консултативна психология, учител по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието и културата, удостоверение за професионална квалификация, професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и семейства в риск.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

X.X.X. – образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.

X.X.X. – ОДПЗ, н-к отделение.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство за призната специалност, степен – магистър, специалист по клинична психология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психиатрия.

X.X.X. – ОДПЗС, н-к отделение.

X.X.X. – ОДПЗС, началник-отделение.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология, образование – висше, специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни криминалистични експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – медицина, професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за призната специалност – психиатрия, свидетелство за призната специалност по съдебна психиатрия.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – организация и управление на социалната сфера, професионална квалификация – социален работник, друга специалност – психология, професионална квалификация – психолог, учител по психология.

X.X.X. – ОДПЗС, ординатор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – педагогика и предучилищна психология, преподавател и организатор – методист, предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в училищна възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо консултиране, консултиране при психотравмени събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на общуването.

X.X.X. – ОДПЗС, ординатор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – психология, квалификация – магистър по клинична и консултативна психология, сертификат за арттерапия при работа с деца в различен професионален контекст, сертификат „Нови психосоциални и терапевтични програми за психично болни и зависими от алкохол и дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа психотерапия, сертификат – детски проективен тест, удостоверение за представяне на теория и практика на сензорно-интегративната терапия, сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия при личностови разстройства“, сертификат за системен семеен и брачен консултант.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и консултативна психология, учител по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието и културата, удостоверение за професионална квалификация/професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и семейства в риск.

X.X.X. – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301.

X.X.X. – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за професионална квалификация – техник по архитектура и строителство.

X.X.X. – образование – висше – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация – първоначално обучение по защита на класифицираната информация, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на строителството, квалификация – икономист по строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – корабен агент и спедитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управление на промишленото производство, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – специалист по икономика, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, специалност – финанси и счетоводство, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.

X.X.X. – образование – висше – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат – английски език А1, А2, В1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт. Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър по туризъм, съдебно-икономически, банкови и оценителски експертизи, консултант, медиатор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, квалификация – публична администрация и европейска интеграция.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, длъжност – ръководител проекти инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт – инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво на класифицирана информация до ниво строго секретно.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнес организатор, сертификат за следдипломна квалификация по счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство на предприятието.

X.X.X. – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по ИОМТС, професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат по МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, педагогически профил.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист-банкер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, години, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, банково дело, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат за изготвяне на ГФО в лечебните заведения, сертификат – специфични моменти и проблеми при счетоводното отчитане в здравеопазването, специализиран счетоводен и складов софтуер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, инженер-икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт на машини и съоръжения, активи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-регионалист – стратег, сертификат за оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия.

X.X.X. – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за завършен курс, „Европейските фондове – как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика, организация на административната дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризма, средно образование – гимназия с преподаване на немски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и организация на труда, банково дело, квалификация – икономист, финансист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, образование – висше, специалност – механично уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни механизми.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване, свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация – икономика на труда.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно управление.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международен туризъм, степен – магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт към МППИ – 1999/2003 г.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, финансово-данъчен консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата промишленост.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на строителството, квалификация – икономист по строителството, придобита правоспособност като борсов посредник (брокер).

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, средно образование – специалност – администратор – информатор, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, диплома за дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация на отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – икономика, планиране, отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови ценови проблеми.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – управление и икономика на аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността „Хранителна промишленост“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПОИИ (Организация, проектиране и обработка на икономическата информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул по РОС/ВП управляващи и сервизни програми. Помощни програми. Сортиране – смесване. СУФИ.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, счетоводител, консултант, ревизор – корпоративни финанси.

X.X.X. – образование – висше, специалност – аграрна икономика, квалификация – магистър по икономика, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на строителството, квалификация – икономист по строителство, сертификат – съдебно-счетоводни експертизи, експерт – вещо лице, сертификат МСС.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше, специалност – организация и управление на бизнеса, квалификация – мениджър.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, квалификация – съдебен експерт, сертификат за експерт-оценител на ДМА и оборотни средства, сертификат за вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, сертификат по МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово- контролната дейност, сертификат по МСС, удостоверение от „БДЖ“ – ЕАД, за обучение по защита на класифицирана информация – ниво на достъп „Секретно“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител и ревизор на МОЛ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, дългогодишен опит в сферата на трудовото и осигурителното законодателство, компетенции в изготвянето на пенсионни преписки, УП-1, УП-2, УП-3, изработване експертизи по трудово-правни отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат „Практически анализ на финансовите отчети“, сертификат „Данък при източника и прилагането на СИДДО“, сертификат „Експертен анализ на промените в данъчното и осигурителното законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО. Годишно данъчно приключване“, сертификат за трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване, допълнителна квалификация – вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, съдебно-стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист по социално-икономическа информация.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за оценителска правоспособност – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси и кредит и застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дела, професионална квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност – специалност банков контрол, сертификат за квалификация съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.

X.X.X. – образование – висше, специалност – управление и планиране на народното стопанство, квалификация – икономист-плановик, синтетик.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения, квалификация – посредник при делови контакти, допълнителна квалификация – посредник при делови контакти.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на труда и социалното дело, квалификация – икономист по труда, профил „Социално дело“ – педагогически профил, специализация – пенсионно осигуряване, месторабота – Кантора за пенсионни услуги и социално осигуряване, управител, икономист по труда, квалификация – специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – счетоводен мениджмънт в търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, свободна професия – счетоводител, вещо лице по съдебно-икономически и счетоводни експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за завършено обучение по програма „Банково дело“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно специално образование, специалност – бизнес администрация, квалификация – икономист-организатор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и организация на труда, квалификация – икономист, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен и външен контрол на бюджетни средства.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – висше – магистър, специалност – маркетинг, специализация – международен маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността „Хранително-вкусова“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишленост, удостоверение за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – курс МСС, НСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси и кредит, професионална квалификация – икономист-застраховател.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – управление и икономика на АПП, квалификация – икономист АПП, допълнителна квалификация – оценител на цели предприятия и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат за експерт-оценител „Финансово-икономически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план“, удостоверение „Прилагане на международни стандарти за финансови отчети в България“, сертификат за „Управление на разходите“.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация – МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат МСС, удостоверение за подготовка на оператори на системи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор-икономист, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността, квалификация – мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността, допълнителна квалификация – икономист по счетоводно- и финансово-контролната дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебни-счетоводни експертизи; член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, уверение за експерт-консултант и хоноруван преподавател по съдебно-счетоводни и икономически експертизи, банково счетоводство, счетоводство на малките и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на образованието.

X.X.X. – образование – висше – магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, оценител на земеделски земи.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – корпоративни финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по икономика, сертификат за придобито право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа, сертификат за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, специалност – капиталови пазари; фондова борса; оценка на борсовотъргуеми ценни книжа и инструменти (акции, облигации, дялове, фючърси, индекси, валута и др.); секюритизация; пазарни манипулации и злоупотреби с финансови инструменти; допълнителна квалификация – лицензиран брокер на ценни книжа; лицензиран инвестиционен консултант по списъка на КФН.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за професионална квалификация – техник по архитектура и строителство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управление на промишленото производство, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – специалист по икономика, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, специалност – финанси и счетоводство, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.

X.X.X. – образование – висше – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат – английски език А1, А2, В1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт – Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър по туризъм, свободна професия – вещо лице по съдебно-икономически, банкови и оценителски експертизи, консултант, медиатор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, квалификация – публична администрация и европейска интеграция.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността.

X.X.X. – образование – висше, специалист ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво на класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – управление на бизнеса, квалификация – икономист – бизнес организатор, сертификат за следдипломна квалификация по счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство на предприятието.

X.X.X. – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по ИОМТС, длъжност – главен счетоводител, професионална квалификация – счетоводен експерт – вещо лице, сертификат по МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, педагогически профил.

X.X.X. – образование – висше, бакалавър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – стопански мениджър, специализация – управление на предприятия от горското стопанство, удостоверение за завършен курс „Организация на счетоводната отчетност на фирмите“, удостоверение за професионално обучение, специалност „Икономика и мениджмънт“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор в промишлеността.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист-банкер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, банково дело, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат за изготвяне на ГФО в лечебните заведения, сертификат – специфични моменти и проблеми при счетоводното отчитане в здравеопазването, специализиран, счетоводен и складов софтуер.

X.X.X. – образование – висше, инженер-икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист, международник, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт на машини и съоръжения, активи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-регионалист – стратег, сертификат за оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗПЗЗ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия.

X.X.X. – образование – висше, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за завършен курс, „Европейските фондове – как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика, организация на административната дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризма, средно образование – гимназия с преподаване на немски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и организация на труда, банково дело, квалификация – икономист, финансист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията.

X.X.X. – образование – висше, бакалавър, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване, свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за МСС.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация – икономика на труда.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно управление.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международен туризъм, степен – магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт към МППИ – 1999/2003 г.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, финансов, данъчен консултант, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата промишленост.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, средно образование – специалност – администратор – информатор, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, диплома за дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация на отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, магистър-инженер, член на СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на недвижими имоти и земеделски земи, оценка и продажби, удостоверение за автотехническа експертиза, сертификат „Енергийна ефективност“, удостоверение за завършено обучение по немски език – нива А1, А2, В1.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – икономика, планиране, отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови ценови проблеми.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – управление и икономика на аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността „Хранителна промишленост“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПОИИ (Организация, проектиране и обработка на икономическата информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул по РОС/ВП управляващи и сервизни програми. Помощни програми. Сортиране – смесване. СУФИ.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, ревизор корпоративни финанси.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на строителството, квалификация – икономист по строителство, сертификат – съдебно-счетоводни експертизи, експерт – вещо лице, сертификат МСС.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше, специалност – организация и управление на бизнеса, квалификация – мениджър.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, квалификация – съдебен експерт, сертификат за експерт-оценител на ДМА и оборотни средства, сертификат за вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, сертификат по МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стокознание, специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат „Практически анализ на финансовите отчети“, сертификат „Данък при източника и прилагането на СИДДО“, сертификат „Експертен анализ на промените в данъчното и осигурителното законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО. Годишно данъчно приключване“, сертификат за трансферно ценообразуване, сертификат по МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-техническото снабдяване, допълнителна квалификация – вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.

Константин Калуст Каикчиян – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, съдебно-стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътрешнобщностни доставки и Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, специалност – подвижен железопътен транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика, специалност – инженер-специалист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на транспорта, квалификация – икономист по транспорта.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия и вземания, оценител на земеделските земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист по социално-икономическа информация.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси и кредит и застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дело, професионална квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, удостоверение за квалификационен курс – обучение по трудово право, сертификат – законосъобразно прекратяване на трудовите договори и защита интересите на работодателя при уволнение.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист-международник, диплома – средно образование, ЕСПУ с преподаване на английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност – специалност банков контрол, сертификат за квалификация – съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, длъжност – директор сервизна дейност, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, икономист – организация на производството, машинен инженер, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност и квалификация – учител, специалност – делови отношения, квалификация – посредник при делови контакти, допълнителна квалификация – посредник при делови контакти.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на труда и социалното дело, квалификация – икономист по труда, профил „Социално дело“ – педагогически профил, специализация – пенсионно осигуряване, икономист по труда, квалификация – специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – счетоводен мениджмънт в търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, вещо лице по съдебно-икономически и счетоводни експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността, удостоверение – Стратегическо планиране на регионалното развитие. Управление в процеса на реализация на плановите документи, удостоверение „Интегрирането на България в ЕС“, сертификат за управленски умения, удостоверение за английски език за работа с институциите на ЕС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството, квалификация – икономист по строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за завършено обучение по програма „Банково дело“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, средно специално образование, специалност – бизнес администрация, квалификация – икономист-организатор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, месторабота ОЦСЗУ, длъжност – икономист, финансов контрольор, специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен и външен контрол на бюджетни средства.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализ и контрол на търговската дейност, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – висше – магистър, специалност – маркетинг, специализация – международен маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността „Хранително-вкусова“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишленост, удостоверение за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси и кредит, професионална квалификация – икономист-застраховател.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – управление и икономика на АПП, квалификация – икономист АПП, допълнителна квалификация – оценител на цели предприятия и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат за експерт-оценител „Финансово-икономически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план“, удостоверение „Прилагане на международни стандарти за финансови отчети в България“, сертификат за „Управление на разходите“, счетоводни услуги и съставяне ГФО.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист, втора специалност – икономика и управление на съобщенията, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация – МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат МСС, удостоверение за подготовка на оператори на системи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПОИИ, квалификация – организатор-икономист, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността, квалификация – мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат МСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, месторабота – свободна професия – вещо лице, трудов стаж – 34 години, стаж вещо лице – 25 години.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността, допълнителна квалификация – икономист по счетоводно- и финансово-контролна дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика, организация на вътрешната търговия, квалификация – икономист по търговията, допълнителна квалификация – пенсионно и социално осигуряване.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи; член на с-е „Камара на ВЛ в Бълария“ – председател – кл. Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, уверение за експерт-консултант и хоноруван преподавател по съдебно-счетоводни и икономически експертизи, банково счетоводство, счетоводство на малките и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – публични финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специализация – международно управление.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на образованието.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, оценител на земеделски земи.

4.3 Съдебно-стокова експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – специалист по икономика, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, специалност – финанси и счетоводство, квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.

X.X.X. – образование – висше – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат – английски език А1, А2, В1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър по туризъм, банкови и оценителски експертизи, консултант, медиатор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

X.X.X. – образование – висше, бакалавър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – стопански мениджър, специализация – управление на предприятия от горското стопанство, удостоверение за завършен курс „Организация на счетоводната отчетност на фирмите“, удостоверение за професионално обучение, специалност „Икономика и мениджмънт“.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист-банкер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, съдебно стокови експертизи – оценка на активи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист по социално икономическа информация.

X.X.X. – образование – висше, специалност стокознание, квалификация – стоковед.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дело, професионална квалификация икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, вещо лице по съдебно-икономически и счетоводни експертизи, медиатор, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – финанси, образование – средно специално, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансова контролна дейност.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – курс МСС, НСС.

X.X.X. – образование – висше, специалност финанси и кредит, професионална квалификация – икономист-застраховател.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността, допълнителна квалификация – икономист по счетоводно и финансово контролна дейност, консултант по финансово-данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи; член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, уверение за експерт – консултант и хоноруван преподавател по съдебно-счетоводни и икономически експертизи, банково счетоводство, счетоводство на малките и средните предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и бизнес комуникации, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на образованието.

X.X.X. – образование – висше – магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, оценител на земеделски земи.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X. – образование – висше, магистър, архитектура, професионална квалификация – магистър-архитект, допълнителна квалификация – магистър по история на изкуствата.

X.X.X. – образование – висше, специалност – зооинженерство, професионална квалификация – магистър по зооинженерство – комбинирани фуражи и хранене, друга специалност – технология на храните, професионална квалификация – инженер по технология на храните, свидетелство за професионална квалификация – управление на качеството на храните и напитките.

X.X.X. – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – инженер по електроника и автоматика.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8,9, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и технолог, професионална квалификация – пълна проектантска правоспособност, сертификат за система за управление за здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството, у-ние от Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене.

X.X.X. – образование – висше, специалност – информатика, професионална квалификация – информатик, доктор по компютърни системи и технологии.

X.X.X. – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа безопасност на нефто- и газопроводи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството, сертификат за оценител на машини и съоръжения, член на Съюза на независимите автотехнически експерти в България, автоексперт.

Бердж Нигохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – удостоверение за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от Център за усъвършенстване на ръководни кадри по международен туризъм Бургас за положен изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на микроб. и ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и високоалкохолните напитки“, педагогическа правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер по транспорта, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, консултант по безопасност при превоз на опасни товари по шосе ADR, удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 7, удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 2, удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6,2, 8,9, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за завършен курс за противопожарна охрана, удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен инженер-електромеханик, средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – среден техник по строителство и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.

X.X.X. – образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машинен инженер, технология на машинността.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмаси, квалификация – инженер-химик, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика, удостоверение за специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство за квалификация – технология на пластмасите, квалификация – педагогика, учител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация – публична администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органите за местно самоуправление, ведомствата, организациите и учрежденията, чиито функции са свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас, за обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за обучение „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и представители на областните и общинските администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“, сертификат за обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и обработка на данни в реално време“, сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на минното производство, квалификация – минен инженер-технолог, удостоверение за квалификационен курс по контрол и анализ на рудничното проветряване, удостоверение за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, удостоверение за обучение за „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, сертификат за автоексперт-оценител, независим експерт-оценител машини и съоръжения, пътни превозни средства, учебни центрове и пътни съоръжения. Вписан в Агенцията за обществени поръчки – уникален номер ВЕ-1774.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркшайдерство, квалификация – минен инженер-маркшайдер, свидетелство за правоспособност от Агенцията по кадастъра по чл. 12, т. 7 от ЗКИР, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастър към Агенцията по кадастър, удостоверение за член на КИИП към секция „Геодезия, приложна геодезия и ландшафт“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – инженер-корабоводител, професионална квалификация – стопанско управление, специализация – управление на флота и пристанищата.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална квалификация – автотехническа експертиза, сертификат за автоексперт, изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП, процес на възстановяване на ПТП, съдебни автотехнически експертизи, свидетелство за професионална квалификация – специалност – изпитващи на кандидати за водачи на МПС, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, сертификат за участие в IV научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, военна квалификация – офицер ВВС – военен инженер по радиооборудване на лет. ап., инженер по радиоелектроника.

X.X.X. – образование – висше, специалност – хим. технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик, специализация – повишаване устойчивостта на химическата промишленост при изключителни обстоятелства, свидетелство за специализация и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър-инженер, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, специалност от средно образование – експлоатация на съобщителните устройства, квалификация – техник.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, професионална квалификация – инженер по електроника и комуникации, специализация – телекомуникационни мрежи, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари по Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, професионална квалификация – специалист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс „Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието“, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.

X.X.X. – образование – висше, специалност геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, сертификат за регистрация на магистър – инженер-геодезист в регистъра на правоспособните лица по кадастър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и притежава правоспособност по геодезия и кадастър, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – средно, професия – автомобилен монтьор, квалификация – автомонтьор, удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машиностроителни технологии и производствена техника, специализация – технология на металите и металообработващата техника, професионална квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, регистриран в Агенция по кадастъра – геодезия, приложна геодезия и ландшафт.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини, съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, образование – висше, специалност – механично уредостроене, квалификация – машинен инженер, специализация – конструиране на прецизни механизми.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроника, магистър-инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър-електроинженер, удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат „Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление, месторабота – частна практика като независим оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.

X.X.X. – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, квалификация – строителен инженер по хидромелиоративно строителство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – специалист ЕМА, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация „Експерт-оценител на машини, съоръжения и оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за обществено хранене, сертификат за интензивен курс на обучение по английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – обработка на металите чрез пластична деформация, квалификация – инженер-металург, сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, новите европейски стандарти за оценяване на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, сертификат за придобиване на знания и умения по информационно-методическо съдържание на оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи, относно пожари с електрическо обзавеждане на МПС, машини, съоръжения, сгради и други, оценки на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на неорганичните вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали, квалификация – инженер-металург, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по счетоводство за средно напреднало ниво ІІ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, сертификат за консултант по оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за оценител на недвижими имоти.

Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника топло- и газоснабдяване“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност съобщителна техника, квалификация – електроинженер, компютърен инженер, дейност – проектиране и изграждане на компютърни системи и локални мрежи, настройка, поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника. Инсталиране и настройка на операционни системи, на компютърен приложен, системен и мрежови софтуер. Компютърен сервиз, работа с базово и системно програмно осигуряване, изграждане на компютърни мрежи.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – маркшайдерство и геодезия, професионална квалификация – инженер по маркшайдерство и геодезия.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – магистър-архитект, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, вентилация и климатизация на обществени, жилищни и промишлени сгради, длъжност – инвеститорски контрол, авторски надзор, допълнителна следдипломна квалификация – мениджмънт.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, магистър-инженер, член на СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на недвижими имоти и земеделски земи, оценка и продажби, удостоверение за автотехническа експертиза, сертификат „енергийна ефективност“, удостоверение за завършено обучение по немски език – нива А1, А2, В1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, научна степен доктор по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните материали“.

X.X.X. – образование – висше, специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, академична длъжност – доцент по научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова специализация ниво – В2, английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – химични технологии, квалификация – магистър-инженер, образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – земна артилерия, квалификация – инженер по технология на машиностроенето, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография.

X.X.X. – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, инженер по комуникации, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – хидромелиоративно строителство, професионална квалификация – магистър-инженер, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – компютърни системи и технологии, квалификация – магистър-инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома за кандидат на техническите науки.

X.X.X. – образование – висше, специалност – геология и проучване на полезните изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми.

X.X.X. – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер, средно образование, специалност – ел. монтьор на сл. токови уреди, полувисше електротехническо образование специалност – далекосъобщителна техника.

X.X.X. – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим експерт за оценка на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплома за кандидат на техническите науки, научно звание – доцент.

X.X.X. – образование – средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас, квалификация – шлосеро-монтьор, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт, изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна охрана, удостоверение по аварийно-спасителна дейност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, квалификация – строителен инженер по ВК профил – мрежи и съоръжения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър-инженер, строителен консултант.

X.X.X. – образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър-инженер.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност: технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, пълна проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – подвижен железопътен транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика, специалност – инженер-специалист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, средно специално образование, специалност – водно строителство, квалификация – техник – водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – пътно строителство, професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – инженер-строител, средно образование, квалификация строителен техник, сертификат за обучение „Строителни сметки и цени – първо и второ ниво“, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, професионална квалификация – оценители на обекти на недвижима собственост.

X.X.X. – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение за обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудови процеси, сертификат – „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, специализация – промишлена електроника, научна степен доктор по компютърни системи и технологии, доцент, научна специалност „Електронизация“ (Автоматизация на проектирането в електрониката), професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – геодезия, професионална квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – мотострелкови войски, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер ДВГ, висше образование, специалност – управление и контрол на условията на труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от ИА „Автомобилна администрация“ – консултант по безопасност при превоз на опасни товари, свидетелство на персонал за взривни работи, АДР – свидетелство за водач, превозващ опасни товари в цистерни или по друг начин.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – строителен инженер-конструктор, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура, квалификации – проектантска дейност с пълна техническа правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – химическо машиностроене, квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, специалност електроинженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, лиценз за оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност за монтьор на асансьори, диплома за преквалификация – учител по общо технически и спец. учебни предмети.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електротехника, професионална квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, образование – висше, специалност – финанси, сертификат – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи, оценка на приходоносен имот – търговски обект.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, сертификат: QBDL-20W-138181-2004.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен инженер, вещо лице към Агенцията по вписванията, оценител на търговски предприятия, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електронна техника, специализация – „Електронно ядрено и медицинско уредостроене“, образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт-оценител.

Мехмед Хюсеин Мехмед – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – магистър-инженер, средно образование, специалност – работник специалист и водач на МПС, кат. „С“ и „Т“, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценител на недвижимо имущество, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство и транспорта.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, длъжност – счетоводител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – Изпълнителна агенция по горите – регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика и извършване на дейности в горски фонд.

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и канализация (ВиК) – мрежи и съоръжения, пречистване на води и обработка на утайки.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство, профил жп строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроенергетика, квалификация – електроинженер, свидетелство за завършен курс цветна телевизия, сертификат за завършен курс – компютърен оператор – WinXP, Word, Excel, Internet.

X.X.X. – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство за професионална квалификация – информатика и ИТ.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, образование – висше, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен инженер, образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за допълнителна квалификация – здравен мениджмънт, свидетелство за професионална квалификация – икономика на здравеопазването, удостоверение за извършване дейностите по чл. 166 ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, лиценз за превоз на товари на територията на Република България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация – водач на МПС за обществен транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверение за допълнително обучение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – радиоинженер, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация – административни практики, специалност – здравословни и безопасни условия на труд, професионална квалификация – магистър по икономика, удостоверение за специализация по „Европейска административна практика“, удостоверение за специализация по „Организация на административната дейност и процеси“, удостоверение от курс по специализация „Управление на администрацията“, удостоверение за обучение на тема „Директиви на ЕС по ЗБУТ“, сертификат за обучение на тема „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителен инженер по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране на инвестиционния процес, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразуване или непреобразуване в търговски дружества, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, бизнес администрация.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, лиценз – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер, промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник корабни машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за оцеляване на море.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация – машинен инженер.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, магистър по специалност „Индустриален мениджмънт“, професионална квалификация – магистър по индустриален мениджмънт, доктор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, академична длъжност – доцент, научна специалност „Приложна механика“ (Механика на покрития), професионално направление 5.1. Машинно инженерство; член на Съюза на учените в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – АВ-боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, магистър-инженер, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност, сертификат по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение и инциденти с опасни вещества“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и океански риболов, специалност – корабни машини и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и земеделски земи. Единни европейски стандарти за бизнес оценяване.

X.X.X. – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография (геодезия, архитектура и строителство).

X.X.X. – образование – висше, специалност: земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер-земеустроител, строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, лиценз за извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

X.X.X. – образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализация, квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.

Сарко Бердж Топузян – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер, квалификация – компютърна, комуникационна, електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника, квалификация – съдебна инженерно-технически експертизи и съдебна компютърно-техническа експертиза, медицинска апаратура.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, диплома за членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – геодезия, квалификация – техник-геодезист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – топло- и ядрена енергетика, квалификация – машинен инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по части – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части – технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, управление и третиране на отпадъците и обработка на водите и въздуха, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свободна практика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.

X.X.X. – образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, професионална квалификация – машинен инженер, образователна научна степен „доктор“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, научно звание „доцент“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – комуникационна техника и технологии, модул радио-комуникационна техника, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – магистър-електроинженер, образование – средно специално, специалност – електрообзавеждане на промишлени предприятия.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, свидетелство за професионална квалификация – учител по общотехнически, спец.предмети и уч. практика, полувисше образование, специалност – ДВГ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник по корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.

X.X.X. – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по пътно строителство, средно специално образование със специалност строителство и архитектура, профил: Строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист, лиценз за оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – средно, специалност – механизация на селското стопанство, квалификация – машинен техник по механизация на селското стопанство, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, локомотивен машинист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане на водния транспорт, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска техника, професионална квалификация – специалист по автотранспортна и земеделска техника, образование – висше, специалност транспортна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – средно, специалност – монтьор на МПС, свидетелство за професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС кат. „С“ и „Т“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроника, професионална квалификация – инженер по електроника, сертификат за ниво А2 – английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, член на Камарата на архитектите в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт; член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастъра към Агенцията по кадастър, геодезия и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част геодезическа, професионална квалификация – магистър-инженер земеустроител, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за квалификация по категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи в Република България, удостоверение за правоспособност да ръководи проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и авторизиране основните планове и книжа.

X.X.X. – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, компютърен инженер.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование – висше, специалност съдебни автотехнически експертизи, безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език, уверение от Техническия университет – София, за образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност – автомобили, трактори и кари.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен инженер, вещо лице към Агенцията по вписванията, специализация – икономика и управление на инвестиционния процес, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8,9, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството, сертификат за оценител на машини и съоръжения, член на Съюза на независимите автотехнически експерти в България, автоексперт.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, машинен инженер, специализация – двигатели с вътрешно горене и автомобили, свидетелство за професионална квалификация – извършване на периодични прегледи и проверка на превозните средства, превозващи опасни товари по ADR, удостоверение за допълнително обучение по технически специалисти, извършващи периодични прегледи и проверки на ПС, превозващи опасни товари, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 1, клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, клас 7, сервизен техник за извършване на монтаж, проверка и ремонт на аналогови и дигитални тахографи.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – автомобили и кари, ДВГ, квалификация – техник, диплома за висше образование, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – статистика и иконометрия, квалификация – икономист-статистик, трудов стаж – 17 години, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС.

Бердж Нигохос Топузян – образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – удостоверение за автотехническа експертиза, съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение от Център за усъвършенстване на ръководни кадри по международен туризъм Бургас, за положен изпит по английски и руски език, член на Камарата на независимите оценители.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и технологии, професионална квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална квалификация – учител по машиностроителна техника и технологии, удостоверение за професионална квалификация – автотехническа експертиза.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер по транспорта, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 7, удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 2, удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6,2, 8,9, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – средно, професия – корабен заварчик, сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и на стойността им, квалификация – VІ разряд автобояджия.

X.X.X. – образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплома за средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от завършен курс по организация и безопасност на движението по пътищата.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машинен инженер – транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика, педагогическа правоспособност – учител по практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, сертификат за автоексперт-оценител, независим експерт-оценител машини и съоръжения, пътни превозни средства, учебни центрове и пътни съоръжения. Вписан в Агенцията за обществени поръчки – уникален номер ВЕ-1774.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална квалификация – автотехническа експертиза, сертификат за автоексперт, изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП, процес на възстановяване на ПТП, съдебни автотехнически експертизи, свидетелство за професионална квалификация – специалност – изпитващи на кандидати за водачи на МПС, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, сертификат за участие в IV научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018“.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – технология и организация на автомобилния транспорт, допълнителна квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат – хибридни технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC, сертификат – компютърно управлявани системи при бензинови двигатели, удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.

X.X.X. – образование – средно, професия – автомобилен монтьор, квалификация – автомонтьор, удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари.

X.X.X. – образование – висше, степен – магистър, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – инженер двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, сертификат за придобиване на знания и умения по информационно-методическо съдържание на оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи, относно пожари с електрическо обзавеждане на МПС, машини, съоръжения, сгради и други, оценки на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника топло- и газоснабдяване.“

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, магистър-инженер, член на СНАТЕБ, свидетелство за професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на недвижими имоти и земеделски земи, оценка и продажби, удостоверение за автотехническа експертиза, сертификат „Енергийна ефективност“, удостоверение за завършено обучение по немски език – нива А1, А2, В1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, научна степен доктор по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните материали“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене.

X.X.X. – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, академична длъжност доцент по научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова специализация ниво – В2, английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – мениджър, средно образование – специалност – автомобили и кари и водач на МПС кат. „С“, профил ДВГ, квалификация – техник.

X.X.X. – образование – средно, специалност – механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас, квалификация – шлосеро-монтьор, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт, изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ, съдебно-автотехнически експертизи, оценка на моторни превозни средства, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи при изготвяне на съдебните експертизи. Сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, месторабота – вещо лице на свободна практика.

X.X.X. – образование – средно, специалност – машиностроене, квалификация – оператор на металорежещи машини – стругар, сертификат за автоексперт.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, специализация – промишлена електроника, научна степен – доктор по компютърни системи и технологии, доцент, научна специалност – „Електронизация (Автоматизация на проектирането в електрониката)“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – професионален бакалавър по транспортна техника и технологии, образование – висше, специалност – физик, допълнителна специалност – математика, квалификация – електротехника и електроника.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт-оценител.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – техническа експлоатация и ремонт на летателни апарати, квалификация – офицер от ВВС – военен инженер, машинен инженер, сертификат за автоексперт-оценител, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация – водач на МПС за обществен транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверение за допълнително обучение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – радиоинженер, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация – административни практики, специалност – здравословни и безопасни условия на труд, професионална квалификация – магистър по икономика, удостоверение за специализация по „Европейска административна практика“, удостоверение за специализация по „Организация на административната дейност и процеси“, удостоверение от курс по специализация „Управление на администрацията“, удостоверение за обучение на тема „Директиви на ЕС по ЗБУТ“, сертификат за обучение на тема „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – учител по практика ДВГ и преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник корабни машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за оцеляване на море.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска техника, квалификация – механик.

X.X.X. – образование – висше, специалност – каростроене и автотранспортна техника, квалификация – машинен инженер, специализация – проектиране на автомобили, трактори и кари, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, магистър по специалност „Индустриален мениджмънт“, доктор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност материалознание и технология на машиностроителните материали, академична длъжност – доцент, научна специалност „Приложна механика“ (Механика на покрития), професионално направление 5.1. Машинно инженерство; член на Съюза на учените в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология и организация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – техническо поддържане на автомобилите, сертификат за автоексперт автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по ПМС и ППС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети, експерт на камиони и автобуси.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска техника, квалификация – механик, квалификация учител и инструктор за обучение на водачи на МПС категория „С“ и „Т“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – топло- и ядрена енергетика, квалификация – машинен инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по части – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части – технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, управление и третиране на отпадъците и обработка на водите и въздуха, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свободна практика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, професионална квалификация – машинен инженер, образователна научна степен „доктор“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, научно звание „доцент“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, свидетелство за професионална квалификация – учител по общотехнически, спец.предмети и уч. практика, полувисше образование, специалност – ДВГ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на неорганични вещества, квалификация – инженер-химик, майстор на спорта по автомобилизъм, треньор по автомобилизъм.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник по корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроника, професионална квалификация – инженер по електроника, сертификат за ниво А2 – английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт; член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование – висше, специалност съдебни автотехнически експертизи безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език, уверение от Техническия университет – София, за образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Автомобили, трактори и кари“.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – зооинженерство, професионална квалификация – магистър по зооинженерство – комбинирани фуражи и хранене, друга специалност – технология на храните, професионална квалификация – инженер по технология на храните, свидетелство за професионална квалификация – управление на качеството на храните и напитките.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на микроб. и ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и високоалкохолните напитки“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация – публична администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органите за местно самоуправление, ведомствата, организациите и учрежденията, чиито функции са свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас, за обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за обучение „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и представители на областните и общинските администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“, сертификат за обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и обработка на данни в реално време“, сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X. – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс „Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието“, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машиностроителни технологии и производствена техника, специализация – технология на металите и металообработващата техника, професионална квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност: технология на нефта и газа, квалификация – инженер-химик, експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, удостоверение за обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа“.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – технология на биопроизводствата, квалификация – инженер-технолог, диплома за образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност 04.01.02. „Почвознание“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на неорганичните вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали, квалификация – инженер-металург, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по счетоводство за средно напреднало ниво ІІ.

Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – съобщителна техника, квалификация – електроинженер, компютърен инженер, дейност – проектиране и изграждане на компютърни системи и локални мрежи, настройка, поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника; инсталиране и настройка на операционни системи, на компютърен приложен, системен и мрежови софтуер; компютърен сервиз, работа с базово и системно програмно осигуряване, изграждане на компютърни мрежи.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството.

X.X.X. – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, научна степен доктор по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните материали“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, академична длъжност доцент по научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова специализация ниво – В2, английски език.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.

X.X.X. – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим експерт за оценка на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплома за кандидат на техническите науки, научно звание – доцент.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър-инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – химическо машиностроене, квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технол. на микроб. и ферм.продукти, квалификация – инженер-технолог по „технология на виното и високоалкохолните напитки“.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – радиоинженер, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация – административни практики, специалност – здравословни и безопасни условия на труд, професионална квалификация – магистър по икономика, удостоверение за специализация по „Европейска административна практика“, удостоверение за специализация по „Организация на административната дейност и процеси“, удостоверение от курс по специализация „Управление на администрацията“, удостоверение за обучение на тема „Директиви на ЕС по ЗБУТ“, сертификат за обучение на тема „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – технологии за машини с цифрово програмно управление, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност.

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, магистър по специалност „индустриален мениджмънт“, професионална квалификация – магистър по индустриален мениджмънт, доктор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, академична длъжност – доцент, научна специалност „Приложна механика“ (Механика на покрития), професионално направление 5.1. Машинно инженерство; член на Съюза на учените в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – АВ-боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, магистър-инженер, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност, сертификат по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение и инциденти с опасни вещества“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно образование – морски и океански риболов, специалност – корабни машини и механизми и хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, методология, проблеми, аспекти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и земеделски земи. Единни европейски стандарти за бизнес оценяване.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, диплома за членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – топло- и ядрена енергетика, квалификация – машинен инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по части – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части – технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, управление и третиране на отпадъците и обработка на водите и въздуха, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свободна практика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроника, професионална квалификация – инженер по електроника, сертификат за ниво А2 – английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа безопасност на нефто- и газопроводи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалност – приложна информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, председател на Съвета на регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол, към Камарата на независимите оценители в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроника, магистър-инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър-електроинженер, удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат „Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност съобщителна техника, квалификация – електроинженер, компютърен инженер, дейност – проектиране и изграждане на компютърни системи и локални мрежи, настройка, поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника; инсталиране и настройка на операционни системи, на компютърен приложен, системен и мрежови софтуер; компютърен сервиз, работа с базово и системно програмно осигуряване, изграждане на компютърни мрежи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – химични технологии, сертификат за придобита квалификация за компютърна техническа поддръжка, сертификат за придобита квалификация по основи на сигурността на информационните технологии, сертификат за придобита квалификация по компютърна криминалистика, сертификат за придобита квалификация за десктоп администрация на MS Windows 7, сертификат за придобита квалификация – Linux администрация (RHEL 6), сертификат за придобита квалификация за Linux адмистрация (Основи).

X.X.X. – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, академична длъжност доцент по научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова специализация ниво – В2, английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ОПОИИ (организация, проектиране и обработка на икономическата информация), квалификация – икономист-организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул по РОС/ВП управляващи и сервизни програми. Помощни програми. Сортиране – смесване. СУФИ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, квалификация – магистър-инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, специализация – промишлена електроника, научна степен доктор по компютърни системи и технологии, доцент, научна специалност „Електронизация“ (Автоматизация на проектирането в електрониката), професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – математическа кибернетика и изчислителна техника, квалификация – дипломиран математик, допълнителна квалификация – специалност „Право“.

Сарко Бердж Топузян – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – електроинженер, квалификация – компютърна, комуникационна, електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника, квалификация – съдебни инженерно-технически експертизи и съдебна компютърно-техническа експертиза, медицинска апаратура.

X.X.X. – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър по съдебни инженерно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.

X.X.X. – образование – висше, специалност – компютърни системи, комплекси и мрежи, свидетелство за научно звание – доцент по научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, к.т.н. – инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – комуникационна техника и технологии, модул радиокомуникационна техника, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – магистър-електроинженер, образование – средно специално, специалност – електрообзавеждане на промишлени предприятия.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроника, професионална квалификация – инженер по електроника, сертификат за ниво – А2, английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, компютърен инженер.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X. – образование – висше, магистър, архитектура, професионална квалификация – магистър-архитект, допълнителна квалификация – магистър по история на изкуствата.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор, гражданска квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор.

X.X.X. – образование – средно специално, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – строителен инженер-конструктор, специализация – строителни конструкции, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение от КАБ за проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалност – приложна информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, председател на Съвета на регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол, към Камарата на независимите оценители в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижимите имоти и земеделски земи, месторабота – проектант свободна професия.

X.X.X. – образование – висше, специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен инженер-електромеханик, средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – среден техник по строителство и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.

X.X.X. – образование – висше, специалност – хидроенергийно строителство, квалификация – инженер по хидроенергийно строителство, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, компетенции по пречистване на отпадъчни води и по опазване на водите от замърсяване.

X.X.X. – образование – висше, специалност – пътно строителство и пътен транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплома за средно образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от завършен курс по организация и безопасност на движението по пътищата.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение от Камарата на архитектите в България за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, изпълнява всички дейности по геодезия и кадастър – заснемане и трасиране на имоти, цифрова обработка и изменение на кадастралната карта, схеми на самостоятелни обекти, оценки и делби на имоти.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер, професионална квалификация – учител по общотехнически, спец.предмети и уч. практика, удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна организация и изпълнение на строителството, удостоверение от КИИП „Конструкции на сгради и съоръжения“, удостоверения за преминат курс за обучение за координатор по безопасност и здраве при работа, сертификат КИИП за проектант за завършен курс на обучение – Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – транспортно строителство, професионална квалификация – магистър-инженер, свидетелство за професионална квалификация – одитор по пътна безопасност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – хидротехническо строителство, квалификация – строителен инженер по хидротехническо строителство.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за обучение по пожарна безопасност, „Строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар“, удостоверение за обучение „Наредбата за управление на строителни отпадъци – нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й“, сертификат за пълна проектантска правоспособност от КАБ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, лиценз за оценител на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, лиценз за оценка на недвижими имоти, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура, дипломиран инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение от КАБ за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – мениджър, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – среден техник по геодезия, земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление, месторабота – частна практика като независим оценител, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.

X.X.X. – образование – средно, специалност – ел. обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркшайдерство и геодезия, професионална квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, организация и управление на хотела и ресторанта, квалификация – магистър по икономика, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник – ІІ степен, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, оценител на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, сертификат за консултант по оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автомобилни пътища, квалификация – инженер-строител, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженер-икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и цени – първо ниво.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – магистър-архитект, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения – активи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, академична длъжност доцент по научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова специализация ниво – В2, английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по спец. строит. и архитектура.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, сертификат за следдипломна квалификация по подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – подемно-транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим експерт за оценка на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплома за кандидат на техническите науки, научно звание – доцент.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистър-инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.

X.X.X. – образование – висше, специалност – пътно строителство, професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – инженер-строител, средно образование, квалификация – строителен техник, сертификат за обучение „Строителни сметки и цени – първо и второ ниво“, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен надзор, удостоверение за обучение на длъжностни лица, които ръководят и управляват трудови процеси, сертификат „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – геодезия, професионална квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – архитектура, квалификации – проектантска дейност с пълна техническа правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, допълнителна квалификация – мениджър по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, сертификат „QBDL-20W-138181-2004“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – публична администрация, средно специално образование със специалност – геодезия, фотограметрия и картография, професионална квалификация – техник-геодезист, лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на търговски предприятия, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, специализация – морска администрация.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – маркшайдерство и геодезия, професионална квалификация – инженер по маркшайдерство и геодезия, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценител на недвижимо имущество, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за професионална квалификация – магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – транспортно строителство – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителен инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и канализация (В и К) – мрежи и съоръжения, пречистване на води и обработка на утайки.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – радиоинженер, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация – административни практики, специалност – здравословни и безопасни условия на труд, професионална квалификация – магистър по икономика, удостоверение за специализация по „Европейска административна практика“, удостоверение за специализация по „Организация на административната дейност и процеси“, удостоверение от курс по специализация „Управление на администрацията“, удостоверение за обучение на тема „Директиви на ЕС по ЗБУТ“, сертификат за обучение на тема „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технолог, висше образование, специалност – право, професионална квалификация юрист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско строителство – технолог, гражданска квалификация – строителен инженер по ПГС – технология на строителството, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, лиценз – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – транспортно строителство, строителство на жп линии, пътища и мостове, квалификация – магистър по транспортно строителство, допълнителна квалификация – румънски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност, магистър-инженер, член на КИИП към секция „Конструкции на сгради и съоръжения“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна квалификация – научен сътрудник ІІІ степен, квалификационен курс по „Системи на управление на качеството“, специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник по водно строителство.

X.X.X. – образование – висше, специалност ПГС – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – лейтенант инженер, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност – строителен инженер, допълнителна квалификация – проектант-конструктор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – АВ-боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, магистър-инженер, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност, сертификат по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение и инциденти с опасни вещества“.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, квалификация – архитект, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, удостоверение за строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар, удостоверение за член на Камарата на архитектите в България, удостоверение за обучение по Наредбата за управление на строителни отпадъци – нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й.

X.X.X. – образование – висше, специалност: земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер – земеустроител, строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, лиценз за извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – геодезия, квалификация – техник-геодезист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от Агенцията за приватизация – София, сертификат за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България, оценител по ЗОСОИ

X.X.X. – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата, сертификат – оценител на недвижимо имущество, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по пътно строителство, средно специално образование със специалност строителство и архитектура, профил: строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – строителен инженер по пътно строителство, високо строителство, инвеститорски контрол в строителството – организация, ценообразуване, консултация в строителството – високо строителство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – техник по строителство и архитектура.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

X.X.X. – образование – средно, специалност – строителство и архитектура, квалификация – среден техник.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – строителство на сгради и съоръжения, квалификация – строителен инженер, образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, квалификация – монтажник на ОКИ.

X.X.X. – образование – висше, специалност архитектура, професионална квалификация – архитект, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за завършен курс за противопожарна охрана, удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация – публична администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органите за местно самоуправление, ведомствата, организациите и учрежденията, чиито функции са свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас, за обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за обучение „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и представители на областните и общинските администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“, сертификат за обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и обработка на данни в реално време“, сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X. – образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроника, магистър-инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър-електроинженер, удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат „Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер, квалификация – офицер по противопожарна охрана.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – добив на черни метали, квалификация – инженер-металург, удостоверение от МВР за начална подготовка на офицери за противопожарна охрана.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на промишлеността, квалификация – електроинженер, удостоверение за пожаро-профилактична и оперативно-техническа подготовка.

X.X.X. – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, академична длъжност доцент по научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова специализация ниво – В2, английски език.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – радиоинженер, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация – административни практики, специалност – здравословни и безопасни условия на труд, професионална квалификация – магистър по икономика, удостоверение за специализация по „Европейска административна практика“, удостоверение за специализация по „Организация на административната дейност и процеси“, удостоверение от курс по специализация „Управление на администрацията“, удостоверение за обучение на тема „Директиви на ЕС по ЗБУТ“, сертификат за обучение на тема „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технолог, висше образование, специалност – право, професионална квалификация – юрист.

X.X.X. – образование – висше, специалност – АВ-боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за повишаване на квалификацията – противопожарна техника и безопасност.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър-инженер, образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа безопасност на нефто- и газопроводи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроника, магистър-инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър-електроинженер, удостоверение за безопасност на труда, сертификат „Защита при бедствия и аварии“, сертификат „Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ“.

X.X.X. – образование – средно, специалност – ел. обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника топло- и газоснабдяване“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника, квалификация – машинен инженер, специалност – патентно-лицензионна дейност, удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България, удостоверение за представител по индустриална собственост – марки, географски означения и промишлен дизайн, сертификат за независим оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, академична длъжност доцент по научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова специализация ниво – В2, английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, инженер по комуникации, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома за кандидат на техническите науки.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър-инженер.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – радиоинженер, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация – административни практики, специалност – здравословни и безопасни условия на труд, професионална квалификация – магистър по икономика, удостоверение за специализация по „Европейска административна практика“, удостоверение за специализация по „Организация на административната дейност и процеси“, удостоверение от курс по специализация „Управление на администрацията“, удостоверение за обучение на тема „Директиви на ЕС по ЗБУТ“, сертификат за обучение на тема „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, магистър-инженер, образование – средно, специалност – строителство и архитектура, професионална квалификация – строителен техник, удостоверение за безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност, сертификат по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, наводнение и инциденти с опасни вещества“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електроенергетика, квалификация – електроинженер, научна степен – доктор по научната специалност 02.06.02. Електрически централи и подстанции, допълнителни квалификации – електрически мрежи, електроснабдяване, режими на работа на електрическите централи, автоматика и електроенергетика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, диплома за членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X. – образование – висше, специалност – топло- и ядрена енергетика, квалификация – машинен инженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, професионална квалификация – магистър-електроинженер, удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП по части – отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части – технология на предприятия за енергийна и добивна промишленост, управление и третиране на отпадъците и обработка на водите и въздуха, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свободна практика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – електрически централи, мрежи и системи, професионална квалификация – електроинженер, регистрирана в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност, член на КИИП към секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8,9, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – транспортна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална квалификация – автотехническа експертиза, сертификат за автоексперт, изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП, процес на възстановяване на ПТП, съдебни автотехнически експертизи, свидетелство за професионална квалификация – специалност – изпитващи на кандидати за водачи на МПС, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, сертификат за участие в IV научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини, съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – информатика, системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, академична длъжност доцент по научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за чуждоезикова специализация ниво – В2, английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, специализация – промишлена електроника, научна степен доктор по компютърни системи и технологии, доцент, научна специалност „Електронизация (Автоматизация на проектирането в електрониката)“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за автоексперт-оценител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология и организация на автомобилния транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – техническо поддържане на автомобилите, сертификат за автоексперт – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по ПМС и ППС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, професионална квалификация – машинен инженер, образователна научна степен „доктор“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, научно звание „доцент“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация екология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен архитект, удостоверение за обучение като експерт по томография на дърветата „Arbotom – инспекция и анализ на дървета“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация екология.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация екология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – молек. и функц. биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация екология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – молек. и функц. биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки.

6.5. Съдебно-екологична експертиза

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация екология, съдебно-екологична експертиза – екология, опазване на околна среда, биоразнообразие, отпадъци – битови, производствени, медицински, строителни, опасни, биоотпадъци, биоразградими и специфични потоци отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологично законодателство, води, почви, атмосферен въздух, качество на атмосферен въздух, замърсяване на компонентите на околната среда, екологични щети, ОВОС и ЕО.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – технология на биопроизводствата, квалификация – инженер-технолог, диплома за образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност 04.01.02. „Почвознание“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – екология и опазване на околната среда, професионална квалификация – магистър по екология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен архитект, удостоверение за обучение като експерт по томография на дърветата „Arbotom – инспекция и анализ на дървета“.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика, удостоверение за специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство за квалификация – технология на пластмасите, квалификация – педагогика, учител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация – публична администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органите за местно самоуправление, ведомствата, организациите и учрежденията, чиито функции са свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас, за обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за обучение „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и представители на областните и общинските администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“, сертификат за обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и обработка на данни в реално време“, сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X. – образование – висше, специалност – хим. технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик, специализация – повишаване устойчивостта на химическата промишленост при изключителни обстоятелства, свидетелство за специализация и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.

X.X.X. – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс „Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието“, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.

X.X.X. – образование – висше, специалност – инженер-химик – технология на нефта и газа, квалификация – еколог.

X.X.X. – образование – висше, специалност – техн. на силикатите, квалификация – инженер-химик, пенсионер, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на неорганичните вещества, квалификация – инженер-химик, преквалификация – металургия на черните метали, квалификация – инженер-металург, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по счетоводство за средно напреднали, ниво ІІ.

Жорж Мардик Суичмезян – образование – висше, специалност – технолог на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.

X.X.X. – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки, „доктор“, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти).

X.X.X. – образование – висше, специалност – АВ-боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност преработка на нефта и газа, квалификация – техник-технолог, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, квалификация – инженер-химик, длъжност – съветник.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – машиностроителна техника и технологии, професионална квалификация – магистър-инженер, научна степен – доктор по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните материали“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.

X.X.X. – образование – висше, специалност – АВ-боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, свидетелство за научно звание „доцент“ по научната специалност 02.01.02. „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, диплома за членство в Съюза на учените в България, сертификат за специализирано обучение по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация – публична администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органите за местно самоуправление, ведомствата, организациите и учрежденията, чиито функции са свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас, за обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за обучение „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и представители на областните и общинските администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“, сертификат за обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и обработка на данни в реално време“, сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X. – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс „Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието“, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 1800.

X.X.X. – образование – висше, специалност – физик, учител по физика с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – неорганични химични технологии, квалификация – магистър-инженер.

X.X.X. – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по физика, свидетелство за професионална квалификация – учител по информатика и ИТ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – АВ-боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи.

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – ветеринарна медицина, квалификация – ветеринарен лекар, допълнителна квалификация – лабораторен лекар в ДВСК.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

X.X.X. – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозаро-градинар, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – защита на растенията и почвата, квалификация – инженер-агроном, удостоверение от РИОКОЗ за правоспособност да извършва дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности, свидетелство за правоспособност на технолог-обгазител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – лозаро -градинарство, квалификация – лозаро-градинар, допълнителна квалификация – доктор на науките.

X.X.X. – образование – висше, агроном-полевъд.

X.X.X. – образование – висше, специалност – полевъдство, квалификация – агроном-полевъд, степен на образование – доктор с научна специалност – фуражно производство, ливадарство, сертификат за оценител на земеделски земи и трайни насаждения, удостоверение за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

X.X.X. – образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол.

X.X.X. – образование – висше, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном – лозаро-градинар, удостоверение за оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X.-X. – образование – висше, специалност – полевъдство, квалификация – агроном-полевъд, специалност – стопанско управление, управление на европейските проекти, професионална квалификация – магистър, стопанско управление, „Управление на европейските проекти“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, допълнителна квалификация – контрольор на качеството на земеделски и хранителни продукти на пазари и митници, биологично земеделие, проекти, образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност 04.02.08. „Свиневъдство“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – защита на растенията и почвата, квалификация – инженер-агроном, специализация – агроекология и защита на почвата, лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, удостоверение от МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – магистър по комуникации, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – компютърни системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, образователно-квалификационна степен бакалавър, специалност – приложна информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, председател на Съвета на регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол, към Камарата на независимите оценители в България.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството.

X.X.X. – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, инженер по комуникации, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, средно специално образование, специалност – водно строителство, квалификация – техник – водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – пътно строителство, професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър, специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – инженер-строител, средно образование, квалификация строителен техник, сертификат за обучение „Строителни сметки и цени – първо и второ ниво“, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за оценителска правоспособност – оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, лиценз – оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата на архитектите в България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5 степен, морско лице, компетенции за оценяване на плавателни съдове – лодки, яхти, катамарани, катери, кораби.

X.X.X. – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от Агенцията за приватизация – София, сертификат за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България, оценител по ЗОСОИ.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност архитектура, професионална квалификация – архитект, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството.

10.3. Оценка на машини и съоръжения

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на ЕП, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 2, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.9, удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството и химическата и нефтопреработвателната промишленост, лиценз за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника топло- и газоснабдяване“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, инженер по комуникации, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, средно специално образование, специалност – водно строителство, квалификация – техник – водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител на производствена група за поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация – водач на МПС за обществен транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверение за допълнително обучение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения от Камарата на независимите оценители в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, свидетелство за правоспособност – щурман 5-а степен, морско лице, компетенции за оценяване на плавателни съдове – лодки, яхти, катамарани, катери, кораби.

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, професионална квалификация – машинен инженер, образователна научна степен „доктор“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, научно звание „доцент“ по научната специалност 02.18.01. „Механизация и електрификация на растениевъдството“, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование – висше, специалност съдебни автотехнически експертизи, безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари, удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски език, уверение от Техническия университет – София, за образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност – автомобили, трактори и кари.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника, квалификация – машинен инженер, специалност – патентно-лицензионна дейност, месторабота – свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), длъжност – представител по индустриална собственост, независим оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, трудов стаж – 24 години, стаж вещо лице – 1 година, удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по марки, географски означения и промишлен дизайн, представител по изобретения (патентен представител) пред Европейското патентно ведомство – Мюнхен, Германия, представител по търговски марки и дизайни към Ведомство по хармонизация на вътрешния пазар (OHIM – търговски марки и дизайни на общността) – Аликанте, Испания, сертификат за независим оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – магистър-инженер, инженер по комуникации, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

X.X.X. – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз за оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството и химическата и нефтопреработвателната промишленост, лиценз за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, образование – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, сертификат за оценителска правоспособност – оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – корпоративни финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по икономика, сертификат за придобито право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа, сертификат за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, специалност – капиталови пазари; фондова борса; оценка на борсово-търгуеми ценни книжа и инструменти (акции, облигации, дялове, фючърси, индекси, валута и др.); секюритизация; пазарни манипулации и злоупотреби с финансови инструменти; допълнителна квалификация – лицензиран брокер на ценни книжа; лицензиран инвестиционен консултант по списъка на КФН.

X.X.X. – образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – АВ-боеприпаси, квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доцент-доктор, удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“, сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството.

X.X.X. – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, средно специално образование, специалност – водно строителство, квалификация – техник – водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи, оценител на земеделски земи по чл. 19а, ал. 8 от ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насаждения от Камарата на независимите оценители в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен архитект, удостоверение за обучение като експерт по томография на дърветата „Arbotom – инспекция и анализ на дървета“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

X.X.X. – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение от МЗХ ИАГ за регистрация в публичния регистър на ФЛ за упражняване на лесовъдска практика, лицензиран лесовъд.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството.

X.X.X. – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, свидетелство – диплома за професионална квалификация – съдебен експерт, член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистични експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, диплома за средно специално образование, специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X. – образование – висше, специалност – зооинженерство, професионална квалификация – магистър по зооинженерство – комбинирани фуражи и хранене, друга специалност – технология на храните, професионална квалификация – инженер по технология на храните, свидетелство за професионална квалификация – управление на качеството на храните и напитките.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, ръководител проект и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация – публична администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органите за местно самоуправление, ведомствата, организациите и учрежденията, чиито функции са свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас, за обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за обучение „Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН – МВР, и представители на областните и общинските администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна ситуация“, сертификат „Специализирано обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“, сертификат за обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и обработка на данни в реално време“, сертификат от курс за „Използване на информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на животински хранителни продукти, консерв. и общ. хранене, квалификация – инженер-технолог по „Технология на месата и рибата“, образователна и научна степен – доктор по техническите науки, хранителни технологии (технология на месните и рибните продукти).

X.X.X. – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс „Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието“, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.

Едуард Таквор Пюзантян – образование – висше, специалност – социална педагогика, професионална квалификация – социален педагог.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технология на нефта и газа, квалификация – инженер-химик, познания, свързани с проблеми на околната среда и екологията, експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ППДУ, квалификация – детски учител, диплома за научна степен „доктор“ по научната специалност 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация „експерт-оценител на машини, съоръжения и оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за обществено хранене, сертификат за интензивен курс на обучение по английски език, средно напреднало ниво ІІ, ІІІ, преводач на английски език.

X.X.X. – образование – висше – магистър, специалност – социален мениджмънт, професионална квалификация – социален работник, специалност – счетоводство и контрол – магистър, професионална квалификация – магистър по икономика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, степен – магистър, образование – висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – педагогика, професионална квалификация – учител.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз от Агенцията за приватизация за оценка на недвижими имоти, оценител недвижими имоти.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството.

X.X.X. – образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника, квалификация – машинен инженер, специалност – патентно-лицензионна дейност, удостоверение от Патентното ведомство на Република България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България, удостоверение за представител по индустриална собственост – марки, географски означения и промишлен дизайн, сертификат за независим оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения (съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост (оценителски експертизи).

X.X.X. – образование – висше, специалност – зенитно-техн. войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

X.X.X. – образование – висше, специалност – организация на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебно-автотехнически експертизи, съдебен експерт на МППИ, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат преобразуване, ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи при изготвяне на съдебните експертизи. Сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съдебно-митнически експертизи, (митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления), месторабота – вещо лице на свободна практика.

X.X.X. – удостоверение за правоспособен преводач – тълковник от и на жестомимичен език, категория А, месторабота – свободна практика, преводач-тълковник по жестомимика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – археология, професионална квалификация – археолог, специализация – класическа археология, диплома за научна степен – доктор по научната специалност 05.03.12. Археология; научна степен – доктор на науките по 2.2. История и археология (Стара история).

X.X.X. – образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки, „доктор“ (молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, и определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи).

X.X.X. – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика и извършване на дейности в горския фонд.

X.X.X. – образование – висше, специалност – технол. на микроб. и ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и високоалкохолните напитки“.

X.X.X. – специалист-оценител на диаманти, удостоверение от Института по изучаване на диаманти за положен изпит пред Върховия комитет за професионална квалификация, Националния съюз на работещите в диамантената индустрия Хистадрут и Института по изучаване на диаманти, участие в курс по гемология, класификация и оценка на диаманти, сертификат от МГУ за „Диагностика и оценка на необработени и обработени цветни скъпоценни минерали“, удостоверение от МФ за регистрация на лице, извършващо дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие.

X.X.X. – образование – висше, специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител на производствена група по поддържане на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър-инженер, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация – водач на МПС за обществен транспорт, специалност „Вътрешни и международни превози на товари“, удостоверение за допълнително обучение за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на труда.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – радиоинженер, специалност – публична администрация, магистър по публична администрация – административни практики, специалност – здравословни и безопасни условия на труд, професионална квалификация – магистър по икономика, удостоверение за специализация по „Европейска административна практика“, удостоверение за специализация по „Организация на административната дейност и процеси“, удостоверение от курс по специализация „Управление на администрацията“, удостоверение за обучение на тема „Директиви на ЕС по ЗБУТ“, сертификат за обучение на тема „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специализация – правораздаване, образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност 05.05.13. „Изобретателско, авторско и патентно право“, съдебни експертизи по интелектуална собственост (авторски и сродни права, търговски марки, географски означения, промишлени дизайни).

X.X.X.-X. – образование – висше, магистър, специалност – машиностроене, професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, магистър по специалност „Индустриален мениджмънт“, доктор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност материалознание и технология на машиностроителните материали, академична длъжност – доцент, научна специалност „Приложна механика“ (Механика на покрития), професионално направление 5.1. Машинно инженерство; член на Съюза на учените в България.

X.X.X. – образование – висше, специалност психология, квалификация – психолог, учител-логопед, у-ние от Фондация „Областен ромски съюз“ – Бургас, за предоставяне на безвъзмезден труд в полза на целеви групи на фондацията, удостоверение от ОДЗ „Брезичка“ – Бургас – старши учител-логопед; притежава професионална компетентност – възрастова психология, терапия на деца и юноши със специални образователни потребности, изграждане на нови житейски стратегии, фирмено консултиране, психология на медиите, когнитивно-поведенческа терапия, психология на личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, психология на групата, социална психология, политическа психология, превантивна психология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен архитект, удостоверение за обучение като експерт по томография на дърветата „Arbotom – инспекция и анализ на дървета“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – автоматизация на производството, квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър-инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения“.

X.X.X. – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, специализация – телекомуникации.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика – бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – маркетинг, реклама и бизнес комуникации, длъжност – началник-отдел „Митнически операции“, допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, международен транспорт, спедиция, Интрастат.

X.X.X. – образование – висше, специалност архитектура, професионална квалификация – архитект, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ към Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас, за 2023 г.

Преводачи – английски език

X.X.X. – образование – средно, специалност – математика и немски език, сертификат – английски език – ниво В2 и ниво С1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист, средно образование – гимназия с преподаване на английски език, сертификат – английски език – ниво С2.

X.X.X. – образование – висше, специалност – политология, специалност – международни отношения, втора специалност – немско странознание, сертификат – английски език – ниво В и ниво С.

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, средно образование – гимназия с преподаване на английски език, сертификат – английски език – ниво С1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – начална училищна педагогика и чужд език, професионална квалификация – педагог, начален учител и начален учител по чужд език, образование – средно, профил – български език и литература с интензивно изучаване на английски език, диплома за висше образование от Пловдивския университет „X.X.“ – начална училищна педагогика и чужд език.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – английска филология, професионална квалификация – преводач с английски език, диплома от СУ „X.X.“ – английска филология, сертификат – английски език – ниво С1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – политология, удостоверение за ниво С2 – английски език.

X.X.X. – образование – висше, специалност – право, сертификат английски език – ниво С1.

X.X.X. – образование – средно, сертификат английски език – ниво С1.

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – английска филология – превод и бизнес комуникация, професионална квалификация – филолог преводач и специалист по бизнес комуникация, средно образование – езикова гимназия с английски език, диплома от Пловдивския университет „X.X.“ – английска филология – превод и бизнес комуникация.

Преводачи – немски език

X.X.X. – образование – висше, специалност – българска филология, втора специалност – немски език, квалификация – специалист по български език и литература и преподавател в средните училища, диплома от СУ „Кл. Охридски“ – българска филология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист-международник, свидетелство за зрелост от Гимназия с преподаване на немски език – гр. Хасково, удостоверение № 17ПР-612/12.04.2017 г. от МВР, дирекция „Консулски отношения“, за регистрация в МВР за извършване на преводи на официални (публични) документи и книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език с работен език немски, справка – хорариум руски език.

Преводачи – руски език

X.X.X.я – образование – висше, специалност – градинско парково и ландшафтно строителство, квалификация – инженер, сертификат – руски език – ниво С1, сертификат – български език за чужденци – ниво С2.

X.X.X. – образование – висше, специалност – икономика и финанси, допълнителна квалификация – медиатор, сертификат – български език за чужденци – ниво С1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – руска филология, квалификация – специалист по руски език, и втора специалност – български език и литература, диплома от ВПИ, Шумен – руска филология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – славянска филология, квалификация – специалист по полски език и литература и преподавател по български език и литература в средните училища, член на Съюза на преводачите в България, секция „Теория, история и критика на превода“ и „Научна и техническа литература и заклети преводачи“ – включена в Регистъра на заклетите преводачи (руски език) с личен печат, член на Съюза на преводачите в България. Сертификат – руски език – ниво С2, и потвърждение № 02472-1 от дирекция „Консулски отношения“, Министерство на външните работи, от 3.05.2019 г.

X.X.X. – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист-международник, свидетелство за зрелост от Гимназия с преподаване на немски език – гр. Хасково, удостоверение № 17ПР-612/12.04.2017 г. от МВР, дирекция „Консулски отношения“, за регистрация в МВР за извършване на преводи на официални (публични) документи и книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език с работен език немски, справка – хорариум руски език.

X.X.X. (Курдова) – образование – висше, специалност – руска филология, професионална квалификация – специалист по руски език и литература и преподавател в средните училища, диплома от СУ „Св. Кл. Охридски“ – руска филология.

Преводачи – полски език

X.X.X. – образование – висше, специалност – славянска филология, специализация – полски език и литература и български език и литература, професионална квалификация – филолог, диплома от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – славянска филология.

X.X.X. – образование – висше, специалност – българска филология, допълнителна квалификация – полски език, сертификат – полски език – ниво С1.

Преводачи – гръцки език

X.X.X. – образование – висше, специалност – начална училищна педагогика, сертификат – гръцки език – ниво С2.

X.X.X. – преводач – гръцки език, протокол от изпитна комисия на СУ „Св. X.X.“ за степен на владеене на новогръцки език.

Преводачи – арабски език

X.X.X. – образование – полувисше, специалност – зъботехника, преводач по арабско-български език, сертификат – арабски език – ниво С1.

Преводачи – иврит

X.X.X. – преводач, свидетелство за иврит ниво „А“, ниво „Б“, ниво „Д“, протокол от Изпитна комисия на СУ „Св. X.X.“ за степен на владеене на иврит.

Преводачи – турски език

X.X.X. – образование – висше, специалност – тюркология, квалификация – тюрколог, следдипломна професионална квалификация – счетоводство, финанси и контрол, преводач, сертификат – турски език – ниво С2, диплома от СУ „Св. Кл. Охридски“ – тюркология.

Емине Хасан Иляз – образование – висше, специалност – право, сертификат – турски език – ниво С1.

X.X.X. – образование – висше, специалност – турска филология, квалификация – специалист по турски език и литература и преподавател в средните училища, диплома от СУ „Св. Кл. Охридски“ – турска филология.

Преводачи – сръбски, хърватски и словенски език

X.X.X. – образование – висше, магистър, специалност – славянска филология – сръбски и хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, професионална квалификация – филолог, учител по български език и литература, преводач, диплома от СУ „Кл. Охридски“ – славянска филология – сръбски и хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, потвърждение от МВР – дирекция „Консулски отношения“, за включване в Списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от чужд на български език и от български на чужд език на територията на Република България за извършване на преводи от/на следните езици – македонски, словенски, сръбски, хърватски.

Решение № 1 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за отписване на вещи лица, вписани в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Бургас, и Административния съд – Бургас

1. Отписва основание чл. 17, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, както следва:

X.X.X. – клас 4. „Съдебно-икономически експертизи“, вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;

X.X.X. – клас 4. „Съдебно-икономически експертизи“, вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;

X.X.X. – клас 4. „Съдебно-икономически експертизи“, вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;

X.X.X. – клас 4. „Съдебно-икономически експертизи“, вид 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; вид 4.3. Съдебно-стокова експертиза; клас 10. „Оценителни експертизи“, вид 10.1. Оценка на недвижим имот;

X.X.X. – клас 5 „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид 5.2. Съдебна автотехническа експертиза;

X.X.X. – клас 5. „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, вид 5.2. Съдебна автотехническа експертиза;

X.X.X. – клас 8. „Съдебни селскостопански експертизи“, вид 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза;

2. Отписва вписани в списъците на вещите лица за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Бургас, за които са налице основанията за отписване съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, както следва:

X.X.X. – клас 4. „Съдебно-икономически експертизи“, вид 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза – починал.

Решение № 2 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Не вписва в списъците на вещите лица за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Бургас, за които не са налице основанията за вписване съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, както следва:

X.X.X. – Заявление с вх. № 818/27.09.2022 г. Видно от представените документи, свързани с изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, лицето няма необходимия стаж по специалността. Изискванията, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредбата при висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ да има най-малко 5 години стаж по специалността, не са изпълнени. Представените копия на документи (служебна бележка и трудова книжка) не са нотариално заверени и същите удостоверяват стаж по специалността, по-малко от 5 години. Заявителят не е представил и декларации съобразно изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 11, ал. 1, т. 8 от наредбата.

X.X.X. – Заявление с вх. № 827/30.09.2022 г. Видно от представените документи, свързани с изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, не може да бъде установена образователно-квалификационната степен на завършеното от лицето висше образование. Лицето не е представило доказателства, удостоверяващи стаж по специалността – чл. 11, ал. 1, т. 5 от наредбата, както и не е представило електронен носител на заявлението – чл. 11, ал. 1 от наредбата.

115

9. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Видин, и Аминистративния съд – Видин, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

1.2. Трасологични експертизи

1.3. Съдебно-балистични експертизи

1.4. Дактилоскопни експертизи

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X., висше, инженер-технолог, криминалистични експертизи на писмени доказателства (ръкописно изпълнени подписи и текст).

X.X.X., висше, графолог.

X.X.X., висше, инженер-технолог, почерк, техн. документи, трасолог, балистик.

X.X.X., висше, спец. управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение на пътищата; Право; видове експертизи: дактилоскопия, графически, балистични, технологични, изследване на документи, трансологически, портретни.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното прозводство

2.5. Съдебномедицинска ескпертиза за телесно здраве

X.X.X., висше, биохимия и микробиология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и ензими; генотипиране, секвениране.

X.X.X., висше, молекулярна и функционална биология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и ензими; генотипиране, секвениране.

X.X.X., висше, медицина, лекар – антестезиология и реанимация.

2.6. Съдебномедицинска ескпертиза за идентификация на човека

X.X.X., висше, молекулярна биология.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X., висше, молекулярна биология.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

3.2. Съдебно-психологична експертиза

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

4.3. Съдебно-стокова експертиза

X.X.X.-X., висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.

X.X.X.-X., висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.

X.X.X., висше, икономист, икономист-счетоводител.

X.X.X., висше, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител.

X.X.X., висше, икономическа организация на търговията.

X.X.X., висше, социално-икономическа информация.

X.X.X., висше, икономист.

X.X.X., висше, икономист по строителството, икономист-счетоводител.

X.X.X., висше, икономист-застраховател.

X.X.X., висше, финанси и кредит.

X.X.X., висше, икономист-финансист.

X.X.X., висше, икономист, строителство и архитектура. Финансово-икономическа, съдебно-стокова и строително-техническа експертиза.

X.X.X., висше, икономист-счетоводител.

X.X.X.-X., висше, икономист.

X.X.X., висше, икономист.

X.X.X., висше, икономист по промишлеността.

X.X.X., висше, икономист.

X.X.X., висше, маркетинг и мениджмънт.

X.X.X.-X., висше, маркетинг и планиране.

X.X.X., висше, финанси.

X.X.X., висше, икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., МТС, финанси, данъчно законодателство, банково дело.

X.X.X., спец. счетоводство и контрол.

X.X.X., спец. счетоводство и контрол.

X.X.X., спец. икономист.

X.X.X., спец. икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

X.X.X., висше, спец. финансов контрол със специализация „Одитинг“.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X., спец. машинен инженер.

X.X.X., спец. инженер по радиоелектроника.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X., машинен инженер, автотехнически експертизи.

X.X.X., инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи.

X.X.X., висше, машинен инженер.

X.X.X., висше, машинен инженер.

X.X.X., висше, инженер по изчислителна техника, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., висше, офицер от автомоб. войски – военен инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, машинен инженер.

X.X.X., спец. контрол на автомобилния транспорт.

X.X.X., спец. машинен инженер.

X.X.X., висше, машинен инженер.

X.X.X., висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автотехнически експертизи.

X.X.X., спец. машинен инженер.

X.X.X., спец. пожарна и аварийна безопасност.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X., спец. машинен инженер.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X., висше, строителен инженер по промишлено и гражданско сторителство.

X.X.X.-X., висше, строителен инженер по хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., висше, инженер по хидромелиоративно строителство.

X.X.X., висше, архитект.

X.X.X.-X., висше, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., висше, инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., висше, строителен техник, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., висше, архитект.

X.X.X., геодезия и маркшайдерство.

X.X.X., висше, спец. сторителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., спец. хидромелиоративно строителство.

X.X.X., спец. строителен техник.

X.X.X., спец. инженер-земеустроител.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X., висше, инженер-агроном, лозаро-градинарство.

X.X.X., висше, агроном-полевъд, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.

X.X.X., висше, зоотехник.

X.X.X., висше, инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие.

X.X.X., висше, зоотехник.

X.X.X., висше, инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи в горския фонд.

X.X.X.-X., зооинженер.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

10.3. Оценка на машини и съоръжения

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X., спец. инженер-земеустроител, оценка на земеделски земи.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., висше, психология.

X.X.X., висше, молекулярна и функционална биология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и ензими; генотипиране, секвениране.

174

10.Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2023 г., утвърден с решение по протокол от 18.10.2022 г., т. 6 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

1.2. Трасологични експертизи

Инж. X.X.X. – инженер-химик.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – среден техник – фотограф.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Инж. X.X.X. – инженер-химик.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – среден техник – фотограф.

1.4. Дактилоскопни експертизи

Инж. X.X.X. – инженер-химик.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – среден техник – фотограф.

X.X.X. – експерт-криминалист.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X. – експерт-криминалист.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X. – лекар-хирург.

Д-р X.X.X. – дентална медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – лекар вътрешни болести; кардиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

X.X.X. – молекулярна биология.

Д-р X.X.X. – лекар-хирург.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.

X.X.X. – биохимия и микробиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X. – лекар-хирург.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.

Д-р X.X.X. – дентална медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – лекар вътрешни болести; кардиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X. – лекар-хирург.

Д-р X.X.X. – дентална медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – лекар вътрешни болести; кардиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

X.X.X. – молекулярна биология.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.

X.X.X. – биохимия и микробиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X. – молекулярна биология.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.

X.X.X. – биохимия и микробиология.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р X.X.X. – психиатър.

Д-р X.X.X. – психиатър.

Д-р X.X.X. – психиатър.

Д-р X.X.X. – съдебна психиатрия.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

X.X.X. – психолог; социална и юридическа психология; работа с полиграф.

X.X.X.-X. – психолог; работа с полиграф.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог; работа с полиграф.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – педагогически съветник; специален педагог; социален педагог; социален работник.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – психолог.

Д-р X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – психолог.

Д-р X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – психолог.

Д-р X.X.X. – съдебна психиатрия.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

Д-р X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

Д-р X.X.X. – психиатър.

Д-р X.X.X. – съдебна психиатрия.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – икономист; управление и планиране.

X.X.X. – икономист; счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист по счетоводна и финансова контролна дейност.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист; счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – финанси и кредит.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

Инж. X.X.X. – счетоводител; машинен инженер.

X.X.X. – икономист; счетоводител.

X.X.X. – икономист; здравен мениджмънт.

X.X.X. – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист системен организатор; одитор в публичния сектор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.

X.X.X. – счетоводство и контрол; икономика на търговията.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист; преподавател по икономически дисциплини.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – финансист; вътрешен одитор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – организация на производството и управление на промишлеността.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител; одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.

X.X.X. – счетоводител; вътрешен одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол.

X.X.X. – икономист; счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител; вътрешен одитор.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист; счетоводител.

X.X.X. – финансист; психолог.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия.

X.X.X. – счетоводител; вътрешен одитор.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – счетоводител; прогнозиране и планиране.

X.X.X. – икономист; управление и планиране.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист по счетоводна и финансова контролна дейност.

X.X.X. – икономист; счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – финанси и кредит.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист; счетоводител

X.X.X. – икономист; здравен мениджмънт

X.X.X. – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист системен организатор; одитор в публичния сектор.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – икономист – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.

X.X.X. – счетоводство и контрол; икономика на търговията.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист; преподавател по икономически дисциплини.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – финансист; вътрешен одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – организация на производството и управление на промишлеността.

X.X.X. – икономист.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – икономическа кибернетика в селското стопанство.

X.X.X. – счетоводител; одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – финансист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.

X.X.X. – счетоводител; вътрешен одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – икономист; счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител; вътрешен одитор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист; счетоводител.

X.X.X. – финансист; психолог.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – счетоводител; вътрешен одитор.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

X.X.X. – икономист; управление и планиране.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист по счетоводна и финансова контролна дейност.

X.X.X. – икономист; счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – финанси и кредит.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист; счетоводител.

X.X.X. – икономист; здравен мениджмънт.

X.X.X. – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист системен организатор; одитор в публичния сектор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили.

X.X.X. – икономист.

X.X.X.-X. – икономист-счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.

X.X.X. – счетоводство и контрол; икономика на търговията.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист; преподавател по икономически дисциплини.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – финансист; вътрешен одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – организация на производството и управление на промишлеността.

X.X.X. – икономист.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – финансист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.

X.X.X. – счетоводител; вътрешен одитор.

X.X.X. – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол.

X.X.X. – икономист; счетоводител.

X.X.X. – счетоводител; вътрешен одитор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист; счетоводител.

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – счетоводител; вътрешен одитор.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Инж. X.X.X. – промишлено и гражданско строителство.

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – хидрология и инженерна геология.

X.X.X. – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Инж. X.X.X. – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – инженер-геодезист.

Инж. X.X.X. – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – промишлена топлотехника.

Инж. X.X.X. – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

X.X.X. – учител по техника и технологии; инструктор за обучение на водачи на МПС – категория В, С; автоексперт „Изготвяне на автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи“.

Инж. X.X.X. – ел. инженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер

Инж. X.X.X. – горско стопанство/инженер по горско стопанство.

Инж. X.X.X. – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. X.X.X. – инженер по горско стопанство.

Инж. X.X.X. – топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.

Инж. X.X.X. – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.

Инж. X.X.X. – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.

Инж. X.X.X. – геодезия, картография и фотограметрия.

Инж. X.X.X. – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.

Инж. X.X.X. – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения.

Арх. X.X.X. – архитектура; планове за регулация; планове за застраховане; работни устройствени планове.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X. – двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.

X.X.X. – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Инж. X.X.X. – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.

Инж. X.X.X. – минен инженер по разработка на полезни изкопаеми; машинен техник.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – счетоводство и контрол; машинен инженер.

Инж. X.X.X. – транспорт и енергетика – машинен инженер; автоексперт по специалност автотехническа експертиза.

X.X.X. – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили.

X.X.X. – автотехническа експертиза.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

X.X.X. – учител по техника и технологии; инструктор за обучение на водачи на МПС – категория В, С; автоексперт „Изготвяне на автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи“.

X.X.X. – управление на интелектуалната собственост; автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.

Инж. X.X.X. – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.

Инж. X.X.X. – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.

Инж. X.X.X. – АТТК; автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Инж. X.X.X. – хидрология и инженерна геология.

Инж. X.X.X. – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Инж. X.X.X. – ел. инженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. X.X.X. – топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.

Инж. X.X.X. – строителен инженер по транспортно строителство; специалист по организация и икономика на строителството.

Инж. X.X.X. – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по безопасност.

Инж. X.X.X. – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X. – информатика (ОПМДИИ).

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – геодезия, картография и строителство.

Инж. X.X.X. – промишлено и гражданско строителство.

Арх. X.X.X. – архитект.

Инж. X.X.X. – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Инж. X.X.X. – строителен инженер.

Инж. X.X.X. – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. X.X.X. – строителен инженер по транспортно строителство; специалист по организация и икономика на строителството.

Инж. X.X.X.-X. – строителен инженер по пътно строителство.

X.X.X. – икономист – икономика на строителството.

Инж. X.X.X. – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.

X.X.X. – строителен техник.

X.X.X. – строителство и архитектура.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Инж. X.X.X. – противопожарна техника и безопасност; педагогическа правоспособност; ограничена проектантска правоспособност по част пожарна безопасност.

Инж. X.X.X. – машинен инженер; противопожарна охрана; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни правила и норми за осигуряване безопасността при пожар; пожарна безопасност.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – електроинженер.

X.X.X. – промишлена топлотехника.

X.X.X. – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.

Инж. X.X.X. – ел. инженер.

Инж. X.X.X. – топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.

Инж. X.X.X. – електроенергетика и ел. обзавеждане.

Инж. X.X.X. – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

X.X.X. – двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.

X.X.X. – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Инж. X.X.X. – двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.

Инж. X.X.X. – минен инженер по разработка на полезни изкопаеми; машинен техник.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – транспорт и енергетика – машинен инженер; автоексперт по специалност автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

X.X.X. – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили.

X.X.X. – учител по техника и технологии; инструктор за обучение на водачи на МПС – категория В, С; автоексперт „Изготвяне на автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи“.

Инж. X.X.X. – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.

Инж. X.X.X. – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.

Инж. X.X.X. – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.

Инж. X.X.X. – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

Инж. X.X.X. – инженер по горско стопанство.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.

Инж. X.X.X. – инженер по горско стопанство.

6.5. Съдебно-екологична експертиза

X.X.X. – добив на черни метали; базисни компютърни технологии.

Инж. X.X.X. – инженер по горско стопанство.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.

X.X.X. – неорганични химични технологии; експерт-криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

X.X.X. – технология на полимерите, текстила и кожите; инженер-химик – контрол на качеството на течните горива.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.

X.X.X. – неорганични химични технологии; експерт-криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Д-р X.X.X. – ветеринарен лекар.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

X.X.X. – полевъдство; зърнопроизводство.

X.X.X. – лозаро-градинарство и овощарство/агроном.

Инж. X.X.X. – инженер агроном лозаро-градинарство; педагогическа правоспособност по селскостопански дисциплини.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X. – икономист; оценител на изделия от благородни метали.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (промишлено и гражданско строителство).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков мениджмънт, счетоводство и контрол).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти (икономист).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

X.X.X.-X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).

Инж. X.X.X. – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

10.3. Оценка на машини и съоръжения

X.X.X. – оценител на автомобили, трактори и кари; оценител на машини и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори и кари).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения (двигатели с вътрешно горене).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (счетоводство и контрол/машинен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика).

Инж. X.X.X. – оценител на машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор (ел. инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на ел. части, битова техника, кабели и др. (електроенергетика и ел. обзавеждане).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения; обследване на сгради за енергийна ефективност; оценител на земеделски земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост; автотехническа експертиза (АТТК).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза (машинен инженер).

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии; оценител на машини и съоръжения.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

10.8. Оценка на земеделски и трайни насаждения

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).

X.X.X. – оценител на земеделски земи (полевъдство).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика).

X.X.X. – оценител на земеделски земи, подобрения и трайни насаждения, международни икономически отношения).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

X.X.X.-X. – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).

Инж. X.X.X. – оценител на земеделски земи и трайни насаждения (инженер информационни технологии).

X.X.X. – оценител на земеделски земи (строителство и архитектура).

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

Инж. X.X.X. – оценител на поземлени имоти в горски територии (инженер по горско стопанство).

X.X.X. – оценител на земеделски земи (строителство и архитектура).

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X. – видеотехнически и лицево-идентификационни експертизи.

X.X.X. – по прилагане на ЗСПЗЗ и територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

X.X.X. – оценител на автомобили.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – фрактодиагностични експертизи на разрушени, прекъснати, откъснати, електротермично разкъсани, взривени и взломени детайли, възли и конструкции.

Д-р X.X.X. – оценител на продуктивни животни (ветеринарна медицина).

Инж. X.X.X. – пълна проектантска правоспособност.

Д-р X.X.X. – състав на хранителни продукти; генетична идентификация на животинските видове.

X.X.X. – фармакологични експертизи.

X.X.X. – изследване на идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен способ.

Д-р X.X.X. – съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно повлияване.

Инж. X.X.X. – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и работоспособност.

X.X.X. – трудови спорове (икономика на промишлеността; управление на човешките ресурси; индустриални отношения).

X.X.X. – оценител на изделия от благородни метали.

Д-р X.X.X. – съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване.

X.X.X. – геодезия и картография.

Арх. X.X.X. – архитектура, планове за регулация, планове за застраховане, работни устройствени планове.

175

11.Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2) за съдебния район на Окръжния съд – Габрово, и Административния съд – Габрово, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

X.X.X. – Средно професионално техническо училище, представена служебна бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане на длъжност в „Научно-техническа лаборатория“ при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за завършен курс по „Криминастически изследвания“, въз основа на който може да се извършва почерк експертизи, назначени по наказателни и граждански дела.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

X.X.X. – висше образование, специалност „Охрана на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата“, допълнителна квалификация: взривно дело, оръжеен майстор, инструктор по стрелкова подготовка, ловно стопанство.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

X.X.X. – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

X.X.X. – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

X.X.X. – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

X.X.X. – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

X.X.X. – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

X.X.X. – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик – микробиолог със специализация вирусология.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X. – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик – микробиолог със специализация вирусология.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.2. Съдебно-психологична експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Клинична психология“ и специалност „Философия“, сертификат за едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и механизмите на обществено опасното поведение в съдебно-психологичната експертиза“, удостоверение по „Позитивна психотерапия“, удостоверение за завършен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца – HAWIK–R-1983.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, специализация „Социална психология“.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Психология“, удостоверение за допълнително обучение „Психолого-педагогическа диагностика на деца и ученици със специални образователни потребности“, детски психолог, свидетелство за професионална квалификация „Ресурсен учител“.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия, квалификация „Здравен мениджмънт“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Педагог“, специалност „Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема „Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична експертиза“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“.

X.X.X. – Тодорова – висше образование, специалност „Психология“, удостоверение за допълнително обучение „Психолого-педагогическа диагностика на деца и ученици със специални образователни потребности“, детски психолог, свидетелство за професионална квалификация „Ресурсен учител“.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

X.X.X. – висше образование, специалност „Психология“, специализация „Социална психология“.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, свидетелство за специализация по „Стопанско управление на промишлени системи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията“, магистър по специалност „Счетоводство на нефинансовите предприятия“, сертификат за квалификация „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат за експерт-оценител „Финансово-икономически анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект „Инвестиционен проект. Оценка на инвестиционен проект“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, следдипломна квалификация „Мениджмънт и стопански бизнес“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.

X.X.X. – средно образование, специалност „Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство“, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Социално и застрахователно дело“, сертификат „Експерт по финансово-счетоводни проблеми“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Кооперативно дело“, сертификат за участие в семинар на тема „Актуални въпроси по данъчното законодателство. Закон за ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори“, сертификат за участие в семинар на тема „Предизвикателствата на Европейския съюз и счетоводното и данъчно отчитане в Република България след 1 януари 2007 г.“, сертификат за участие в семинар на тема „Технология за намаляване на данъците“, сертификат за участие в обучение на тема „Международни счетоводни стандарти“.

X.X.X. – висше образование, икономист.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и банково дело“ – бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол“ – магистър.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“, сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, удостоверение за преминат курс „Управление, контрол и одит на средствата от Европейския съюз“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Счетоводна отчетност“, „Счетоводство и контрол“, сертификат за обучение по „Международни счетоводни стандарти“, удостоверение за медиатор.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – висше образование, специалист „Икономика на промишлеността“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.

X.X.X. – висше образование, Висш икономически институт, специалност „Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Прогнозиране и планиране на икономически системи“, специалност „Право“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и специалност „Компютърни системи и технологии“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Икономист-счетоводител“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Икономист-счетоводител“, специализация „Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия“, сертификат за участие в курс за обучение на тема „Международни счетоводни стандарти“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професионална квалификация „Икономист-индустриално производство“, специализация „Производствен мениджмънт“, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Стопанско управление“, професионална квалификация „Икономист“, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация „Вътрешен одитор в публичния сектор“.

X.X.X. – висше образование, степен „магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация „Подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономист по промишлеността“, допълнителна квалификация „Стопанско управление на промишлени системи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация „Икономист-счетоводител“.

X.X.X. – висше образование, степен „магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация „Съдебни ексретизи“.

X.X.X. – висше образование, степен „бакалавър“ – специалност „Финанси“, и степен „магистър“ – специалност „Финансов мениджмънт“.

X.X.X. – висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“; допълнителни квалификации: „Здравна икономика“, „Оценител на търговски предприятия и вземания“.

X.X.X. – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителни квалификации: „Оценител недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.

X.X.X. – висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност „Търговия и маркетинг“, професионална квалификация „икономист“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и банково дело“; курс по финансов мениджмънт.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, сертификат за експерт „Финансово-икономически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове фондови борси, борси и борсови операции, анализ и оценка на ценни книжа“, сертификат за участие в програма „Обучение на счетоводители по международни счетоводни стандарти“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.

X.X.X. – висше образование, специалист „Икономика на промишлеността“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси“ – бакалавър, специалност „Стопанско управление“ – магистър.

X.X.X. – висше образование, Висш икономически институт, специалност „Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Прогнозиране и планиране на икономически системи“, специалност „Право“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за професионална квалификация „Финансов мениджър“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финансово кредитно и застрахователно дело“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на кооперации“, удостоверение за професионална квалификация „Компютърна грамотност“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професионална квалификация „Икономист-индустриално производство“, специализация „Производствен мениджмънт“, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи“.

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, специализация „Икономика, организация и управление на промишлеността“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Управление на стопанските дейности – промишленост“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за специализация „Трудово право“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация „Вътрешен одитор в публичния сектор“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономист по промишлеността“, допълнителна квалификация „Стопанско управление на промишлени системи“.

X.X.X. – висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“; допълнителна квалификация „Здравна икономика“, „Оценител на търговски предприятия и вземания“.

X.X.X. – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация: „Оценител недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителни квалификации: „Машинен техник“, „Вътрешен одитор“, „Одитор“.

X.X.X. – висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност „Търговия и маркетинг“, професионална квалификация „икономист“.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

X.X.X.-X. – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, удостоверение за професионална квалификация „Оценка на недвижими имоти“, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за квалификация – оценител на земеделски земи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за автоексперт-оценител на автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за „Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Индустриален мениджмънт“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

X.X.X. – висше образование, икономист по строителството, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Предприемачество и мениджмънт“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика – Бизнес администрация“, лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – завършено средно специално образование – професионална гимназия по селско стопанство, специалност „Растениевъдство“; лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономист по строителство“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Прецизно машиностроене и уредостроене“, сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

X.X.X. – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Стопанско управление“, специализация „Управление на машиностроенето“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X. – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителни квалификации: „Оценител недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост, лиценз за оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Електронна техника“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, машиностроителната и металообработващата промишленост.

X.X.X. – висше образование, специалност „Електроенергетика“, свидетелство за научно звание – доцент по научната специалност „Електрически мрежи и системи“, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Електрическа“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.

X.X.X. – висше образование, специалност „Хидро- и пневмотехника“, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за автоексперт-оценител.

X.X.X. – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност при КИИП по част „Електрическа“ и „Автоматизация и КИП“, удостоверение за регистрация в КИИП към секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“.

Доц. д-р инж. X.X.X. – висше образование, специалност „АВ – боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология и управление на транспорта“.

X.X.X. – висше образование, степен „магистър“, специалност „Горско стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Автоматика, компютърна техника и технологии“, професионална квалификация „Електроинженер“, специализация „Компютърни системи и технологии“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Специална електрометалургия“, квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Хидравлична и пневматична техника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“; допълнителна квалификация: оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, кадастър и регулация.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, квалификация „Машинен инженер“.

X.X.X. – висше образование, специалност „ЕСЕО“, квалификация „Електроинженер“. Допълнителна квалификация – Педагогика – учителска правоспособност, свидетелство за професионална квалификация „Контрольор“ по специалност „Финансово-ревизионен, данъчен и валутно-митнически контрол“, свидетелство за правоспособност „Монтьор на асансьори“ (монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьорни уредби).

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „ТМММ“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Механизация на селското стопанство“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология и управление на транспорта“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, квалификация „Машинен инженер“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Индустриален мениджмънт“. Свидетелство за професионална квалификация – „Инструктор за обучение на водачи на МПС“. Удостоверение за повишаване на квалификацията по чл. 153а, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – „Периодично обучение на председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС“. Удостоверение за повишаване на квалификацията – „Автотехнически експертизи“. Удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе – клас 1, клас 2. Удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе – класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Механична технология на дървесината“.

Доц. д-р инж. X.X.X. – висше образование, специалност „АВ – боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Специална електрометалургия“, квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“; допълнителна квалификация: оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, кадастър и регулация.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, квалификация „Машинен инженер“.

X.X.X. – висше образование, специалност „ЕСЕО“, квалификация „Електроинженер“. Допълнителна квалификация – „Педагогика – учителска правоспособност“. Свидетелство за професионална квалификация „Контрольор“ по специалност „Финансово-ревизионен, данъчен и валутно-митнически контрол“. Свидетелства за правоспособност „Монтьор на асансьори“ (монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьорни уредби).

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Конструкции и технология в електронното и механичното уредостроене“, диплома за квалификация „Математическо осигуряване на изчислителни машини и системи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и специалност „Компютърни системи и технологии“.

X.X.X. – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, диплома за преквалификация, специалност „Счетоводство на предприятието“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Архитектура“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“, удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционните проекти“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Хидротехническо строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Хидротехническа“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Земеустройство“, удостоверение за инженер-геодезист, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

X.X.X. – висше образование, специалност „Икономист по строителство“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.

Доц. д-р инж. X.X.X. – висше образование, специалност „АВ – боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите“, свидетелство за допълнителна квалификация „Газоснабдяване“, специалист ВиК.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството“, удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционнните проекти, конструкции на сгради и съоръжения“, сертификат за завършен курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти.

X.X.X. – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“; допълнителна квалификация: оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, кадастър и регулация.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, квалификация „инженер-геодезист“.

X.X.X. – средно специално образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, квалификация „техник-геодезист“; допълнителна квалификация „Бизнес администрация“.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

Доц. д-р инж. X.X.X. – висше образование, специалност „АВ-боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството“, удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционнните проекти – конструкции на сгради и съоръжения“, сертификат за завършен курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 69, ал. 1 от ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“, квалификация „Машинен инженер“.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Зоотехника“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Биология“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.

X.X.X. – висше образование, специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен одитор“, „Одитор“.

6.5. Съдебно-екологична експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен одитор“, „Одитор“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Техника и технология за опазване на природната среда“, специализация „Технически средства и системи за контрол и анализ на индустриалното замърсяване“.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Фармация“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Химия“, удостоверение за вписване в публичния регистър на експертите, извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) със следните заявени елементи на оценката: качество на атмосферния въздух, опасни вещества, отпадъци.

Доц. д-р инж. X.X.X. – висше образование, специалност „АВ-боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

Доц. д-р инж. X.X.X. – висше образование, специалност „АВ-боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Фармация“, сертификат за преминал следдипломна квалификация за хранителни добавки по програмата Natura Sanat, удостоверение за преминат курс „Консултантската роля на фармацевта при отпускане на пробиотици“ и „Съвременни антибактериални средства“.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“, лиценз за ветеринарномедицинско обслужване на ветеринарен участък, издаване на ветеринарномедицински документи и изпълнение на държавната профилактична програма по чл. 8а от Закона за ветеринарното дело.

X.X.X. – висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

X.X.X. – висше образование, специалност „Полевъдство“, диплома за следдипломна специализация по „Биологична и интегрирана борба с болестите и неприятелите по селскостопанските култури“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Горско стопанство“, удостоверение за регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика.

X.X.X. – висше образование, специалност „Полевъдство“.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X. – висше образование, специалност „История“.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

X.X.X. – средно специално образование, специалност „Геодезия и картография“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Хидравлична и пневматична техника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

X.X.X. – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителни квалификации: „Оценител недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“; сертификат на Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност – за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – висше образование, специалност „Стопанско управление“. Специализация „Управление на машиностроенето“. Сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

X.X.X. – висше образование, специалност „Текстилна техника“, свидетелство за професионална квалификация „Мениджмънт на интелектуалната собственост“, лиценз за оценка на други активи (дизайн и приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

X.X.X. – висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“; допълнителни квалификации: „Здравна икономика“, „Оценител на търговски предприятия и вземания“.

X.X.X. – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителни квалификации: „Оценител на недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Стопанско управление“. Специализация „Управление на машиностроенето“. Сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

X.X.X. – висше образование, специалност „Текстилна техника“, свидетелство за професионална квалификация „Мениджмънт на интелектуалната собственост“, лиценз за оценка на други активи (дизайн и приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Геодезическа“, удостоверение за включване в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

X.X.X. – висше образование, специалност „Стопанско управление“. Специализация „Управление на машиностроенето“. Сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

X.X.X. – висше образование, степен „магистър“, специалност „Горско стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X. – средно специално образование, специалност „Геодезия и картография“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – средно образование, удостоверение за изработка, преработка и ремонт на изделия от благородни метали.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Геодезическа“, удостоверение за включване в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.

X.X.X. – висше образование, специалност „Математика“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Застрахователно и социално дело“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, експертиза по писмени данни, касаещи предходните две.

X.X.X. – висше образование, специалност „Маркшайдерство и геодезия“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.

X.X.X. – висше образование, специалност „Техника и технология за опазване на природната среда“, специализация „Технически средства и системи за контрол и анализ на индустриалното замърсяване“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

X.X.X. – висше образование, специалност „Технология и управление на транспорта“, оценител в областта на железопътния транспорт.

X.X.X. – висше образование, специалност „Специална електрометалургия“, квалификация „Инженер-металург“, допълнителни квалификации: „Ръководител взривни работи“ и „Безопасност и здраве при работа“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен одитор“, „Одитор“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, квалификация „инженер-геодезист“.

X.X.X. – висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „Кожи и изделия от кожи“ и/или „Обувни изделия“, професионална квалификация „инженер-химик“; образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Икономика на търговията“, професионална квалификация „икономист“.

X.X.X. – средно специално образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, квалификация „техник-геодезист“; допълнителна квалификация „Бизнес администрация“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Горско стопанство“, квалификация „Инженер по горско стопанство“. Удостоверение от Министерството на земеделието и храните – Изпълнителна агенция по горите, за включване на лицето в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдна практика.

Забележка: При необходимост за вещи лица могат да се назначават и специалисти, които не са включени в този списък, както и специалисти от други съдебни райони. Промени в списъка могат да се правят и през течение на годината.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Габрово, и Административния съд – Габрово, за 2023 г. (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2 от ЗСВ)

Преводачи на/от английски език

X.X.X. – висше образование, специалност „Български и английски език“, професионална квалификация „Специалист по английска филология и учител по български език и литература и английски език и литература“.

X.X.X. – висше образование – специалност „Английска филология“. Допълнителна квалификация – магистърска степен по специалност „Право“.

X.X.X. – висше образование, специалност „Конферентен превод“. Професионална квалификация „Устен преводач по английски език“.

Преводачи на/от испански език

X.X.X. – удостоверение от Гимназия с преподаване на френски и испански език „Г. Кирков“ – София, за притежавана образователна степен „бакалавър“ от Средно училище „Серро Пеладо“ – Камагуей, Куба.

Преводачи на/от италиански език

X.X.X. – удостоверение за професионално обучение за завършен квалификационен курс за професионално обучение за италиански език – ниво В1, В2, С1.

Преводач на/от румънски език

X.X.X. – висше образование, специалност „Транслатология с румънски език“, писмен преводач от и на румънски език.

Преводачи на/от сръбски, хърватски и словенски език

X.X.X. – висше образование, специалност „Славянска филология – сръбски и хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“.

221

17. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за района на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2023 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

X.X.X., криминалистични изследвания на почерк и документи.

X.X.X., криминалистични експертизи на писмени доказателства; разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“.

X.X.X., криминалистични експертизи на писмени доказателства; почерк и техническо изследване на документи.

X.X.X., криминалистични изследвания на почерк и документи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

X.X.X., молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

X.X.X., съдебна медицина.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X., молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; експертиза по писмени данни.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек

X.X.X., молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал; експертиза по писмени данни.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.

3. Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“

X.X.X., психиатрия, съдебна психиатрия, здравен мениджмънт.

X.X.X., психиатрия.

X.X.X., клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2), и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., счетоводство и анализ.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., макроикономика.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., Кърджали, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X., икономист, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., счетоводство и контрол; икономика и управление на индустрията.

X.X.X., Димитровград, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Инж. X.X.X., двигатели с вътрешно горене.

Инж. X.X.X., транспортно строителство – пътища и мостове, строителен инженер по транспортно строителство, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.

X.X.X., инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Инж. X.X.X., двигатели с вътрешно горене; организация и безопасност на движението.

X.X.X., автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X., транспортна техника и технологии, автотехнически експерт, машинно инженерство – автомобилна техника.

Инж. X.X.X., автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинен оператор на транспортно-технологична машина – ГТЛ.

X.X.X., анализ и механизъм на ПТП, експерт-оценител на МПС.

X.X.X., маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

X.X.X., автотехнически експерт.

X.X.X., икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Инж. X.X.X., машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти, машини и съоръжения.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X., компютърен специалист.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X.-X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

X.X.X., Кърджали, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство (ПГС).

Инж. X.X.X., инженер – строител, строителство на сгради и съоръжения.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).

X.X.X.-X., строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство-технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., икономист в строителството.

Инж. X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., строителен инженер по хидротехническо строителство.

X.X.X., маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

X.X.X., строителен инженер по транспортно строителство.

X.X.X., архитектура.

X.X.X., инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми.

Инж. X.X.X., промишлено и гражданско строителство – конструкции.

X.X.X., икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., инженер-геодезист.

X.X.X., архитектура.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

Инж. X.X.X., двигатели с вътрешно горене; оценка на машини и съоръжения.

Инж. X.X.X., оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., анализ и механизъм на ПТП, експерт-оценител на МПС.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

X.X.X., молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

X.X.X., определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алхокол и други биологични проби и обекти, състав на хранителни продукти.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X., ветеринарна медицина.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

X.X.X., инженер-агроном.

10. Клас „Оценителни експертизи“

X.X.X.-X., лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

Инж. X.X.X., оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X., лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения.

X.X.X.-X., лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

X.X.X., оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., анализ и механизъм на ПТП, експерт-оценител на МПС.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X., експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

X.X.X., оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

X.X.X., молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.

X.X.X., ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

X.X.X., професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд – Кърджали, и Административния съд – Кърджали, за 2023 г.

X.X.X., тюркология, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“.

Виждан Сами Сефер, турска филология, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“.

Нарин Юксел Ахмед, английска филология.

Фетие Ремзи Салим, немски език.

X.X.X., руски и румънски език, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.

X.X.X., полски език.

X.X.X., немски език.

X.X.X., новогръцки език, специалист по новогръцки език.

X.X.X., сръбски, хърватски и словенски език.

343

3. Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „ЗБ-1“, разположена на територията на общините Чупрене и Белоградчик, област Видин, и община Чипровци, област Монтана, и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х (m)

Y (m)

1.

4833491

136785

2.

4835625

143535

3.

4827378

151530

4.

4827250

154329

5.

4825672

157289

6.

4818473

162320

7.

4815746

160867

8.

4816375

158237

9.

4819859

150058

10.

4823036

149929

11.

4826454

140401

 

461

5. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-3 от 20.01.2023 г. за обект: „Увеличаване на обема на долния изравнител на Помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“, с подобекти: 1. язовирна стена и прилежащи съоръжения с подобекти: язовирна стена; инжекционна галерия; шахтов преливник с отводяща галерия, бързоток и енергогасител; основен изпускател; контролно-измервателна система; малка ВЕЦ на екологични води; насип за укрепване на брега на язовирното езеро в зоната на Яденишкия разлом; укрепване на свлачище в района на временния взривен склад на площадка „Яденица“; противоерозионна защита на ската над енергогасителя на язовирната стена до пътя за връзка с короната на стената; противоерозионна защита на изкопни откоси на експлоатационен път по левия бряг на р. Яденица, участък от км 4+860 до км 5+770; 2. реверсивен напорен тунел и прилежащи съоръжения с подобекти: реверсивен напорен тунел; входно съоръжение „Яденица“; савачна шахта „Яденица“, савачна шахта „Чаира“; системи за пълнене и изпразване на тунела с апаратна камера и тунел за достъп до апаратната камера; прозорец за достъп до реверсивен напорен тунел; 3. експлоатационни пътища; 4. изместване на водопровод за ПАВЕЦ „Чаира“ от Манавско дере; 5. корекция на р. Яденица след язовирната стена; 6. обслужваща сграда; 7. присъединяване на постоянните съоръжения (потребители) към районна мрежа 20 kV в периода на експлоатация и резервни захранвания; 8. система за физическа защита, с допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

478

692. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – Казанлък – свободна длъжност.

1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Берковица – свободна длъжност.

1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Ихтиман – свободна длъжност.

1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Каварна – свободна длъжност.

1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Луковит – свободна длъжност.

1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Мадан – свободна длъжност.

1.7. Административен ръководител – председател на Районния съд – Мездра – свободна длъжност.

1.8. Административен ръководител – председател на Районния съд – Оряхово – свободна длъжност.

1.9. Административен ръководител – председател на Районния съд – гр. Тервел – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административни ръководители на съответния орган на съдебната власт могат да се подават: в администрацията на Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата му като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

459

868. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 48 от 20.12.2022 г., т. 4.2, изм. и доп. с решение по пр. № 2 от 24.01.2023 г., т. 4.1, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 45 (четиридесет и пет) длъжности „съдия“ в районните съдилища, както следва:

– Районен съд – Ардино – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Балчик – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Берковица – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Бяла Слатина – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Велинград – 2 (две) длъжности;

– Районен съд – Враца – 2 (две) длъжности;

– Районен съд – Добрич – 2 (две) длъжности;

– Районен съд – гр. Исперих – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Казанлък – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Котел – 2 (две) длъжности;

– Районен съд – гр. Кубрат – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Кюстендил – 2 (две) длъжности;

– Районен съд – Кърджали – 2 (две) длъжности;

– Районен съд – Лом – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Монтана – 4 (четири) длъжности;

– Районен съд – Нова Загора – 3 (три) длъжности;

– Районен съд – Нови пазар – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – гр. Омуртаг – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Петрич – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Плевен – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Провадия – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Раднево – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Радомир – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Разград – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Разлог – 3 (три) длъжности;

– Районен съд – Свиленград – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Севлиево – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Стара Загора – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Тетевен – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Червен бряг – 1 (една) длъжност;

– Районен съд – Чирпан – 2 (две) длъжности.

2. На основание чл. 181, ал. 2 и 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Заявленията и приложените към тях документи се подават: лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12). При подаване на заявлението по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. Към заявлението се прилагат следните документи: 1) подробна автобиография, подписана от кандидата; 2) нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; 3) нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; 4) медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; 5) нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността; 6) декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец; 7) попълнен въпросник по образец, изготвен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; 8) мотивационно писмо; 9) други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.

4. Датата, часът и мястото на провеждане на писмения изпит допълнително да се обнародват в „Държавен вестник“, публикуват в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

5. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

6. Информацията относно етапа на конкурсната процедура да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет съгласно правилата на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.

476

61. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С220016-091-0001456/15.12.2022 г. възлага на: „Ай Еф Джи Консултинг“ – ЕООД, идентификационен номер на ЮЛ/ЕТ: 203531976, адрес за кореспонденция: София, ж.к. Стрелбище, ул. Майор X.X. № 22 – 24, ет. 1, ап. 1, адрес по чл. 8 от ДОПК: София, ж.к. Симеоново, ул. Симеоновско шосе № 166, ет. 1, ап. 4, представлявано от X.X., УПИ (парцел) ІІІ-64, кв. 11, с площ 660 кв. м по регулационния план на с. Богатино, община Ардино, област Кърджали, изготвен през 1986 г., ведно с изградения в него производствен обект – „Фурна“, едноетажна масивна сграда със застроена площ 110 кв. м, при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ IV-69 и УПИ Х-67 от кв. 11, север – УПИ II-65 от кв. 11, юг – улица. Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

482

62. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“, за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: в София 1527, ул. Бяло море № 8, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 226.

449

62а. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“, за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: в София 1527, ул. Бяло море № 8, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 263 – канцелария, и 0888 329 889 – проф. Н. Пенков.

450

62б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Отделение по ендокринология към СБАЛДБ „Проф. д-р X.X.“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: в София 1606, бул. Акад. X.X. № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р X.X.“, тел. 02/81 54 297.

451

62в. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Психиатрия“, за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: в София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456 и 02/9230 479.

452

62г. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. д-р X.X.“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: в София 1606, бул. Акад. X.X. № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р X.X.“, тел. 02/81 54 297.

453

62д. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: в София 1606, бул. Акад. X.X. № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р X.X.“, тел. 02/81 54 297.

454

62е. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: в София 1606, бул. Акад. X.X. № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р X.X.“, тел. 02/81 54 297.

455

62ж. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Белодробни болести“, за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки – в София 1431, бул. Св. X.X. № 1, в секретариата на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

456

93. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. X.X. № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

429

82. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 29 от 15.12.2022 г.) обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“, за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

448

29. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2022/2023 година по следните специалности:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

3.

Социални, стопански и правни науки

1

3.8.

Икономика

1

Икономика и управление (селско стопанство)

1

5.

Технически науки

1

5.13.

Общо инженерство

1

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

6.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

2

6.1.

Растениевъдство

2

Мелиорации

1

Декоративни растения

1

6.2.

Растителна защита

1

1

Растителна защита

1

1

Общо

2

4

 

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определени от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите за докторанти подават заявление до ректора на Аграрния университет – Пловдив, за участие в конкурса, към което прилагат следните документи: автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните); минимален успех от курса на следване – мн. добър 4,50; завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома; кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област; документ за платена такса 80 лв.

464

11. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през декември 2022 г. са извършени следните продажби:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.4358.539 (УПИ III – 286), кв. 35б, София, ж.к. Люлин – 8 м.р., общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“, продаден на „Сити Хоум Парк“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 1 285 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 257 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 1 542 000 лв., изплатени изцяло от купувача.

2. Поземлен имот с идентификатор 68134.408.329 (дворно място, представляващо УПИ VII – „за обслужване“, кв. 150, м. Подуяне – центъра), без построената в него сграда с идентификатор 68134.408.329.1, София, ул. Хан Омуртаг № 3, на ъгъла на бул. Ситняково и ул. Черковна, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД, продаден на „Атама Уелнес енд СПА“ – ООД, представлявано от X.X.X., за 1 250 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 250 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 1 500 000 лв., изплатени изцяло от купувача.

3. Поземлен имот с идентификатор 68134.1942.1170, представляващ УПИ IX – „за КОО“, кв. 60, София, м. Кв. Бояна, София, ул. Боянска легенда, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Витоша“, продаден на „Грифън Интърнешънъл“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 492 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 98 400 лева. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 590 400 лв., изплатени изцяло от купувача.

4. Поземлен имот с идентификатор 87401.7501.419, представляващ УПИ IX – 419, „за обществено обслужване“, кв. 9, м. С. Яна, ведно с едноетажна сграда с идентификатор 87401.7501.419.1, с. Яна, ул. Синчец № 1, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Кремиковци“, продаден на X.X.X., за 96 000 лева. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 19 200 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 115 200 лв., изплатени изцяло от купувача.

5. Поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2661, представляващ УПИ XIII – „за общ. обслужване“, кв. 11, м. НПЗ Орион и съседни жилищни територии, София, ул. 3019, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Връбница“, продаден на „Ауто Транз“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 171 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 34 200 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 205 200 лв., изплатени изцяло от купувача.

6. Поземлен имот с идентификатор 68134.609.20, представляващ УПИ VI-363 А, кв. 19, м. Ж.к. Левски – Зона В, София, ж.к. Левски – Зона В, ул. 575-а № 16, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Подуяне“, продаден на „ТБ Левски“ – ООД, представлявано от X.X.X., за 185 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 37 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 222 000 лв., изплатени изцяло от купувача.

408

17 – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) в участъка от о.т. 145 – о.т. 144 – о.т. 143 до о.т. 141 за образуване на нова улица по съществуващо трасе от о.т. 145 до о.т. 141а (нова) и изменение на план за регулация (ИПР) за контактни УПИ X-1101, УПИ XI-1131 и УПИ XII-1121 в кв. 36, УПИ II-619 и нов УПИ ІІІ – „за озел.“, в кв. 37, м. С. Волуяк, район „Връбница“. Проектът е изложен за запознаване в Район „Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Връбница“.

430

34. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 946 по протокол № 67 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет (СОС) е одобрен проект за изменение на план за регулация на кръстовището при о.т. 85; между о.т. 20 и о.т. 305 (нова); между о.т. 47 и о.т. 315 (нова); при о.т. 317 (нова) и при о.т. 88, м. Гр. Банкя – ЦГЧ – кв. Изгрев, район „Банкя“; изменение на план за регулация на терени „за корекция на р. Банска, озеленяване“ и „за ЖП ареал“, м. Гр. Банкя – ЦГЧ и кв. Изгрев за създаване на нови терени „за корекция на р. Банска, озеленяване и инж. инфр.“ в кв. 81и и кв. 76а и „за ЖП ареал“, кв. 83а, район „Банкя“; проект за план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Гр. Банкя – ЦГЧ и кв. Изгрев, район „Банкя“, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ, заедно с план-схеми на техническа инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“ и схема за вертикално планиране. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район „Банкя“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

406

93. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 945 по протокол № 67 от 15.12.2022 г. е одобрен проект за подробен устройствен план: план за регулация с урегулиране на поземлените имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ на м. Дружба 2, кв. 9, в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 32; от изток – ул. Обиколна, западна и южна граница на УПИ XXVI-1165, 1500, южна граница на УПИ XXV-1267, ул. Обиколна, западна граница на УПИ XXXII-1256, западна и южна граница на и на УПИ XXXI-1116, всички от кв. 9, улица от о.т. 368е – о.т. 368д; от юг – локалното платно на бул. Цариградско шосе, улица от о.т. 199а до о.т. 199г, източна и северозападна граница на УПИ VIII-908 от кв. 9б, улица от о.т. 913б – о.т. 198б – о.т. 632б; от запад – бул. Копенхаген, обозначен с черна пунктирана линия, и определяне на сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура; изменение на плана за улична регулация на контактни улици: от о.т. 26а до о.т. 904; от о.т. 199а – о.т. 199 до о.т. 199в; от о.т. 198б-о.т. 913а (нова) – о.т. 913б (нова); от о.т. 27 – о.т. 920 (нова) до о.т. 28 и отпадане на улици от о.т. 199д до о.т. 199е и от о.т. 913 до о.т. 198а; план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по части: „Водоснабдяване и канализация“; „Електроснабдяване“; „Топлофикация“; „Вертикално планиране“; прекратява производството по одобряване на план за застрояване в обхвата по т. 1, като се прекратяват и всички правни последици от Заповед № РД-09-50-706 от 5.05.2010 г. на главния архитект на СО, с която е разрешено изработването на проект за ПУП – ПЗ. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

405

38. – Община Две могили на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) за изменение на плана за регулация (ИПР) и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на УПИ I-1181 и ИПУР: от о.т. 403 до о.т. 404, от о.т. 404 до о.т. 405, от о.т. 405 до о.т. 406, от о.т. 406 до о.т. 407, от о.т. 407 до о.т. 408, от о.т. 408 до о.т. 409, от о.т. 409 до о.т. 410 и от о.т. 403 и изменение на кв. 95, 117 и 118 по плана на гр. Две могили. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Две могили, пред Административния съд – Русе, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

401

2. – Община Дупница на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия средно напрежение (СрН) 20 kV за фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 02350.10.25 и поземлен имот с идентификатор 02350.8.13 по кадастралната карта на с. Баланово, община Дупница, одобрена със Заповед № РД-18-990 от 24.04.2018 г. на и.д. на АГКК. Трасето на кабелната линия е, както следва: от поземлен имот с идентификатор 02350.10.25 по КК на с. Баланово, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, преминава през поземлен имот с идентификатор 02350.10.600 по КК на с. Баланово, с начин на трайно ползване – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, вид собственост – общинска публична, с дължина на трасето 3,01 м и площ на ограничение (сервитут) – 12 кв. м, до поземлен имот с идентификатор 02350.8.13 по КК на с. Баланово, вид собственост – частна. Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 7, ет. 1 в сградата на Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

460

63. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) през части от ПИ с идентификатори по КККР № 27303.42.131, 27303.42.430 и 27303.42.705 за транспортна инфраструктура от път с трайна настилка – Републикански път III-105 (ПИ с идентификатор по КККР № 27303.52.191) до ПИ с идентификатор по КККР № 27303.42.705, м. Малио герен, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин. Проектът се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

402

92. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор по КККР № 17885.19.14, намиращ се в м. Вържески ливади, землище на с. Григорево, община Елин Пелин, за отреждането му „за жилищно строителство“ със следните устройствени показатели: Н – до 10 м; Пзастр. – до 40%; Кинт. – 1.0; Позел. – 60%; начин на застрояване – „свободно“, както и ПУП – парцеларен план (ПП) на част от ПИ с идентификатори по КККР № 17885.18.313 и 17885.19.47 за осигуряване на транспортен достъп. Проектът се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

403

21. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план на пояс I на санитарно-охранителна зона (СОЗ) за сондаж К-2 – „за извор за минерална вода“, засягащ площ от 254 кв. м, част от ПИ с идентификатор 35167.99.743, с НТП – „за друг поземлен имот за движение и транспорт“, м. Големите ливади, и парцеларен план на пътна връзка към него от общински път от гр. Казанлък до с. Овощник. Пътната връзка за достъп до пояс I преминава през ПИ 35167.56.428 с НТП – „напоителен канал“, и ПИ 35167.99.743 в землището на гр. Казанлък. Проектното трасе е с дължина 45,50 м и ширина 3 м, обща засегната площ – 137 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

435

1. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на транспортен достъп, за УПИ 342011, 342012 – складове за промишлени стоки, магазини, офиси и автосервиз (ПИ с идентификатор 36498.342.11 и 36498.342.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), м. Харман тепе по КККР на гр. Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето за транспортен достъп да се осъществи през ПИ с идентификатор 36498.342.11 – за друг вид производствен, складов обект – частна собственост по КККР на гр. Карлово, ПИ с идентификатор 36498.342.12 – за търговски обект, комплекс – частна собственост, по КККР на гр. Карлово, и ПИ с идентификатор 36498.342.737 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост, по КККР на гр. Карлово, площ с ограничение в ползването – 371 кв. м. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.

440

8. – Община Карлово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание Решение № 1101 от 15.12.2022 г. на Общинския съвет – Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на транспортен достъп за УПИ 008020, 008021 – хотел-ресторант, складова база за промишлени стоки, автобазар, магазин и офиси (ПИ с идентификатор 36498.8.219 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), м. Кантона по КККР на гр. Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето на транспортен достъп за ПИ с идентификатор 36498.8.219 в м. Кантона по КККР на гр. Карлово да премине през ПИ с идентификатор 36498.9.96 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост, по КККР на гр. Карлово. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

443

2. – Община Карнобат на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Кабел НН от ново ЕТ на фасадата на ТП „Крушово 1“ до ново ГРГ ФЕЦ в УПИ І-111, в кв. 11 по плана на с. Крушово, община Карнобат“. Проектът е изложен в сградата на Община Карнобат, дирекция УТ център за административно и информационно обслужване на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Карнобат.

442

55. – Община Лъки на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП – ПР за ул. Родопи между о.т. 148 и о.т. 278 и прилежащите УПИ в кв. 29, 30 и 31 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. в стая 18 в сградата на общинската администрация – Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. Възраждане № 18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ, ЗКИР и др.“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

398

56. – Община Лъки на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП – ПР за ул. Капитан Петко Войвода между о.т. 137 и о.т. 255 и прилежащите УПИ в кв. 27 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. в стая 18 в сградата на общинската администрация – Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. Възраждане № 18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ, ЗКИР и др.“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

399

82. – Община Павликени на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите собственици, че е изготвен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за кв. 71 и кв. 73 и улица с о.т. 295 – о.т. 296 по ПУП на с. Караисен, като частично се променя уличната регулация в обсега на о.т. 295 – о.т. 296 само в участъка на ПИ № 947 с цел обединяване на кв. 71 и кв. 73 в един общ кв. 73. Обединяват се УПИ І-947, ХІІ-951, ХІІІ-952, кв. 73 и УПИ ХІІ-947, кв. 71 по действащия ПУП на с. Караисен в един общ УПИ ХVІ-947, 951, 952, който се урегулира по съществуващите имотни граници на имоти с пл. № 947, 952 и 951, собственост на възложителя. Проектът се намира в дирекция „УТС“ при общината, стая № 103, и може да бъде разгледан всеки присъствен ден. Пряко заинтересованите собственици имат право на възражение пред кмета на общината в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

400

1. – Община Перник на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Криво падине в землището на с. Расник, община Перник, приет с протокол № 1-2 от 10.01.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлени имоти 293 и 335. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на община Перник. За справки: етаж 12, стая № 7.

462

91. – Община Перник на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Габер в землището на с. Дивотино, община Перник, приет с протокол № 1-1 от 10.01.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлени имоти 179, 316 и 324. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на община Перник. За справки: етаж 12, стая № 7.

463

2. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабел 1 kV от БКТП „Панорама“, КЛ/ВЛ „Блатец“, ПС „Сливен индустрия“, намиращ се на границата на ПИ 67338.8.34, м. Сливенски кър, до ПИ 67338.8.8, отреден „за автокъща и фотоволтаична централа“, м. Сливенски кър, и преминаващ и засягащ със своя сервитут ПИ 67338.8.8 с НТП „за ремонт и поддържане на транспортни средства“ и ПИ 67338.8.34 с НТП „за база за селскостопанска и горскостопанска техника“, собственост на юридически лица, и ПИ 67338.47.47, и ПИ 67338.53.34 – транспортна територия, общинска собственост, всички в землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

441

1. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 1036 на Общинския съвет – Смолян, от 24.11.2022 г., протокол № 41, се разрешава и е одобрено задание с изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ-V – за паркинг в кв. 3 в к.т.я. Малина, м. Ардашлъ, к.к. Пампорово, община Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, бул. България № 12, Смолян.

404

409 – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе за кабел 20 kV за ПИ 68080.504.46 по КККР на гр. Сопот“. Проектната дължина на трасето за кабел 20 kV е 1940 м. Трасето на кабела преминава през следните поземлени имоти: 68080.13.5 – пасище, общинска собственост; 68080.13.9 – местен път, публична общинска собственост; 68080.13.23 – дере, публична общинска собственост; 68080.27.521, 68080.71.128 и 68080.130.528 – местни пътища, публична общинска собственост; 68080.504.58 – друг вид производствен складов обект, частна собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

434

1. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – ПП за подземна кабелна линия 110 kV от ПИ с идентификационен № 72761.50.610 по кадастралната карта на землище Тополовград до ПИ с идентификационен № 68583.210.5 по кадастралната карта на землище с. Срем, в землищата на Тополовград, с. Орешник, с. Капитан Петко войвода и с. Срем, община Тополовград, област Хасково, с възложител: „Сосиете Ендюстриел дьо Л-Атлантик“ – ЕАД – София, при засегнати имоти, публична и частна общинска собственост, съгласно приложения към ПУП – ПП регистър на засегнатите от сервитута на трасето имоти. Изработеният проект за ПУП – ПП се намира в отдел ППУТ на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

436

2. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за „Оптичен кабел на ЕT „Георг – X.X.“ – Ямбол (GO-GOnet), от Тополовград до с. Орешник, община Тополовград, област Хасково“, при засегнати имоти публична общинска собственост, съгласно приложения към ПУП – ПП регистър на засегнатите от сервитута на трасето имоти. Изработеният проект за подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за „Оптичен кабел на ЕT „Георг – X.X.“ – Ямбол (GO-GOnet), от Тополовград до с. Орешник, община Тополовград, област Хасково“ се намира в отдел ППУТ на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

437

2. – Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 630, взето с протокол № 38 от 27.09.2022 г. на Общинския съвет – Хисаря, с Решение № 7, взето с протокол № 1 от 5.01.2023 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за ПУП – парцеларен план за трасе на уличен минерален водопровод 63 РР, започващ от ПИ 77270.3.999 (КЕИ „Банчето“ – Миромир), преминаващ по общински пътища с идентификатори 77270.3.904 и 77270.3.1002, за водоснабдяване на обект „Спа и голф комплекс“ в ПИ 77270.188.27, м. Урвищата-04 по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, съгласно линии и надписи в син цвят за трасето и пунктирани линии в червен цвят за сервитутите на уличния минерален водопровод в приложения проект. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.

471

265. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 989 от 20.12.2022 г. на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Кабелна мрежа ниско напрежение и уличен водопровод с водопроводни отклонения“, преминаващи през ПИ с идентификатори 58445.4.339, 58445.5.197 и 58445.8.353 по КККР, намиращи се в м. Каваците, землище на с. Приселци, община Аврен – общинска публична собственост, за присъединяване потребителите на съответното експлоатационно дружество, собственици на ПИ с идентификатори 58445.5.201, 58445.5.202, 58445.5.203, 58445.5.204, 58445.5.205, 58445.5.206 (отговарящи на ПИ с идентификатор 58445.5.200) и 58445.4.343 (отговарящ на ПИ с идентификатор 58445.4.16) по КККР, от съществуващите проводи до границата на имотите. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

431

267. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 988 от 20.12.2022 г. на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Водопровод“, преминаващ през поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.527.529 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), намиращ се в м. Азман дере, землище на с. Приселци, община Аврен – общинска публична собственост, за присъединяване потребителите на съответното експлоатационно дружество, собственици на ПИ с идентификатор 58445.64.574 по КККР, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-574 от кв. 60, землище на с. Приселци, община Аврен, от съществуващите проводи до границата на имота. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

409

97. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 419 на Общинския съвет – с. Калояново, прието с протокол № 51 от 10.01.2023 г., влязло в сила на 18.01.2023 г., е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна кабелна линия СрН (подземен линеен обект на техническата инфраструктура) от ПИ с идентификатор 63553.6.26, м. Беговски ливади, землището на с. Ръжево, до п/ст 110 kV в УПИ 11.152 – за фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове, землището на с. Дълго поле, м. Герена, община Калояново“. Проектното трасе е разположено извън границите на урбанизираната територия и преминава през ПИ с идентификатори 63553.6.34, 63553.15.147, 63553.15.128, 63553.15.130, 63553.15.148, 63553.11.286, 63553.13.27, 63567.900.113, 63567.904.3, 63567.240.69, 24582.11.4 – общинска собственост, ПИ с идентификатори 63567.241.109, 63553.13.28, 63553.17.34 – държавна собственост, и ПИ с идентификатори 63553.17.1, 63553.18.1 – частна собственост, с обща дължина на трасето – 9719 м, от които 1544 м през ПИ, представляващи улици – общинска собственост, от урбанизираната територия на с. Ръжево Конаре. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Калояново до Административния съд – Пловдив.

379

98. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение № 418 на Общинския съвет – с. Калояново, прието с протокол № 51 от 10.01.2023 г., влязло в сила на 18.01.2023 г., е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна кабелна линия СрН (подземен линеен обект на техническата инфраструктура) от ПИ с идентификатор 35523.43.6, м. Станев камък, землището на с. Калояново, до п/ст 110 kV в УПИ 11.152 – за фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове, землището на с. Дълго поле, м. Герена, община Калояново“. Проектното трасе е разположено извън границите на урбанизираната територия и преминава през ПИ с идентификатори 35523.43.5, 35523.42.9, 35523.42.3, 35523.3.3, 35523.5.3, 35523.8.9, 35523.9.116, 35523.32.114, 35523.32.97, 35523.32.46, 35523.18.149, 35523.19.13, 35523.19.12, 35523.27.8, 35523.28.168, 35523.28.167, 35523.26.143, 35523.26.141, 24582.11.3 – общинска собственост, и ПИ с идентификатори 35523.18.153, 35523.18.164, 35523.28.184 – държавна собственост, с обща дължина на трасето – 7156 м, от които 441 м през ПИ, представляващи улици – общинска собственост, от урбанизираната територия на с. Калояново. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Калояново до Административния съд – Пловдив.

380

99. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 417 на Общинския съвет – с. Калояново, прието с протокол № 51 от 10.01.2023 г., влязло в сила на 18.01.2023 г., е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна кабелна линия СрН (подземен линеен обект на техническата инфраструктура) от ПИ с идентификатор 63567.70.108, м. Дишлийски ливади, землището на с. Ръжево Конаре, до п/ст 110 kV в УПИ 11.152 – за фотоволтаична електроцентрала, електрическа подстанция и складове, землището на с. Дълго поле, м. Герена, община Калояново“. Проектното трасе е разположено извън границите на урбанизираната територия и преминава през ПИ с идентификатори 63567.70.84, 63567.70.175, 63567.70.120, 63567.50.284, 63567.640.29, 63567.240.69, 24582.11.4 – общинска собственост, и ПИ с идентификатор 63567.241.109 – държавна собственост, с обща дължина на трасето – 8124 м, от които 1761 м през ПИ, представляващи улици – общинска собственост, от урбанизираната територия на с. Ръжево Конаре. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Калояново до Административния съд – Пловдив.

381

21. – Община с. Кирково, област Кърджали, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 401 от протокол № 33 от проведено заседание на 22.12.2022 г. на Общинския съвет – с. Кирково, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на транспортната техническа инфраструктура, засягащ поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия – трасето на съществуващ път, засягащо имоти – горска територия, с идентификатори: 27591.11.10 с НТП – друг вид недървопроизводителна горска площ, и 27591.12.59 с НТП – широколистна гора – собственост на МЗГ – ДЛ, и поземлен имот 27591.11.13 с НТП – нива – собственост на Община Кирково, по КККР на землището на с. Еровете, община Кирково, който е част от явна фактическа грешка за общински път KRZ 3179 (ІІІ-867, Бенковски – Фотиново) – Медевци, и път KRZ 3128 (IІІ-867, Бенковски – Фотиново) – Еровете, и техническите съоръжения към тях, утвърдени с Решение № 236 от 13.04.2007 г. на Министерския съвет в списъка на общинските пътища като пътища трети клас, а с Решение № 257 от протокол № 20 от проведено заседание на ОбС – Кирково, на 27.09.2021 г. е обявен за общински обект от първостепенно значение. Възлага на кмета на община Кирково да проведе последващите процедури по изключването на засегнатите участъци от имотите – горски фонд, и отразяването им в КККР на землището на с. Еровете, община Кирково, като след приключване на процедурите по отразяване на пътя същият да бъде включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4, изр. второ от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред съда по местонахождението на недвижимия имот чрез кмета на община Кирково.

472

11. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 438, взето с протокол № 56 от 21.12.2022 г. на Общинския съвет – с. Лесичово, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения, преминаваща през землищата на с. Калугерово, с. Лесичово и с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик, с три клона. Трасето на Клон 1 е в землището на с. Калугерово – започва от съществуващ стълб на електроразпределителната мрежа на улица в селото, преминава в обхвата на полски пътища, пресича напоителен канал и достига до края на землището и границата му със землище с. Лесичово. Трасето на Клон 2 е в землището на с. Лесичово – започва от границата на землището със с. Калугерово, преминава в обхвата на полски пътища, пресича напоителен канал, преминава в сервитута на местен път за с. Лесичово и достига до съществуващ стълб на електроразпределителната мрежа на улица в селото. Втората част на трасето в землището на с. Лесичово започва от съществуващ стълб на електроразпределителната мрежа на улица в селото, преминава в сервитута на местен път (за с. Церово), докато достигне до края на землището. Трасето на Клон 3 е в землището на с. Церово – от границата на землището на с. Лесичово, продължава в сервитута на местен път, докато достигне съществуващ стълб на електроразпределителната мрежа на улица в с. Церово. Дължината на проектните трасета на оптичната кабелна линия са следните – трасе Клон 1 – 4643 м, трасе Клон 2 – 5199 м, и трасе Клон 3 – 1699 м, или общата дюжина на трасетата е 11 541 м. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

468

1. – Община с. Хитрино, област Шумен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 113 от 21.12.2022 г. на Общинския съвет – с. Хитрино, е одобрен ПУП – план за регулация (ПР) по плана на с. Развигорово за премахване на улична отсечка о.т. 42 до о.т. 47 поради отпаднала необходимост; от УПИ ІІ – за парк, в кв. 20 се образуват нови УПИ ІІ – за парк, улична отсечка о.т. 43а – о.т. 46а с ширина 12 м и се образуват два нови УПИ VІІ – за парк, и VІІІ – за парк, в кв. 42. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хитрино до Административния съд – Шумен.

432

1а. – Община с. Хитрино, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) за смяна на предназначението на земеделска земя във връзка с инвестиционно намерение за „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица, и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 kV), свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци“ с мрежа на ЕСО“ на поземлени имоти с идентификатори: 04430.6.164, 04430.8.25, 04430.13.157, 04430.19.149, 04430.28.148, 04430.21.24, 04430.35.197, 04430.35.194, 04430.26.207, 04430.28.154, 04430.32.145 по КККР на с. Близнаци за ветрогенератори, 35417.6.121 по КККР на с. Калино за ветрогенератор, 04430.19.15 и 04430.19.16 по КККР на с. Близнаци за подстанция, като устройствената им зона става „за чисто производство“ – Пч; плътност на застрояване – 80%, Кинт. – 2.5, озеленяване 20%, застрояване – свободно с височина – до 270 м, и определяне сервитутите към тях. Проектът се намира в сградата на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

433

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през март 2023 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 2.03.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 322/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 355/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Народно читалище „Пробуда 1907“ чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13, ет. 4, офис 14, срещу Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Първо търговско отделение, 2322/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 375/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Национална агенция за приходите, София, ул. Княз Дондуков 52, срещу „Юробанк България“ – АД, София, ул. Околовръстен път 260; „Ра и Бо – X.X.“ – ЕООД (в несъстоятелност), Дебелец, ул. Иван Вазов 16; X.X. – синдик на „Ра и Бо – X.X.“ – ЕООД, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 37, ет. 6.

Първо търговско отделение, 2358/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 172/2022 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Мустафа Хюсеин Мустафа чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 8, ет. 4, срещу ЗД „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43.

НА 13.03.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 3587/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 652/2020 по описа на Апелативен съд – Пловдив, подадена от „База – СС“ – ЕООД (в несъстоятелност), представлявано от синдика X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Цар Иван Асен Втори 1, срещу сдружение Туристическо дружество „Карлък“ – гр. Смолян, представлявано от председателя на УС X.X. и секретаря на УС X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, бул. България 26А.

Второ гражданско отделение, първи състав, 2175/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2793/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Съединение 119, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Съединение 119, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Съединение 119, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Панагюрище 6, ет. 2.

НА 13.03.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2401/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 22/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Васил Левски 27А; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Васил Левски 27А.

Първо търговско отделение, 29/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 401/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Летище Пловдив“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А, ет. 3, офис 5, срещу „Летище Пловдив“ – АД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Плевен 5, ет. 2, ап. 1.

НА 14.03.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 880/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1140/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез процесуален представител X.X.X., Варна, бул. Сливница 72, вх. В, ет. 2, ап. 10, срещу ЕТ „X.X. – 53“ чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Георги Раковски 39, ет. 2, ап. 5.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 978/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1900/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Етажна собственост на собственици и ползватели на самостоятелни обекти в сграда с адрес: гр. Хисаря, ул. Вела Пеева, вх. Б, представлявана от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Никола Войводов 2, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 3.

НА 15.03.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, първи състав, 1223/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 768/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от държавата чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез адвокат X.X.X., София, ул. Оборище 5, ет. 3, срещу Столична община, София, ул. Московска 33; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 84, ет. 8, офис 43; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Васил Левски 30, ет. 2; Патрик Франсис Александър Мирлес чрез адвокат X.X., София, ул. Верила 5, ет. 2; Франсоа Жорж Мари Люс Байи чрез адвокат X.X., София, ул. Верила 5, ет. 2; Александър фон Вюртемберг чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Борис Трети 81 В, ет. 6, студио; Ойген фон Вюртемберг чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Борис Трети 81 В, ет. 6, студио; Софи Едокси Мария Луиз чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Борис Трети 81 В, ет. 6, студио; Фердинанд фон Вюртемберг чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Борис Трети 81 В, ет. 6, студио.

Първо гражданско отделение, първи състав, 2211/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 391/2021 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Д-р Хр. Татарчев 25, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 32 (партер); X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 32 (партер).

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, втори състав, 1402/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1464/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X.енко чрез адвокат X.X., Несебър, ул. Еделвайс 44, срещу Тетяна (Татяна) X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Пиротска 13, ет. 2, ап. 52.

Второ гражданско отделение, втори състав, 1404/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 366/2021 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Пембегюл Айредин Чилли чрез адвокат X.X.X., Шумен, ул. Адам Мицкевич 1, сграда 4, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Шумен, ул. Адам Мицкевич 1, сграда 4, офис 1, срещу Гюлтен Кадир Хюсеин чрез адвокат X.X., Дулово, ул. Васил Левски 8.

НА 16.03.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори състав, 2446/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 18/2022 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Александър Дякович 45, вх. В, ап. 8.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2590/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 440/2021 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Любен Каравелов 30, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Любен Каравелов 30, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 11А, ет. 3.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2608/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 41/2021 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез процесуален представител X.X.X., Дупница, ул. Николаевска 8, ет. 1, офис 17; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Дупница, ул. Николаевска 8, ет. 1, офис 17; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Дупница, ул. Николаевска 8, ет. 1, офис 17; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Дупница, ул. Николаевска 8, ет. 1, офис 17, срещу X.X.X., Дупница, ул. Рилски манастир 6.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2691/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 562/2021 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 27; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 27, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Троян, ул. Христо Ботев 2020 а.

НА 16.03.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 1494/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 390/2021 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Община Русе, Русе, пл. Свобода 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Райко Даскалов 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Борисова 8, ет. 3.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 1905/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 423/2021 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Ташкова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 2410/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 746/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1, срещу „Николетти“ – АД, чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2; ЧСИ X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Плевен 5, ет. 2.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 2464/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 143/2022 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Братя Миладинови 1А, ет. 1, офис 24, срещу Община Благоевград, Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1.

НА 20.03.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1979/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2575/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Община Русе, Русе, пл. Свобода 6, срещу Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.

Първо търговско отделение, 200/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 233/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж. к. Борово, бл. 231, ет. 17, ап. 84; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж. к. Борово, бл. 231, ет. 17, ап. 84, срещу Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1; дирекция „Социално подпомагане“, Ловеч, ул. Търговска 24; дирекция „Социално подпомагане“, Кнежа, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X., Ловеч, адвокатска колегия.

НА 22.03.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2685/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1048/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 39; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 39; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 39, и трета страна X.X.X., София, ул. ж. к. Хиподрума, бл. 134, вх. А, ап. 61.

Второ търговско отделение, 2697/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 447/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от Община Аксаково чрез адвокат X.X., Варна, ул. Възраждане 1, срещу Национална агенция за приходите, София, бул. Княз Дондуков 52, и трета страна Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.

Второ търговско отделение, 289/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 391/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Травъл Ин БГ“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Света София 8, ет. 5, офис 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Ген. Гурко 58, ет. 3, офис 3, БЦ Загора.

НА 23.03.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2409/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 30/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „ОББ Факторинг“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Васил Левски 1А, ет. 1, ап. 7, срещу „Есмос“ – АД, чрез адвокат X.X., Русе, ул. Кирил Старцев 3.

Първо търговско отделение, 2708/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2406/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от сдружение „Инициативи Обединена Европа“ чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Самуил 30, ет. 2, срещу Фонд „Научни Изследвания“ чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 16, ет. 4, ап. 8.

 

НА 27.03.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 741/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3348/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Интерактивни телевизионни системи“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Крум Кюлявков 25, вх. Г, ап. 17, срещу X.X.X. и X.X.X., синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10; X.X.X., синдик на „Медикон Консулт“ – АД (в несъстоятелност), София, бул. Патриарх Евтимий 4, ет. 2; „Медикон Консулт“ – АД (в несъстоятелност), с управител X.X., София, ул. Драган Цанков 36, бл. СТЦ „Интерпред София“ – АД.

Първо търговско отделение, 2713/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 242/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, София, ул. Симеоновско шосе 67А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4.

НА 28.03.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, пети състав, 1156/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2343/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 56, ет. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Вазов 29, вх. А, ет. 1, ап. 3.

Трето гражданско отделение, пети състав, 2204/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2121/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.-Ангелова, Варна, ул. Доспат 3, ет. 3, ап. 5, срещу „Сайтел България“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, кв. Борово, бл. 228А, ап. 28.

Трето гражданско отделение, пети състав, 2366/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 40/2022 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от „Лесотерм – М“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ж.к. Лагера, ул. Балчик 17, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2.

Трето гражданско отделение, пети състав, 2751/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2587/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12, срещу „Сити – М Лизинг“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез адвокат X.X.X., София, ул. Лавеле 18 А, ет. 6, ап. 17.

НА 28.03.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1905/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1754/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Кирстин“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Борис Трети 81, вх. В, ет. 6, студио 1; X.X.X. – ЧСИ, рег. № 783, чрез адвокат X.X., София, ул. Дунав 13, ет. 2, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис Първи 134, ет. 1, ап. 2.

Второ търговско отделение, 2705/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 188/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 9, ет. 1, офис 1; Гаранционен фонд чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Шести септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 16, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2, ап. 6.

НА 29.03.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, втори състав, 4535/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 353/2021 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 11, ет. мансарден, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Хан Кубрат 8, офис 20, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Хан Кубрат 8, офис 20, ет. 4.

Трето гражданско отделение, втори състав, 4874/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2610/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Български институт за стандартизация чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Яворец 4, ап. 2.

Трето гражданско отделение, втори състав, 197/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3464/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж. к. Лозенец, ул. Любата 4 – 6, ет. 1, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 504, и трета страна „Обединена българска банка“ – АД, София, бул. Витоша 89Б, и страна Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – Застраховане“ – АД, София, ул. Света София 7.

Трето гражданско отделение, първи състав, 1951/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1653/2021 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Второ основно училище „X.X.X.“ – гр. Стара Загора, чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Методи Кусев 35, ап. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 64, вход север, офис 16.

Трето гражданско отделение, втори състав, 2023/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 444/2021 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс Е, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Горна Оряховица, ул. Георги Бенковски 5, ет. 2.

Трето гражданско отделение, първи състав, 2087/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 668/2021 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Плевен, ул. Ресен 11, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Драгоман 25, ет. 3, офис 11; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Драгоман 25, ет. 3, офис 11; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Драгоман 25, ет. 3, офис 11.

Трето гражданско отделение, втори състав, 2163/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2278/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Мездра, ул. Динко Петров 15.

Трето гражданско отделение, първи състав, 2347/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 11/2021 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Георги Бенковски 12А, вх. А, ет. 2, ап. 19, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Григор Пърличев 2, ет. 5, ап. 8, и страна Дирекция „Социално подпомагане – Перник“, Перник, ул. Радомир 1.

НА 29.03.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2329/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 272/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „ВМЛ –Консулт“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат Мариана Брага, София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32, срещу Община Хасково, Хасково, пл. Общински 1 и трета страна Министерство на финансите, София, ул. Георги С. Раковски 102; Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.

Второ търговско отделение, 2610/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 103/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „МБАЛ Тракия“ – ЕООД, с управител X.X. чрез процесуален представител X.X., Стара Загора, ж. к. Индустриален, „Металик“ – АД; „Национална здравноосигурителна каса“ (НЗОК) чрез процесуален представител X.X., Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 54А.

НА 30.03.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, трети състав, 1268/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2028/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Сливница 72, вх. В, ет. 2, ап. 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Георги Бенковски 90, ет. 4, офис 9.

Трето гражданско отделение, трети състав, 1543/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1153/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Свети Наум 55, Адвокатско дружество „Йорданов и Йотова“, срещу X.X.X. като ЕТ „Меридиан-X.X.“, София, ж. к. Хиподрума, бл. 139 А, вх. В, ап. 8.

Трето гражданско отделение, трети състав, 1766/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1945/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Георги Живков 22, партер – вътрешен двор, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет. 2, офис 8 – 9.

Трето гражданско отделение, трети състав, 2077/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2863/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от Шюкюрю Али Мустафа чрез адвокат Есен Фикри, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

331

Върховният касационен съд на основание чл. 48 ГПК съобщава на Моника Памела Ван Зил, родена на 5.03.1967 г., гражданка на Република Южна Африка, без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, че като ответник по търговско дело № 1016/2019 г. по описа на ВКС, първо търговско отделение, образувано по искова молба за отмяна на решението по арбитражно дело № 12/2017 г. по описа на Арбитражния съд – София, подадена от „Ди Ейч Ел Експрес България“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., следва да се яви в Съдебната палата – София, в откритото съдебно заседание по търговско дело № 1016/2019 г. по описа на Върховния касационен съд, първо търговско отделение, на 20.03.2023 г., 10,30 ч.

7565

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от С. Л. Г. против § 100 от преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 191 на Министерския съвет от 4.09.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по което е образувано адм. д. № 11877/2022 г. по описа на Върховния административен съд.

466

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X., ЕГН **********, чрез адв. X.X., член на САК, със служебен адрес за кореспонденция и връчване на книжа в гр. София, ул. Лъвски рид № 8, бл. № 3, партерен етаж, на Наредба на Общинския съвет – гр. Бургас, за изменение и допълнение от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на община Бургас, определена като зона, само в частта относно цитираните норми на чл. 13, 14 и 15, които според жалбоподателя противоречат на нормите на материалния и процесуалния закон. В тази връзка оспорващият твърди, че въведеният режим на платено локално паркиране представлява форма на непряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация и се иска отмяната им от съда с присъждане на разноски по делото. По оспорването е образувано адм. д. № 1686/2022 г., което е насрочено за 9.03.2023 г. от 11 ч.

422

Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Ловеч, против чл. 20 в частта „...като основни жилища………“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит, изм. и доп. с Решение № 325 от 29.12.2021 г. по протокол № 38 от 29.12.2021 г. на Общинския съвет – Луковит, по който е образувано адм. д. № 441/2022 г. по описа на Административния съд – Ловеч.

428

Административният съд – София област, на основание чл. 181 от АПК във връзка с чл. 188 съобщава, че по протест от прокурор в Окръжна прокуратура – София, с който се оспорва като незаконосъобразна частта от разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на община Чавдар – „до 31 октомври“, е образувано адм. д. № 1172/2022 г., което е насрочено в съдебно заседание за 15.03.2023 г. от 10 ч.

396

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че по жалба от „Камарс“ – АД, Стара Загора, ЕИК 126535089, е образувано адм. д. № 4/2022 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, с искане за обявяване на нищожност или отмяна като незаконосъобразно на Решение № 581 от 20.12.2021 г. по протокол № 31 от проведено на 20.12.2021 г. заседание на Общинския съвет – Казанлък, с което е одобрено изменение на план за улична регулация (ПУР) и на поземлени имоти за обекти на публична собственост (ПУР) по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ на част от „Централна градска част“ и част от кв. Новенски в гр. Казанлък и следващите изменения към тях с обща площ 1910 дка, затворени от ул. Москва, ул. Софроний Врачански, ул. Кенали, бул. Никола Петков, ул. Капрони, ул. Георги Драгомиров и ул. Александър Стамболийски (т. 1 от решението), в частта му относно УПИ І в кв. 213.

397

Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл. 188 от АПК, съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Районната прокуратура – Шумен, срещу чл. 51б.б, т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Шумен, приета с Решение № 918 по протокол № 46 от 17.02.2015 г. на Общинския съвет – Шумен. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 3/2023 г. по описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 13.02.2023 г. от 10,30 ч.

457

Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл. 188 от АПК, съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Районната прокуратура – Шумен, срещу чл. 51, буква „а“, т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община гр. Шумен, приета с Решение № 918 по протокол № 46 от 17.02.2015 г. на Общинския съвет – Шумен. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 3/2023 г. по описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 13.02.2023 г. от 10,30 ч.

479

Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Районната прокуратура – Ямбол, на т. 1, 2 и 3 от приложение № 2 към Правилата за обслужване на читателите в Регионалната библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол, приети с решение на Дирекционния съвет към Регионалната библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол, и актуализирани със Заповед № 174 от 26.09.2018 г. на директора на Регионалната библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол, по което е образувано адм.д. № 6/2023 г. по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 16.02.2023 г. от 10 ч.

480

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 1967/2021 г. със страни: ищец – X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Провадия, кв. Север 4, ет. 8, ап. 32, и ответник: Алфред Мемини, роден на 13.01.1996 г., гражданин на Република Албания, който да се яви в четиринадесетдневен срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, в гражданското деловодство на Окръжния съд – Варна, гр. Варна, пл. Независимост № 2, ет. 4, каб. 409, за да получи препис от искова молба ведно с приложенията към нея, като му указва, че ако в дадения срок не се яви, на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК съдът ще му назначи особен представител.

467

Окръжният съд – Кюстендил, уведомява X.X., ЕГН **********, без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, че има качеството на ответник по гр. д. 298/2022 г. по описа на Окръжния съд – Кюстендил, образувано по подадени от „Юробанк България“ – АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Околовръстен път № 260, обективно съединени искове за осъждането му заедно с X.X., ЕГН **********, да заплатят солидарно на банката общо сумата 29 025,02 лв., от която 25 963,96 лв. – главница, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на задължението; 728,39 лв. – договорна възнаградителна лихва за периода 16.11.2021 г. – 19.01.2022 г.; 2329,17 лв. – мораторна лихва за периода 16.11.2021 г. – 10.06.2022 г.; 3,50 лв. – такси за периода 16.11.2021 г. – 10.06.2022 г., произтичащи от Договор за потребителски кредит № FL959269 от 27.12.2018 г., като му указва, че следва да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда в гр. Кюстендил, ул. Гороцветна № 31, за да получи препис от исковата молба и приложенията, след което в едномесечен срок от получаването има възможност да даде отговор по чл. 131 ГПК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа, съдът ще му назначи особен представител по делото.

458

Районният съд – Бяла, съгласно Разпореждане в з.з. № 38 от 12.01.2023 г. уведомява Терлючън Синг, роден на 2.03.1951 г., гражданин на Великобритания, с неизвестен адрес в страната и в чужбина, че по искова молба на „ЕнергоПро Продажби“ – АД, срещу него е образувано гр.д. № 849/2022 г. по описа на Районния съд – Бяла, и че в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви лично, респективно – да изпрати свой упълномощен процесуален представител, в деловодството на Районния съд – Бяла, за връчване (получаване) на препис от исковата молба и приложенията към нея, в противен случай ще му бъде назначен особен представител.

481

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр. д. № 753/2022 г. по искова молба с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и ответници: X.X.X. с постоянен адрес: гр. Петрич, ул. Димитър Гощанов № 9, и настоящ адрес: гр. Петрич, ул. Пирин № 38, и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: гр. Петрич, ул. Пирин № 38, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и с цена на иска 61 731,04 лв., с която се иска отнемане в полза на държавата на следното имущество:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– сумата в размер 731,04 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2013 г. по сметка № BG71UNCR76301077047580, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

– сумата в общ размер 61 000 лв., представляваща допълнителни вноски от собственика през 2012 г. – 2014 г. в „Бетонстрой“ – ЕООД, ЕИК 101047146.

Делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 29.05.2023 г. от 13 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху посоченото имущество, могат да предявят съответния иск до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

522

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 2758/2020 г. по описа на съда по постъпила на 30.11.2020 г. искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена на иска 339 952,19 лв. за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

На основание чл. 142, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска в размер 65 047,31 лв.:

Апартамент № 13, намиращ се на трети етаж по архитектурен проект и кадастрална карта на с. Лозенец, ул. Крайбрежна № 3, община Царево, област Бургас, на кота +8,40 в жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, със застроена площ 39,40 кв. м и с идентификатор 44094.502.2.1.13 по кадастралната карта и регистри на с. Лозенец, община Царево, област Бургас, с прилежащи части 4,75 кв. м, идеални части от общите части на сградата. Данъчната оценка на имота е в размер 6024,10 лв. Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент – 50 000 лв.

13,31 % идеални части от дворно място (поземлен имот с идентификатор 44094.502.2), цялото с площ 443 кв. м, намиращо се в с. Лозенец, ул. Крайбрежна № 3, община Царево, област Бургас. Данъчната оценка на 13,31 % ид.ч. от имота е в размер 505,91 лв. Пазарната стойност на 13,31 % ид.ч. от недвижимия имот към настоящия момент е в размер 547,31 лв.

Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С350“, pег. № СА7339ТХ, дата на първоначална регистрация 25.09.2006 г., рама № WDD2210561A001461, двигател № 27296530125517. Пазарна стойност към настоящия момент – 12 500 лв.

Лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Алмера“, pег. № СВ1522АВ, дата на първоначална регистрация 23.03.2001 г., рама № SJNEDAN16U0145122. двигател № QG15062261Q. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.04.2023 г. от 10,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.

491

Разградският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 282/2022 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с. Подайва, община Исперих, област Разград, ул. Шести септември № 43, с цена на иска 139 336,38 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 11 100 лв., в т. ч.:

– недвижими имоти: 1. самостоятелен обект с начин на трайно ползване – жилищна сграда, с декларирана застроена площ по удостоверение за данъчна оценка 100 кв. м, заедно с прилежащото към нея избено помещение с площ 12 кв. м, и 2. гараж със застроена площ 18 кв. м, попадащи в държавно дворно място, отредено за жилищно застрояване, намиращо се в строителните граници на с. Подайва, община Исперих, ул. Шести септември № 43, УПИ № І в кв. 53, образуван от имот пл. № 559 с площ 906 кв. м, ведно с правото на строеж върху имота, при граници и съседи: УПИ № Х от кв. 53, УПИ № ІІ от кв. 53, УПИ № ХLІ от кв. 0, УПИ № ХХХІХ от кв. 0, придобити с нотариален акт № 132, том III, рег. № 3643, дело № 455 от 2017 г. (акт № 10, том 10, дело № 1964 от 28.08.2017 г. на СВ – Исперих); пазарна стойност към настоящия момент – 10 000 лв.;

– лек автомобил, марка „Рено“, модел „Клио“, с pег. № РР 4374 АХ, дата на първа регистрация 19.04.1999 г., рама № VFIBB0A0F20166988, двигател № F298983, придобит от Севгинар Яшар Карани с договор от 4.03.2015 г.; пазарна стойност към настоящия момент – 1100 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и чл. 147 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, в т. ч:

– изделия от злато, иззети с протокол за претърсване и изземване от 7.03.2018 г. по ДП № 45/2017 г. по описа на ОСлО при ОП – Разград, и съхранявани в трезор на Окръжната прокуратура – Разград, в „Централна кооперативна банка“ – клон Разград, а именно:

– дамска гривна от жълт и бял метал, розовидна, с камъчета;

– дамска гривна от жълт и бял метал, ромбовидна форма;

– дамска гривна от жълт метал с бели цветя;

– дамска гривна от жълт метал с осмовидна форма и камъче по средата;

– дамска гривна от жълт метал с бели дъги;

– дамски ланец от жълт и бял метал, сложна плетка с правоъгълна форма на висулка и черна плочка с човешко лице и камъчета;

– дамски ланец с редуващи се сегменти от жълт и бял метал и кръгла форма на висулка, във вид на решетка, с камъчета и знак на арабски;

– дамска гривна от жълт метал с три сърца със синьо око;

– бебешка гривна с плочка от жълт метал с надпис на български език „Дуйгу“;

– дамско ланче с фина плетка, с висулка с кръгла форма, с инкрустирани сини и бели камъчета;

– дамски пръстен от жълт метал с бял камък;

– изделия от злато, иззети с протокол за претърсване и изземване от 7.03.2018 г. по ДП № 45/2017 г. по описа на ОСлО при ОП – Разград, и съхранявани в трезор на Окръжната прокуратура – Разград, в „Централна кооперативна банка“ – клон Разград, а именно:

– предмет във форма на камила от жълт метал – 1 бр., 33 г;

– верижка от жълт метал с бели камъни;

– висулка от жълт метал, част от дамско колие;

– верижка за врат от жълт и бял метал, редуващи се сегменти;

– гривна за ръка от жълт и бял метал;

– чифт дамски обеци от жълт метал;

– висулка за дамски ланец във форма на детелина от жълт метал;

– дамски пръстен от жълт метал с неправилна форма и бели камъни;

– дамски пръстен от жълт метал с листенца;

– дамски пръстен от жълт и бял метал преплетени ленти;

– дамски пръстен от жълт метал с бели камъни с неправилна форма;

– мъжки пръстен от жълт метал с черна правоъгълна плочка с три камъка в единия край;

– мъжки пръстен от жълт метал с овална челна част;

– парични средства, иззети с протокол за претърсване и изземване от 7.03.2018 г. по ДП № 45/2017 г. по описа на ОСлО при ОП – Разград, и съхранявани в трезор на Окръжната прокуратура – Разград, в „Централна кооперативна банка“ – клон Разград, на обща стойност 413,30 лв., а именно:

– 95 бр. монети по 0,01 лв.;

– 165 бр. монети по 0,02 лв.;

– 233 бр. монети по 0,05 лв.;

– 392 бр. монети по 0,10 лв.;

– 255 бр. монети по 0,20 лв.;

– 103 бр. монети по 0,50 лв.;

– 78 бр. монети по 1 лв.;

– 13 бр. монети по 2 лв.;

– 3 бр. банкноти от 100 турски лири, равняващи се на 123 лв. по фиксинга на БНБ към датата на изземване;

– 1 бр. банкнота от 50 турски лири, равняващи се на 20,50 лв.;

– 1 бр. банкнота от 10 турски лири, равняващи се на 4,10 лв.;

– 2 бр. банкноти от 5 турски лири, равняващи се на 4,10 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 118 286,08 лв., в т. ч.:

– сума в размер 47 528,62 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго имущество средства от престъпление;

– сума в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/6 ид.ч. от недвижим имот – поземлен имот с начин на трайно ползване жилищно застрояване, намиращо се в чертите на с. Подайва, ул. Дунав № 18, община Исперих, област Разград, с площ 1290 кв. м, ведно с построения в имота самостоятелен обект с начин на трайно ползване – жилищна сграда, със застроена площ 40 кв. м и подобрения, при граници и съседи: УПИ ІІ, УПИ ХІ, УПИ ХІІ от кв. 26 и УПИ XI.III по плана на селото, отчужден с нотариален акт № 88, том IV, рег. № 4714, дело № 452 от 2018 г. (акт № 21, том 9, дело № 1617 от 29.08.2018 г. на СВ – Исперих);

– сума в размер 22 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот – самостоятелен обект, с начин на ползване жилище в жилищен блок, намиращ се в чертите на гр. Исперих в урегулиран поземлен имот ІІІ, в кв. 185, с административен адрес: гр. Исперих, ул. Васил Левски № 65, бл. „Елба“, вх. Б, ет. 1 – жилищен, ап. 4, със застроена площ 62,40 кв. м, ведно с принадлежащото му избено помещение № 4 с полезна площ 13,75 кв. м, 2,60 % ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници и съседи: на етажа – ап. № 5 и стълбище, долу – търговски обект, и горе – ап. № 7, отчужден с нотариален акт № 3, том ІІ, рег. № 1181, дело № 97 от 2018 г. (акт № 134, том 2, дело № 349 от 14.03.2018 г. на СВ – Исперих);

– сума в размер 28 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на МПС – лек автомобил, марка „Ауди“, модел „Ку 5“, с pег. № РР 3332 ВС, дата на първа регистрация 1.04.2009 г., рама № WAUZZZ8R39A036984, двигател № CCW03809, отчужден с договор от 12.03.2018 г.

– сума в размер 19 257,46 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица;

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 9537 лв.:

– сума общо в размер 9537 лв., представляваща вноски по спестовен влог № 20772277 с титуляр Севгинар Яшар Карани през 2013 г. и 2014 г., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.05.2023 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародването на обявлението в